Rádiófigyelő, 1943. november

1943-11-01 [1318]

13 ora 15 pero * ^-^T, PH/PH 33 ].,•> NDO N , 12 órai n ' m e t adásából: Min? en tárgyilagos szemlélő előtt világos, hogy köze­ledik a nap; amikor u nóraeteket teljesen kiűzik Szov jc toroszország területéről. Egy angol harotéri tudónitó felveti a kérdést, hogy ha a németek most nem tudnak rendezett visszavonulást végrehaj tani, ­mit osinálnak majd n szörnyű orosz télben, amely Napóleonnak is vóg» ze te lett ? Köz ép-Oroszországban ugysnia már többször havazott, B az orosz offenzíva teljes lendülettel folyik tovább. A hirmagyarázó azután felsorolta azokat a német hadosz­wtályokat, amelyek a Dnyeper kanyarulatban megsemmisültök, vagy pótol­^batatl .n vesItceógekot szervedtt.k, Osaplinka elfoglalásával a szov* t ősapátok már osak 25 kilométerre Vannak PTrekoptól , amelyen át a Krimet a száraz­földdcl összekőtü utolsó vasúti vonal vezet. Maga Eerekop a szovjet tüzérség erős tüzében áll, «k m* -* 4 PH/PH 33 1 C N D 0 N . 12,15 órai nómet-oszt rák adásából! A SCHAFFHAUSER ZEITUNG oimü svájci lep szerint Németor­szagban egyre növekszik a'nyugtalanság, A náoi vezetők páni félelemben élnek, A svájoi újság szerint Németországban sokkal hamarabb fog bekö­vetkezni a politikai iVlfordulás , mint aokan gondolnák. ' A MUNCHEHER "NEUESTE NACHRICHTEN a lehető legsötétebbnek •ftndja a keleti fronton hrrcoló német ősapátok helyzetét s beismeri, hogy a Dnycpr kany r rul^tban benn-szorult német oa apa tokát a teljes be­<^orités v~szólye fenyegeti, I í I A hírmagyarázó "Amerika és a háboru-utáni Európa" oimmel az-Egyesült Államok várható háboru-utáni politikáját próbálta felvázol­sz első világháború u\%u;*m:ÍAthogy Wilson elnöknek nem sikerült elveit érvényesíteni, visszavonult az európai ügyektől, Ameri­ka távolmaradásinak következményei tragikusak voltak, mivel aláásták a Népszövetség tekintélyét. Ez tette ugyanis lehetővé, hogy a japánok, majd pedig Mussolini keresztülvihette erőszakos tervelt, Ennek ner. szabad megismétlődnio, A háború bofcjezósc u­t?n olyan testületre lesz szükség, amely minden erőszakos támadási ki­sérletct fegyveresen tud megakadályozni, Amerika háború utáni politi­kájáról még folynak a viták, de egydolog bizonyos - és ebben minden ame­rikai párt egyetért: Anetlkának nem szabad mégogy;-zcr elkövetnie az cl­s* világháború után elkövetett hibákat, XXX Ujabb jelentések érkeztek a németországi növekvő ideges­ségről, valamint fi lakásviszonyok és egészsógi állapotok Ijesztő romlá­sáról. _ _ _ k*C/S I

Next

/
Thumbnails
Contents