Prágai Magyar Hirlap, 1929. június (8. évfolyam, 123-147 / 2048-2072. szám)

1929-06-01 / 123. (2048.) szám

1Í29 janim L, MKWgbftl 1 magyar nemzeti párt impozáns körzeti gyűlése ¥ágsellyén Koczor Gyula, Holota János, Jaross Andor és Ajtics-Horváth Dezső a politikai és gazdasági lieiyzetről mondását az aj régenenek, aki alomban aj miniszter elnököt delegálhat, A király állapota súlyos, Lord Dawson, a király udvari orvosa, aki néhány nap előtt megkezdte szabadságát, tegnap felesé­gével együtt repülőgépen a kontinensről visszatért Angliába és nyomban kezelés alá vette a királyt. A reggeli lapok úgy kom­mentálják a választást, hogy a király be­tegségét tolják előtérbe és ennek jegyében szordinét tesznek hangúkra. Valamennyi lap úgy véli, hogy vitatkozásra és háborús­kodásra nincs idő, mert a király beteg és a betegség következtében támadt zavart nem szabad újabb zavarral és politikai agyarko­dással tetézni. London, május 31. A király betegágyánál ma három orvos konzultációt tartott. London­ból két ápolónő érkezett a király ápolására. A hivatalos orvosi jelentést az esti órákban ad­ják ki, de 'már most kiszivárgott, hogy a ki­rály az éjszakát nyugtalanul töltötte. Az or­vosok szerint aggodalomra egyelőre nincs ok. Mac Dacaid erűmé, SaiíisKi bánata Macdonald ma reggel kijelentette, hogy a választások eddigi eredménye ragyogó és megegyezik az előjelekkel. A kormány el­vesztette a nép bizalmát. Az asszonyok min­denütt a szociális reformok és a világbéke mellett szavaztak. A ma délután két érakor közzétett szá­mok után világos, hogy Baldwin elvesztette abszolút többségét. Ha csupán egy szava­sain yi abszolút többséget akar az uj parla­mentben, akkor a még nem jelentkezett 350 kerületben alig 35 mandátumot veszt­het és a többit mind meg kell nyernie. Ez azonban nem valószínű, mert a liberálisok maguk több kerületben fognak győzni, mint 35-ben. A konzervatív párt dabecléja teljes. Nottinghamban három konzervatív mandá­tumból a Iiberálik egyet, a munkáspárt pe­dig kettőt halászott el. Lloyd Georgst megválasztották London, május 31. Carnarvonban kilenc­ezer szavazatnyi többséggel újra megvá­lasztották Lloyd Georget, a liberális párt vezérét. Az első saltőkommentárok A liberális Daily Cronicle a konzervatívok vereségét lesújtónak nevezi. A Times viszont aláhúzza, hogy a liberálisok reményei nem valóeultaík meg. A lap óya int attól, hogy az eddigi eredményekből messzemenő követ­keztetéseket vonjanak le és a végeredményt a mostani mandátuméi osztáshoz arányit®ák. Az eddigi eredmények nagy része olyan ke­rületekből származik, amelyekben a konzer­vatív vereség biztos volt és ahol a lakosság a leginkább érezte az ipari depresszódt. A lap szerint mindenesetre meglepő a munkáspárt egyenes előretörése, amely egyformán ártott a liberálisoknak és konzervatívoknak. A libe­rális propaganda nem használt a pártnak és Komárom, májius 30. A magyar nemzeti párt egész Délszlovenszkót behálózó nagy szervezete állandóan működő, élő organiz­mus, melynek működése nemcsak a válasz­tások alkalmával látható, de következetes­séggel és rendszereséggel folyik alkotó mun­kája az év minden szakában. A komáromi kerület egyik legaktívabb vezére, Jaross Andor, vasárnap Vágsellyén gyűjtötte össze lelkes körzeti népgyülésre Mátyásföld ma­gyar népét A népes gyűlést Czuczor Gábor, a vág- eellyed ' helyi szervezet alelnőke nyitotta meg, majd Endreífy János ev. lelkész, a já­rási mezőgazdasági szakosztály elnöke, me­leg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. A körzeti gyűlés elnöke és első szónoka Jaross Andor volt, aki magyaros szívvel és lelkesedéssel elmondott beszédében éppen arra utalt, milyen nagyjelentőségű az, ha a pártban nemcsak a választások alkalmával van életműködés. Ez a kitartó munka talán éppen a vágeellyei körzet területén a leg­fontosabb. mert