Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-01 / 275. (1902.) szám

1328 december 1, Moantwt 9 Isméi rajtaütöttek egy ruszinszhói kivándorlási zugügynökségen Az utolsó pillanatban tartóztattak tel egy kivándorló-csoportot — Három zugügynöhöt letartóztattak — MILYEN IDŐ VÁRHATÓ A* óceáni meleg légáramlatot friss szél és esőzési zóna kiséri Középeurópában. A szél eliiltével az időjárás javulása várható. — Időprognózis: Félig derült, egyelőre még száraz é9 hűvös, később esőre hajié és melegebb. — Az egykor ünnepelt magyar dalénekesnő tragédiája. Budapestről jelentik: A kilencve­nes években nem volt népszerűbb nő a pesti éjszakában Rienzi Mariska chansonettenél, aki minded este kilibegett a publikum elé és az akkor szokásos édesbuta dalokat énekelte. Az ébeníaszinhaju, karcsutermetü, gyönyörű Rienzi Mariskáért bolondult akkor az arany- ifjúság, huszárezredek voltak szerelmesek be­lé, az irók hozzá Írták ájult szerelemtől fűtött verseiket, sikkasztottak érte és Amerikába szökdöstek. Királynője volt az éjszakának és Ady Endre minden este annak a lokálnak a nézőterén üldögélt, amelynek színpadán Rienzi Mariska énekelt... Most pedig, har­minc és egynéhány évvel később, a nyomor­ban tengődő Rienzi Mariskát bevitték az egyik budapesti elmegyógyintézetbe. Tragédiáját kevés szóval is összefoglalhatjuk: amikor öre­gedni kezdett, nem kellett többé a lokálok­nak. Férjhezment egy bűvészhez és kettesben járták a falvakat. Sorsa mindrosszabbra for­dult s az utóbbi időben már viceházmesternői állást is vállalt. A szegényes öltözetű, öreg nőben nem lehetett felfedezni többé hajdani szépségének és ragyogásának nyomait, ami­kor a mentőautó érte jött és a megtébolyo- dott, ronccsáőrlődött szerencsétlen asszonyt kivitte az élőhalottak házába. xx Az uj 20. sorsjátékhoz rendeljen azr .....1 sorsjegyet az ismert Uránia Bank­háznál N ővé Zámkyban. — Maniu betiltotta fényképének kényszcrárusi- tását. Bukaresti tudósilónk jelenti: Egy élelmes bu­karesti fényképész körlevelekkel árasztotta el Er­dély elöljáróságait s közölte, hogy a kormánytól megbízást kapott arra, hogy a községházak szá­mára 150 leiért Maniu legújabb nagyitolt fényképét megküldje. A körlevélre tömegesen érkeztek a megrendelések, de a fülébe jutóit a dolog Mamii­nak is, aki nyomban értesítette a vidéki tagozatok vezetőit, hogy sem ő, sem kormánya senkinek megbízást nem adott fényképeinek a terjesztésére s ennélfogva a primáriák ezeket a fényképeket a postán ne váltsák ki. A rendelet kissé elkésett, ínért az élelmes fotográfus már tízezreket vágott zsebre a Maniu-fénykápek révén. sx Hölgyek figyelmébe! Dcntsch József. Bra- iisfava. Kecske-utca 7. Telefon 26-62. Első pozso­nyi spcciál tartós ondoláci'é és hajfestő női fod­rász-terem. — Nagy tűzvész pusztított a nyitraszerda- helyi uradalomban. Nyitnád tudósítónk jelen­ti: A nyiibroBoeirdajh-eilyi Jenkiéi G uMnnan n -f éle gazdaságban a napúikban tűz pusztítóit és egy gazdaságii szerszámokkal, saaiimávai telt rak­tárai emésztett föL A tűz tovaterjedéséit _si­került ugyan megakadályozni, de a kár igy is meghaladja a százötvenezer koronáit. A nyomozás során kőit munkás gyújtogatás gya­nújába keveredett, a bevezetett bűnvádi el­járás azonban még nem produkált olyan eredményeiket, melyek letartóztatásaikat in- dekoiIlhalJlfák volna. — Az öngyilkossá lett Preisach budapesti eipöiiagykereskedő utódja szintén öngyilkos­ságot követett el. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Lusztig Mór 58 éves cipőnagyke­reskedő vilá^itógázzal megmérgezte magát és mire ráakadtak, már halott volt. Érdekes, hogy Lusztig Mór nemrégiben vette át a Preisach- házaspár budai Fő-uti cipőnagykereskedését, akik közös elhatározással szintén világitógáz- zal megmérgezték magukat. Hogy Lusztig Mór miért követte el az öngyilkosságot, azt nem lehet megállapítani, mivel semimféle búcsú­levelet nem hagyott hátra. xx Felhívjuk t. olvasóink h. figyelmét „For- tuna“ banküzlet, Pozsony, Duna ucca 7. mai számunkban közzétett hirdetésére. — Megszüntette üzemét egy kétezeréves bánya. A görögországi Laurion község közeiében most megszüntette üzemét egy ké'ezeréves ólom- és cinnbánya. A laurioni bányákról már a görög klasszikusok is sűrűn tettek említést. Kétezer éven át működött a bányatelep, amely legutóbb egy olasz társaság kirtokában volt. Az üzemi költségek az utóbbi időben annyira megdrágultak, hogy a társaság nem találta meg a számítását és az üze­met beszüntette. — Betörök fosztottak ki két nyitramegyei korcsmát. Nyitnád tudósítónik jelenti: A teg­napra virradó éjjel ismerőtlen tetteseik be­törtek a fölisciietóvoei korcsmába, ahonnan nagymennyiségű szeszesitalt viliitek éli. A'gya- hu három szó mszédfiahi beli legényre terelő­dött, de tagadásukkal szemben a nyomOíZÓ csendőrségnek még nincs bizonyítéka. — Ugyancsak betörők jártak Somára József krásani korcsmájában és több, mint ezer ko­rona értékű 'likőrárut loptak. Kísérletet tet­tek a pénztár felnyitására is, de sikertelenül. Az állkulosciklkial dolgozó tolvajoknak a csend­őrök miég nem jutottak n vöm ára. Centrál'Taharin igazgató: Borszéky Naponta szenzációs műsor A világhírű The Midníght Bánd A magyar társaságok találkozóhelye Untpár, november 30. (Ruszmszfcói szer­kesztőségünktől.) Az ungvári rendőrség teg­nap hajnalban bizalmas értesítést kapott ar­ról, hogy a nagykaposi vasútállomáson egy ki- vándórió-csopőrt várja az érkező vonatot. A rendőrség bűnügyi osztályának több tisztvi­selője és detéktivje autóba ült és teljes sebes­séggel robogtak Nagykapos felé, hogy még vonainduiás előtt ottérjék a kivándorlókat, akik a rendőrség gyanúja szerint a törvényes ut megkerülésével igyekeztek kijutni Ameri­kába. Az autó még idejében érkezett s a detektívek az egész kívánd odótársaságot a nagykaposi állomás várótermében találták. Valamennyiü- ket őrizetbe vették. Igazoltatásuknál kitűnt, hogy bár Amerikába készültek, semmiféle útle­véllel, vagy igazolvánnyal nem rendelkez­nek. A póruljárt kivándorlók vallomásából kide­rült az is, hogy ruszinszkói és szlovenszkői zugügynökök verbuválták őket egy csoportba és busás ju­talmak ellenében vállalták, hagy az egész társaságot Németországon ál karnis német útlevelekkel csempészik ki a be nem váltott Ígéretek földjére. A németországi kivándorlási ügynökség azzal csábítgatta a hiszékeny ruszinszkóiakat, hogy Németország részére még nem telt be a kiván­dorlási kvóta és igy minden nagyobb