Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1844

1844. április-május - Oldalszámok - 1

i érben April. 30-le cs Május 1,2, 3-k napjain tartotta a hclv. hitvallású dunántúli fű tiszteletű Egyházke­rület, nagy tekintetű Főgondnok szomori és somodori idősb Pázmándy Dienes Urnák, több tekint, nemes megyék Túblabirájának, és Főtisztelendő Superintendens 's pápai Lélekpásztor Tóth Ferencz Urnák, több tekint, várme­gyék' táblabirájának elnökletök alatt Tata mezővárosban közgyűlését, mellyen egyházkerületi egyházi főjegyző Nagy Mihályon, és aljegyző n. t. Hetényi 'János elteli Lelkész Urop kivűl jelen voltak: Az egyházi rendből: tatai egyházvidék részéről, a közelebb már nevezett főjegyző Nagy Mihály Esperes kocsi, és segéde mint közelebb választott képviselő tisztelendő Tóth Pál egyházmegyei Jegyző ácsi; — a' pápai egyházmegyéből nagy tiszteletű Botos Mihály Esperes tapolczafői, és segéde mint választott képviselő tiszt. Seregély Dániel egyházvi­déki jegyző, mezőlaki; — dréqelypalánki egyházmegyéből, n. t. Molnár Ferencz Esperes, pilis-maróthi, 's tiszt. Nagy Mihály képviselő 's tanácsbiró, diósjenői; — komáromi egyházmegyéből, n. t. Végh Mihály Esperes, mocsi, tiszt. Tü­dős József esperesi segéd 's tanácsbiró, révkomáromi, tiszt, Kelemen Mihály képviselő, btícsi; — mezőföldi egyházvi­dékből, n. t. Bali Mihály Esperes, polgárdi, 's tiszt. Fábián József képviselő 's egyházmegyei jegyző, soponyai; — veszprémi egyházmegyéből, n. t. Márton Gábor Esperes, köveskáli, s tisztel. Simon Imre képviselő 's tanácsbiró, iszka­szentgyörgyi; — belső somogyi egyházvidékből, tiszt. Kiss András tanácsbiró, mint esperesi helyettes, csokonyai; — barsi egyházmegyéből, tiszt. Nagy János egyházvidéki Jegyző, mint esperesi helyettes, nagy sallói, és tiszt. Knlifay László tanácsbiró, mint képviselő, kiskálnai Lelkész Urak; — még is n. t. Barthalos József Főpénztárnok, nagy győri, tiszt. Kovács Péter hetényi, — Keserű János nyárádi, — Pap János császári, — Vecsey Károly tatai, — Hevessy Pál nagyigmándi,'—Erőss Mihály gyermelyi, — Bese János madari, — Czike Károly nagymegyeri Lelkész Urak, mindnyá­jan egyházkerületi tanácsbirák, 's több érdemes Lelkész Urak. A világi rendből: mezőföldi egyliázvidéki 1 részéről, tekintetes táblabíró dabasi Halász Sámuel ur segédgondnok, 's tek. táblabíró Ilollosi F. László, mint képviselő; — pápai egyházmegyéből, tok. t. b. Eőri Szabó Gábor ur, segédgond­nok, 's tek. Tarczy Lajos ur, főiskolai igazgató oktató, mint képviselő; — tatai egyházvidékből, tek. t. b. Sárközi Jó­zsef ur segédgondnok; — barsi egyházmegyéből, tek. Szabó János ur, tek. Bars megyei főjegyző, segédgondnok, és tek. Juhász Benedek ur, tek. Bars megyei tiszti főügyész mint képviselő; — veszprémi egyházvidékből, tek. t. b. Mórocza Dániel ur, mint segédgondnoki helyettes, és tek. Véghélius Imre hites ügyvéd, 's egyházkerületi számvevő, mint kép­viselő; — belső somogyi egyházmegyéből, tek. tb. Cseppán Antal ur, mint segédgondnoki helyettes; nem különben tek. tb. Gáthy István ur, tek. Pázmándy Lajos ur, tek. Mátéfly János Szolgabíró ur, egyházkerületi tanácsbirák, 's szép számmal érdem^Málági