e terület magyarjainak ju­tott az a történelmi feladat, hogy mint a magyar nyelvterület legnyugatibb bástyája, felvegyék a versenyt a környező más nem­zetiségekkel. A mátyusiiöldi magyarságnak össze kell 'irtania és képeznie kell magát, hogy ebben a versenyben megállhassa a helyét Az egyesült szlávság expanziós nyomása, mely északnyugatról délkelet felé mutat, éppen ezen a területen a legnagyobb és harcvonala itt a legerősebb. Ezt a tényt nem szabad elfelejteni és igy kell értékelni az ddőnkint felénk nyújtott inkább a munkáspárt malmára hajtotta a vi­zed. Liberális újjászületésről beszélni sem le­het. A liberálisok ugyanannyi mandátumot vesztettek, mint nyertek, de bizonyára inter­venciójuk okozta sok konzervatív jelölt bu­kását. * BahJwint megválasztották London, május 31. (Délután 4 óra.) Bald- •wint választókerületében 14.018 szavazatnyi többséggel újra megválasztották. A legújabb jelentések ismét a munkáspárt megerősödé­séről szólnak. Coventryben, ahol eddig 4824 szavazatnyi konzervatív többség volt, a mun­káspárt győzött és többsége 11.719 szavazat. Lloyd George leányát, Megant, liberális pro- rammal szintén megválasztották. baráti jobbot, amely legtöbb esetiben csak Judás-kéz. A magyarságiban megvan a haj­landóság arra, hogy a feléje nyújtott jobbot elfogadja, ha a jószándék komolyságáról meg tud győződni. Ha sérelmeinket répa rá­ció alá veszik, úgy hajlandók vagyupk tár­gyalásokba bocsátkozni. Az erélyes ellenzéki magatartásunk még nem minőéitíhető illoja- lilásnak. E váddal szemben azonban a fele­lős helyről elhangzott két mondatot tarthat­juk védőpajzsnak: ^A magyar a köztársaság jő adófizető polgára s legjobb katonája." A gyűlés második szónokai, Koczor Gyula nemzetgyűlési képviselő gyönyörűen felépített beszédben ismertette a belpolitikai helyzetet. Beaes, Svethla és Hodzsa politikád viszálykodása — úgymond — bennünket közelebbről alig érdekel, mert hiszen bármelyik kerül is uralomra, nekünk jobbat remélnünk alig lehet Ilyen­kor, a nagy küzdelmekben szokták néha fel­fedezni, hogy vannak magyarok ás Csehszlo­vákiában, hogy van magyar kérdés is, me­lyet rendezni kellene, de, mint mondják, csak akkor, ha a magyarok lojálisak lesznek. Mi teljes határozottsággal visszautasítjuk az illojalitás vádját, mert nyílt, becsületes ellenzéki küzdelmünket nem lehet egy­szerűen az illojalitás olcsó és hazug vádjá­val elintézni. Tudjuk, hogy azt szeretnék, ha fajunkat és magyarságunkat megtagadnék, ha mielőbb sietnénk beolvadni a csehszlovák nemzeti egységbe. Erre azonban sohasem leszünk kaphatók. A harmadik szónok Holota János dr. nemzetgyűlési képviselő óriási hatású beszédében eddigi parlamenti működését s a parlamenti élet visszásságait ismertette. Részletesen elemzi a szociális biztosítási törvényt, a vám tör vényt, az ál­lampolgársági törvényt és a közigazgatási törvényi Az adózás terén uralkodó káoszt még egy újabb csapás növeli, amennyiben felszabaditási dij óimén — mely tizenhat milliárdot tesz ki, a csecsemőket is beleért­ve, fejenként 150 K-t fognak fizetni a köz­társaság polgárai. Ezt a felszabad itási dijat természetesen nekünk magyaroknak is fizetnünk kell, mert Íriszen minket is kisebbséggé léptet­tek elő. A láthatatlan ellenség A Prágai Hagjrar Hírlap eredeti regénye Irta: DARVAS J6H9S (26) — De rajtam kivüi senki sem volt a terem­ben. ' — Más nem lehet, valaki lecsavarhatta a villanyt és a sötétben megvalósította azt, amit akart: ellopta a légi haderő két legfon­tosabb okmányát: a Newyork elleni táma­dás tervét és a carvouit-fém titkát, őrnagy ur, remélem tisztában van azzal, hogy ez imit jelent. Ez fölér egy vesztett csatával, nem, tévedek: egy elvesztett háborúval. ! Houston tábornok sarokn fordult és fa­lképnél hagyta Lord Hamptont. A légi haderő iclső lordjához sietett. — Mylord, sajnálattal jelentem, az