nehéz­ség nélkül átvihetik. őket az Újvilágba. A nagyobbára szegény sorsú jelentkezőknek először hétezer koronát kelleit lefizetniük és megállapodásuk értelmében a hamburgi kikötőben még hétezer koronának mond­hattak volna búcsút. A kivándorlók csoportjának egybehangzó val­lomása alapján a rendőrség letartóztatta Kohut József nagy­kaposi, Lieberman Márton és Bawnöhl Sá­muel ungvári lakosokat, akiket azzal gya­núsítanak, hogy felhajtóügynökei voltak a Németországból irányított kivándorlási zug­szervezetnek. A nyomozás eddig felszínre hozott adatai sze­rint a nemzetközi kivándorlás? ügynökség Ru- szinszkóből és Salovenszkóból mostanáig több, mint száz embert viíorláztatott át Amerikába, A nyitrai törvényszék bűnügyi zárlatot rendelt el a sikkasztás és csalás címén SelfelenteU Kukán Béla ár. vagyonára A nagysurányi Népbank likvidálási botránya újabb szenzációt paíianfoft ki Érsekújvár, november 30. A nagysurányi Népbank likvidálásával kapcsolatban a nyár folyamán kipattant botrány most újabb for­dulóponthoz érkezett s a jelek szerint a bűnügyi bonyodalom tisztázása szenzá­ciós fejleményeket von majd maga után. A feljelentések halmazával komplikált affér odáig ért, hogy az adatok ée körülmények zűr-zavarából tiszta kép bontakozott ki s máris megállapítható, hogy a volt likvidátor által a bank igazgatósági tagjai ellen beadott bűnvádi feljelentés egyre súlytalanabbá válik. Másrészről viszont mindjobban szorul a hu­rok a feljelentőből feljelentetté lett Kukán Béla dr. volt likvidátor körül. Emlékezetes még, hogy a bűnvádi eljárások lavináját az érsekuj- vári Népbank igazgatóságának Kukán Béla dr. provokációjára beadott bűnvádi felje­lentése indította meg. A Népbank igazgatósága különféle súlyosan minősülő bűncselekmény elkövetésével vá­dolta meg Kukán Béla dr.-t, akinek letartózta­tását kérte. Időközben a nyitrai törvényszék összehívta a nagysurányi Népbank közgyűlé­sét, melyen megfosztották Kukánt likvidátori tisztjétől és Steiner Heinrik dr. érsekujvári ügyvéd személyében uj likvidátort választot­tak. A bűnvádi feljelentésre a volt likvidátor ellen-fel jelentéssel válaszolt s a rendkívül komplikált pénzügyi és üzleti vonatkozású bűnügy rövidesen mázsás súlyú irathalmazt gyűjtött a nyomozóhatóságok fiókjaiba. Mig a Kukán Béla dr. feljelentésének adatai a tüze­tesebb viszgálatban nem álltak meg helyűiket, addig az ellene folyó bűnvádi eljárás az illegitim üzelmek gyanúját olyan mértékben erősí­tette meg, hogy erélyes bírói rendszabá­lyokra került a sor. Izére szedték Kukán Béla likvidátori működé­sének minden részletét, főleg költségjegyzé­keit, amelyeknek százezres számait és követeléseit semmi sem támasztotta alá. A nagysurányi Népbank jelenlegi likvidátora úgy találta, hogy a hírhedté vált lószerszámüz­let s a hozzáfűzött költségjegyzékek Kukán Béla beállításában az illetékes té­nyezők fondorlatos megtévesztésére szol­gáltak. Tekintettel arra, hogy a költségjegyzékek té­telei a szakértők és Likvidátorok egybehang­zó véleménye szerint valótlan adatok fondor­latos felhalmozására épültek és azt a célt szolgálták, hogy sikkasztási cselekményeket leplezzenek, a likvidátorok megtették Kukán Béla dr. el­len az újabb bűnvádi feljelentést. A. nyitrai