Rádiófigyelő, 1939. május-szeptember

1939-05-01 [1312]

BIZALMAS,! J~»1f>* 1939. májusi. u . u L^\;JIÍ2S.Q^OI-03,OZ x. szám Ha/Bi A s.zlov e nszkói rádiók 12.10 órakor Mach Sándor, a Hl inka-gárda főparancsnokának a gárdistákhoz és az összes szlo­vákokhoz intézett beszédét közvetítették. Mach beszédében hangoztatta, hogy május elseje em­beremlékezet óta a természet ünnepe volt. Május elseje azonban egyúttal a kezdet forradalmi ünnepe is. Május elseje a munka és munkások, a harc ' és a harcosok ünnepe. Ennek az ünnepnek a marxisták rossz értelmet adtak^ mert'szembeállitátták a természettel s igy május elsejéből a csalás ünnepe lett. Most május elseje visszanyeri igazi jelentőségét és értelmét . Amikor a szlovák népnek nem volt még a legelemibb joga sem, : májas elseje rabszolgatartó, szabadkőművesek és zsidó' bolsevis­ták ünnepe volt. Ennek a-rezsimnek a rendje a természetben uralkodó istoi i rendnek kigunyolása volt. A munkásságnak a rabszolgatartó és az erőszak elleni haroa győzelmesen végződött. Ezzel a szlovák élet normális meder­be került. A szlovák népre most az a feladat vár, hogy dolgozzák az önálló szlovák államért és munkájával ezt az államot meg is tartsa, Munka lesz a szlovák állam minden polgáránál-; egyetlen legitimációja. Csalóknak, tol­vajoknak, azoknak, akik munka nélkül akarnának élni, azoknak, akik * , vissza akarnak élni az egyenruhával, amelyet esetleg most hordanak el kell tünniök'a szlovák életből. Aki nem dolgozik, az nem szlovák, sem német, sem cseh, sem magyar, hanem tolvaj és tolvajok között van a helye. Aki munka nélkül él az tolvaj. A szlovák állam nem türi meg a* tolvajokat. Mindenkinek lesz munkaalkalma, annak is, aki dolgozni akar, de annak is, aki nem akar dolgozni: Ilyen-formán lábra állitjuk Isten rend­jét, amelyet eddig fejetetejére állítottak. Ez lesz egyúttal a szlovák állam legjobb biztositása» Ha/Bi A s z 1 o v e n s z k ó i rádiók 12.30 órakor-a Szlovák Távirati Iroda eperjesi fiókintézetenek 'hireit közvetítették. E hirek keretében a következő jelentést közölték: Április 21.-én és 22.-én néhány magyar repülőgép jelent meg Kassa felett, amely Miskolc irányában tünt el. A repülőgépek megjelenése riadalmat keltett, mert azt hitték, hogy szlovák repülő­gépekről van szó. Ilymódon játszanak a magyarok katonásdit, hogy rémít­sék a békés lakosságot és eltereljék figyelmét a nyomorúságról, axoely ezen a vidéken a felszabadító rab szolga tartókkal együtt köszönt be. A kassai kaszárnyák előtt napról-napra növekszik a nyomorultak száma, akik a katonai konyhák maradékaival akarják valamennyi­re csillapítani kínzó éhségüket. Ez a nyomorúság a legjobb talaj a kommu­nizmusnak, A kassai kommunista párt tagjainak száma állandóan növekszik, A párthoz csatlakoznak a volt csehszlovák pártok fizetett tagjai is. Hiába tiltották be Magyarországon a kommunista pártot, hibáa csatlako­zott Magyarország a kommunistaellenes egyezményhez, a kormiunizmus• már a hagy nyomor következtében behatolt a magyar élet gyökeréig. / folyt, következik.6/

Next

/
Thumbnails
Contents