Prágai Magyar Hirlap, 1938. június (17. évfolyam, 125-147 / 4568-4590. szám)

1938-06-21 / 140. (4583.) szám

8 'P'WCGAI-A^AGVAU-HmiiAP 1938 június 21, kedd. J SzmHÁz-KönWKoLTaKA Álljunk ki a magyar színészetért! Irta: Tost László h. polgármester ATLÉTIKA Utolérhetetlenek az amerikai atléták NEWYORK. — Az amerikai főiskolai atlétikai bajnokságokat a minneapolisi Memorial-etadion- ban bonyolították le és azok ismét ragyogó ered­ményeket hoztak. Az amerikai atlétán tánpétl ás európai szemmel útólérthetetlen. — Az eredmények: 100 yard: 1. Robinson 9.7 mp„ 2. Talley 9:7, 3. Ben Johnson 9.7. — 220 yard: Robinson 21.3. — 440 yard: Ray Malcott 46.8. — 880 yard: Wood- ruff 1:51.3. — 1 mérföld: Zamperini 4:08.3. — 2 mérföld: W. Mehl 9:11.1. — 100 yard gát: Woll- cott 14.1. — 200 yard gát: Wollcott 23.3. — Súly: Hackney 15.76. — Diszkosz: Zagar 49.49. — _ Ge­rely: Vukimanic 65.57. — Magasugrás: Albritton 203 cm. — Rúdugrás: Day 430 cm. — Távolugrás: Lacefield 765 cm. © )( A budapesti BEAC atlétika! versenyén vasár­nap a 800 méteres futást dr. Istenes nyerte 1:54.8 perces jó idővel. A gerelyvetésben Várszegi 65.27 méteres dobással, a távolugrás bán Gyuricza 712 cm-es ugrással győzött. )( A nyugatszlovákiai atlétikai zsupabajnokságot a pozsonyi Főiskolások nyerték 213.5 ponttal az SK Bratislava (120 pont) előtt. Fontosabb eredmé­nyek: Diszkoszvetés: Weiss (Makkabea) 41.82 m. Gerelyvetés: dr. Mala (Főiskolás) 60.80 m. Olim­piai staféta: Főiskolások 3:47.5 p. Kétkezes disz­koszvetés (versenyen kívül): Struhár (SK Brati- 6lava) 80.53 m. )( Világrekord versenyen kívül. Bergíh Gninnar, a kiváló svéd doibóatléta egy stockholmi verseny megkezdése előtt szabályos körülmények között 53.46 méterre dobta a diszkoszt, ami több a fenn­álló világrekordnál. Minthogy a dobás verseny előtt történt, az eredményt nem lehet hitelesíteni. A szabályos versenyen azután már csak 49.77 mé­teres eredményt ért el Bergh. )( Uj német 400-as futórekord. Linnhoff egy Kottibusban rendezett versenyen a 400 méteres sík­futást 47.3 mp.-es remek rekorderedménnyel nyerte. x A Lengyelország—Franciaország közötti atlé­tikai mérkőzés első napján a lengyelek 59.5:47.5 arányban vezettek. A verseny Varsóban ment végbe és azon a lengyelek két uj rekordot javítot­tak. A 4X100 m. stafétában 42 mp.-re, a kalapács- vetésben Weglarczyk 48.02 méterre javította a rekordot. Szlovákiai eredmények IGLÓ: SK Bratislava—Iglói AC 5íl (3:0). Szombaton. ZSOLNA: SK Bratislava—Zsolnai SK 1:0 (1:0). Vasárnap. TAPOLCSÁNY: Slezská Osfrava—Tapolcsányi SK 5:2 (2:2). NYUGATI KERÜLET II. OSZTÁLY: DSK—Nagymagyar 2:2 (2:1), Li­geti 11—Törekvés 4:2 (1:0), BTO—Uezor 4:2 (3:1). Dornkappeln—Főrévi TC 0:0. Külvárosi eerleg- mérkőzés. A serleget a Dornkappeln nyerte, mert az FTC nem volt hajlandó (hosszabbításra kiállni. NYUGATI ZSUPA Város! Müvek—Nyitral AC 2:1 (2:0). KASSA: KAC 11—Makkaibi 1:0 (0:0). A győztes gólt Vitkovszky lőtte. — Törekvés ifj.—KAC ifj. 2:1 (0:1). Gólok: Kemény 2, illetve Geiger. Cseh- és morvaországi eredmények KLAPNO: SK Kladno—Viktória Pilsen 5:1 (2:0). A Viktória 2-izkov Norvégiában a Storem Skient 7:3 (4:2) arányban legyőzte. Külföldi eredmények BELGRAD: Belgrád városi válogatott—Berlin váló- gatott 3:2 (1:2). 