törvényszék vizsgálóbirája a felje­lentés alapján hozott végzésében 177.733 korona erejéig bűnügyi zárlatot rendelt el Kukán Béla dr. ingó és ingatlan vagyonára. Az egyre nagyobb hullámokat verő bankiik- vidálási ügy utolsó felvonásához közeledik. A vizsgálat minden irányban befejezésig jutott ed s az aktahalmaz rövidesen a vádhatósághoz kerül, amely haladék nélkül előkészíti a vád­emelésre és a bünper főtárgyalására. HULL DALjllS THEATKE ALHANBRA Praha, Václavské nám. Telefon: 29641. — Magyarország felé vették Útjukat & po­zsonyi Mély-uti gyilkosság tettesei? Pozso­nyi szer kész tőségünk teleifonálija: A pozso­nyi Mély-uti gyilkosság ügyében a pozsonyi rendőrség érdekes értesítést kapott) Ipoly­ságról, Az Ipolysági Goidberger-if éle vendég­lőben ugyanis két gyanús férfi szállt meg a napokban. Az együk gallér nélkül volt, a másik kezén pedig bőrkeztyü volt és az egyik keze 'be volt kötve. A két férfi, akikre a személy leírás teljesen ráillik, nagyon gya­núsam eugdolózott. A vendéglős szerint, mi­kor a vendéglőből távoztak, Magyarország felé vették útjukat A rendőrség kiterjesz­tenie a nyomozást ebben az irányban is. — Játékból az unokák fölgyujtották a paj­tát. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonálja: November 16-án a Pozsonyi Ispáca községben Csiszár József heitvenkétéves gazda pajtája kigyulladt és leégett. Az öreg gazda négy- és ötéves imokájávail a kályha mellettit pipázott. Közbein az öreg ember elaludt, kis unokái pedig kivették zsebéből a gyufát és játékból föligyujtották a pajtát, Naponta világvárosi attrakciók 12 RACKMANINOFF a nagy orosz szimfonikus jazz orchester Előkelő magyarok találkozóhelye Használat előtt — használat után A napsugarak g a tavaszi szellő kiszívják a bőr­ben lévő festőanyagokat. a szeplőket és a májfol- tokat Ez in íreot csúfító foltocskák sokszor elle pik az egész arcot A foltosa rcuak eddig hiába kerestek arctisztítót, a legújabb a világbirü MAKY CRÉM eltávoio minden foltot, pattanást kiütést, gyorsan, nagyon gyorsan és biztosan. Az arc tiszta alabástrom fehér és sima lesz, az arcbőr visszanyeri üdeségét frlsseségót. Kapható gyógy­szertárban, drogériában és parfümériában. Készí­ti: Dr. Poffá \ gyógyszertára. Piesfany. Naponta postai szétkü dés. Garnitúra 22.50 Kő., nappali krém 10 Kö., éjjeli (szeplőirtó) 10 Kő. Vigyázat! Csak valódit fogadjon el!. — Hibaigazítás. Lapnak november 28-Hai, eae'rdai számában a Hírek rovatában „dok- tarráavalós" cián alatt sajtóhibát fedeztünk fel: ugyanis neon Kopek Imre nagysallói él- íatcwivos'tamhaliigaitóti, hanem Kopek Imre nagy sáliéi állatorvost avatták doktorrá november 18-án a budapesti m. kir. állat­orvosi főiskolán. xx Érelmeszesedést gyógyít a jód. A gyógyszerbe a patikus adja, a Cigelkai víz­be a természet juttatja! (7) — Tiltott műtét miatt letartóztattak egy elő­kelő győri orvost. Győrből jelentik: Győr vá­rosának néhány nap óta szokatlan szenzációja, van. A múlt hét elején rendkívül súlyos álla pótban szállították a .győri közkórházba. Győry Pál gazdálkodó feleségét, aki néhánynapi kí­nos szenvedés után elhunyt. Az asszony idő előtt szülte meg harmadik gyermekét, amely holtan jött a világra. Szülés után az asszony gyermekágyi lázt kapott s ez okozta a halálát. A rendőrség bevezette a nyomozást és hat na­pon át szakadatlanul folyó kihallgatások után tegnap este letartóztatta Győr egyik legelőke­lőbb orvosát, Parányi Soma dr.