Rádiófigyelő, 1938

1938-10-05 [1310]

Ta/Ta A csehszlovákiai magyar nyelvű adó délelőtt 11-kor a cseh. kormányválsággá}, foglalkozott. Sirovy első kor­mánya, mely nagyon súlyos kör ülmények között alakult meg, nehéz fela­datait eredmenyesén teljesítette. A kormány tevékenységét elsőrangú szak­embetek irányították s munkáját mindé nemzeti csoport támogatta, fő fel­adata a rend fenntartása s a béke feltétlen inog óvás a volt. E nehéz fel­adatokat fölötte súlyos körülmények között kellett teljesíteni. A kor­mány azonban hivatása magaslatán állott, mert-férfias és határozott a­karattal kivezette az országot a zűrzavar boáéi. Sirovy első kormánya le* fektette az uj állami élet alapjait, melyeken a jövőnek kell felépülhÍT Második kormánya letéteményese az első kormány álzal meghatározott vo­nalnak. Kimondottan munkás , szervező , koncentrációs kabinet ez. Egy sze­mély vezetése alá csoportosítja az öcszetartozó resszortokat. Fő célja, az uj politikai korszak megszilárdítása. Ezt a célt szimbolizálja -:— •;• ' : .. .' Chvalkcwsky Ferenc külügyminiszter személye. Azuj külügyminiszter egyike a legképzet tebb csehszlovák poli­tikusoknak . /. Sf8m mellékes, hogy olyan ember áll a külügyek élén, aki / / e gyformán otthon van a Wilhelmstrassén és a Palazzc Chigiben. - J..' ' Ko/Ko. A p r á g a i adó 12.30 híreit,az eddigi szokástól altéröon, nem cseh. " ,hanem r o j, z szlovák nyelven,adta .Megismétel­te a tegnepi nap folyamán magyar nyelven leadott hirt /lásd okt,4-iki kiadás 5-ik számát/ a magyarországi szlovák kisebbség helyzetéről. A fenti magyarnyelvű adásától eltéröleg a mostaniban azt mondotta,hogy Hómn volt kultuszminiszter kijelentése szerint a szlovák ifjúság tel­jesen ^asszimilálódott Magyarországon és azért nincsen szükség szlovák iskolák fenntartására Magyarországon-.Azokban az iskolákban is,ahol a szlovák nyelvet tanítanak részben - mondotta - olyan tankönyvekot hasz­nálnak, .amelyekben a szlovák nemzet kifejezés egyáltalán nem'található mert egyszerű fordításai ezek a magyar tankönyveknek,Megismételte még azt,hogy Magyarországon nincsen a 390.000 főnyi szlovák kisebbségnek egyetlen tanítóképző,polgári,vagy középiskolája sem.így néz ki a kiseb­sogek sorsa Magyarországon.A magyar kormány elutasította a békésmegyei szlovákok összes kérelmeit,amelyekben szlovák egyesületek létesítését és szlovák napilap kiadását kérték.I * Bekövetkezett az a történel­mi pillanat,amikor rendeznünk kell Magyarországgal kisebbségeink kérdé­sét.Nekünk kell a magyarországi szlovák kisebbség érdekében szét emelni és érdekeiket képviselni,mert ök szervezetlenek és gyöngék ehhez.Erélye­sen tudtára kell adnunk a magyaroknak,hogy ezen kérdés megoldása nélkül semmiféle megegyezés nem jöhet létre Szlovákiai magyar kisebbség kérdésé­ben.Magyarországnak éppen ugy . mint Csehszlovákiának békére van szük­sége,azonban ez a béke-csak ugy képzelhető el ,ha a kisebbségi kérdés köl­csönösen rendezve lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents