Napló, 1933. december (1. évfolyam, 49-63. szám), Prágai Magyar Hirlap, 1933. december (12. évfolyam, 212-221 / 3322-3331. szám)

1933-12-01 / 49. szám

Beiejezlék a költségvetés általános vitáját Botrányos Jelenetek között egymásnak estek a német képviselők a képviselőház mai ülésén Bevonüt az „ária származású nagymama” kérdése a prágai parlamentbe Udrzal Stfibrny ellen — Scholích képviselőt a mentelmi bizottság elé utalták Felvonult a szlovenszkói ellenzék •Prága, november 30. A képviselöház mai ülését Stivin alelnök nyitotta meg. A napi­renden a költségvetési javaslat vitája szere­pelt. A délelőtti vita során botrányos jelene­tek játszódtak le a parlamentben. A bótrány középpontjában a német nemzeti párthoz és a német szociáldemokrata párthoz tartozó képviselők ■ álltak. A botrány Kalina (német nemzeti) beszéde során tört ki, amikor Kalina kijelentette, hogy egy olyan politikai párt t929-ben kelt párthatározatát olvassa fel, amely pártot nem kíván megnevezni. E beve­zetés után ismertette azt a bizonyos pártha­tározatot, melyben a meg nem nevezett poli- kai párt kijelenti, hogy ragaszkodik a demo­kratikus intézményekhez és állást foglal min­den olyan intézkedés ellen, mely a nép egy bizonyos rétege ellen irányul. (Kitör a botrány A párthatározat fölolvasása után Scholích (német nemzeti) közebszólt: — Ugyan melyik párt ez? Csak nem a né­met szociáldemokrata párt? Kalina: Úgy van, a német szociáldemokrata párt hozta ezt a párthatározatot. E szavaknál tört ki a vihar. Jakseb (német szociáldemokrata izgatottan közbeszól: — Németországban ártatlanokat vonszol­nak kinpadra és ártatlanokat gyilkolnak. A koncentrációs táborokról beszeljen! önök akarják a demokratákat játszani? Schollick: Itt is bekövetkezik a leszámolás ideje. Jaksch: Igen, de magával fognak leszá­molni. Schollich: Nem én velem, hanem a zsidó­sággal és a zsidó szellemmel. Nagymamák a vitában Jaksch: Az én árjaszármazásu nagymamán- nak nem kell elbújnia a maga nagymamája mögött. Goldstein (zsidó nemzeti): Ha szellemről beszél, akkor nem beszélhet saját magáról. Schollich (Goldsteinhoz): Nem magáról van szó, de azért feleljen, miért azonosítja magát az emigráns-bagázzsal? (A szociáldemokraták felé): Alaposan megváltoztak az urak. Goldstein (a német nemzeti párt felé for­dulva): Maguk ellenben nem változtak. Olya­nok, mint amilyenek voltak, mitsem tanul­tak. A politikai ellenfelek szócsatája nagy lár­ma, zaj és vihar közepette folyt le. A kép­viselők egymást tulkiabálni igyekeztek és a hangzavarból csak itt-ott volt kivehető a közbeszólások értelme. Dietl (német szociá demokrata) a német nemzeti párt úgynevezett húsvéti programjáról beszél. Schollich 'túl- kiabálja Dietlt: Ufcblbe szorul egy Beás — Ezt nem lehet ebben az összefüggésben mondani, maga marha! Schollich sértő kijelentése a végletekig fo­kozza a vihart. Dietl arcát elborítja a vér, Schollichhoz ugrik, megragadja a gallérját, jobbkezét ütésre emeli, de Schollich és a segít­ségére siető Kalina lefogják. Dietl segítségére viszont Jaksch, Peters, Luschka és Goldstein siettek. A baloldaliak négytagú csoportja szét­választja a küzdőket s a vihar lassan elül A botrányt képviselők többsége elitéli és kisebb csoportok alakulnak az ülésteremben, amelyek izgatottan tárgyalják az eseményeket. Az elméik megszakítás nélkül rázza a csen­gőt. A zaj morajlássá csillapodik, majd elül. UJabb vihar Kalina a magyinehe-zen helyreállított csönd­ben folytatja beszédét ás elismeréssel adózik Malyipetír miniszter elnöknek, hogy rendezni ki- ’vánjia az állapotokat. Pártja ezért megszavaz­za >a jövő évi állami költségvetés „Köztársasági elnök*1 ciimü fejezetéit. Kalina lojálisnak látszó nyilatkozata az iro­nikus közbeszólások áradatát váltotta ki. „Október buszonny0Icadikának eredménye !*„ „Megalakult a legújabb német aktivista párt!