Prágai Magyar Hirlap, 1929. október (8. évfolyam, 222-248 / 2147-2173. szám)

1929-10-01 / 222. (2147.) szám

Kai sféirarals ISofctal 1 Vili. évf. 222. (2147) szám » KaflieS 1929 októberi *wee”^ ' y Előfizetési ár: évente 300, félévre 150* negyedévre 76, havonta 26 Kő; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké Egyese szám ára 1*20 Ke A szlovenszkóí és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesziőt politikai napilapja Felelős szerkesztői DZURÁNY1 LÁSZLÓ FORGÁCH GÉZA Szerkesztőség: Prága SÍ., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó­hivatal: Prága II.,. Panská ul 12/III. — Te­lefon: 34184. — Sürgönyeim: Hírlap, Praha Jugoszlávia hamarosan visszatér a parlamentáris államformához? Sándor király bejelenti a diktatúrái végit — Pasics Péter lesi az ul miniszterelnök -- Tömeges kommunista letartóztatások Becs, szeptember 30. Jolcrtesiilt diplo­máciai körökben úgy tudják, hogy Jugo­szlávia uj politikai változás küszöbén áll. A közeli napokban valószínűleg kihirdetik a' régóta jelzett uj alkotmányt, amely a jugo­szláv királyságot uj közigazgatási területek­re osztja. Ugyanakkor Sándor király beje­lenti, hogy az ország a diktatúrától vissza­tér a parlamenti államformára és kinevezi a politikai pártok mcgbizottaiból álló kor­mányt. Egyelőre nem tudni, vájjon Zsiíko- vies tábornok továbbra is miniszterelnök marad-e, vagy pedig helyét Petál Pesic volt hadügyminiszter és jelenlegi brüsszeli ju­goszláv követ veszi-e át. Beavatott körök szerint Pesic egy átmeneti kormány élére kerül. Negyven kommunistát letartóztattak Belgrád, szeptember 30. Hivatalos jelentés szerint tegnap a jugoszláv királyság terüle­tén negyven kommunistát tartóztattak le. A letartóztatottak nagyrésze külföldi agitátor, akik a külföldi pénzzel szervezett jugoszláviai kommunista párt betiltása után maradtak a királyság területén és folytatták titkos agitá- ciójukat. A letartóztatottak állítólag nagyará­nyú szabotázst készítettek elő Jugoszláviában és ki akarták rabolni az állampénztárakat. A rendőrség megállapította, hogy a kommunis­ták augusztus végén ki akarták rabolni a bel­grádi főposta pénztárát is és két postatiszt-vi­selőt megvesztegettek, akik segítségükre let­tek volna. A postatiszteknek nagyarányú ré­szesedést Ígértek és biztosították őket, hogy a tett elkövetése után repülőgépen azonnal Oroszországba szállhatnak. A rendőrség ide­jekorán fölfedte az akciót s megsemmisítette a betörést. A letartóztatott kommunistákat külön bíróság elé állítják. A hivatalos jelen­tés ezenkívül megállapítja, hogy szeptember 27-én csendőrök agyonlőtték Bracanovics kommunista vezért, aki Modrasek Gáspár né­ven mint csehszlovák állampolgár., szerepelt Bt.grádban, Bracanovics szökést kísérelt meg s az utánaküidött golyók egyike megölte. MASARYK AZ VJ EVRÓPA PROBLÉMÁIRÓL „Európa a béke bosszú periódusát azért kapta, hogy a kisebbségi problémákról s Európa felosztásáuak hibáiról megegyezzen** Egy német publicista érdekes Interjúja Kistapoksányban a köztársasági elnökkel — Masaryk a magyar kérdésről — Berlin, szeptember 30. (A Prágai Magyar Hírlap munkatársától.) Rudolf Olden, a kiváló német publicista, nemrégiben Csehszlovákiában volt és kiutazott Kistapolcsányra, ahol a nya­raló elnök kihallgatáson fogadta és a Berliner Tageblatt számára interjút is adott neki. Ru­dolf Olden hosszabb cikkben számol be a neve­zett berlini lap hasábjain az elnöknél tett láto­gatásáról. Az érdekes cikket az alábbiakban szószerint közöljük: A csehszlovák köztársaság elnöke, T. G. Masaryk, az esztendő nagy részét vidéken töl­ti. Tavasszal a* csehországi Lana várában idő­zik. Azután Szlovenszkóba utazik és az ősz derekáig Tapolcsány kastélyában tölti idejét. A nyár hevében porral borított síkság, a hori­zonton a Kárpátok nyúlványainak dombjai, a zöld park, homokutak, amelyekre forrón tűz alá a nap, vörösben és kékben sugárzó virág­ágyások, egT" nagy, fehér ház óriási udvarral, hosszában I ivös folyosók szaladnak, amelyek­be a szobák torkollanak. A magyar József fő­herceg, akinek budapesti palotája közvetlenül a királyi vár mögött áll, régebben itt töltötte az esztendő legszebb szakát. Most Tapolcsány vára a csehszlovák állam tulajdona és az el­nöknek áll a rendelkezésére. Hogy az elnök tartózkodik a kastélyban, azt abból lehet látni, hogy egyenruhába öltö­zött rendőr sétál föl és alá a park bejáratában. Ez az egyetlen külső jel, amely Tapolcsány várát a magánkastélyoktól megkülönbözteti. Az egyetlen uniformis, arait itt láttam. Az el­nöknek nincs szárnysegéde, magántitkár ve­zet. hozzá. A nyaraló elnök napirendje Az elnök irószobájában a falakon könyváll­ványok szaladnak végig, az alacsony polcokon rengeteg könyv sorakozik egymás mellé, a könyvek anyag szerint csoportosulnak, köny-, nyen hozzájuk lehet férni, az óriási íróasztalt újságok és iratok borítják. Reggel félkilenc óra tájban, amikor Masaryk dolgozni kezd, megtalálja Íróasztalán az összes lapokat, ame­lyek a köztársaságban megjelennek és a vezető külföldi lapokat is. Csupán a magyar újságokat olvassa titkárnő s a fontosabb cikkeket kivonatosan lefor­dítja az elnök számára. A szláv, német, angol és a román nyelveken megjelenő újságokat a publicista rutinirozott gyorsaságával forgatja át. Masaryk elnök most 79 éves. Az utóbbi két évben — 1927-ben, amikor újból elnökké vá­lasztották, láttam utoljára — feje még véko­nyabb lett, fehér és hosszú, a valódi dolichoce- phalos. A sovány, finoman ráncos és rózsás arcból a szemek tisztán, fénylőén, barátságo­san néznek ránk. Beszédmódja meggyőző, ma­gyarázó, spekulatív. Ritkaság, hogy maximá­kat mondjon, ezek is olyan meggyőződések, amelyeket már megformuláztak és éppen ezért annál erősebben hatnak. Kifejezésmódjából meg lehet ismerni a szlávot. Mondatai rövi­dek, kikerekitettek. Németsége, amelyet gyak­ran osztráksággal sző át, tökéletes. Termino­lógiája a filozófusé és a politikusé. Az elnök éppen a manőverről tért vissza, amelyet legnagyobbrészt lóháton szemlélt vé­gig. Most is lovaglóruha van rajta, erős, sár­gásán fehér vászonból, mellényo nincs, inge kékkel csíkozott, kemény, sarkos gallérokká.], magas, barna bőrből készült lovaglócsizmák vannak rajta. Több. mint negyven éve nem iszik alkoholt, sohasem dohányzik. Félegyig és azután félháromtól van dolgozószobájában, ahol olvasgat, vagy iratokat intéz el, vagype- dig barátainak, azután politikusoknak, tudó­soknak és minden országból idcsereglő újság­íróknak látogatását fogadja. Félhat órától va­csoráig lovagol. Mozdulatai bámulatosan köny- nyedek, testtartása egyenes. Nincs egy csöpp zsir sem a testén, egészsége kifogástalannak látszik. Az uj Európa szerzője Masaryk 1915 elején elhagyta Prágát, min­den hidat fölégetett maga mögött s ettől az időtől kezdve, mint a külföldi forradalmi mun­ka feje a csehszlovák állam megalapítása ér­dekében, Párisban, Londonban, Rómában sza­kadatlanul és minden idők történetében párat­lan céltudatossággal dolgozott. Beszélgetésünknek azok a cikkek képezik kiindulási pontját, amelyeket a háború idején Oroszországban és Amerikában irt és amelyek az „Uj Európa” címen egy kötetbe gyűjtve je­lentek meg. Ebben a programatikus brosúrá­ban figyelemreméltó pontossággal van megjósol­va az a kialakulás, amelyet a párisi szerző­dések Európának adnak. Az én gondolatmenetem beszélgetésünkben a következő: Ha az éleslátás és fölismerés, a száraz számítás és a teremtő intuíció lehetővé tette, hogy a véres viharok zajlása idején a jövőt olyan tiszta körvonalakban lássa valaki, akkor ennek az embernek Ítélete a közel'jövő­ről most. amikor