Rádiófigyelő, 1942

1942-03-19 [1312]

1942. március 19 / & szára 17 <5ra55 perc JÍT . KL/KL 33 B R A S S 0 11 órai román adásban a román klérus és tanitőság nagygyűlését közvetítette a b^aresti iogtudo­mányeggetem disz termékei ? Az adás helyenként éi\Wfütetlen voltjigy Síintescu megnyitó beszédébei sem érthettünk semmit, í további beszédek egyes részeit teljesen elnyomta a zavarás. A ntonesou Mihail helyettes miniszter­elnök beszédébe"!* -Ha Antonescu tábornagy és koimánya eddig ,országunkat igenis érintő kéráásekbon a hallgatás álláspontjára helyezkedett,ez nem ielenti azt,hogy Antonescu es kozmánya nincs nagy felelőségé­nek-tudatában és nem tudója mi a kötelessége,mivel bizta meg őt a nép,Kormányunk erényei közé tartozik-az-hogy hallgat , ha hallgatásnak van helye ; de nem zárkózik el a nagy beismerések,szintvallások órája elől,A háborúban a szó becsülete a fegyverek becsületével ve­tekedik,Eddig hadseregünk mondotta el helyettünk a mondanivalót. Vitéz katonáink vérükkei írják meg hazáuk uj,dicsőséges történel­mét , amelyet s jövendő biztosit számunkra 4 Mi szükség lett volna itt még a szóbeszédre, ^em tettünk nagyhangú kijelentéseket a kül­föld felé , mint egyes namzetek . -Harcunkat"szent háborunak nevezzükja becsület ós igazságosság küzdelmének .Mindenkinek tudnia kell,hogy Antonescu és kormánya tiszta lelkiismerettel, bátran mondhatja:Mindent meg­tettem, amit jogaink megköveteltek,amit a nemzet becsülete előirt számomra;,,».,.Szavunkat meg kell értse a barát és az ellenség egyaránt,Ezt az igazságot ti is,mindnyájan kötelesek vagytok meg­érteni. Mi románok nem csinálunk dobsz óval, lármával történelmet; mi különbözünk bizonyos nemzetekt ől,Mi nera frázisokban hiszünk,ha­nem a leieióssegben es az áldozatodért járó elismerésben* -A nagy áldozatok órájában , a megújhodás parancsától „ösztökélve mindig összegyültünk és most is egybegyülünk^ogy együtte­sen határozzunk sorsunk felett.A történelmi orákbsn Antonescu min­dig egybeszólitotta a népet és népszavazás utján . ' ,'győző­dött meg affelől, hogy mi a nép szent akaratiul .másoknak a nép józan,megfontolt hallgatással válaszolt,B hallgatásban is egyek voltunk,! nép felhatalmazta Antonescu tábornagyot,hogy saiát belá­tása" szerint vigye győzelemre a román i gazság ügyet.Antonescu megtette azt, amivel a nép megbizta!Antonescu teljesítette fel­adatát,Most .mindnyéian összegyültünk,hogy ........és az uj orga­nizmus X ;s«**> előkészitsök,ügy határoztunk.hogy elsősorban az ország =ű$Lki vezetőitel közöljük,.......akik vállalják a nagy nemzeti elhivatást az uj államban,,.,, /megtoremtésó-c -Nem hiányozhatik erőink egyesítéséből a hadsereg,az iskola, a templom,az igazságszolgáltatás és e pillanatban minden szociális válaszfal leomlik.Antonescu ég a román nép megvívta az igazság g y őzedelmes har cát*,' /íolyt.köv./

Next

/
Thumbnails
Contents