10.000 néző. BOROVO (Jugoszlávia): BAÍA—Galata Serail (Konstantinápoly) 4:0 (1:0). BUKAREST: HASK, a jugoszláv bajnok esti mérkő­zésen 4:2 (2:1) arányban legyőzte a Venust. SPORTHÍREK )( A csehszlovákiai német futballszövetség, a DFV vasárnap Teplitzben elnökségi ülst tartott, amelyen nagyjelentőségű határozatokat hozott. így eltörülte a német divíziót és a hivatásos játékos- rendszert. A német egyesületekben lévő profikat azonnal el kell bocsátani, illetve szerződéseiket fel kell bontani. A divízió helyébe két részre osz­tott elsőosztályu bajnokságot létesítenek. A prá­gai DFC-nek megengedték, 'hogy kilépjen a szö­vetség kötelékéből és a jövőben a középesek zsú­péiban szerepeljen. Nagy érdeklődéssel várják, hogy a C&AF miként foglal állást a német alszövetség határozataival szemben. )( Bican megkapta a csehszlovák állampolgársá­got. Bican, a Slavia bécsi származású középceatára, aki eddig német állampolgár volt és már a VB előtt kérte a csehszlovák állampolgárságot, most meg is kapta errevonatkozó okmányait anélkül, hogy a német (hatóságok kiadták volna. Bican már sorozáson is jelentkezett és katonai szolgálatra al­kalmasnak találtatott. TENISZ )( Budge és Makó Prágában is indulnak. Lon­doniból jelentik: Budge Donald, a tenisz világrang­lista első játékosa Makó Géza társával együtt jú­lius 3-tól 10-ig résztvesz a csehszlovákiai nemzet­közi teniszbajnoki versenyein. )( Tloczynski nyerte a lengyel bajnokságot Tlo- czynski a lengyel bajnokság elődöntőjében 4:6, 6:4, 6:1, 8:6 arányban verte Bawarowskit és a döntőben 0:6, 6:4, 0:6, 6:2 arányban Hebdát. A női bajnokságot Wolkmer—Jacobsen nyarte Jcdrzejowska Zsófia ellen 7:5, 6:1 arányban. KASSA. — Az idei magyar színi szezon túlnyomó része a legnagyobb kánikulába nyúlt bele, mert a magyar színtársulat csak április elsején vonulhatott be a kassai szín­házba. Nemcsak a hirtelen beállott nagy hőség, de a világesemények is zavarták az idei magyar sziniévad sima lefolyását, A kassai magyar közönség a súlyos körülmé­nyek között is bizonyságot tett a szinikul- turához való ragaszkodásáról és nem egy­szer megtörtént, hogy a legforróbb nyári estéken is zsúfolásig megtelt a magyar szín­ház nézőtere. Nem csodálható, hogy a közönség ér­deklődése nem volt egyenletes ezekben a napokban és a forró időszakban, mikor már a legtöbb színház kapui nyári szünet­re zárulnak be, nem csoda, hogy a könnyű operettek telt nézőtereit felváltotta a mér­sékelt érdeklődés, sokszor részvétlenség a komolyabb értékű prózai előadások alkal­mával. Ezáltal sokat szenvedett a színház folyamatos anyagi prosperitása. A magyar színi szezon utolsó napjai kö­vetkeznek. A magyar színtársulat junius vé­géig játszik még a kassai színházban és ez idő alatt az itteni magyar közönségnek fo­kozatosan ki kell tennie magáért! Tudjuk jól, hogy a jelenlegi színtársulat valóban el­sőrangú előadásokat produkál, amelyek úgy játékban, mint kiállításban messze túlhalad­ják az elmúlt évek nívóját. Tudjuk jól, hogy a színház vezetősége — számítva a forró időszak kedvezőtlen hatá­sával és a közönség mai igényeivel — ép­pen az elkövetkező napokban sorozatos vendégszereplésekkel igyekszik az érdeklő­dést fenntartani. A legkiválóbb, országos nevű magyar színészek látogatnak el Kas­sára, hogy az itteni közönség előtt reprezen­tálják a magas nívójú magyar színművésze­iét, — eme fokozott nemes erőfeszítést a (*) Az ungvári Legényegylet műkedvelőinek nagy sikere. