Prágai Magyar Hirlap, 1929. április (8. évfolyam, 76-99 / 2001-2024. szám)

1929-04-02 / 76. (2001.) szám

Politikamentes közgazdasági élet (agy) A sztov-euszíkái gyáriparosak orszá­gos gyűlésén Novak keresfcedelemügyi mi­niszter is megjelent és beszédet mondott. Az ilyen miniszteri megnyilatkozások rendsze­rint, hangulatot kívánnak teremteni a pesz- szjimizrnusra. hajlandó érdekeltség körében- A szlovenszkői gyáripar is — már annak meg­maradt része, amely nem kényszerűit a „le- építésre44 — minős valami rózsás helyzetben. Ez nyilatkozott meg az érdekeltség csaknem minden szónokának beszédében, egyet. kivé­ve. 3 miniszter urat. aki ezzel' ellentétben ‘a leghatározottabb optimizmussal szemléli a közgazdasági élet. eseményeit. A miniszter ur kijelentette, hogy Szl ovén- szskó a kedvence, ahova mindenkor szívesen jön. Ezzel egy régi kijelentését akarta sztor­nírozni, amelyet annak idején a losonciaknak tett; hogy ..nincs háború halottak nélkül'4. Ma mar Kovák miniszter nr is revideálja régi álláspontját a hősi hatottak felől. Nyilatkoza­tának együk pontja a legérdekesebb: politi­kamentessé kell tenni a közgazdasági életet! Hát ez tényleg programszerűen * hangzó nyilat­kozat. és érdemes vele gyakorlatilag is foglal­kozni, , ’ • , , , Miikor ^övénszkó ' itoáMöságiiog' jirtoft.y a- közgazd'asagi' életben, elkeaidődatt a- cseh racio­nalizmus munkája, amely a. gyakorlatban azt valósította meg, hogy a fölöslegessé vált szlo­venszkói iparvállalatokat egyszerűéin halálra- i telte. Hosszú időkön, keresztül ebben a mun­kában a szlovenszkói szociáldemokraták is resztvettek, hiszen akkor a konmánytöbbség­hez tartoztak. Mi készséggel elihisszük a mi­niszter urnák, hogy ez politikamentesen, tör­tént és a cseh gyáriparnak ránkszabaditása is mind csak a véletlennek a müve. Hogy azután ebből a munkából származott a szlovenszkói krónikus munkanélküliség és a kivándorlás, amely ebben az országban a legnagyobb, bi­zonyára a politikamentes közgazdasági kor- ináujdevékenységnek eredménye volt. ;A közgazdaságba Prága vitte bele’ a politi­kát és Szlovénszkó ezt hosszú ideig meg fogja, érezni.' Ennek a politikának az eredmé­nye volt a zis, hogy a magyar pénzintézetek, amelyek a hadikölcsön-érdekeltség következ­tében fizetési zavarok közé kerültek, egymás­után számoltak fel- A felszámolásokat pedig nyomon követte a szanáló cseh nagy-bankok fiókjainak a letelepedése Satovenszkó min­den nagyobb városában. A magyar városok­ban olyan eset is adódott, hogy egyetlen ma­gyar intézet menekült meg a kényszeregyez­ségek vízözön öböl, de a többi már a közgaz­dasági centralizmusnak a szolgálatában áll. A mezőgazdaságot nem számítják a szoro­smi vett közgazdasági élethez, bár attól csak nehezen választható el. A szlovenszkói köz­gazdaságra vájjon ki gyakorolta a legnagyobb, a szinte végzetes befolyást: az agrárpárt po­litikája, mely a magyar nemzeti birtokállo­mányra mért végzetes csapást . kisebbségünk megerötlenitése céljából. Ennek lett követ­kezménye azután a magyar birtokoknak na­cionalista célokra való felhasználása, a birto­kokon élő gazdasági munkásságnak pedig a kommunizmus karjaiba kergetése, amiért, ki­zárólagosa u. a csehszl ovák agrárdem okra ciá - nak földbirtokreformja a felelős. Ez a közgazdasági politika tekinti irányvo­nalául azt, hogy Szlovenszkó legyen a törté­nelmi országok fogyasztó területe. Ezért nem szükséges vasúti hálózatúi kiépíteni és a vasúti szállítási tarifát revideálni, amely egye­nesen a csőd felé kergeti a szlovenszkói ipáid és kereskedelmet. A miniszter ur perhorresz­Husvét hétfőjén vívták Jimenez városában a mexikói polgárháború legvérengzőbb csatáját Borzalmas barrikádharcok a város utcáin, ahol minden házat külön rohammal kellett elfoglalni — A nagy vérontás dacára nem történt döntés Newrerk, április 2. Almazan szövetségi tábornok vízhiány miatt kénytelen volt az északi hadsereg hatezer emberével el­hagyni a Csihuahua felé vezető útvonalat és husvét vasárnapján erőltetett menetben átkelt a Mapmi-sivatagon, hogy torony- irányban eiönyomuljon a forradalmárok 1 özpontja, Jimenez városa felé. A csapatot, mely Torreon fölszabadítása óta a forra­dalmárokkal elvesztette