**. Ilyen és ebhez hasonló közbeszólások át lehet hallani. Kalina újabb zaj közepette fejezi be beszédét és a zaj még akkor is tart, amikor Spacek (cseh nemzeti demokrata), a következő szónok lép a szónoki emelvényre. Mentelmi bizottság elé Stivin alelnök szakadatlanul csendre inti a házat és bejelenti, hogy Schollich képviselőt inparlamentáris kifejezése miatt a mentelmi bizottság elé utasítja. A mentelmi bizottság holnap tárgyalja Schollich ügyét és még a I. évf. 49. szám - Péntek - 1933 december 1 Bújnák Pál öröksége A prágai és pozsonyi magyar egyetemi tanszék Bújnák Pál halálával gazdátlanul maradt. Nem tudjuk, mi a szándéka az is­kolaügyi kormányzatnak a két magyar tanszékkel kapcsolatban, de megállapít­hatjuk, hogy máris megindult a korteske­dés, máris nevek merültek föl a napisajtó egy részében, máris mohó kezek nyúlnak ki a két tanszék felé s a magyarság jogos aggodalommal nézi az ügyhöz méltatlan versengést, ami Bújnák öröksége körül megindulóban van. A magyarságnak a két tanszék, remél­jük, sokkal többet fog jelenteni a jövőben, mint ámennyit a múltban jelentett. A de­mokratikus iskolarendszer, amely a nép­oktatás alapjait igyekszik kiszélesíteni, bizonyos mértékig a közép- és felsőfokú oktatás rovására, a magyar kisebbség szá­mára azt a veszélyt rejti magában, hogy a magyar társadalom felsőbb, intellektuális rétegei elcsenevészesednek és két-liároni nemzedék múltán a magyarság könnyén visszasüllyedhet arra a parlagi nívóra, amelyből négy nemzedék merészvonala polgárosodása kiemelte. Nem szabad elfe­lejtenünk, liogy a két magyar tanszék egyetemi ifjúságunk számára a magyar kultúra utolsó mentsvárait jelenti ebben az országban. De nemcsak a magyar ifjú­ság szempontjából bir nagy jelentőséggel a prágai és pozsonyi magyar tanszék. .Jus­son eszünkbe Masaryk köztársasági elnök egyik nemrégiben elhangzott intelme, amelyben a cseh ifjúság figyelmét a né­met, a szlovák ifjúság figyelmét pedig a magyar nyelv felé fordította. „A cseh if­júság tanuljon németül, a szlovák pedig magyarul”, — mondotta Masaryk elnök, aki jól tudja, micsoda szellemi erőtartalé­kot jelent a szlovákság számára a magyar kultúra. A szárnyait most bontogató szlo­vák irodalom kezdetei a magyar irodalom talajába nyúlnak, s a szlovákságnak tud­nia kell, ha kultúrájának gyökereit ku­tatja, a magyar kultúra gazdag tarto­mányain keresztül vezet az útja. De még a csehek szempontjából is fontos a magyar tanszék. Hány olyan cseh ifjút ismerünk, aki nemzetének dicséretes buzgalmával be akar hatolni annak a nyelvnek és kultúrá­nak titkaiba, amelyet látszólag nagy sza­kadékok választanak el a cseh nyelvtől és a eseh kultúrától, jóllehet e két kultur- szf éra határai, évszázad okon keresztül sza­■ rósan egymáshoz tapadtak. Ami epnek a két gazdátlanul hagyott tanszéknek az apropójából megszólalásra birt bennünket — az a megértés szelleme. A megértés szel­leme csak megművelt talajból hajthat ki, Azok a nemzetek, amelyek soha nem rak­ták le az egymáshoz vezető Ilid alappillé­reit, soha nem fognak közeljutni egymás­hoz, azok között a „közeledés” jelszava üres, tartalomnélküli jelszó marad. Amikor ezekre a szempontokra fölhív­juk az iskolaügyi kormányzat figyelmét, figyelmeztetni akarjuk mindjárt azokat, akiket illet — a múlt baklövéseire. Amikor Masaryk elnök azoknak a meggondolások­nak alapján, amelyeket föntebb vázoltunk; fölépítette az úgynevezett Masaryk-aka- démiát, sajnos, nem érvényesültek a tiszta szempontok, amelyek mellett a terv meg- fogamzott. Nem, hanem a politikai akar- nokság érvényesült. Nagyrészt politikai érdemek jutalmazására használták föl az úgynevezett akadémiai tagságot, s nagy­részt olyanoknak a gyülekezetévé tették, i akik a nap, vagy az éjszaka bármely órái ; jában fönntartás nélkül hajlandók az • egyik, vagy a másik érdekelt kormányfér- 1 fiú mellett dicshimnuszt zengeni. Az igazi ■ cél, a nemes szándék, amelynek az intézet