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Ai ungvári Katolikus Legényegylet műkedvelői cso­portja, amely egyedül karolta föl1 Kárpátalja szék­városában a magyar ezinikultiurát, nagy feladatra vállalkozott. Somogyi Károly volt színigazgató ve­zetése mellett ezinrehozta Cz. Nemes—Tary—Zách „Tabáni orgonák1* cimü háromfelvonásos operett­jét a városi színházban. A régi Tabán életéből me­rített tárgyú, izig-vérig magyar levegőjű operett a műkedvelők képességeit erősen próbára tette, de a szereplők majdnem valamennyien meglepő si­kerrel állották ki a próbát. A könnyű, fülbemászó zenéjü operett főszereplői: Birner Judit és Andrej- kovics György, valamint a komikus pár: Steierer Irén és Kom Aladár, úgy meleg, közvetlen játé­kukkal, mint kifogástalan énektudásukkal messze magasan emelkedtek felül az átlagos műkedvelői nívón. A közönség mindhárom estén lelkes taps­sal honorálta hivatásos színészeket túlszárnyaló némely jeleneteikben úgy őket, mint az ambiciózus szereplők közül ifj. Speck Sándort kabinetalakitá1 sálban, Rácz Zoltánt, Hajbál Gabriellát rövid, de jellegzetes szerepéiben, úgyszintén Somogyi Ká­rolyt, mint a tabáni sváb típus művészi megszemé­lyesítőjét. Kisebb szerepeikben igen jől illeszkedtek az együttesbe Nyisztor Zsuzsika, Orosz Ödön és Geizer Gyula, valamint Samudószky Ferenc. — Az újonnan felszerelt színpad is modern fényhatásai­val nagyban elősegítette a sikert. Az előadás zenei részét Wilhelm Jaroszlaiv, volt színházi karmester tanította be és a műkedvelői zenekart ugyan­csak ő vezényelte művészi sikerrel. (*) Százkilencvenkét filmet mutattak he az idén a magyar filmszínházak. Budapestről írják: A magyar filmkölcsönzők 1937 augusztus 1-től, te­hát a most befejeződő idény elejétől május 31-ig összesen 33 magyar, 30 német, 24 francia, 103 angol és 2 olasz filmet hoztak a fővárosi és a vidéki filmszínházak műsorára. Az idei szezon­ban tehát összesen május 31-ig 192 fűm került bemutatóra. szükséges módon kell viszonoznia a ma­gyarsághoz hű, igényes kassai közönség­nek. Fokozott mértékben kell látogatnunk, a ma­gyar színházat a most következő napokban! Nemcsak azért, mert a legszebb szórakozást szerezzük magunknak, hanem azért is, mert biz­tosítanunk kell a „nemzet napszámosai'‘-nuk megélhetését, főleg pedig hitet kel tennünk tör­hetetlen magyar kuilturköveteléseink mellett. Egyik fontos követelésünk — mint ismeretes — a kassai magyar sziniszezón meghosszabbí­tása és a természetes igények szerint való meg­osztása. Követeljük, hogy a kassai magyar szi­niszezón legalább négyhónapos legyen és ebből az időből két hónapig az őszi szezónban, két hó­napig pedig a tavaszi szezonban játszhassak Kassán a magyar színtársulat. Illetékes hivatalos helyen Ígéretet kaptunk e követelés teljesítésére, az ígéretből azonban csak akkor lehet valóság, ha a magyarság kétségtelen módon bizonyságot tesz arról, hogy szükség van a hosszabb szinjátszási időre, hogy meg tudja tölteni a színházat olyan időben is, amikor a szinházba-járás nemcsak örömet, hanem a ma­gyar kultúráért való áldozatot is jelent. Áldozat- készségünk és kitartásunk eredménye az lesz, hogy a jövő sziniévadban ősszel és tél kezdetén, az igazi színházi