a kapcsolatot, hét­főn reggel Jimenez városa előtt három mérföldnyire heves fegyvertüzzel fogadták. A lázadók a város előtt három mélyreásött védelmi vonalban fogadták ellenfeleiket. A forradalmárok gépfegyver! észkekkéi erősítették meg harcvonalukat, Miután a korménycsapatok több órán keresztül ágyutüz alatt tartották az ellenség védelmi vonalát, Almazan tábornok virradatkor ki adta a parancsot a forradalmárok állásá­nak megrohamozására. Á lázadók minden talpalatnyi földért kétségbeesettep harcol­tak. Azonban Almazan a Jimenez-szaka^z- rál íis1 erősítést kapott s' így a 1 lázad ók v á túlnyomó erőtel nem bírtak szembe$xállpi s úgyszólván egy szálig a csatamezen pusz­tultak el. A korn^ánycsapatok is többszáz főre menő veszteséget szenvedtek.; Husvét hétfőjén déltájban Aimazj&n tábornok csa­patai elfoglalták a jimenezi, hidfph A kézi tusa és a közeli tűzharc úgyszólván hétfőn egész nap tartott. A fölkelők, akiknek szá­ma ötszázra volt tehető, az upeán barriká- dokaí emeltek. Számos céllövészt helyeztek el a házak tetejére és a templomok tornyaiba, ahon­nan nagy veszteséget okoztak a kormány­csapatok soraiban. A kormánycsapatoknak egyik házat a másik után kellett megroha- mozniok. A barikádokat szuronyrohammal vették be. Calles tábornok Portez Oil köz- társasági elnökhöz küldött jelentésében közli, hogy a város uccáit halottak és sebe­sültek borítják. A város lakosai, akik nem tudtak a Jimeneztöl nyugatra levő dom­bokra menekülni, a pincékben és lakásaik­ban torlaszolták el magukat. A legutolsó jelentés szerint napleszállta előtt a város északi része és a vasúti állomás is Almazan kezébe került. Mind a két oldalon bomba- vető repülőgépek is részt vettek a harcban. Egy kormányrepülőt lelőttek. A vesztesé­gek egyelőre pontosan nem ismeretesek, de kétségtelenül mind a két oldalon rend­kívül súlyosak. Mexikó City, április 2. A Jimenez váro­sáért folyó heves harcok nem hoztak dön­tést Calles hadügyminiszter csapatai és az Escobar tábornok vezetése alatt álló föl- kelők között. A kormánycsapatoknak a harc folyamán sikerült a város legésza­kibb részébe is behatolniok, ahol a támadó kormánycsapatok és a város védői között rendkívül elkeseredett uceai harcok fej­lődtek ki. A hétfői harrsziuioí után. mely mindkét fél kimerülése következtében állt elő, Callés hadügyminiszter újabb táma­dást akar intézni a város ellen. Mexikó, április 2. Limon városát, mely Singola tartományban fekszik s amelyet ezer fölkelő tartott megszállva., többórás ütközet után a kormány négy ezredr el­foglalta. MadtonaM nyilatkozik a választási esélyekről és az angol munkáspárt programjáról London, április 2. Az angol politikusok húsvéti nyilatkozatai közül igen nagy érdek­lődésre’ tártirat» számol Ramsay MacDonald lydli átfgó-1 miniszter elnöknek.' avEábourőParty,’ vezérének a világsajtó részére adott nyilat­kozata.. Megállapítja, hogy- a- most következő választások során , ■ - • , . a munkáspártnak vannak’ a legjobb esélyei. Az ország elvesztette, a mai kormányzatba vétett bizalmai A kormány tétován és tapo­gatózva botorkál a belpolitika és a külpoli­tika terén. Az egyre növekvő munkanélküli­ség égető problémáján nem tudott segíteni. Uj hódításokra készülődött, ide-oda mozgatta a nép tömegeit,' kivándorlásra biztatta az em­bereket minden Üzletszerű energia, és • ko­moly terv nélkül. A szónkérdésben. olyan gyöngeséget tanúsított, hogy ez az iparág csaknem a tönk szélére jutott. A gyapot-, a vas- és acélipar a válságok sorozatán ment ■keresztül. Nem oldotta meg a lakásínséget, die legjobban akkor mondott csődöt,, amikor a munkástömegek iránti kötelességét kellett volna teljesítenie. A Franciaországgal legutóbb kötött kato- j nai egyezmény komoly veszedelmeknek tette ki az, országot. Fölkeltette az egész világ gyanúját Anglia jóhiszeműségét ille­tőleg és hátráltatta a leszerelés miivének megvalósítását. A kormány ajándékba kapta Locarnót és et­től kezdve a maga részéről egymásután kö­vette el Géniben a baklövések sorozatát.' A külpolitikát igen gyakran kizárólag párt- szempontok irányitottákv ;! .