Prágai Magyar Hirlap, 1933. január (12. évfolyam, 1-25 / 3111-3135. szám)

1933-01-01 / 1. (3111.) szám

HM SZÁMUNK A KÉPES HÉTTEL 28 OlMt Ára a ker®na évf. 1. (3111) szám • Vasárnap * 1933 január 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 K£; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 K£. A képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több Egyes szám ára 1,20 Ki, vasárnap 2.—Kö. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok s , politikai napilapja , í l rv uí un Szerkesztőség: Prága IL, Panská ulice 12. IL emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal: Prága IL, Panská ulice 12. 111. emelet. Telefon: 34184. SŰRGÖNYCiM: HÍRLAP. PRflhfi Ezerkilencszázharainchárom írfa: TARJÁN ÖDÖN Magyar Uiév lila: SZENMVÁNY JÓZSEF lA külön magyar újévről akarok imi. Ez a magyar újév más, mint a többi, nemcsak, az­ért, mert a magyar sors is más, de azért is más nekünk, mert legközelebb áll hozzánk. Most borulás kísért a magyar újév egén. A borulás korát éljük, tizenötödik esztende­je, és a sötét égbolt alatt mégis kell hogy le- gyea] hitünk az életünk fenntartásában és erőnk a vihar-cfizilató szél kivárására. Miből merítjük ezt a hitet és ezt az erőt? Abból, hogy a nemzeti öntudat alakulására és erősödésére ez a kor talán minden más­nál jobban hat. A sors csapásai alatt szenve­dő nép mindig másféle nemzeti öntudatot fejlesztett Megérezte önmagában mindenki egyenként, büLön-külön az egész nemzet fáj­dalmát és megérezte azt is, hogy megkemé- nyitett akarattal és erőfeszítéssel kell a je­lenért és a jövendőért küzdeni. Ez adja a biztatást ahhoz, hogy a nemzet­mentés munkája eredményeket fog hozni. Gyakorlati eredményeket. Ennek az a feltétele, hogy a nemzet egé­sze, a politikai pártok, a gazdasági és kul- turszervezetek, a társadat ni organizmusok, összemüködjenek a nemzeti önvédelem gya­korlati munkájában. A magyar társadalomnak, a mi magyar nemzeti kisebbségünknek még ma is szá­mottevő gazdasági és kulturális erők vannak birtokában. Ezek az erőik azonban vagy szer­vezetlenek, vagy nem eléggé szervezettek és ennek következtéiben sokszor idegen vagy egyenesen ellenséges célok szolgálatá­ban állanak. A feladat tehát összes gazdasá­gi erőnket, egész kulturális megmozdulá­sainkat szervezetileg kapcsolni egybe, azaz megkeresni a magyar erőket és azokat ma­gyarságunk szolgálatába állítani­Azt mondják, szegények vagyunk. Ezzel aztán napirendre is szokás térni a kérdés fölött. A szegénység igaz, ellenben az abból folyó következtetés helytelen. Mert beszél­jünk egy kicsit konkréteibb alakban. A nap- ról-napra szegényedő magyarság a szegény­ségében is sok mindenféle célra szórja el filléreit. Mindenki egyenként, küilön-külön, ahelyett, hogy közös meghatározott célok ér­dekében hozna filléres áldozatokat. Van egy csomó szövetkezetünk, van még egy-két ma­gyar pénzintézetünk, van egynéhány kultu.r- intézményünk és mindezek — néhány kivé­teltől eltekintve — egy napról a másikra él­nek és többé-kevésbé mindegyiknek a sorsa meg van pecsételve- Csak az a különbség, hogy az egyiket előbb, a másikat később éri el ez a végzet szer űség. Vannak cselekvőképes propagativ erőink, van erős sajtónk, hozzá tudunk férni a nagy nyilvánossághoz. Van sok lelkes és áldozat­ra kész magyar emberünk és nem használ­juk fel őket abban a mértékben, mint ahogy az lehetséges volna. Az 1933. esztendőben ez legyen a legfőbb feladatunk, és ha az összes létező magyar erőknek csak a felét sikerül a tervszerű nemzetvédelmi munka részére megnyerni, úgy bíznunk kell a mai nehéz viszonyok kö­zött is abban, hogy a krízisek korán keresz­tül tudjuk vezetni a magyarságot. Még más feladataink is vannak. A szelle­mi kapcsolatok fölvétele más országokban élő magyar nemzeti kisebbségekkel, azért, hogy kisebbségvédelmi munkánk úgy a beí­rni nt a külföldön még inkább ugyanazt a .jelleget viselje és az érdek közösség ne csak Mióta történelmet ismerünk, az emberiség soha nem tekintett annyi kétséggel és vára­kozással a jövő felé, mint napjainkban. 