Prágai Magyar Hirlap, 1929. február (8. évfolyam, 27-50 / 1950-1973. szám)

1929-02-01 / 27. (1950.) szám

•Fennakadás a Hodus vivendi végrehajtásában Irta: FRANCISCY LAJOS dr. szenátor A Szentszék és a csehszlovák kormány kö­zött az elmúlt év elején kötött és Modus vi- vendi-nek nevezett egyezmény végrehajtásá­ban fönnákadás állatit be. A fönnakadást a kormány okozta. Az egyezmény értelmében az állam által még 1919-ben lefoglalt és azóta a kormány kezében lévő egyházi birtokok átmennek egy, a .püspöki kar vezetése alatt álló egyházi bi­zottság kezelésébe, mihelyt a Modus vivendi végrehajtása megkezdődik. Ez már megkez­dődött jó néhány hónappal ezelőtt, amikor megalakultak azok a bizottságok, melyeknek föladata letárgyalni az egyházmegyék hatá­raira vonatkozó kérdésekéit. Megalakult az egyezményben emliitett egyházi bizottság, .mely már informatív jellegű munkát is vég­zett a prágai nuncius elnöklete alatt és meg­alakult a kormányt képviselő bizottság is, mely már szintén ülésezett. A munkálatok te­hát folyamatban vannak és ennek alapján az egyházi birtokokat át kellett volna már adni tulajdonosuknak, az egyháznak. A jogtalanul lefoglalt és a kormány által kezelt birtokok ma is még az úgynevezett li... bizottság mandpuauc-iujuDan van­nak. Ez a híres bizottság valóságos lucus a non lucendo. Azért alakította meg a kormány ezt a bizottságot és azért adta át néki az egy­házi birtokokat, melyeket eddig a Pozsony­ban székelő központi bizottság (centrá'ná správa) kezeli, hogy likvidáljon. Vagyi«, hogy elszámoljon a birtokok kezeléséről és jöve­delméről az illetékes faktoroknak, a birtokok jogos haszonélveződnek. Ám a bizottságnak eszeágában sincs likvidálni. Egészen kielé­gítve érzi magát annak a szerepnek betölté­sében, melyet azelőtt a központi igazgatóság töltött be. Tovább gazdálkodik a birtokokon és messzebbmenő tervei nincsenek. Tulajdon­képpen folytatja* a központi igazgatóság mun­káját. Még helyesebben, ez a liikvidációs bi­zottság egy újabb centráluá správa. A kormány tehát nam hajtotta végire a Mo­dus vivendi-nek az egyházi birtokokra vonat­kozó rendelkezését s ennek most szükség­szerű következménye az, hogy az egyházme­gyék hatánrendezéséről a tanácskozásokat ér­demileg folytatni nem Lehet. A birtokok kér­dését előbb teljesen rendbe kel hozni és csőik azután lehet dönteni az egyházmegyei hatá­rokról. A birtokrendezés kérdése a prius a Sc-ttfezélkkel kötött egyezményben és ezt a p rí üst sem eltüntetni, sem háttérbe szorítani nem lehet. í végtelen, hogy kemény dió az egyháai bi.' .'.kokról való elszámolás. Közel kettőszáz­ezer holdnak tízévi kezeléséről kel számot adni, ki kell mutatni, minő karban vették át a uh*tokokat, mennyi fundus instruMussaL, mennyit fektettek be azokba, minő gazdálko­dást folytattak a birtokokon és mire fordítot­ták a milliónyi millió jövedelmet? A haszon­élvezetre .jogosultak csak jelentéktelen részt kaptak az évi jövedelemből. Meg van-e tehát a jövedelem többi része és hol van, kinél van? Ha pedig nincs meg, ki és kik tüntették azt el? Minderről számot kel adni és ez nem könnyű dolog. De ez a kormány és az ő kö­zegednek a dolga, melytől az egyháznak nem fájhat a feje, az egyház kötelessége azonban számonkérni a sáfárkodást. Az uj határok közé szorítandó egyházme­gyék anyagi alapját az egyházi birtokok fog­ják alkotni. Amíg az illetékes egyházi ténye­ződ nem rendelkezhetnek e birtokokkal^ ad­Ismét elemi erével robbant ki a Benes-agrár affér Az agrárpárt sajtója közli, hegy a párt a megsértődött Benesnek nem adott elégtételt, Benes előzetes bejelentése dacára mégis megjelent a minisztertanács utoisó ülésén Prága, január 31. Annáik idején részletesen beszámoltunk airról, hogyan igyekezett a köz- társasági elnök áthidalni az eilllentéteit, amely december eleje óla a koalíció vezető pártja, az agrárpárt és Bemos külügyminiszter párt­ja, a cseh nemzeti szocialista párt között fönnállt. Amikor Sárnál kancellár és dívái­ké vsky közvetítő tárgyalásai nagyon sovány kilátásokkal kecsegtettek, a köztársasági el­nök meghívta a szokásos évnyitó politikai vacsoráira, a kormány valamennyi tagját és a kormánykoalíció, valamint a