Prágai Magyar Hirlap, 1933. augusztus (12. évfolyam, 172-197 / 3282-3307. szám)

1933-08-01 / 172. (3282.) szám

évf. 172. (3282) szám . Kedd • 1933 augusztus 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Kfc; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 K& fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több Egyes szám ára 1.20 Ké, vasárnap 2.—Ki. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok politikai napilapja Szerkesztőség: Prága lk, Panská uiice 12, II, emelet, — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; Prága Un Panská uiice 12. Ili emelek Telefon: 34154. SÜRGÖNYCIM: H1RLRP, PRflHft A londoni csőd Európa legsúlyosabb robbanási katasztrófája Prága, julius 31. A csőd'b ejutott londoni kon­ferenciának mégis vöd egy eredménye: — a ■csőd. A fényes külsőségek, amelyek között a világ legszánalmasabb kenden'eme iája összeült, ■csak emelték a drámai hatást, az összeomlás, tagonként való ezé találása egy világ organizá­ciónak, nyilvános megezégyenülése egy elvnek, amelyet oly állhatatosan hangoztat a diplomá­cia, amelynek azonban ezikrányi valóságértéke sincs, a csöndes óhajok, néma fenyegetések és hangos fogadkozások, a történelmi telhetetlen- eég egész orgiája, amely Európa ámuló szemei előtt most lezajlott: szimbolikussá teszik a lon­doni konferencia sorsát. Az a bukás, ami ezt a meddő konferenciát érte, rányomja komor bé­lyegét az egész politikai módszerre, amellyel „Európa megmentői" dolgoznak. Mussolini fel- (hördiilésszerü intelme, hogy ,,legyen vége a. konferenciázásnak“, azt hisszük, egyben az első harangkonditás egy bukott politikai rend­szer temetéséhez. A konferenciák nagy mesterének, Talley- randnak mondása az, hogy a beszéd arra való, hogy az ember gondolatait elrejtse, azt hisszük, a tapasztalatok alapján kibővithető azzal, hogy a konferencia pedig arra való, hogy összebo- giozza a megértést. A 19. század egy nagy él­mény és számos konferencia korszaka volt. Ez a nagy élmény Napóleon volt; nos, a bécsi, pá­risi és berlini konferenciák pedig e nagy élmény hatása alatt támadt történelmi erők megféke­zése. Napóleonnak, aki nagyszerű diplomata volt a harctéren és példátlanul rossz hadvezér volt a zöld asztalnál, ellentéte Talleyrand, aki éles ösztönével megérezte a legfényesebbnek látszó katonai diadalban a leggyászosabb diplo­máciai vereséget és aki a császár fénykorában még sietett biztosítani magát és háta mögött szövetségre lépett az orosz cárral, mert ő már tudta, hogy Franciaországnak hamarosan szük­sége lesz valakire, aki a harcterek dicsőségét ellensúlyozni tudja a zöld asztalnál. Napóleon nagysága talán nem. de Franciaország biztosan kisebb lett volna Talleyrand nélkül, aki, mikor már a gramd armét a szövetségesek szétverték s Franciaországot ragyogó emlékű harcmezők- iről a zöld asztal elé állították, hogy megaláz­nák és megnyomorítsák: akkor Talleyrand még tudott egy hadsereget mozgósitaoi és fölvonul­tatni hazája védőiméiben. Ez a hadsereg: a. köz­vélemény volt. És mindig ezt a hadsereget sze­gezte a túlságosan hangos és brutális követelé­sekkel szembe. S vannak még csodák a törté­nelemben, Talleyrand hadserege, a közvéle­mény száz esztendőn át szerepelt a diplomácia kelléktáráiban. S amikor a világháború után a (közvélemény szeme elé tárták azokat a doku­mentumokat, amelyek a háború előtti diplomá­ciát pőréire vetkőztetik, a közvéleményből ki­pattant a jelszó: demokratizálni kell a diplomá­ciát, szét kell lebbenteni a titkos tanácskozá­sok függönyét, meg kell teremteni a népek par­lamentjét. Az 1918-as forradalmi év volt a köz­vélemény legnagyobb diadala s egyiben első nagy veresége is. Mert most már mindazt a kör­mönfont és alattomos játékot, amely a diplo­mácia történetét kitölti s amelynek egy évszá­zadon keresztül egyetlen féke a közvélemény volt — ettől a perctől kezdve a demokratizált diplomácia jelszavával a közvélemény nevében kezdték gyakorolni. Akkor azt hittük, hogy a formában van a hiba, hogy a berlini konferencia, amely lerakta alapjait a hármas szövetségnek, amely hatalmi szóval intézte el kis balkáni né­pek sorsát, s