augol •légi haderő két legfoníosabb titka ellenséges kezekbe került. Hampton őrnagy beismeri, hogy a newyorki akció terve ma a kezében volt. Az okmány tehát nem tűnhetett el más­képpen, csak úgy, hogy vagy ellopták, vagy pedig önmaga adta tovább. Hogy ezzel egy­idejűleg a carvonit titka is eltűnt, amellett iszól, hogy nem egyszerű eltűnésről, hanem céltudatos alilalopásról, vagy esetleg ellen­séges kémkedésről van szó. Én a magam ré­széről elhárítok magamtól minden felelős­séget ezért a rettenetes csapásért, mely az .angol hadsereget érte. Houston tábornok sarkon fordult és fa- véres kalapácsütés volt Byrd szivére. Ez az ember kissé a riválisa volt mindig, s most Houston közvetve őt is vádolja, ami­kor Lord Hamptont gyanúsítja. Unokaöccsót ő emelte maga mellé és tette a haderő leg­nagyobb titkának egyik őrévé. Az ő édes unokaöccse méltatlan lett volna a bizalmá­ba? Nem bírta elhinni i Reszketve kapaszkodott székébe. Houston arcát jobboldalról látta. Ez az arc a seb- forradástól mindig mosolygott. Most gúnyo­san mosolygott. : — Tábornok ur! — szólalt meg Lord Byrd — Lord Hampton őrnagy ellen azon­nal megindítja a fegyelmi vizsgálatot és pa­rancsot ad az előzetes letartóztatására. Houston tábornok némán meghajolt és el­távozott. Loird Hampton megseanimieü 1 ten támoly- gott be nagyibátyja kabinetjébe. — Har.ry, te szerencsétlen, mit csináltál? — rivai/t rá Byrd. — Én nem csináltam semmit, ártatlan va­gyok. — Harry, tudd meg: azonnal le fognak tartóztatni. Ha tiszta vagy: add ide a revol­veredet. Ha nem vagy tiszta, eredj a szo­bádba és vidd magaddal a revolveredet. Megértettél? — Bátyám, én tiszta vagyok. — Akkor jól van. Byrd fölcsengette a kabinetirodát. — Itt Byrd, a légi haderő lordja. A lég­ügyi hivatal épületében végzetesen nagy- jelentőségű ügyirat tűnt el. A vezérkar pán­cél szobájából déli 12 óra 15 és 20 perc kö­zött eltűnt a láthatatlan Carvonit-hadosztály Newyork elleni akciójának terve és a carvo- nit-féle készítésének szabadalmi leírása. A köteles gondosság elmulasztásának címén Lord Haunpton vezérkari őrnagy ellen fe­gyelmi vizsgálatot indii'ttattam és a vizsgálat tartamára Hampton őrnagyra vizsgálati fog­ságot rendeltettem el. Kérem a kabinetiroda hozzájárulását, hogy az ügyben a belügymi­nisztériumtól polgári detektívek bevonását kérhessem. A kabinetirodától egy percnyi várakozás után jóváhagyó rendelkezés érkezett. Houston tábornok három tiszt kíséretében lépett be Lord Hampton irodájába, aki ép­pen telefonált: — Nem mehetek haza. Ami rosszat rólam hallani fog, az hazugság és rágalom lesz. Le­gyen nyugodt és higyjen bennem. — Őrnagy ur — szólt ünnepélyesen Hou­ston tábornok — parancsom van arra, hogy önt letartóztassam. Fölszólítom, adja át kardját és revolverét. Lord Hampton fölénye® és gőgös tekintet­tel némán mutatott rá egy székre. Kardja és a revolvere ott feküdt. SELLEY TRIÚMFÁL, KAVÁCS GYURI AGGÓDIK Selley egy csinytevő gyerek pajzán örö­mével ugrott be az autóba. A testét födő lát­hatatlan álarc alatt kegyetlenül izzadt. A zárt kocsiban sietve tette szabaddá arcát. Otthon gyorsan levetkőzött, megifürdött s átöltözött. — Most az egyezer prüszkölni fog Byrd — mondotta elégülten. — Akár akarja, akár nem, most szóba fog állami velünk. Térdre kényszerítem. Kovács Györgyöt nagyon meglepte Selley kitörő öröme. — Tálén az öreg Byrd pipáját sikerült a fogai közül elvarázsolni? — Kissé komolyabb — felelt Selley. — Az egész pillanatnyi ötlet müve volt. Először tényleg a pipáját akartam ellopni az asztalá­ról. De aztán az előszoba nyitott ajtaján ke­resztül egyszerre csak azt hallottam, hogy Byrd valami iratokat kér a vezérkar titkos levéltárából. No, gondoltam, ez jó alkalom lesz valami huszárosabb stiklire. Az adjutáns nyomába lopakodtam s nagy gondot fordí­tottam, hogy egyszerre lépjek vele a kongó, visszhangzó