urak. Melly alkalommal: 1) A' tatai gyülekezet' szentegyházában nyilvános isteni tisztelet tartatván a Sz. Lélek segítségül hívásával; miután az egyházi 's világi tanácstagok', és nagy számmal összegyűlt nép' szemei előtt, szokott ünnepély kíséretében, kezek­nek fejökre tételével fölszenteltettek az egyházi szent hivatalra tiszt. Szobi Pál garankissallói, 's tiszt. Tóth József al­sováradi lelkész urak, — mind ketten a' barsi n. t. egyházmegyéből; majd nagy tekintetű Főgondnok ur megnyitotta a' közgyűlést olly tartalmas beszéddel, melly az egész gyülekezet' üdvözlő nyilatkozatát idézé elő: felolvastatott az el­nökileg előre kinevezett tiszt, egyházi vizsgáló uraknak a' legközelebb fölszentelt új Lelkészek' különösen egyházi tu­dományokból lett megvizsgáltatásuk' eredményéről beadott hivatalos jelentésűk, mellynek következtében a' nevezett új Lelkészek, már benyújtott bizonyítványaik 's tudományos készültségüknek a' vizsgálatokon lett kimutatása után, méltóknak Ítéltettek egyházi hivatal viselésére. — Azonban egyházi 's világi Elnök urak szívökre köték, mikép az Ur munkájában már elkezdett fontos hivatalukat, folyvást tudományos miveltséggel 's jó erkölcsökkel ékesítni töre­kedjenek. Egyébiránt illető bizonyítványaik, 's papi okleveleik eddigi rendtartás szerint kiadatni határoztaltak. 2) Az egyházkerületi tanácsszék' világi jegyzőinek távollétükben tek. Bars megyei tiszti Főügy véd Juhász Bene­dek ur helyettesíttetett. Tudomásul följegyeztetik. 3) Az 1843-dik évi közgyűlés'jegyzőkönyvének 4-dik száma alatt, olly nézetből, hogy az egyházkerületben kebe­lezett gyülekezetek annál teljesebb mértékbeni képviseletet nyerjenek, határoztatván, mikép a' gyülekezeiek' szavaza­taival már megválasztott Segédgondnok 's Esperes urak mellett, mindegyik egyházmegye, gyülekezetenkinti szavazással választandó egy világi, 's egy egyházi, ekkép két követeket küldjön az egyházkerületi közgyűlésre; miután vizsgálat alá vétetett, mennyiben teljesíttetett az egyházmégyékben a'közelebb érintett közgyűlési határozat; 's tapasztaltatott, hogy többnyire az egyhá vidékek küldöttek a' végzemény' nyomáu képviselőket; de vannak olly egyházmegyék is, mellyek illy képviselőket annál inkább nem választottak, minél kevésbé ítélik azt egyházi törvényeinkkel összehangzónak , szükségesnek 's kivihetőnek; sőt az említett jegyzőkönyvi számban foglalt végzeményt, leginkább pedig a' kinevezett tanácsbirákat illetőleg, legnagyobb része az egyházmegyéknek, közgyűlésében szót emelt, 's illető észx-evételeit az egy­házkerületi jelen közgyűlésre beadta: Végeztetett, hogy a' mult évi határozat' értelmében az egyházkerületi közgyűlésen megjelent egyházi 's világi képviselők, — kik mint illyek, székkel 's szavazattal bírnak — az egyházkerületi tanács' ren­des tagjai' sorában a'jegyzőkönyvbe név szerint bevezettessenek; — fenhagyatván egyébiránt az egy­házmegyéknek szabadsága, utasíttással ellátott illy követek' küldése által is, az egyházkerületi közgyű­lésen befolyási jogot gyakorolhatni. — Midőn pedig e' szerint a' képviseleti rendszer az egyházkerületi közgyűléseken némileg már gyakorlatba van

Next

/
Thumbnails
Contents