szocialista ellen­zék törvényhozóit. A meghívásnak úgy az agrárius, mint a cseh nemzeti szocialista mi­niszternek és törvényhozók eleget tettek s így a társadalmi bojkott, a.mélyeit az agrárpárt hirdetett ki Benes pártja és Benes ellen, az elnök asztalánál via facti magától összeom­lott és megszűnt. A Benes-aiffér iilyen sima elintézése akkor nagy feltűnést kei)tett. A kárörvendő szocialista sajtó nem is ké­sett azzatl a megálilapitásával, hogy az agrár­párt az afterben vereséget szenvedett, mert minden elégtóteliszeiraés nélkül adta föl Be­rn es- ellenes naccáit; Ily előzmények után annál szenzációsabb erővel halt az 'agrárpárt hi vatalos sajtóorgá­numainak, a Vemkovnak és a Vec ennek mai közlése, mely szerint az affér még mindig n in os • elintézve. A két lap a következőket iirja: — Benes dr. miniszter afférjáról egy­előre hallgattunk volna. Nem engedtük provokáltatni magunkat a Benes-féle sajtó- kartell cikkeivel és csipkedéseivel sem. De amikor Benes fösajtóorgánuma a republi­kánus párt „vereségéről44 ir az „agrár— Benes-afférban44, kénytelenek vagyunk rö­viden a következő tényeket leszögezni a nyilvánosság előtt: — Azon nyilatkozat után, melyet a Ven- kov december 2-iki számában a csehszlo­vák nemzeti szocialista párt vezetőinek, tehát Benesnek címére adresszált, a balol­dali lapok közlései szerint Benes Ede dr. miniszter meglátogatta Srámek dr. mi- niszterelnökhclyettcst s kijelentette előtte, hogy a jövőben a minisztertanács ülésein nem vehet részt mindaddig, amíg a nyilat­kozatért elégtételt nem kap. — A baloldali lapok közlése szerint nem is járt el a minisztertanács üléseire. — A baloldali lapok közlése szerint azonban a minisztertanács múlt heti ülé­sén mégis megjelent. — Kijelentjük, hogy sem mi, sem pedig a republikánus párt egyetlen más tagja sem tud valamelyes elégtétclnyujfás meg­történtéről. így fest az igazság megvilágí­tásában a köztársasági párt „visszavonulá­sa*, vagy „kudarca44. Nem volt érdekünk,- hogy az egész afférról hallgassunk, mi mégis hallgattunk. Mikor azonban Benes E. dr. főszócsöve kikényszeritette, hogy megszólaljunk, nem lehetett meg nem szó­lalnunk. Az agrárpárt sajtójának eme szenzációs begedemtese ismét előtérbe állítatta a mágia teljes aktualitásában a Ben es-af fért, amely Prága, január 31. A belpolitikai válság­ra az a kicsiség is jellemző tünet, hogy a koalíció nyolcas bizottsága, amelyet ma délelőtt tíz órára hívtak egybe, csak dél­után négy órakor tudóit összeülni, mivel a bizottság tagjainak nagyobb fele dél­előtt nem jelent meg. A délutáni tanács­kozáson elsősorban az aggkoriak biztosí­tásáról szóló törvényjavaslat egyes ren­delkezéseivel foglalkoztak s az esti órák­ban a lakóvédelem kérdésének tárgyalá­sához fogtak hozzá, de még eddig nem alakult ki egységes nézet azirányban, hegy miképpen oldják meg ezt a kérdést. A népjóléti minisztériumban, ahol az uj i törvényjavaslatot előkészítik, teljes tájé­J már eddig is számos bonyodalomnak volt az okozója, de tovább még inkább robbantó ha­tású lehelt a belpolitikai konstellációra. A Vankov és a Vecer cikke nagyon kényes megvilágításba helyezi Ben est, aki először elégtételt követelt, de azután mégis a szátlsz- fakóié beválása nélkül, csöndes napirendre- téréssel vélte elintézh-eítőnek az affért. Értesülésünk szerint az agrárpárt! körök a hradzsiind találkozásit a feli ér asztalinál n em tekintik az ő ere deli b ojkotf határozatok meg­szegésének, mivel u.gv érvelnek, hogy az ál­lamfő asztala olyan kivételes hely, ahol a köztársaság első emberének vendégei között nem lehelnek érvényeseik a politikai, vagy társadalmi élet körülményei, de ez nem meg­szüntetését, hanem csak fölfüggesztését jelen­ti annak a viszonynak, mely az érdekeltit feleik között a poiliitikad, vagy társadalmi életben fönnáll. kozotlanság uralkodik, miivel sehonnan, magától a szakminisztertől sem kaptak a referensek utasítást azirányban, hogy mily vezérelvek alapján állítsák össze a lakók védelméről szóló törvényjavaslatot, vagy pedig az érvénybenlévő törvény- javaslat módosítását. Kétféle eshetőségről lehet szó. Az egyik egy radikálisabb meg­oldás, amely a lakóik védelmet, ami a bér­emelést