a jelen sokkal inkább átlát­ható, a kétségek és bizonytalanságok nem szűntek meg és nyugtalansággal töltenek el bennünket, föltétlenül igen nagy értékű. A jövő megrajzolásának módja Az elnök ezeket mondja: —• Bizonyos határozottsággal mondhattam előre, hogy a régi Ausztria-Magyarország nem állhat fönn tovább. Vagyis: reméltem ezt. — Egy kézmozdulattal, amely a szkepszisre és az emberi tökéletlenség tudatára céloz, hozzá­fűzi: — Természetesen másképp is történhetett volna. De meg volt a reményem s a biztosság bizonyos mértéke. —• Történelmi kutatás és a jelen viszonyai­nak megfigyelése vezetett erre. A jelen is történelem. A német historikusok a legkiválóbbak, a kul- ' urhistórikusok, a dogmatikusok, egyháztörté­nészek, — csak legújabban lépnek nyomukba. , az angolok. A legtöbbet a német történészektől tanul­tam. Ha valami hiányzik bennük, a szintézis az, s ennek következtében nagyon elvesznek a rész­letekben, a tények följegyzésében. Később cso­dálkoztam rajta, hogy a háborúban milyen ku­darcot vallottak. —■ A szintézis azonban önmagában semmi sem volna. A következtetésen, az értékelésen fordul meg a dolog. Gyermekkorom óta politikai érdeklődéssel szemléltem a világ eseményeit. Édesatyám a régi Magyarország területéről származott, nemzetiségi határvidéken élesedik a szem­lélet. Mint prágai tanár, később pedig bécsi képvi­selő, mindazt, amit megfigyelhettem, figyel­mesen és pontosan szemléltem, a hadsereget, az egyházat, az udvari életet, szóval mindazt, amit szociológia néven össze lehet foglalni, például az öngyilkossági statisztikáit és a sta­tisztikának minden fajtáját. — A szépirodalombéi is tanulni lehet, sőt (gyakran többet, mint a tudományosbél. Azo­kon a nyelveken, amelyeket beszélek, most is elolvasok minden jelentősebb regényt és novellát. Kis kitéréssel Remarquera kerül a szó. akit az elnök kissé izgatónak tart és a német háborús irodalom más termékeiről is meg­emlékezik az elnök. — így jutottam hozzá, hogy történelem, megfigyelés és értékelés által jóslatokat tegyek, amelyek realizálódtak. Miképpen lehet megítélni Európának mai helyzetét? Milyen következtetéseket lehet vonni mostani megfigyeléseiből? — Ezek a kérdéseim képezik beszélgetésünk második részét. Európának minden egyes kritikus pontját, konfliktus felületét sorba vesszük. Az elnök ítélete Így hangzik: Miért fegyverkezik Csehszlovákia? — Európa nagy lépéssel haladt előre. Há­rom kimondott theokrácia. tűnt el: a porosz- német, az osztrák és a cári. Európa végleges megegyezése a nagy népeknek, az angolnak, a németnek, a franciának és az olasznak a dolga. Az orosz népnek csak jóval később lesz ismét befolyása Európa sorsának alakulására. Egy olyan nép, mint a miénk, nem sokat fe­het ebben. Itt van a kisantant, amely egészen defenzív és amely Magyarország miatt szükséges. Ma­gyarország már megtámadott miniket 1919- ben. Az ottani bolsevizmus tiszta nemzeti ügy volt. Fegyverkeznünk kell, mivel mások is fegy­verkeznek. Támadni azonban sohasem fo­gunk. Az önvédelem jogáról egyizbeü hosszabb be­szélgetésem volt Tolsztojjal. Az én álláspon­tom ez: Ha valaki megtámad engem és egyi­künknek meg kell halni, úgy az az igazságos, ha a támadóm hal meg. Tolstoj ezt nem akar­ta elismerni. Úgy hitte, hogy ha a megtáma­dott nem védekezik, a támadó karja megbé­nul. Ezt azonban én nem hiszem. A magyar integritás — Értesülésem van arról, hogy az Itália és Jugoszlávia közti viszony javul. így fog tör­ténni Jugoszlávia és Bulgária között is, már csak azért is, mert Bulgária mögött Itália áll. Egy félmillió macedóniai miatt Európában nem lesz konflagráciő. A fődoolg, hogy a tö­rök uralom ezeken a területeken megszűnt. Magyarországnak törekvése az integritásra, vagyis Szent István koronája országainak

Next

/
Thumbnails
Contents