amely valójában kiinduló pontja volt a világháborúnak, örökre eltűnt a történe­lem színteréről s vele együtt eltűnt a régi ii- dérc: a nagyhatalmak ,rkoncertjének“ lidérce. Diadalmaskodott az elv, amely egyszer- smindenkorra kizárja, hogy, mint ama káni­kulai berlini kongresszuson, a kis népek sor­sát a nagyhatalmak intézzék, hanyag kézmoz­dulattal és megföllebbezhetetlenül. Gyakran meg kell tanulnunk, hogy a törté­nelemben nincsenek megfellebbezhetetlen :téletek és nincsenek kikezdhetetlen elvek. Az elv, amikor győzött, elsősorban saját ma­gán vett erőszakot. Hamarosan kiderült, hogy Európa békéje nincs biztosítva, hogy a nép­Borzalmas ehraziirobbanás romba Brünn egyik legmodernebb szállodáját, a négyemeletes Európái Eddig hetven sebesültről tudnak, a halottak számát még megközelítőleg sem lehet megállapítani — Emberi csontok és húscafatok a szemközű házakban 1 robbanást egy öngyilkosságra késiül® asszony okozta? Brünn, julius 31. Hétfőn reggel háromne­gyednyolc órakor az Európa-szálloda épületé­ben, amely a Szabadság-tér és a Johannes-ucca sarkán, Brünn legforgalmasabb helyén van, 'robbanás történt, amelyet az egész városban •hallottak. A robbanást összeomló házfalak ret­tenetes robaja követte és rögtön tudta minden­ki, hogy rendkívüli nagymérvű szerencsétlen­ség történt. A robbanás pillanatában mintegy hatvan mé­ter magasságban csaptak föl a lángok a szállo­da épületéből és rögtön utána erős ekrazitszag volt érezhető az egész környéken. A robbanás következményei borzalmasak voltak. A négy- szögletes saroképület egész frontját, az első emelettől a padlásig, leszakította a robbanás ereje és a falak irtózatos robajjal zuhantak az ucca kövezetére. Az első emelet, amelyben ká­véház van, teljesen elpusztult. A hatalmas üvegtáblák apró darabokra törtek, a kávéház hatalmas ablakrámáit is kiszakította a légnyo­más. A felsőbb emeleteken szintén szétzuzódíak az ablaktáblák, az ablakok keretei lezuhantak és a falnak nagyrésze is leomlott. Az épület oly súlyosan megrongálódott, hogy tartani lehet at­tól, hogy a ház minden pillanatban beomolha- tik, mert az épület tartóoszlopai is súlyosan megsérültek a robbanás következtében. A rob­banás ereje oly hatalmas volt, hogy a környező és távolabbi házakban is bezuzódtak az ablak­táblák, kiszakadtak az ablakkeretek és leom­lott a vakolat, úgyhogy a házakon a csupasz téglák látszanak. Az üzlethelyiségek hatalmas üvegtáblái is kivétel nélkül összetörtek messze 'környéken. A szerencsétlenjéig színhelyén csakhamar megjelent Brünn és környékének egész tűzoltó­sága, valamint a Vörös Kereszt mentőcsa- pata is. A robbanás okát eddig nem tudták megál­lapítani. Kétségtelenül bizonyos, hogy nem gázrobbanás történt, hanem valamilyen rob­bantó anyag, minden valószínűség szerint ekrazitrobbanás okozta a borzalmas pusz- tiuHls't. A robbanás az épület második emeletén, a Johannes-uccai fronton történt. A hivatalos jelentés Az Európa-szállodában történt robbanásról a rendőrség a következő hivatalos jelentést adta ki: Ma reggel hét óra busz perckor a Janska-ucca 1—3. számú hazában, amelyben az Európa-szálloda és kávéház van, robba­nás történt, amely a ház egész JansKa-uccai frontját leszakí­totta és a Szabadság-tér felé eső részén is súlyos károkat okozott. A robbanás következtében az'egész kávéházi helyiség és a szálloda szá­mos szobája elpusztult. A robbanás erejénél fogva a ház úgyszól­ván két részre szakadt. A legsúlyosabban sérült meg a szállodának az a része, amely a főbejárt felett van. A robbanás ereje kitépte a közfalakat és a pad­lózatot az épület vasvázából. A falak lezu­hantak a Janska-uccára és betemették — az eddigi megállapítások szerint — három já­rókelőt, akiket eddig nem volt lehetséges megmenteni, mert a ház falain folytonosan táguló hasadások vannak és igy fennáll az a veszély, hegy a falak a legkisebb megrázkódtatásra be­omüanak. Rejtélyes körülmények Az eddigi vizsgálat eredménye szerint a szál­loda hetes számú szobájában történt a rob­banás, amelyben a bejelentőkönyv szerint julius 30.