életrehivásában döntő módon kellett volna ’ érvényesülni, elkallódott a kis könyöklők féktelen rohamában, amivel erre a szá- . niukra még szűz területre vetették magú­• kát. Hogy milyen eredménnyel működik a politikái mellékszempontok szerint alakult társaság, élénken bizonyítják a „Magyar Figyelő” bevezető sorai, amelyekből az ál- tudómányosság penetráns szaga csapja r meg az olvasó orrát. Elszoruló szívvel figyeljük, hogy a rná- » gyár tanszékek körül is fölcsap az a heje- ' hu ja, amelynek hangjai a Masaryk-akadé­mia alakulásának idejéből még fülünkbe csengenek. Féltjük — nemcsak a magyar* j ság, s nemcsak a szlovák ifjúság, hanem a tudománynak, a nemzetek megértése . egyetlen biztos zálogának nevében —, félt- . jük Bújnák örökségét a politikai akarno- koktól. Már most fölhívjuk az illetékesek figyelmét arra, hogy a tudományosság ál* Kezdődik a részletes vita Cerny fölszólalásával véget ért a költségveté­si javaslat általános vitája. Az ezt követő rész­letes vita első részében résztvett szónokok ak­tuális gazdasági kérdésekről, a csehek és szlo­vákok kapcsolatairól és nemzetközi kérdésekről beszéltek. A cseh nemzeti demokraták nem kíván Iák SzovJet- o rósz ország elismerését Spacek (cseh nemzeti demokrata) a szlová­kokról beszélt és azt állította,', hogy Szlovensz­holnapi plenáris ülésen megteszi jelentését a háznak, Udrial SfHkrny ssrovokátléláról A költeégvotósi vitóíba:n lTdjnz<s<al volt Tuioiísz­ée-reknöfk is róastiveét. Beszédében reflektált Strjibmy tegnapi támadására, Striibrny ugyanis k-ljelentiette,' hogy afc Udrz sál •kormány több imiCiiárd'jáCbá került az áUannmiáJk és Udrzsalt saját -pántja volt kénytelen elitávióLitani a kor­mány' éléről. Udézsa] a többi között a követke­zőket mondta: A legjobb lenne nem is válaszolni arra az alantas provokációra, melyet Stribrny táma­dása tartalmazott. Az igazság érdekében fölké­rem a kormányt, tegyen eleget Stribrny kíván­ságának és tegye vizsgálat tárgyává az előző kormány intézkedéseit. A vizsgálat eredményé! pedig sürgősen adják a képviselöház tudomá­sára, Nifsch igazságot ás egyestj09usá9dt követel Nifsch Andor ÍZipser Deutsche Partéi) úgy véli, hogy a bomlási folyamatot csak egyetlen ellenszerrel lehetne föltartani és pedig azzal, hogy Csehszlovákia valamennyi szomszédos ál­lamával az igazságosság é$ az egyenjogúság alapján tényleges békét igyekezne elérni. Ez az állítás nemcsak az európai politikára vonatko­zik, hanem belpolitikai téren is alkalmazható, amely téren a nemzeti kisebbségek tekinthetők legyőzőiteknek. Cerny (csehszlovák agrár) úgy véli, hogy nem biztos, vájjon a jelenlegi költségvetés lesz-e az utolsó deflációs büdzsé. Kijelenti, hogy a taka­rékossági bizottság a költségvetés elfogadása után tovább folytatja munkáját. Ezután állást foglal az infláció ellen. Állásfoglalásának az a körülmény ad jelentő­séget, hogy azt az agrárpárt hivatalos nézeté­nek is lehet tekintem. Cerny végül annak a kívánságának adott kifeje­zést, hogy a kormány-erélyesen folytassa deflá­ciós politikáját. kó költségvetéséhez a történelmi országok nagy­mértékben hozzájárulnak. Végül abbeli kívánságának adott kifejezést, hogy a csehszlovák-szovjetorosz viszonyt ne változtassák meg. • • 7 Ravasz (szlovák néppárti) a jelenlegi centralisz- tifcus rendszer megváltoztatását követeli, sajná­latának ad kifejezést, hogy Szlovenszkón.. mi sem történik esetleges gáztámadások elhárításá­ra. Ugyancsak sajnálatosnak tartja," hogy ‘ az ál­lamvédelmi tanácsnak nincsen : szlovák ' tagja. Pártja a költségvetési javaslat ellen szavaz. FOLYTATÁS A 2. OLDAL 1. HASÁBJÁN _ _•!__ a nagy francia romantikus, Fü ggetlen magyar napiiop ezeisn m mn. ímffiMITIi ~inr mm iMia ■■■iwiwniw—w mi! ■■■■■■ II n inni Iliim MII ■ ...........II iiiiniMiniiiiMiiiaiiiBiiiiiiiiiiiiiinii i iiihiíiiiíII'W'MIIIIIIMiIIÍ—miiwi Ar a 80 fillér ^ jr

Next

/
Thumbnails
Contents