Prágai Magyar Hirlap, 1938. április (17. évfolyam, 76-99 / 4519-4542. szám)

1938-04-21 / 91. (4534.) szám

1935 április 21, csütörtök. ^mgaiMaxAarhírmp Gyilkos hóvihar pusztít Kassa táján A viharban megfagyott egy sárosi gazda Hó borítja Keletszlovákiát Nyugaton nagy pusztítást végzett a fagy KASSA. — (Szerkesztőségünk telefonjelentése.) Szerdára virradó éjjel szörnyű hóvihar keletkezett Kassán. Ilyen hóvihar áprilisban már emberemlékezet óta nem fordult elő. A város képe ismét teljesen télire változott. A hóvihar hajnaltól állandóan tart és való­színű, hogy még napokig fog havazni. A mai heti­vásárt 2 b súlyosan befolyásolta a téli Időjárás és a környéken halálos áldozata Is van a váratlan telnek. Sárosban Leskó János lasnovj 57 éves gazdálkodó Tankahermányba ment magot vásárolni. Amikor haza­felé indult, ráestelcdett. Elfáradt s ezért leült a hóba pihenni. Közben elaludt és megfagyott. A falubeliek ÍM%m Ida vésbéá Jobbára derült ég mellett csaknem az egész or­szágban erős éjjeli fagy volt. A minimum —Í1 fokot ért el. A Kárpátok keleti részében szerdán egész nap esett és havazott. — Idöjósfat: Nyu­gaton félig derült, kevés csapadékkal, mérsé­kelten hűvös. Keleten felhős, csapadékra hajló és melegebb. másnap reggel keresésére indultak, de csak estére találták meg a holttestet. Megfagyott asszony Az Alacsony Tátrában a Gyömbér alatti menhás közelében egy asszony holttestére bukkantak. A holt­test már hetek óta heverhetett a hóban. Az asszony valószínűleg megfagyott Színes ruhájáról megállapí­tották. hogy valószínűleg Zólyombrézó környékéről való. A pozsonyi fagykárok POZSONY. —- (Szerkesztőségünk telefonjelentése.) A hideg Időjárás Pozsonyban Is egyre tart Szerdára virradó éjszaka Pozsonyban és környékén három fok hideget mutatott a hőmérő nulla fok alatt A pozsonyi szőlőmüvesck a szőlőkben tüzet raktak, hogy a gyen­ge hajtásokat a fagyástól megvédjék. A szokatlan hideg már úgyis tetemes kárt okozott a gyümölcsösök­ben. Fagykárok Nyugatszlovákiában Vágkcsszufaluról jelentik: Keddre virradóan Nyu- gatszíovákiában újabb fagyihullám vonult végig, amely felbecsülhetetlen károkat okozott a most vi­rágzó repce-, szilva- és körteterméslen, valamint a takarmánynövényekben. A hómérő helyenként zéró alá süllyedt és a fagy a gyümölcstermés 50—70 százalékát tönkretette. ~ AZ ORVOSOK ÉS KÓRHÁZAK FIGYELMÉBE. A csehszlovákiai Vérado- mányozók Központi Szövetsége közli, hegy április 11-tői kezdődően 511-84 számot te- iefcnhi vasra vérátömlesztéshez bármelyik pillanatban kiküldhet megfelelő véradómé- nyozó egyént. A jelzett időponttól kezdve állandó éjjeli és nappali szolgálatot tart a Véradományozók Központi Egyesülete. — MEGHALT KÖRINEK VOLT SZENÁTOR FELESÉGE. Pozsonyból jelentik: Súlyos csapás ér:e Körinek Lajos építészmérnököt, a To!dy Kör kiváló műkedvelő színészét. Édesanyja, Körinek Lajosné, született Hcgyovszky Anna, aki Körinek Lajos volt szenátornak a felesége. 56 éves korában hosszas be­tegség után Pozsonyban elhunyt Husvét hétfőjén te­mették nagy részvét mellett a Szent András temetőben. — FURCSA ADMINISZTRÁCIÓS PRÓ­BA. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: Az Uj Hírek jelentése szerint a pozso­nyi városiházán ujaíbb kínos afférról toglailkoz- nak. Az egyik városi tisztviselő nemrégiben 37 koronát helyezett el a városi takarékpéztárban a saját nevére. Nem sokkal azután egy pozso­nyi kereskedő számára már egyszer kiutalt 3700 koroitás számlát újból ellienjegyeztetett fölötte- seivel és az összeget a városi takarékpénztárban levő 37 koronás betétkönyvére utaltatta át. Mi­előtt azonban az utalás megtörtént volna, rájöt­tek a szabálytalanságra, vizsgálatot indítottak és az illető tisztviselőt szombaton felfüggesz­tették állásától. Az