szezónban is járhatunk majd a magyar színházba Kassán. Emyedetleniil, megalkuvás nélkül kitartunk magyar kulturális követeléseink mellett és e kö­veteléseink jogosságáról fokozott mértékben kell bizonyságot tenni. Látogassuk a magyar színhá­zat, ne csak a vonzó vendégjátékok és a könnyű szórakoztató operett-előadások alkalmával, de az igényes, lelket és ‘értelmet nemesitő színmüvek előadásain is! így mutatjuk meg mélységes ra­gaszkodásunkat a magyar kultúrához, igy mutat­juk meg, hogy méltók vagyunk a magyar kultur- javakra, amelyekért harcolunk. Kassai magyar testvérek, látogassuk a magyar (*) Ismét filmre kerül egy magyar népszín­mű. Budapestről jelentik: A sok városi témájú magyar film után ismét népszínmű kerül a Hun­nia filmgyár műtermébe. Pásztor Béla, aki „A sárga csikó" és „A falu rossza" megfilmesitésé- vel támasztotta fel újra a színpadokról már leke­rült magyar népszínművet, most a legnépszerűbb magyar népszínművet, „A piros bugyellárisnak" a filmváltozatát készíti el. Csepreghy Ferencnek talán legnagyobb sikere volt ez a színmű, amely Török Zsófi híres alakja köré épült. Blaha Lujza legszebb alakítása volt ez és most majd modern színésznő személyesíti meg Török Zsófit a vász­non. A filmet Pásztor Béla rendező a darab hír­nevéhez méltó szereposztásban viszi a közönség elé. A film fölvételei a jövő héten kezdődnek a Hunnia filmgyárban. (*) Benjamino Gigli legújabb filmje. Nemrég fejezte be Rómában az Itala-filmgyár Benjamino Giglinek, a világhírű énekesnek legújabb filmjét. Kétféle változatban, olasz és német nyelven ké­szült ez a film, amelynek főszerepeit Michael Bohnen, Marié Zebotari, Hans Moser, Maria Hildebrand és Peter Bőssé játszók, rendezője pedig ■ Carmine Galloné. (*) A televízió térhódítása. Az angol rádió televíziós műsorai kitünően 'beváltak. Ezért Bir- minghamban és Manchesterben újabb televíziós állomásokat építenek, amelyek részben London műsorát fogják átvenni, részben saját műsort fog­nak adni. Önálló televíziós állomást kap Liver­pool is. Az angol televezió technikai fejlődésé­vel párhuzamosan halad a müsorfejlesztés is és nemsokára irodalmi értékű drámákat fognak köz­vetíteni. Annak bizonyítékát, hogy a televízió lehetőségei nem koflátozottak, most szolgáltatta egy brightoni polgár. Brighton tudvalévőén Anglia déli partvidékén fekszik, de ez a polgár jó hangi- és fényfölvétellel élvezte á párisi Eiffeltorony-állomás televíziós műsorát. A távol­ság Páris és Brighton között légvonalban 300 ki­lométer. Magyar háziasszonyok lapja NAGYASSZONY ◄I Megrendelhető a PMH kiadóhivatalánál színházat! máj folt, arctisztátlan* ság elcsúfítja a leg­szebb arcot is. Gyorsan megszabadul ezektől, ha a tudomány leg­újabb vívmányai sze­rint készült K0RALL-CRÉMET használja. Száraz arc­ra zsírosat, zsíros arcra száraz kré­met. Egy tégely ára 11*— Ki Nagyon szeplős arcra az erősebb Korall créme extrát használja. Ára 12'— Kő. Fekete tégelyben. (Zsíros vagy száraz.) Készíti: VÖRÖSRÁK-patika, Bratislava, Mihály-kapu 24. Kabos Gyula nagysikerű pozsonyi vendégszereplése POZSONY. — (Szerkesztőségünktől.) Törzs Jenő után a másik illusztris pesti vendég: Ka­bos Gyula lépett fél szombaton este. Vadnay László és ifj. Békeffi. István „Nápolyi kaland" cimü operettjében. A filmekről is jólismert Ka­bos Gyula