Prágai Magyar Hirlap, 1929. március (8. évfolyam, 51-75 / 1974-1998. szám)

1929-03-01 / 51. (1974.) szám

na' uámnrJ <1% o?«8aT JP \ Vili. évf. 51. (1974) szám < Péntek 1929 március 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ke ; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. Ejfyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő: DZURANY1 LÁSZLÓ FORGÁCH GÉZA Szerkesztőség: Prága ll„ Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó­hivatal: Prága Il„ Panská ul 12/111. — Te­lefon: 30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha Lengyel panaszok A hóviharok és háromméteres hótorlaszok ólból megbénították Csehszlovákia vasutforgalmát Északcsefcországban legtöbb vonatjárat szünetel — Bizonytalanná vált a Szloveiszkó és Prága közötti összeköttetés — HóförgeSegben lavinákkal közüenek a vonatok (—) A csehszlovák kormánypártoknak a cseh nemzeti intolenranciától fűtött csehszlo­vák kisebbségi politikája a képvisolöház mai ülésén ismét leleplezte magát és a maga leg- nyersebb álcázat'lan képében mutatkozott be. Spacsek cseh nemzeti demokrata képviselő, a kormánytöbbség egyik tagja, így fogalmazta meg a csehszlovák kisebbségpol itika főtételét a csehszlovákiai lengyelekkel szemben: ,rA tescheni lengyel vidiék egykor cseh terület volt, tehát a cseheknek jogukban áll ezt a te­rületet visszacsehesiteni.“ Ez a tétel épp oly régi, mint a csehszlovák kisebbségpolitika, az egész csehszlovák történetírás ennek a té­telnek igazolására van beállítva s amit ma a lengyelekről mondanak, azt mondták, törté­neti tényekre és még inkább legendákra ala­pozva a csehországi németségről és a szloven­szkói magyarságról is. Ismeretes Medvecky volt agrárius képviselő tétele, hogy Szlovén­ek ón nincsenek is magyarok, csak elmagya- rosiíott szlovákok, akikkel szemben tehát a csehszlováikizmus nem követ el élnémzetleni- tést akkor, amikor visszavezeti őket ősapáik nyelvéhez, mert nem elszovákositja, hanem csak visszásai ovákositj a őket Ez az elmélet nekünk már nem újság, de Spacsek képviselő önleleplező nyilatkozatá­nak a körülményei különösebb érdekességgel és tanulsággal bírnak. Spacsek előtt ugyanis Wolff lengyel képviselő —. aki,mellesleg mint az agrárpárt klubjának hoszpitánsa, a kor­mánytöbbség egyik tagja — önérzetesen fölpa­naszolta a lengyel kisebbség sérelmeit, melyek között nem utolsó helyen szerepel az, hogy az országos és a járási képviselőtestületekbe tör­tént tagk in evezéseknél a lengyel kisebbséget mellőzték és a lengyel gyermekeket cseh is­kolákba akarják kényszeríteni. A lengyel pa­naszok egy jottávai sem tartalmaznak mást, mint a szlovenszkói, vagy ruszinszkói magyar­ság és németség panaszai: ugyanaz a kisebb­ségpolitika, ugyanaz a kisebbségi sors, ugyanazok a sérelmek. A lengyelek maguk is szláv nemzet, a dédelgetett pánszlávizmus lán­cában egy kis összekötő szem lehetnének, an­nál súlyosabb megítélés alá esik tehát a test­vér cseh nemzet részéről ez a nyíltan beismert „visszacsehesitési“ törekvés. Mert cséhesités- nek, vagy visszacsebesitésnek nevezik is azt, ami a lengyel kisebbséggel történik, az ered­mény egy: a mai lengyelek holnapután ese­ti ékké lesznek, a kisebbségi nemzet nem őriz­heti meg nemzeti állományát, hanem a több­ségi nemzet szívja föl Me'lilo Franco hírhedt pokoli cinizmusu receptje szerint. Sajnos, rengeteg sok kis Melio Franco ól Csehszlová­kiában s a kis Melio Francok seregéből egy Spacsek, vagy egy Medvecky csak az őszinte­ségével válik ki. A többiek nem a szájukon, hanem tetteikben viselik Melio Franco cáni- kus elveit. De a lengyel képviselő panaszában óriási logikai ellentmondás van. A lengyel képviselő titakozó szavának nincs és nem lehet erkölcsi súlya akkor, amikor örnaga ugyanannak a koa­líciónak a támogatója, amelynek egyik tekin­télyes szószólója az ő népével szemben a „visszacsehesités“ politikáját hangoztatja. A lengyelség politikája nem lehet azonos a ,,visszacsehesitő“ kormánypártok politikájá­val, hanem politikája csak a kisebbségek po­litikája lehet. Kisebbségi sorsa azonos a né­met, magyar kisebbség, sőt a többséghez szá­mító*1, de a nemzeti egyéniségéért épp úgy harcra kényszerű ruszimság sorsával. A ki­sebbségi közös sors pedig egyet diktál: a ki­sebbségek összefogását, a kisebbégi politiká­nak egyégesebb alapokra való helyezését. Egy­ségesebb kisebbségi frontot a csehszlovák melilofrancoázmus ellen. Prága, február 28. A két nap óba tartó erős havazások a köztársaság egész területén újból súlyos vasutforgalmi zavarokat Idéztek elő. Egyes vidékeken a hó olyan tömegekben tor­lódott fel, hogy az esetleg bekövetkező hirtelen olvadás végzetes árvizkatas z tréfát zúdíthat a lakos­ságra. A forgalmi zavarok súlyos kihatással vannak a szén szállítására is és mértékadó körök at­tól tartanak, hogy a vasutközlekedésben fe­nyegető fennakadás ismét nehézzé teszi a vá­rosok szénéi látását. Olmütz, február 28. A hóviharok és az erős szel következtében ma éjszaka az olmützj vasú igazgatóság körletében szá­mos forgalmi zavar állott be. A vasutig: :;jatóság gyors intézkedéseiket tett a ^ rendellenességek kiküszöbölésére, ahol pedig ez a hóval borított pályatest miatt nem volt lehetséges, ott a forgalmait bizonytalan időre beszüntette. Szünetel a Golden stein— Spornhau közötti vonatközlekedés. Ezen a vonalon az 1052. számú tehervonat a nyílt pályán megakadt. A hótorlaszok miatt szünetel a közlekedés az Andersdorí—Bittér sdorf-vona Ion is, ahová a katonaságot vezényelték ki a pályatestre ra­kódott hótömegek eltakarításához. A Kliegsdorf—römerstadti vonalon a hókét méternyi magasságban lepte el a vasúti sí­neket. A közlekedés természetesen itt is szünetel. A ma délben kiadott hivatalos jelentés sze­rint egy egész sor cseh- és morvaországi vo­Pozsony, február 28. (Pozsonyi szerkesztő­ségünk telefon jelentése.) Tegnap este az ol­vadáson idő hirtelen megváltozott. Hatalmas, csípős szél keletkezett. Este már fagyott és reggel 6 órakor —10 fokon állott a hőmérő. Ma reggel a szélvihar ereje még fokozódott- A Főnévi-ufón a szélviharban egy ember el­esett .és mindkét lábát eltörte. A hideg a délelőtti órákban kissé enyhült, de délután újból mínusz tiz fokot mutatott a hőmérő. A hirtelen hideg következtéiben a járdák síkos­ra fagytak és a járdán való közlekedés igen veszélyes. A vonatok hat-nyolcórás késéssel futnak be. Munkatársunk előtt a vasutigazgatóságon kije­lentették, hogy a legtöbb helyen újabb hóaka­dályok keletkeztek. A helyzet Nyugatszloven- szkón még elég tűrhető, azonban Cseh- és Morvaországban aggasztó. A Brünn—lundenburgi vonalat az éjszaka * hóvihar teljesen befújta, úgy hogy Prága felé csak Prerauon keresztül lehetett lebonyolítani a forgalmat. Oly hatal­mas hótömeg fekszik a Brünn—Lundemburg közti vasútvonalon, hogy az ójszaaiki gyorsvo­nat megakadt a hóban és osak ma délelőtt le­hetett biszabaditani. A legtöbb vona t nagy ké­séssel fut be. A prágai gyors, amelynek tegnap este kel­lett volna Pozsonyba érkeznie, ma reggel félki lenikor érkezett. Az a vonat, amely tegnap este indult Prá­gából és hajnali négy órakor kellett vofcoa natjáratot állítottak be, köztük a Máhrisch- Ostrau—Pr&rau és Radvanic—Leipnik vo­nalakon. Warnsdorf, február 28. Az Észak Csehor­szágban dühöngő hóviharok elzárták a vasúti forgalom főbb útvonalait. Helyenként a hó 2—3 méter magasságot ér el. Az országutak is használhatatlanná váltak, úgy hogy az autóközlekedés is lehetetlen. Legtöbb vonatjárat szünetel, a még fenfcartott járatokon pedig 3—5 órás késések vannak. H6ta&aritö katonák balesete Briinn, február 28. Tegnap délben a 8811. számú tehervonat Brünn közelében a hóban rekedt. Miközben a vonat kiszabadításán ' -séríletez- tefc, két teherkocsi kisiklott. Végül á Lunden- burgból küldött segélyvonal hozott segítséget és vitte be a fennakadt vonatot V ranovice ál­lomásra. Áz itt támadt forgalmi zavar miatt ; • • ‘ . v. - . ■ *■ ^ .. ... ■ a Briinn—pozsonyi 16. számú gyorsvonat négyórás, a Pozsony—prágai 15. számú gyorsvonat pedig kétórás késést szenvedett. A hóeltafearitási munkálatok végzése közben négy katona szerencsétlenül járt. A pályatesten átrobogó személyvonat elütötte a katonákat, akik komoly csonttörést sérülé­seket szenvedtek. Bées, február 28. Az osztrák államvasutak vezérigazgatósága a következő jelentést adta ki: A csehszlovák vasútközlekedésben beál­lott forgalmi zavarok miatt a Lundenbuigon áthaladó vonatok többórás késéssel közleked­nek. Pozsonyban lennie, csak a déli órákban fu­tott be Pozsonyba, A kassai igazgatóság számos vonatjáratot beszüntetett Kassa, február 28. (Kassai szerkesztősé­günk tel efon jelentése.) A hófúvás a vasut- és autóközlekedésben Keletszloveuszkón igen nagy forgalmi zavarokat okoz. A Kassa—Le- genyemihály vonalon Felsőmislye és Garbóc- bogdiány állomások között a hófúvás betemet­te a vasúti síneket és a Legenyealsómihályról induló ntolsó sze­mélyvonat Garbócbogdány álíomástól két- kilométernyi távolságban elakadt a két mé­ter magas hótömegekben. A szól ijesztően zúgott és percenkmt újabb és újabb hólavinát görgetett a személyvonat felé. A fűtés fölmondta a szolgálatot és az utasok között pánik tört ki. A regeteruszkai állomás vezetősége azonnal a legenyealsómihályi állomásíőnökséghez fordult, ahonnan félóra múlva két segélymozdonyt küldtek ki, amelyek erőltetett munka után visszahozták a sze­mélyvonatot a legenyemihályi állomásra. Ma reggel a kassai állomásiönökség hirdet­mény utján közölte a közönséggel, hogy a nagy hófúvás következtében a kassa— legenyealsómihályi, az eperjes—bártfai, a legenyealsómihály- mezőlaborci, a tökete- rebes—varannói vonalon a forgalmat tel­jesen beszüntette. A kassa—tornai vonalon átszállással bonyolítják le a forgalmat A < torna—rozsnyói állami autóbuszforgalom szünetel. A kassa—pozsonyi, kassa—prá­gai, kassa—eperjesi, kassa—hidasnémeti vonalakon a forgalmat 3—6 órás késések­kel ma délelőtt még sikerült iöntartani. Ha a hófúvás és a szélvihar nem szűnik meg, úgy nincs kizárva, hogy holnap ezeken a vona­lakon is megbénul a forgalom. A vasutigazgatóság egész technikai személy­zetét és a pálya munkások százait mozgósí­totta. Húsz hóeke és mozdony, valamint négyszáz pályamunkás megfeszített erővel dolgozik a hóakadályok elháritásán. Kassa város közlekedési ügyosztálya köz­li, hogy a kassa—gá'lszécs—ungvári, .kassa— szepsi—torna—rozsnyói, kassa—alsómislye— szalánci országutakon csak szekér rel és szán­nal lehet közlekedni. Autónak egyáltalán nem alkalmas, sőt veszélyes az ut. Kassa kö­zelében, a Szepsi felé vezető utón1. Vörö Rák-1 nál négy személyantó és négy teherautó benn­akadt a hóban. Áz autók az országút felől megközelithetet- lenek és csak nagynehezen tudták megmen­teni a soffőröket, akik közül az egyik félig meg volt fagyva. Szteréayi referált Bethlennek az optánstárgyalásokról Budapest, február 28. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelentése.) Beihlen mi­niszterelnök ma délelőtt hosszabb kihallga­táson fogadta Szterényi József bárót, az op- tánsügy magyar delegációjának vezetőjét. A közel másfélórás tanácskozáson Szterényí részletes jelentést tett az ügy jelenlegi ál lásáról. Budapesti lapok értesülése szerint bizonyos előzetes szerződéstervezet készült az optánsperben és ezt a delegációk most mutatják be kormányaiknak, hogy azután a március közepén Becsben folytatandó tár­gyalásokon a végleges megállapodást meg­kössék. Elkészült a magvar költségvetés Budapest, február 28. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefon jelentése.) A költségvetés munkálatainak nagyobb része elkészült. A pénzügymmiszter március közepén szándéko­zik a költségvetést a parlament elé terjesz­teni, a költségvetés végösszege meghaladja a 900 millió pengőt. LAUFER S., Bratislava Ondrejská 11., Tel. 29-22. Hét-nyokórás késések a pozsonyi vasntf körletben

Next

/
Thumbnails
Contents