folyosón. Ahogy a péncélszobá- be beléptünk, egy pillanat alatt tájékozód­tam- Mikor a tiszt egy iratcsouiót kivett, lát­tam, hogy egy hadműveleti terv. Kinéztem A belpolitikában nagy változásoknak beH törbémúök. MidentfeAől felhangzik az ni} jót szó: „A magyarokkal ki kell békükrtf" A magyarokkal ki I® lehet békűlná, de teá­sét előbb sérelmeinket megszüntetni Béke és nyugodt munka csak úgy lesz lehet­séges, ha kívánságainkat teljesítik. Erőszak­kal nem lehet bennünket a föld színéről el­törölni. Fényes példa erre a legutóbbi ér- eekujvári községi választó Ss melyen a ma­gyarság nem hogy gyöngült volna, de össze­tartása folytán erősödött és ismét 6 intézi városa sorsát Morvay Jenő körzeti titkári és Ágh László mezőgazdasági beszámolója után a gyűlés megválasztotta a körzeti és a két járási me­zőgazdasági sak osztály tisztikarát A rá-gseDyei körűét uj elnöke Ajtíes-Hor- ráth Dezső vágveeseá földbirtokos lett, aki köszönő szavaiban ígéri, hogy 18 évi ré­gi parlamenti munkássága alatt szerzett tu­dását körzeti elnöki minőségében latiba fog­ja vetni magyar testvéreiért A gyűlés a körzeti elnök éltetésével ért véget Bethlen elutazott Madridba Budapest, május 31. (Budapcerti szerkesz­tőségünk telerfonjelentéee.) Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap autón Inke- pusztára utazott, ahonnan még aznap Pár is felé folytatta útját. Bethlen gróf Páriából Madridba utazik. Madridi tartózkodásának időtartama előreláthatólag két hét lesz. MINDENKI FIGYELJEN mert a hirtelen időváltozások alkalmával mindnyájan ki vagyunk téve meghűlésnek, fertőzéseknek amelyek könnyen végzetes következménnyel járhatnak, ha gondatlanul elhanyagoljuk bajunkat. Meghűlés ellen legjobb védekezés: A test edzése, a szervezet megacélozása, az ideg- rendszer ellentállóbbá tétele. Ezeknek a feladatoknak az elérésénél leg­hatékonyabb segítségünk a minden házban ismert és otthonos DIANA SÓ SB Olt SZESZ melynek állandó használatával sok bajt hárít­hatunk el magunkról és sok később nehe­zen leküzdhető betegséget előzhetünk meg. Az egész országban mindenütt kapható. Hatástalan utánzatokat utasítson erélyesen vissza! is magamnak a föliratot és mellette még egy vékonyka kis iratot „carvonit" cimen. No, ezt el fogom innen bűvészkedni, gondoltam. De hogy vegyem ki a tiszt kezéből, hogy az el­tűnést észre ne vegye. S tudod, hogy csi­náltam? Egyszerűen eloltottam a villanylám­pát. — Eddig még nagyon jó, gróf ur. A sötétben két kézmozdulattal az éterit köpeny alá dugtam a két Írást és a következő pillanatban már az ajtó előtt vártam, Mert megint csak a vezérkari tiszttel mehettem, különben csoszogó lépteimet a folyosón álló katona könnyen meghallotta volna. — Ez még mipdig jó. De ml lett az Írások­kal? — kérdezte Kovács Gyuri — Az írások itt vannak nálam. — Az nagyon rossz. — Sőt, tévedsz, Gyuri. Tudod, mi van a kezemben? Anglia láthatatlan légi flottájá­nak hadi terve Newyork ellen és a carvonit- féin szabadalmi titka. Tudod mi ez? Anglia légi világhatalma itt van a bal zsebemben. — Nagy baj, nagyon nagy baj, gróf ur. — Ejnye Gyuri, látszik, hogy csak repülő voltál. Ez pedig huszárvágás. Holnap regge- lig egy kissé megtáncoltatjub, megpuhítjuk a flegmatikus angolokat. Holnap majd diktá­lunk. — Gróf ur, attól tartok, ezek az ango­lok holnap már nem állnak szóba velünk. Mi most már nem vagyunk tárgyalófelek az ő szemükben, hanem kémek. A legveszedel­mesebb kémek. A kémekkel nem szoktak zöld asztalhoz ülni. — Holnapra meg fogod látni, mi lesz a Daily Maiiban. „Föltételek elfogadva, kapi­tulálunk." Te nem tudod, mit jelent, ha egy háború előestéjén egy vezérkarnak elvész a legfontosabb haditerve. Sőt, ha holnap vo­nakodnak elfogadni és teljesíteni a követe­lésemet, azt üzenem meg, hogy a titkokkal együtt fogunk áthujókázui Amerikába. L

Next

/
Thumbnails
Contents