Á mai kormánnyal"szélűben ,c»ak egy meg- 1 oldás IcJietsjégeSv, a- mai ellenzék, vagyis az 1024;es kormány. Ez a kormány két szempontból fog hozzá a munkanélküliség > megoldásához. Először nmnkané'lküliségi 'segélyrendszert. • épít föl, mely össpiuingban- van .a nemzéti jólét álta­lános fejlesztésével. A másik követelmény a kívándörlás. kérdésében olyan megállapodás­ra jutni a domíniumokkal, hogy az angol munkátok kivándorlása ne érintse súlyosan sem azkő, sem az ottani munkások gazdasági nívóját; Fejleszteni kell az ipari és kereskedelmi életet.. Ebhez, békés, külpolitikára van szükség és ezért főj kell venni a, kapcsolatot az orosz piac­cá!. A szénipart a bányák nacionalizálásá- val fogja az uj kormány megszervezni, A kormány külpolitikája az 1921-es po­litika folytatása lesz. Igyekszik helyreállt tani Anglia teljes függetlenségét és a kon­tinensre gyakorolt befolyását. A nemzet­közi viszályok elsimítására a döntőbírásko­dás rendszerét akarja fölállítani, amelynek szükségszerű következménye a leszerelés lesz. A munkás kormány első föladata az lesz, hogy az Egyesült Államokkal fölmerült vitás kér­désekét őszintén ős becsületesen letárgyalja és végül is teljes megegyezést hozzon létre a kél állam között. kálija a szubvenciók rendszerét, amellyel a halódó gyáripart lábra lehetne állítani. Ámde nemcsak a szubvenció-rendszer alkalmas er­re, hanem a kormánynak ezer és ezer módja van támogatni a szko/enszkói közgazdasági életet, rnég adókedvezményekre sem gondo­lunk ennél. Nagyon érdekes lenne statiszti­kai kimutatást készíteni arról, hogyan része­sedik Szlovenszkó gyáripara a katonai és más állami megrendelésekuéi lía viszont a kereskedelemügyi miniszter ki­jelentéseivel szemé eáillibjuk a gyűlésen el­hangzott előadásokat, azokban megtaláljuk ennek a gyáriparnak minden akadályát, el­kezdve az adóiktól, az adózás viszonyaitól, a kivetésektől, s az adóhivatalokban uralkodó szellemtől- A szomorú Intel viszonyok á gyár­ipart kiszolgáltatják a magas kamatlábakkal dolgozó pénzintézeteknek. A szociális bizto­sítás terhei a termelési költségeket fokozzák hihetetlen arányban. ‘ A népjóléti in misztérium kimutatása i a m uiikahélkűliiségről nem födik a tényeket és megokolatlán optimizmussal készülnek. A munkaközveti tés mai rendszere teljesen cső­döt 'mondott a gyakorlatban. A muökanélkü­l.iség 'kö.vétkezniénye azután' az a; szomorú ’eredmény, hogy Szfovenszkő első helyen áll a kimndo'plás statisztáivá.jóban. Ilyen -körűimé- !nyék közt nem' a: közgazdasági élét politika­mentességére kellene lörekeduii, hanem olyan közgazdasági paláikéra, mély egv országrész­nek a tönkre jutását megelőzni igyekezzék in­tézményes eszközökké! és a demokrácia egyenlöS'égi ekének alapján, mely nem is­mer megkülönböztetést és kedvezményezet­teket. Nekünk létérdekünk, hogy gazdasági saer­■■■■■■■■■■wanawapMaBBMWBgoiiiwMMiiijwiii mi. wm vezet tségünk se nélkülözze a politika segítő kezét, aníely mégis csak hatásosabban tud küzdeni mellőzés és megokolatlau prolekrio- nizmus ellen, amely ma a magyar kisebbség közgazdasági..életének szomorú tünetét alkot­ja. Ha egyenlő lenne a küzdelem a történel­mi országok iparával szemben és egyenlő fel- Itételekkel lehetne azt. megvívnunk, úgy a közgazdasági poli tikamontesség' dogmajá ban könnyebben hihetiiénk; de az erős és a gyen­ge küzdelmében, amely a létért folyik, szen- timentálizinussal nem megyünk semmire és hátrányos gazdaságii béljzetünket megszün­tetni, nem tudjuk. A szlovenszkói gyáriparnak pedig elsősorban arra van szüksége, hogy a maga lábán tudjon megáillam, mert Prágától nem sokat várhat, sem ajándékot, sem jóin­dulatot; '• - , Mai uáfflunk 12 oldal SBF 1 vni. évf. 76. (2001) szám * Sserda ' 1929 április 3 7^iYARHIRMI> Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, A Szlovenszkói és rtiszinszkói ellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága A- Panskó ulice negyedévre76, havonta 26Ké;külföldre: nnliJilni nrrnilnm’n 12, n. emelet Telefon: 30311 - Kiadó­évente 450, félévre 226, negyedévre 114, Főszerkesztő: pOllllKai napilapja Felelős szerkesztői hivatal: Prága Il„ Panská ul 12/111. — Te­havonta 38 Kő. Egyes szám ára 1*20 Ki DZURANY1 LÁSZLÓ FCR6ACH GÉZA lefon:30311.—Sürgönyeim: Hírlap. Praha

Next

/
Thumbnails
Contents