Protestáns egyházi és iskolai lapok – 24. évfolyam – 1881.

1881-06-26 / 26. szám

I RODALOM. Emlékbeszédekés tanulmányok. IrtaTrefort Ágos­ton. Budapest, a m. tud. akadémia könyvkiadóhivatala 346 lap, ára 1 frt 80 kr. — A 30-as évek végén, s a 40-esek elején irodalmunk nagy átakuláson ment ke­resztül. Addig, elfogulva abban a nézetben, hogy hazánk a világ közepe, s igaz hittel azt vallva, hogy extra Hungáriám non est vita : tudományos irodalmunk kizá­rólag az úgynevezett hazai tudományokkal és ismeretek­kel foglalkozott. Ekkor, a Széchenyi hatása alatt indul meg a Tudománytár, s Eötvös, Szalay, Trefort, Kazyn­czy Gábor stb. ebben, valamint egyéb irodalmi vállala­tokban megkezdik közönségünk tájékoztatását a nyu­gateurópai irodalom s eszmemozgalmak körül. Megindúl azaz essay-irodalom, melyet hibásan tűntetnek föl akkép, mintha azt Csengery indította volna meg. Csengery csak to­vábbfolytatója volt, de nem megindítója.Jórészt ama korban producált elmetermékek azok, melyeket Trefort most e kö­tetben összegyűjtve bocsát világ elé. Vájjon miért? mi alka­lom késztethette őt e rég megjelent értekezések közzététe­lére: Bizony szomorú alkalom, derék fia halála. „Ha ő él — úgymond — e könyv nem látott volna nap­világot .... Fiam emlékére adtam ki e könyvet, — nem objectiv indok, de nekem indok, melynek engedni nem hittem tilosnak.' Megható érzékenységgel, minden túlzás nélkül emlékezik fiáról, ki a remények korszaká­ban, a valóság küszöbén hunyt el. Jelen kötet tartal­mát átalánosságban magas eszmei színvonal jellemzi. Minden során meglátszik, hogy a szerző kiilönb gondol­kozó, mint aminő iró. Legsikerültebb essay, „Tocque­ville emlékezete/ melyet szerző az akadémiaban olva­sott föl. E nemes alak Trefortra úgy, mint számos más magyar politikusra, roppant hatással volt. Politikai kép­zettségének s nézletmódjának irányt Tocqeville tanul­manyozása adott. Innen az a meleg rokonszenv, mely Trefort nak a Tocquevilleről irt essayjéből sugárzik. Fall­merayer, Macaulay, Carey, Riehl, Laboulaye, Klauzál stb. életirata s müveik jellemzése szintén magvasság, eszmegazdagság tekintetében kiválóak. Átalában az egész kötetnek ugyanaz a közös legfőbb jellemző vonása, mely Trefort életét is jellemzi: finom érzék a közművelődés min­den aga és mozanatai iránt. E tulajdon, mely széleskörű egyetemes képzettség hirdetője, teszi érdekessé, tanul­ságossá és változatossá Trefort emlékbeszédeit és tanul­manyait. Kilián Frigyes m. k. egyetemi könyvárusnál kap­ható Békésmegye térképe. Rajzolta Mihálfi József, szar­vasi ev. főgymn. tanár. Arany I : 144000 tehát méretti igen nagyok, s a megye térképe egy imperiál-folió lap. Rendkívül tiszta kivitelű, correct és ízléses kiállítású térkép, mely becsületére válik úgy a rajzolónak, mint Posner K. L. műintézetének, mely a képet metszette és nyomta. Tel vannak tüntetve benne az egyes járá­sok is, valamint a nevezetesebb dülőföldek, erdők, erek, tavak stb. Örvendünk, hogy hazánk egyik legprotes- i tánsabb megyéjét egy prot. tanár ily pompásán sikerült térképpel ajándékozta meg. Bolti ara 1 frt 50 kr. Kókai Lajos kiadásában megjelent: A félke/.