'Az idegpróba, mellyel a viláháboru gazdasági következményei úgyszólván a föld összes né­peire nézve jártak, túl hosszúra nyúlik. Mi­ként a világháború arányai felülmúltak min­dent, amit a történelem eddig produkált, ki­hatásai is kiszám itihat a titánok nak bizonyul­tak. A nagy háborúk jellegzetes következmé­nyeit fokozta az a körülmény, hogy azok, akik a legyőzött népek számára az elveszett háború árát megszabták, részben nélkülöz­ték a legelemibb történelmi és gazdasági műveltséget, mások viszont szándékosan ki­használták a többiek tájékozatlanságát. Ez­ért kellettek évek ahhoz, hogy a történelmi rövidlátás szülötteinek hibáit az elfogult szü­lők felismerjék s ezért nem csodálkozhatunk azon sem, hogy még ma is igyekeznek a va­lóságot leplezni. A győzők végleges helyzetet akartak te­remteni s az örök békévé! óhajtották a legyő­zőitek 7 ük követelt nagy áldozatok árán megajándékozni a föld népeit. A legnagyobb szerencsétlenség volt, hogy közepes tehetsé­gű emberek jutottak' képességeiket messze , túlszárnyaló hatalom birtokába, akiknek bölcsessége nem volt elegendő ahhoz, hogy ezzel a hatalommal élni is tudjanak. Kiél­ték magukat egyszerű számtani, technikai műveletekben, anélkül, hogy a következmé­nyeket fel tudták volna becsülni. Azt hitték, hogy saját biztonságukat alapozzák meg és figyelmen kívül hagyták nemcsak a gazda­sági élet törvényszerűségeit és azokat a köl­csönhatásokat, melyeket a kapitalisztikus termelés természeténél fogva nem lehet sem ceruzával, sem hatalmi szóval, kikapcsolni. De arra sem számítottak, hogy a megbontott gazdasági egyensúly oly társadalmi erőket fog felszabadítani, melyek felborulással fe­nyegetik a termelés és társadalom egész rendjét­A bajokért felelősek az elkövetett hibákat leplezendő, a hatalmat kellő felelősségérzet nélkül gyakorolják. S ez annál súlyosabb megítélés alá esik, mert ma már kialakult helyzettel állunk szemben. Néhány év előtt még vitatkozni lehetett afelett, hogy helyes, vagy helytelen volt-e. ami történt, alkalma­sak lesznek-e a nemzetközi együttműködés érdekében megteremtett intézmények a kitű­zött célok megvalósítására, biztosítani fog­ják-e a népek zavartalan együttműködését s a jobb jövő felé vezető társadalmi fejlődést? Egy ideig az elkövetett hibáknak mentsé­géül szolgálhatott az emberi gyarlóság. A kapzsiságnak és hatalomvágynak leplezésére alkalmasak lehettek a hirdetett, de soha ko­molyan nem vett világmegváltó szólamok, melyekkel a beígért uj világrend felépítését kisérték. Az évek folyamán azonban a helyzet tisz­tán kialakult. Ma már az emberiségre sza­kadt bajok okainak és következményeinek megítélése tekintetében nincsenek t/isztázan­nyilvánvalóvá váljék, de a gyakorlatban ér­vényesüljön. Ée ha mindezt meghozza a következő esz­tendő, úgy az eddiginél több és erősebb hit­tel és igazságunkban való több birodalom­mal nézhetünk afelé az idő felé, amely biz­tosan meghozza a boldog magyar életet. dó kérdések. Az a hályog, mely a győzelmi mámor hatása alatt a békediktátorok látását elhomályosította, a bátor sebész késére vár, hogy visszaadja a világnak látóképességét. És bármily lassú volt is eddig a kijózanodás folyamata, annak egy-egy mérföldköve a jó­vátétel i fizetések kivihetetlenségének beis­merése, az a közeledés, mely a leszerelés kérdésében az utóbbi hetekben az ellentétek áthidalásához vezetett és számos egyéb kö­rülmény, mely a világ közvéleményének két év alatt bekövetkezett átalakulását igazolja. Az ezerkilencszázharmi nckettedik eszten­dő a megoldandó világproblémák, szempont­jából hozott eredményeket. A háborús adóssá­gok kérdésében legutóbb felmerült nézetelté­rések nem homályosithatják el azt a tényt, hogy az igazság lassan, de biztosan utat tört magának. S ha. az igazság felismerésétől még hosszú ut is vezet annak érvényesülésé­ig, nem kicsi nyelhetjük le a kezdetleges eredményeket sem, mért a bajok okául, az igazságnak politikai, gazdasági és etikai meghauiisi fását tekintjük. Az ezerkilencszázharmi ncharmadík eszten­dőben megoldásra vár a leszerelési kérdés és- vele a .népszövetségben., egyesült államok egyenjoguságának tényleges'elismerése, s a világgazdasági konferencia, melynek a nem­zetközi áruforgalom utjából el kell takaríta­nia azokat a kereskedelempolitikai és pénz­ügyi nehézségeket, amelyek a termelést