eset érthető feltűnést kel­tett a városházi körökben. A legérdekesebb az, hogy a megtévedt tisztviselő azzal védekezik, hogy tettével csak ki akarta próbálni a városi adminisztráció fogyatékosságait s ha megtörtént volna a 3700 korona átutalása, leleplezte volna a hibás városi ügyvitelt. Ezt a védekezést ter­mészetesen nagy kétkedéssel fogadják és a vizs­gálat tovább folyik' a tisztviselő ellen abban az irányban, hogy nem követett-e ed egyéb ilyen ,.adminisztrációs próbát" is. — A CSEHSZLOVÁK OSZTALYSORSJATÉK V. OSZTÁLYÁNAK mai húzásán nyertek: 20.000 koronát: 8145, 16.676, 24.493, 97.968. — 10.000 ko­ronát: 55.610, 116.040. — 5.000 koronát: 847, 10.718, 12,610, 28.363, 36.470, 36.614, 43.924, 50.688, 52.259, 53.143, 68.840, 76.607, 84.761, 90.295, 92.369. 96.015, 99.480. — 2.000 koronát: 1045, 2880, 7090, 8023, 12.043, 14.164, 14.171, 14.407, 14.493, 15.535, 16.291, 17.926, 18.205, 18.378, 18.549, 19.219, 21.503, 31.668, 83.975, 35.214, 36.256, 36.296, 36.393, 36.957, 87.514, 88.961, 41.938, 43.951, 44.356, 48.583, 48.901, 52.991, 54.391, 56.752, 59.185, 662560, 68.SS5, 68.855, 69.722, 71-527, 77.963, 80.255, 83.928, 86.520. 88.129, 88.370. 88.811, 88.883, 89.403, 99-552, 102.195, 103.307, 106.428, 110.666, 113.975, 115.800, 116.414, 119.450. (Felelősség nélkül.) — MÉRGET VETT BE, MAJD A VÍZBE UGROTT, Vághosszufaluról jelen­tik : Vágsellyén a járókelők a minap arra lettek figyelmesek, hogy egy meglett korú férfi a Vágba ugrik. Azonnal menteni igye­keztek, de már késő volt. Az ismeretlen megful­ladt. A vizsgálat megállapította, hogy előzőleg méreggel megmérgezte magát és azután ugrott a .vizbe. Az öngyilkos zsebében mindössze egy ko­ronát találtak. A szobi vonaton puskalövés érte KitíenbergerKálmánt, a híres AMka-vadászt A golyót még a vonaton eltávolították és Kiltenbergernek már semmi baja BUDAPEST. —* (Szerkesztőségünk telefonjelen­tése.) Kedden este fél nyolc óra után, amikor a szobi vonat elhagyta a dunakeszi állomást, egy puskajelyó csapódott a vonat egyik másodosztályú fülkéiének ablakába. Az ablaküveg nagy csörömpöléssel be őrt. Az ablak mellett állott Kitíenberger Kálmán, a h r:s Afrika-vadász. Amikor a prakagolyó a kocsi ablakát betörte, Kitíenberger odafordult szomszédjához s azt mondotta, azt hiszem, belém lőttek, mert vérzek. Való­ban vállából kibuggyant a vér. Hamar két orvos ke­rült elő, akik még ott a vonaton eltávolították a puska­golyót Kitíenberger melléből, majd bekötötték a sebzt és az Afrika-vadássi nagymarosi villájába szállították. Eleinte olyan hírek terjedtek el, hogy Kittenberger sebesülése súlyosabb természetű, ezt azonban már szerdán délelőtt ő maga megcáfolta. Badap?sírő! ugyanis több hírlapíró kereste fel villájában s meg­lepetésükre a súlyosan sebesültnek hitt Kittenbergert a villa kertjében találták, amint szép vizslájával ját­szott. Nevetve mesélte el a kedd esti kalandját, — Az én testemben van már kardvágás, lándzsa­döf és, harapás, szúrás, puskagolyó is. Eggyel több, vagy kevesebb, ez már nem számit Ez is csak emlék. Sebe még be van ugyan kötözve, de nem akadá­lyozza őt abban, hogy tovább folytassa munkáját A csendőrség különben nyomozást indított, hogy felkutassa az esti lövöldözőt, akinek golyója Kitten- bergert megsebezte. — Dr. HADZSEGA ILLÉS KERÜLETI BÍ­RÓSÁGI ELNÖK SAJTÓPERE. Kárpataijai szerkesztőségünk jelenti: Révai Gyula szociál­demokrata képviselő és dr. Hadzsega Illés ung­vári kerületi bírósági elnök között sajtóvita ke­letkezett, amelyből eredően Révai a kerületi bí­rósági elnököt beperelte és bíróságul a kassai ke­rületi bíróság kijelölését kérte. Miután a felső­bíróság ennek eleget tett, a tárgyalást április 21-én tartják meg. — MEGSZÖKÖTT A KÖZSÉGI FOGHÁZ­BÓL. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Slo- movics Abrahám 32 éves seloszlatinai lakost a huszti csendőrség csalások és lopások miatt le tartóztatta és a huszti községi fogházba zárta. Slomovics tegnap éjjel kibontotta a fogház falát és megszökött. Keresik. — JAVÍTHATATLAN. Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: Kovács Pál 40 eszten­dős miavai gazdálkodó állott ma újból a pozsonyi kerületi bíróság előtt sikkasztással vádolva. A gazdát, mint arról a PMH is beszámolt, nemré­giben hitelezési csalás miatt kétévi fegyházbün­tetésre Ítélték el. Kovács szállítója volt az állam­nak és 100.000 koronával megkárosította a mia­vai Szlovák Bankot. A barik később a gazda 20.000 korona értékű ingatlanát .lefoglaltatta és ezt az ingatlant a vád szerint a gazda a végre­hajtás elől elvonta, mert eladta. Emiatt a bank újból följelentette őt és ezt az ügyét tárgyalta ma a bíróság. Rövid tárgyalás után nyolchónapi bör­tönbüntetést mértek ki a gazdára. Az állam­ügyész és a vádlott is fellebbezett. — RABLÓTÁMADÁS FELSŐVEZEKÉNYBEN. Nyitráról jeelntík: Pollák Mária 72 éves falusi asszony ellen éjszaka rablótámadást követtek el és amikor az asszony kiáltozni kezdett, egy tompa tárggyal a tette­sek agyba-főbe verték, majd menekülni igyekeztek. Eközben az asszony egyik rokonával találkoztak, akit ugyancsak úgy sújtottak főbe, hogy eszméletlenül ro­gyott össze. A gyanú két környékbeli cigányra terelődik és a megadott szetnélyleirás alapján a csend­őrség most ebben az irányban nyomoz. — Tegnap éjjel ismeretlen tettesek feltörték Vasek József bécsi ügynök autóját, amelyet a Nemzeti Ház udvaián hagyott. Az autóból különféle ruhaneműt, okmányokat és egy aktatáskát loptak.- TEMPLOMFOSZTOGATÓK MÁTYUSFÖL- DÖN. Vághosszufaluról jelentik: Az utóbb időben a Mátyusföldön szervezett templomfosxtcgató banda garázdálkodik, amely eddig öt község templomát ra­bolta ki. A csendőrség széleskörű nyomozást indított.- EGY GYENGEELMÉJŰ LEÁNY TŰZHALÁ­LA. Nyitráról jelentik: A Nagytapolcsány melhtti Krncse községben Bdus Mária falubeli asszony be­futott a szobájába, majd egyedül hagyta ott gyenge­elméjű leányát, aki a kályha mellé telepedve Játszani kezdett a tűzzel. Ruhája hamarosan lángba borult és segélykiáltásaira a szomszédok oltották cl égő ruháit A szerencsétlen lány azonban harmadfokú égési sebe­ket szenvedett és a kórházban meghalt A gondatlan anya éllen megindult az eljárás. — PÓRUL.TART EGY RAVASZKODÓ ASZ­SZONY. Lőcséről jelentik: Özvegy Kulik Jánosáé ■házat vásárolt Gölnicbányán 14.000 koronáért. Később megbánta a vételt, mórt szomszédai véle­ménye ezerint tuldrigán fizette meg a házat Mér­gében először el akarta adni a házat és amikor nem talált rá vevőt, elhatározta, hogy felgyújtja és így a 10.000 koronát kitevő biztosítási dijat szerzi meg. Négy fenyegető levelet íratott magá­nak, amit megmutatott szomszédainak, az értéke­sebb holmijait elrejtette és végül két helyen fel­gyújtotta a ház padlását. A szomszédok azonban észrevették a füstöt és eloltották a tüzet- A ra- vaszkodó Kuliknét a csendőrség gyújtogatás cí­men letartóztatta. Beismerő vallomást tett. — ZSIDÓELLENES RÖPLAPOK KÖPESD VI. PÉKÉN. Nyitráról jelentik: Köpesd község vidékén ismeretlen egyének zeidóellenee tartalmú szlovák- nyelvű röplapokat terjesztettek nagy számban. A csendőrség az izgatőhangil röplapok terjesztői el­len megindította az eljárást. — KÉT ÖNGYILKOSSÁG POZSONYBAN. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Szerdán újabb két öngyilkosság történt Pozsony­ban. Reisz Antal 58 esztendős dpészmestert Pe- tőfi-ucca 3. számú házban levő lakásáig ma reg­gel 6 órakor felakasztva holtan találták, öngyil­kosságának okát nem tudják, Délután három óra tájban a Síur-lalctanya közelében levő szántó­földön eszméletlenül találták Kurcz János 19 éves munkást Beszállították az állami kórházba, álla­pota rendkívül súlyos s kevés a remény felépü­léséhez. Megállapították, hogy nagymennyiségű lugkőoldatot ivott. A fiatalember szüleinek az Emmiházi telepen levő lakásán lakott s ma reg­gel összekülönbözött szüleivel. Valószínű, hogy tettét efölötti elkeseredésében követte el. BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR április 29-május 9. 1800 kiállító. 7 külföldi állam hivatalos részvételével. TELEVÍZIÓI Rcpülőgépkiállitás, divatbemu­tató, rádióüzenet közvetítés rövid és hosszú hullámon, épí­tői pari tőzsde, kongresszusok, stb., stb. Nagyarányú utazási kedvezmén Csehszlovákiában 33°/„ Magyarországban UJ0/,, Érvényes mindkét országban: Budapestre IV. 19-től Y. 9-ig, visszafelé IV. 29-től V. 19-ig. Vízummentes haiárállépés. Vásértgozo'vónv egyenként 30 Ké-ért kap­ható: a Ceskoslovensko-MadTarrká Obehod- ná Komora összes megbízottjánál, a Cedok fiókoknál és kirendeltségeknél. Meghosszabbítják a kassai magyar képző­művészek nagysikerű kiállítását KASSA — (.Szerkesztőségünktől.) A Kát zinczy Társaság művészeti szakosztályába tö­mörült kassai képzőművészek, mint jelentettük, kiállítást rendeztek a magyar polgári iskola nagjdertnében. A kiállított képek és szobrok oly magas művészi nívót reprezentálnak, hogy a hosszas előkészületek nélkül rendezett, úgy­szólván egy-kettőre nyélbeütött kiállítás méltán keltett meglepetést és aratott nagy sikert a kö­zönség szélesebb köreiben is. A nagy érdeklő­désnek tudható be, hogy a kiállítást, amelyet az eredeti tervek szerint április 20-án akartok berekeszteni, öt nappal, április 25-ig megkösszabbitották. Kedden délelőtt a város képviseletében Janoud polgármesterhelyettes, Czig’er tanácsos és Köp- fiva mérnök osztályvezető jelentek meg a ki­állítás helyiségeiben és a város részére megvásárolták Jaszus Antal és Jakoby Gyula egy-egy képét. Eddig már magánosok részéről is több vásárlás történt és a kiállítás vezetősége méltán reméli, hogy a következő napokban, az ünnepek utáni fokozódó érdeklődésben még nagyarányú vá­sárlások fognak történni. Annál is inkább re­mélhető ez, mert a magas művészi kvalitású ké­pek és szobrok általános tetszést aratnak a lai­kus közönség körében is. Husvét napján meg­látogatta a kiállítást a tekintélyes budapesti „Művészet" című folyóirat szerkesztője, aki egyenesen evégből utazott Kassára. A legna­gyobb elragadtatással nyilatkozott a kiállítás művészi értékéről és folyóiratában nagy cikk­ben fog beszámolni a látottakról. A cikk kere­tében valamennyi kiállító művész müveiről re­produkciókat is fog közölni. (*) „Az Ur katonái" Ungvárott. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Az ungvári Katolikus Legényegylet jól képzett műkedvelői gárdája magas színvonalú színpadi feladatra vállalkozott azzal, hogy a nagyhéten előadta Emmát Laves- sy Budapesten 200 előadást megért híres drá­máját, „Az Ur katonái‘-t. A műkedvelők a ne­héz feladatnak úgyszólván művészi lendülettel megfeleltek, ami főként a Somogyi Károly szín­művész és rendező érdeme, aki a darabban a házfőnök szerepét játszotta meg a legmagasabb tökéllyel, Kora Aladár a lelki tusát vivő szer­zetes személyében élethü volt, valamint Jano- sovszky Dezső az ateista orvos szerepében, vagy Deák József és Varga Gyula, akik mind az átlagon jóval felülemelkedtek. De a többi szereplők, úgymint. Andrejkovics György, Sza- lontay Sándor. Orosz Ödön, Geizer Gyula, Hudzina József és a .kis Janosovszky Tibi. egy- től-egyig -igazi beleéléssel adták elő nehéz sze­repüket. A közönség a műkedvelők játékát mél­tóképpen honorálta. 7 jl&SS&l tHÚQtyűtúk! Járjatok a magyar szinti áz előadásaira!

Next

/
Thumbnails
Contents