-t, akit tiltott műét végrehajtásával gyanúsítanak. Az or­vost tegnap délután átlagérték az ügyészség fogházába. xx A braíisfavai Román Királyi Főkonau- láíus ez -év üeosunihsr 1-év‘el kezdi meg tevé­kenységét Szlovénekké és Petők. Rus hálás- körrel. Hivatalos helyisége ideiglenesen a Kereefkedelűiri Kamarában van. Hivatalos órák: 343—Hó. Vasár- és ünnepnap felek nem fogaidfalmak. Ingyen vizűm egyáltalán nem adható. Sürgönyeim: Conoulait Román Bratiölava. xx Dr. Hergei* Alfréd fogorvos, Praha, Premyslovská 26., Bio Flóra mellett. A leg­modernebb fogtechnikára berendezett rende­lőben fogad egész nap. Szlovensakóiaknak kedvezmény. — Egy volt zempléni csendőr kémkedés­sel vádoltam áll a kassai törvényszék előtt Kassai ■ szerkeszíéségünk telefonálja: A tör­vényszék Mónez-tanáosa előtt ma Seemann András zempléni volt csendőr állott vádlóik ként. Seeanannt a múlt évben a magyar ha- táj-rendőrség •sacharimcseimpésaet miatt le­tartóztatta és a miskolci fogházba szál!itatta. Se^mainn a fogházban egy hetet töltött, az­után szabadon bocsátották. A volt csendőr Oseíbszlovákiába imént, Kassán és Ungváron tartózkodott és végül a rendőrség kémkedés gyanúja miatt letartóztatta. Seeimann a mai tárgyaláson azzal védekezett, hogy kényszer nyomása alatt állott, amikor a miskolci hír­szerző osztály felhívására vállalkozott egyes katonai dolgok közlésére, azonban a vállalt kötelezettségnek nőim tett eleget és csak. azért igéid© meg, hogy kémkedni fog, hogy a fogházból szobai dúlhasson. Lapzártakor a tárgyalás még tart. xx Kérjen minden nagyobb divatáruüzlet­ben Los tissus A. G. B. francia szövésű selymet és gyapotkelmét. Figyeljen a szö­vet szegélyén az A. G. B. márkára. Lerakat (nagyban): Les Succres d£Albert Göddé, Bedim & Cie-., Prága, Palaiis R iuinicue Adriaitica. Központ: Páris. Gyárak: Lyon, Tanáré, MuÜbouise. — Cselédvásár Szófiában. Szófiából írják: Szó­fiában most zajlott le a novemberi cselédvásár. Bulgária fővárosában az a szokás, hogy minden, hat hónapban — novemberben és májusban — cselédvásárt tartanak s a háziasszonyok ezen a vásáron ..veszik meg" a háztartási alkalmazott­jaikat. ..Nálunk nincs arra példa, — mondotta Di- mitriv kapitány, a cselédvásár ..parancsnoka". — hogy egy háztartási alkalmazott hat hónapnál to­vább szogáljon egy helyen. Minden cseléd kivétel nélkül otthagyja a helyét hat hónapi szolgálat után. A háziasszonyok is úgy veszik fel a cselédet hogy csak hat hőnapig lesz náluk". A vásárt a Sveti-Kral templom közelében tartják meg. Szár, és száz háztartási alkalmazott álldogál itt, a lá­bai mellett a kis batyuval. A leányok jó tulajdon­ságait ügynökök dicsérik tele torokkal. A hölgyek ide-oda sétálnak s szemügyre veszik a „portékát". Ha valamelyik megtetszik nekik, megkezdődik az alku. Mihelyt megegyeztek a bérben, a „naccsága" azonnal hazaviszi a leányt. A cselédvásár napja nagy nap az összes háztartások életében, ilyenkor dől el hat hónapra, ki lesz a háztartási alkalmazott?

Next

/
Thumbnails
Contents