ű remete. Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. Irta Bán fi János. Az ,Ifjúsági és népkönyvtar* cimű válla­lat 8-dik füzete. Csinos kemény borítékba kötve ara 50 kr. Bánfi már sok hasonló olvasmanynyal gyarapította ifjúsági irodalmunkat. Ezen olvasmányok, erkölcsneme­sitő irányuknál fogva méltán megérdemlik a szélesebb körű elterjedést. Ifj. Csáthy Károly debreceni könyvárus kiadásá­ban megjelent: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi használatra. Negyedik kiadás. 8-rét, 408 lap. Ára vászonba kötve 2 frt. 80 kr., aranymetszéssel 3 frt. K ÜLŐN FÉLÉK. fPÜT" Kérelem a tanintézetek igaz­gatóságaihoz. Tisztelettel kérjük a hazai s különösen a prot. tanintézetek igazgatóságait, szíveskedjenek az 1880/1-iki tanévről szóló érte­sítőiket, mihelyt megjelennek, hozzánk ismertetés végett beküldeni. A Prot. Egyh. és Isk. Lap Szerkesztősége. * Személyi hirek. A nógrádmegyei tantestület szécsényi köre Markovidi Gusztáv szécsényi ev. tanítót választolta jegyzőjévé. — A sárospataki ref. akadémia igazgatójává — mint nekünk irják — a jövő tanévre Bokor József akad. r. tanár választatott meg. Ugyan­ezen főiskolában gym. igazgató a sorrend szerint Mak­iári Papp Miklós lesz ; széniorrá pedig Szalay Károly végzett hittanhallg. választatott. — A pozsonyi ev. lyceum igazgatójává f. hó 19-én Michaelis Viimos-t választottak meg egyhangúlag. — Az erdélyi ref. egyházkerület jun. 15-én tartott ülésében a szepsi-szentgyörgyi „Székely Mikó kollégium* gymnasiumához rendes tanárul majd­nem egyhangúlag tíenlce István kun-szent-miklósi tanárt választotta meg. Gratulálhatunk az erdélyi ref. e. kerü­letnek, hogy ily minden tekintben jeles, alapos készült­ségű fiatal erőt sikerült főiskolája számára megnyerni. Megválasztattak még tanárokul: Bedöházi János a ni. vásárhelyi, Bodor Domokos a sz. sz.-györgyi, Simon Ferenc a szászvárosi iskolahoz. Továbbá: a marosi e. megyében gr. Bethlen István, a hunyad-zarándiban Szil­váéi László főgondnokokká; algondnokokká : Illyés Károly a marosi, Zeylc Gábor a gy. fehérvári, Horváth László az orbai, Barcsai Béla a zarándi e. megyében, Veres síkos a kolozsvári, Báyya Zsigmond a szászvárosi tanodá­hoz. — Pápára, boldog emlékű Tarczy helyére Kiss Józse­fet, kunszentmiklósi tanárt, a boldogultnak egykori ked­venc tanítványát választották meg. * Több budapesti fiatal hölgy f. jun. hó 27-én az uj-pesti ref. egyház javára, egy igen sikerült nyári mu­latságot rendezett Rákos-Palotán, mely a jótékony célra körülbelől 300 frtot jövedelmezett. * Jubilaeum. A szilágymegyei tanító-testület köz­gyűlése alkalmával fogják kartársai ünnepelni Uáthori György kis-dobai ev. ref. tanitó jubilaeumát, ki rögös pályáján 50 év óta a legbuz^óbb odaadással és farad­hatlan szorgalommal működik. IC közgyűlés f. julius hó 6. és 7. napján fog megtartatni Tasnádon. * A Gusztáv Adolf egylet folyó évi augusztus 15. 16. 17-kén fogja megtartani évi közgyűlését Dortmundban.

Next

/
Thumbnails
Contents