az egész földkerekségén válságba sodorták. Az eredmény attól függ, hogy ezeken a konfe­renciákon érvényesülni fog-e az emelkedet- tebb szellem, mely képes feláldozni az efe- mer értékű előnyöket azért, hogy a valóság­ba ültesse át mindazt, amit eddig csak hir­detett, de megvalósítani képes nem volt. Az eredmény attól függ, hogy a nemzetközi po­litika meg tud-e szabadulni az előítéletektől s hogy utat tör-e az a felismerés, hogy a né­pek között tulajdonképpen nincsenek és nem is lehetnek mélyreható ellentétek. Ilye­neknek mesterkélt megkonstruálása erős­nek, gyengének egyaránt ártalmára van. A ■békeszerződések következményei mutatták meg, hogy a nemzetközi szolidaritás egyálta­lán nem üres képzet, hanem éltető erő, melynek hiánya pusztulásra kárhoztatta a Berlin, december 31. Az Egyesült Álla­mokban az év végén a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságnak egy harmada, kö­rülbelül 12 millió ember, munka nélkül áll- Ezenkívül négy millió hivatalnoknak és munkásnak sincsen kenyere. A. Colum- bia-egyetem mérnökeinek egyik csoportja, amely évek óta foglalkozik a mnnkanélkü- ség problémájával, megállapítja, hogy Amerika akkor sem foglalkoztathatná mai munkanélküliéinek körülbelül felét, ha 1929 csodálatos konjunktórája visszatérne. legnagyobb erkölcsi és gazdasági értékeket, rombol civilizációt és jólétet és veti felszín­re a legsúlyosabb szellemi és társadalmi válságot. Az elmúlt esztendő az igazságok felisme­rése terén mutathat fel eredményeket, a kö­vetkező évre hárul a belőlük folyó konzek­venciák levonása. A nemzetközi politika hajtóereje változatlanul a gazdasági boldo­gulás szempontja. Az elmúlt esztendő ezen a téren is közelebb hozott a kibontakozás­hoz. A brit világbirodalom az ottawai kon­ferencián megteremtette a maga nagy7 gaz­dasági egységét s ezzel kijelölte a többiek számára is a járható utat. A Skandináv álla­mok, Belgium, Hollandia és Luxemburg Oslóban kötött megállapodása az Anglia ál­tal megszabott vonalon mozog. Belgium, Hol­landia és Luxemburg Oucbyban kötött szer­ződése pedig, melyben a szerződő államok a vámoknak öt éven keresztül évi tiz száza­lékkal való leszállítására kötelezték magu­kat, követendő példa Középeurópa számára. A presztízspol itika akadályozta eddig az el­követett hibák beismerését és a józanság ut­ján való elindulást. Rövidlátó ragaszkodás ez imaginer értékekhez, amelyeket amúgy is elsöpör a valóság. Az egész világ szenved a megbomlott gaz­dasági egyensúly következményei alatt. a minket legközelebbről érdeklő Középeurópa szempontjából lehetségesnek, sőt elkerülhe­tetlennek tartjuk a gazdasági válságnak saját erőnkből való likvidálását. Ezen a területen sokkal többet ártott a kis népeknek egymás­sal szemben űzött oktalan politikája, mint a világgazdasági válság. A végkimerülésig folytatni szándékolt harc befejezéséhez kö­zeledik. Az állam pénztárak mindenütt ki­ürültek, a népek teherbíró képessége a vál­ság következtében csökkent, a termelés eme­lése minden egyéb érdeket háttérbe szorít. Az üres zseb és kongó gyomor még az impe­rializmusnál és militarizmusnál is erősebb. Miután az ész uralma a legválságosabb pil­lanatokban csődöt mondott, a Gondviselés úgy akarta, hogy irányító szerepét az éhség és a nyomor vegyék át. Az ezerkilencszáz- harminchármas esztendő ezeknek a jegyében fogja a kibontakozást előbbre vinni és kü­lönösen Középeurópában a népek békés együttműködését megszilárdítani. A megpró­báltatások ideje már nem tarthat soká. A dráma befejezéséihez közeledik. Reméljük, hogy Középeurópa népei közül időközben együk sem esik ki szerepéből. A munkanélküliek száma a jövő év végéig minden valószínűség szerint 25 millióira fog emelkedni Amerikában. Amerika ipa­ri szervezete rossz és az ember és a gép közötti élethalálharc tovább folyik. A helyzeten csupán a teljes rendszerváltozás segíthet, a termelés szocializálása, a szigo­rú tervgazdaság és a munkaidőnek négy órára való leszállítása. Amerikát a techni­ka által teremtett tulprodukció csaknem tönkretette. Ne fogadja el a lapot a mélynyomása 8 oldalas képes melléklet nélkül 1933-ban 25 millió munkanélküli lesz Amerikában?

Next

/
Thumbnails
Contents