egyszerű megjelenése is elég a szín­padon ahhoz, hogy a közönség kacagjon. Az operett nem valami kiváló alkotás. Olyan igazi nyári operett Hacsek-Sajó ízű viccekkel, amik Kabos saját, külön, egyéni, száraz humorával kétszeresen hatnak. A zsúfolt ház mindjárt a belépésekor hatalmas tapsviharral fogadta és minden „bemondását" harsogó derültséggel vi­szonozta. Különösen nagy sikere volt a 'kitűnő Mi­hályi Ernővel való komikus , .férfi-együttese", amit többször is meg kellett ismételniök. Márfy Vera, a primadonna, Vera szerepében deoenis, finom jelenség. Hangja is kellemes. Ta­valy óta sokat fejlődött ez a fiatal színésznő. A közönség szívesen- látta viszont. Juli szere­pében mutatkozott be rendkívül előnyösen az uj szubrett: Kondor Anny, aki ragyogó jelen­ség a színpadon. Blkápráztatóan elegáns, igazi párisi toalettjei kellemes feltűnést keltettek kü­lönösen a hozzáértő nők körében és ez már fél- siker. Táncolni is tud, hangja bár nem nagy- terjedeíimü, de kellemes, játéka Bs ügyes. Gárdonyi László, az uj bariton-bonviván nem neki való szerepet kapott és igy róla még nem mondunk végleges véleményt. Megyeri Ferenc, a táncoskómiikus ügyes és ördöngős táncpro- duikdói (biztosítják neki az operettközönség tet­szését. .'.ej Sarlay Imre ezúttal Is rutinos, elegáns ala­kítást nyújtott és a mindig kitűnő Mihályi Ernő bőven gondoskodott, hogy állandó derültségben tartsa a házat. A zenekart Hemerka Gy. Iván vezényelte lendülettel. A jó rendezés Mihályi Ernő munkája. Vasárnap ugyancsak zsúfolt ház mellett megismételték az előadást. | 1 r. |. (*) A budapesti színházak e heti műsora: Mar­gitszigeti Szabad Színpad: Szentivánéji álom. — Belvárosi Színház: Egész héten minden este: Nin­csenek véletlenek. — Márkus-Park Színház: Egész héten minden este: Szomjas krokodil. — Angol Parki Revüszinház: Egész (héten minden este: Cso- darevü 1938. — Magyar Müszinkör: Mindennap: Tatjána. A MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA KASSÁN: SZEPLŰ Kedd: Hajnali vendég. Muráti Lili vendég­felléptével. Szerda: Hajnali vendég. Muráti Lili vendég­felléptével. Csütörtök: Noszty-fiu esete Tóth Marival. Bauernébl Andorné Molnár Aranka, Bod- roglhy Lina, Farkas Pál és a SzMKE műked­velő társulatának felléptével. Péntek: Huszárparádé. Szombat d. u.: Süt a nap. B. Molnár Aranka felléptével. Szombat este: Huszárparádé. Vasárnap d. u.: Vig özvegy. Vasárnap este: Huszárparádé. A MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA POZSONYBAN: Kedd este: Illatszertár. Kabos Gyula fel­léptével. Szerda: Illatszertár. Kabos Gyula felléptével. Csütörtök: Illatszertár. Kabos Gy. felléptével. Péntek: Sárgapitykés közlegény. Kabos Gyula felléptével. Szombat d. u.: Jöjjön elsején. Vígjáték. Szombat este: Sárgapitykés közlegény. Kabos Gyulával. Vasárnap d. u.: Nápolyi kaland. Kabos Gyula felléptével. Vasárnap este: Sárgapitykés közlegény. Ka­bos Gyula vendégfelléptével. Hétfő este: Sárgapitykés közlegény. Kaboí Gyula vendégfelléptével. AZ UNGVÁRI MOZIK HETI MŰSORA: PASSAGE MOZI Junius 21—02: A távol Kelet lángokban. Jnnius 23—24—25—26: Légy jó mindhalálig. Junius 27—28: Egy szerencsés véletlen. RÁDIÓ MOZI Junius 22—23: A farkas karmaiban. Junius 24—25—26: Tilos a szerelem. Junius S7—08: A grinzingi grófnő. i | ; M

Next

/
Thumbnails
Contents