illeti, teljesen felfüggesztené, de ezzel szemben a felmondási lehetőségeket továbbra is korlátozná; a másik és való­színűbb megoldási lehetőség az, hogy a jelenlegi törvény érvényét csekély medo- sitásc^al egy további évre mégha sszab- bitják. Ezek a módosítások főleg a lak­A mramisign és fejetlen koalíció hozzálátott az uj program összeállításához A nyolcas bizottság ülése — Uj miniszterelnök, uj kormány a láthatáron dig azoknak föLosztásáről som intézkedhet- 1 nék és az egyházmegyék anyagi ellátását nem biztosit hatják. A levegőben nőm ló-ghait a do­táció kérdése és azok az értekek és becslé­sei sem maradhatnak függőben, melyekre szükség van, hogy kártalanitani lehessen azo­kat a beneficiátusokait, akik a lefoglalás alatt az okéit jogosan megillető jövedelemtől él- estek. A nagy-értékű egyházi vagyon jövője szem­pontjából rendkívül fontos, hogy az azonnal, mihelyt az egyház kezébe visszakerül, jelen­legi jogszerű haszonélvezőinek rendelkezésé­re bocsáttassák. Vagyis az esztergomi érsek­ség, az esztergomi káptalan, a Magyarorszá­gon levő szemináriumok, a szerzetes rendek és az ala/piitváinyok birtokai ezeknek a jog­szerű haszonélvezőknek adassanak át. Ezzel meg lehet menteni a birtokosokat azoktól a károktól, melyeket ők a földreform következ­tében szenvedném ek. A külföldi haszonélve­zők, ha egyúttal telekkönyvi tulajdonosok, külföldi birtokosoknak tekintetnek s az ilye­neknek birtokai vagy föl nem parcelláztat­nak, vagy ha mégis parcellázás alá esnék, a földhivatal köteles lesz Olyan kisajátítási áratt fizetni értük-, mely a mai forgalmi érteknek megfelel. Éppen most folyik Hágában Magyarorszá­gon lakó és odavaló affiampolgárságigal biró földbirtokosoknak pőre a csehszlovák kincs­tár ellen. A felperesek birtokaik visszaadá­sát, illetőleg teljes kártalanításukat követe­lik. Még nem tudni, hogyan fog végződni a pör, de minden valószínűség szerint meg fog­nak egyezni a felek. Erre már célzást -tett a csehszlovák állam képviselője, Hobza tanár, aki a bírósági tárgyaláson kijelentette, hogy hasonló tárgyalások folynak Németország és Csehszlovákia között, melyek remélhetőleg rövid idő alatt kedvező eredményre fognak vezetni. A nemzetközi fórumok előtt folyta­tott bintokpöröknek rendes-en megegyezés a vége, mely a felperest legalább jogainak egy részéihez juttatja. Ezen az alja-pon remélni le­hat, hogy a magyarországi egyházi haszonél­vezőik is, ha birtokaik lefoglalása miatt pö- rösködniök kellene is, mégis jobban járná­nak, következőleg jobban járna maga az egy­ház is, mintha ezek. a birtokok a szlovenszkói egyházmegyék és más intézmények haszon­élvezetebe közvetlenül mennének át s ezzel az itteni biiritökreform eljárásának vettetné­nek alá. A Szentszék a magyarországi haszonélve­zőket kötelezhetné és bizonyára kötelezné is, hogy a fölosztott egyházmegyék szlovens-zlkói részének, illetőleg az uj szlovenszkói egyház­megyéknek, ezen megyék lélekszámának aránya széniét és szükségleteik mérvéhez ké­j pest megfelelő dotációt fizessenek, még pedig közvetlenül a Szentszék, illetőleg a prágai nuncius kezéhez. Benes dr. külügyminiszter, mikor a Modus vivendi-ről annak idején'a külügyi bizottság­ban referált, óriási jelentőségűnek mondotta az egyezménynek azt a pontját, melynek ér­telmében az egyházmegyék határainak össze kell esniök az országhalárokkakl. Ha ez iga­zán „óriási jelentőségű" vívmány, akkor tö­rekedjék a kormány ©zt a vívmányt megvaló­sítani az egyházi birtokok kérdésének ren­dezése és végleges megoldása által. Éneikül a nagy vívmány csak a papiroson lesz meg. LAUFER $., Bratislava Ondrejská 11., Tel. 29-22. Mai számunk 12 oldal ^ évf>27d1950) szám : Péntek 1929 februári Előfizetési ár: évente 300, félévre ISO, A Szlovenszkói és ruszinszkóiellenzéki pártok Szerkesztőségi Prága IU Panska ulice negyedévre 76, havonta 2« Ki: külföldre: nnliiihni nnnilnnin 12, 0. emelet Telefon: 30311 - Kiadó­évente 450. félévre 226, negyedévre 114, FöaerkesitS: politikai napilapja ftfea, aerfxsxtö: hivatal: Prága II- Panská UM2/III. - Te­havonta 38 Ki. Esve. szám íve 1*20 Ki DZURANYI LÁSZLÓ FORGACH GÉZA lefon:30311.-Sargönyeim: Hírlap. Praha

Next

/
Thumbnails
Contents