Protestáns egyházi és iskolai lapok – 24. évfolyam – 1881.

1881-06-26 / 26. szám

lllésfalva cs Keresztfáivá egyenkint 12, Agram 6, és a Leopoldianum 31 frtal segélyeztettek. Az esperességi segélyegylet takarékalapja 400 írtból áll. Dr. Weisz János kezelése alatt álló esperességi pénztár 2063 frtot, 224 frtnyi szaporodást mutat ki. A gondos kezelőnek az esperesség hálája szavazta­tott meg. Hasonló örvendetes eredményt mutat ki a nyug­dijintézeti alap, mely Fábry János alesperes ur által kezeltetik és dacára a számos segélyezendő özvegyek­nek, már 11561 frtot mutat ki és az utolsó esztendőben 664 frttal szaporodott meg. Weber Samu mint az iskolai bizottság elnöke je­lentést nyújt be, melyből következő adatokat közlünk: Az esperesség területén van 12 felekezeti népiskola 23 osztálylyal, 22 tanitóval. A kimentett mulasztások száma 12538, ki nem mentetett 856 mulasztás. Az iskolai év 9—10 hónapig tart. Az iskola kötelesek kivétel nélkül látogatják az iskolát. Tanszerek, könyvek, tornatanitás mindenütt találtatnak. A tanitói fizetések 300—825 frtig váltakoznak. Ezen felekezeti iskolákon kivül van még 5 községi iskola, mely 586 ev. tanitó által látogat­tatik és 1258 kimentett és 95 ki nem mentett mulasztást mutat ki. A tiszai kerület közgyűlése ez idén lylón auy. hó 17-kén fog tartatni. Az előtte való napon délután a segélyegyleti gyűlés és istenitisztelet fognak végbe menni, mely ünnepélyekre az esperességi követek ki lettek küldve. Báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő javas­lata, mely szerint egy egyetemes alap megalapításához minden ev. család 2 frttal megadóztatandó volna, a köz­ségekhez véleményezés végett utasíttatott, mely jul. hó 20-ig az esperesség elnökségéhez beküldendő. A coordinátió ügyében már azelőtt, egy es­perességi bizottság tanácskozott Poprádon és egy javaslatban állapodott meg, melyet most a gyűlés egy­hangúlag magáénak fogadott el és a kerületnek benyúj­tani fog. Ezen javaslat kinyomatása és elterjesztése az esperességben szintén elrendeltetett. A leányok érettségi vizsgája tárgyában határozta­tott, hogy azok ne zárassanak ki ily vizsgálatból, sem azok, kik arra, a szokásos és törvényes tanulmányok bevégzése után, képesítve vannak. Egy megye sem bő­velkedik tán annyira jól berendezett felsőbb leánytano­dakban, mint Sztpes. Ilyen tanodák léteznek Olasziban, lylón, Lőcsén, Kézsmárkon. Két helyütt két ily intézet is felel meg feladatának. Mind annak dacára, még az állam is akar mar a jövő ősszel Lőcsén felsőbb leanytanodát nyitni. Ily viszonyokkal szemben sokkal tanácsosabb volna, ha a kiadandó pénz leánygymnasium felállítására fordíttatnék, hogy a leányok ne legyenek kényszerítve a költséges magánoktatás utján végezni a nyolc osztályt. A jövő esperességi gyűlés Olaszin fog tartatni. TVcber Samu. RÉGISÉGEK. Adalékok a csepregi és kézsmárki colloquiu­mok történetéhez I 529. octóber hó 1. 2. és 3-dik napján a marburgi várban gyűltek össze az ifjú protestantismus vezérferfiai, hogy a vallási differentiákat, különösen a sz. vacsora tekintetében kiegyenlítsék, az egységet és a békét helyre állítsák. Egyrészről Lutter, Melanchton, Fustus Jónás, Brenz János, Osiander András és Agricola István, a másik részről Zicingli, Uecolamradius, llucer és lledio Gáspár jelentek meg. Mint tudjuk, a legjobb akarat mellett, mely mind a két részen mutatkozott, az egyezkedés és egyesülés nem sikerült. Brenz ezen vitáról azt irja, hogy békében és szeretetben tanácskoztak, egymást barátoknak és nem elleneknek tartván és címezvén — „omnia humanis­sime et summa mansuetudine transigebantur. Audivis­ses ibi nullos alios titulos, quam hos Amicissime Domine Vestra caritas, et id genus alios. Nulla ibi mentio Schis­matos. Dixisses Lutherum et Zwinglium fratres non ad­versarios. 4*) A kiegyezkedés sikertelensége két egyházzá vá­lasztotta szét s ezáltal meggyengité a protestantizmust, de rosz befolyással volt a mi hazai viszonyainkra is. Ha sokkal későbben, de nálunk is fiatal prot. egyha­zunkban megeredtek a vallasi viták, megtörténtek a ki­egyezkedési kísérletek, de azok sikertelensége folytan hazánkban is bekövetkezett a szakadás. 1591. Csepreg­ben szintén rendeztetett egy vallasi vitatkozás, mely­nek eredménye olvasóink előtt ismeretes v*) Kevésbé is­meretesek azonban a levelek, melyek ama vitara vonat­koznak s a melyeket Horváth Gergely Stansith de Gra­decz ama vita szem- és fültanuja az említett colloquium­ról írt munkájában közzétett. A latin nyelven megjelent levelek közül majdnem szószerinti forditasban álljon itt egy-kettő. Nádasdy Ferenc líöyte superintendensnek így ir: „Tiszteletes úr! Visszaemlékezik, hogy Gábriel és Iíeches urak ellentétes véleményük folytan az egyházban egy Colloquium szükséges voltat hangsúlyoztam. Uraságod is belegyezett abba. Most a hely és idő meghatározá­sát tartom szükségesnek. Azért kérem uraságodat, hogy a régi időszámítás szerint a jövő héten kedden, az az junius i-én Csepregen jelenjék meg, hol szerdán, az az másnap isten tetszésével egyetértésben beszélhetünk és határozhatunk. Mindazt élő szóval is lleches által üzen­tem már. Az isten Uraságodat jó egészségben tartsa." E levélre a Superintendens úr, latinul válaszolt : „Nagyságos úr! Vettem Nagysagod levelét lleches és Tokuyt uraktól, kik élő szóval is beszéltek Nagyságod *) Acta publ. cccl. Wirtemb ed. C. M. l'íalT. Tub. 1720. p. 204 **) Ezen vita törtenetéhez legközelebb, mihelyt terünk engedi Hurk József t munkatársunk tollából egy igen érdekes adalékot fo­gunk kózlcni. S/crk

Next

/
Thumbnails
Contents