-óta Bauer Adolf mührisch-oetraui technikai tiszt­viselő, felesége és körülbelül egyhónapos gyermekük lakott. A romok között ráakadtak egy szétroncsolt asszenyi holttestre és való­színű, hogy Bauerné holttestét találták meg. Eddig nem lehetett megállapítani, hogy vájjon ■Bauer és a gyermek is elpusztultak-e a szeren­csétlenség folytán, de valószínű, hogy ők is . meghaltak, mert senki sem látta Bánért a szál- j lodából eltávozni és a kórházba szállított sebe­sültek között sem találják. Emberi testrészek a szemközti házakban A Janska-uccában és a szemközt lévő házban emberi csontokat és husdarabokat találtak. Dr. Ja ne esek Ottó szemközti rendelőjében, ■amelyik a negyedik emeleten van, találtak egy emberi csontdarabot, amely oly erővel repült be a szobába, hogy a két üvegtáblát áíszakitotta, hatalmas erővel repült a menye- ; zetre, onnan a szemközti falra és az ablakhoz közel a padlóra esett. L A szemközti házban húsár Júlia asszony lakása is súlyosan megrongálódott. A lakás tulajdono­sa nem sérült meg, de Svanda Antónia háztar­tási alkalmazott súlyosabb sebesüléseket szen- ■ vedett. Az egyik beomlott szoba falán emberi húsca­fatokat és vérnyomokat találtak. Ugyancsak beomlott dr. Katoiiczky orvos laká­sa ie és súlyos károkat okozott a robbanás a ■közeli házban levő „Vörös rák“ gyógyszertár­ban is. A környező házak valamennyi ablakát betörte a robbanás ereje és számos helyen ki­szakította az ablaktáblákat. Eddig közel hetven sebesült Közvetlenül a robbanás után. amely az egész városban hallható volt, megjelentek a szeren­Az első áldozatot szövetség adóhivatal, ahol hatásos, de hatás­talan beszédek, hangzanak el, s amely mögött látszólag egyedül Talleyrand hadserege, a közvélemény áll őrt. Nem telt el tizenöt esz­tendő s Európa ezen az utón, amely jól fé­sült konferenciák pálmasorai között húzódik, eljutott a szakadék szélére. Egyike a balol­dali és a népszövetség gondolatában hittel elmélyedő francia politikusoknak az a De Jouvenel szenátor, aki csak a minap jelen­tette ki, hogy ezelőtt egy félévvel Európa a háború küszöbén állott s hogy a békét qsak úgy lehetett biztosítani, ha a négy európai nagyhatalom külön egyezményre lép. A demokratikus diplomácia tehát, a diplo­mácia, amely „közvélemény" oltalma alatt vivta meg csatáit, alig tizenhárom évvel nagy és véglegesnek látszó diadala után, megbu­kott. A történelem ismét elérkezett az úgyne­vezett nagyhatalmi diplomáciához. Mert a négyhatalmi paktum, amelyről kiderült, hogy az egyetlen eszköz volt a béke biztosítására, élesen rávilágít a népszövetségi rendszer csődjére. Vissza kellett kanyarodni oda, ahon­nan az egész „demokratikus diplomácia" ki­indult, visszaérkeztünk a berlini kongresszus küszöbére, a kis nemzetek ismét ott szoronga­nak a párnázott ajtók előtt, amelyek mögött Európa urai tanácskoznak- Vége a jelszópolitikának, a diplomácia igazi lényegéhez tért vissza. A demokratikusnak nevezett diplomácia szófecsérlése helyett is­mét a hatalmi szó hallatszik a párnázott aj­tók mögül. Talleyrand filküv hadserege he­lyett ismét a tényleges erők dolgoznak a kon­ferencia-terem drapériái mögött. Csakhamar megérkeztek a rendőrség és katonaság csapatai is, kordont vontak, illet­ve resztvettek a mentési munkálatokban. A ház romjai közül idejekorán kihozták a szál­loda sebesült tulajdonosnőjét, Sohopp IXi- löpnét. Eddig még nem sikerüli# megállapítani, hogy a borzalmas robbanásnak hány halá­los áldozata van. A romok közül eddig csak egy asszony és egy gyermek borzalmasan szétroncsolt hul­láját emelték ki. Feltételezhető, hogy a romok alatt még számos áldozat fekszik, ezek megmentésére azonban egyelőre gon­dolni sem lehet, mert az épület összedü- léssel fenyeget és ezért elsősorban a falak megtámasztása a fontos teendő, nehogy mentés közben további szerencsétlenség történjék. A tűzoltóság egyelőre csak arra szorítkozik, hogy a ház falait megtámassza, a falak kő-om­ladéka it és az üvegcserepek tömegét eltaka­rítsa. Brünnben óriási pánikot váltott ki a ka­tasztrófa, a lakosság alig tud magához térni izgalmából. A katasztrófa környékén minden forgalom szünetel és a közeli üzleteket i«s bezárták.

Next

/
Thumbnails
Contents