Prágai Magyar Hirlap, 1924. május (3. évfolyam, 99-122 / 547-570. szám)

1924-05-18 / 112. (560.) szám

(MHMHÍm!'s.v ■ '. .'j' m ^l Mm Mém Mm mm mi hím • - Ímm auMacMNMuvúi ■ Vasilmsp, május t8. at fnw -W i-jtnrtsh. « ^wVMew** jj avM&at -mmím — (Diáknaptár az 1924—25. tanévre.) Az eperjesi Kósch Árpád-cég kiadásában, Wal- lentinyi Samu dr. eperjesi kollégiumi tanár szerkesztésében megjeleni az 1924—25. évre szóló Diáknap tár. A sablonos ilyennetnü ki­adványoktól megkülönbözteti az erős kötésű kis könyvet praktikus volta, a szlpvenszkói diákságot különösen érdeklő tartalma. Beve­zetőnek ..Hasznos tudnivalók"' címen ismer­teti a fölvételi, pót- és kiegészítő vizsgák rendjét, valamint az iskolai szüneteket. Ez­után következik a naptári rész 1924 szeptem­berétől 1925 augusztusáig. Majd praktikusan rovatolt oldalak következnek számadások, fontosabb címek s a diáktársak osztályozása számára. Az irodalmi részben Csengoy Gusz­távot és Jókai Mórt méltatja s közli Csengoy örökszép költeményét: ,.A fogoly lengyel‘‘-t. A szlovensz'kói poéták, közül Mécs Lászlót és Györy Dezsőt jellemzi tömören és vonzóan s mutatóba mindkettőtől közöl költeménye­ket. Megemlékezik születési centennáriuma alkalmából Srnetana Frigyesről is s végül a szlovák költőtriászt (Hviezdoslav, Vajansky és Kukucin) mutatja be a magyar ifjúságnak. A könyvecskét lelkes buzdítás zárja le a cserkészet minél szélescbbkörü ápolására. — A minden tekintetben kifogástalan, kedves naptár ára 3 korona 20 fillér. — (Amerikában 13.000 ember lett tavaly ön­gyilkos.) Newyorkból jelentik: Á hivatalos kimu­tatás szerint az elmúlt évben 13.000 ember köve­tett el az Egyesült Államokban öngyilkosságot, vagyis százezer lakosra tizenkét öngyilkosság esik. Föltűnően erős a százalékszám a szociális és gazdasági tekintetben jómódú osztályoknál. Az öngyilkosok között volt 62 orvos, 48 biró és ügy­véd, 14 lelkész, 32 diák, 64 bankár, 43 színész, 26 szerkesztő és író, 32 magánzó, 50 társaságbeli hölgy, 100 gazdag személyiség, köztük sok millio­mos és 110 igazgató. Az öngyilkosok közül 8632 volt a férfi és 4316, tehát éppen a fele, nő. A női öngyilkosok száma az elmúlt években szaporodik s ezt a körülményt az amerikaiak a nőik társadal­mi szabadságával hozzák összeköttetésbe és úgy vélik, hogy a társaságbeli örömök tulifesziíése és különösen a táncőrület hozza magával azt az jdegösszeomlást, amely az öngyilkossághoz vezet. A műit évben a legidősebb öngyilkos 97 éves volt, a legfiatalabb öt éves. Egy kislány rossz iskolai bizonyítvány miatt tizenkét esetben kísérelt meg öngyilkosságok színház 1SS Ilii Hogyan halt meg Duse Eleonóra? A nagy traglka utolsó órái — Hozzák a koporsót Prága, május 17. Gyászfátyol lekben az olasz ég azúrjára s Itália népe mély sóhajjal hajolt meg világhíres müvészieányának koporsója előtt. Millió szem könnye, gyöngye haraiatozía be utolsó útját, melynek kai vári ás stációjához a szebbn él-szebb legendák fűzték selyemszálaikat és szálldosnak szerte a Tiberisztől az Etná'g. A színjátszás nagy királynője, Duse Eleonóra Pittsburgban, a kőszénköd sötét városában, bú­csúzott az élettől. Megérezte halálának közelsé­gét. Nem félt tőle, nem akart menekülni előle, csak otthon, Itália kék ege alatt óhajtotta ezt a találkozást. „A halál, kedves gyermekeim - — szólt kör­nyezetéhez — nem oly borzasztó, de itt Ameriká­ban, ebben a szállószobában meghalni, rémes, el­viselhetetlen érzés. Azért vigyetek engem gyor­san haza, az én kedves, szerelmes szép Dáliámba." Betegségének első napjaiban éjszakát vará­zsolt szobájába. Pitfsburg füstös egét nem akarta látni. A sötétséget azonban nem soká bírta. Leté­pett minden függönyt ablakáról, tavaszt, napot, eget akart. Barátai virágokkal, műtárgyakkal, szőnyegekkel díszítették fel szobáját. Kivitetett mindent s klasíromi cellát csinált a szállószobábóh Inkább a puszta falak — mondta —, rnint az utánzóit természet. A prttsburgi természet azon­ban nem adhatott neki olasz tavaszt. A sápadt na­pot, a füstös eget, a kormos levegőt nem tudta látni, nem bírta bclchelni. Azurorszúg leánya is­mét az éjszaka sötétjébe menekült, mely nemso­kára rá is borult örökre. Szobájában az Tstenanya és édes anyja ké­pét helyezte el. Életének utolsó délutánján felkelt ágyából és mind a két képet friss ibolyacsokrok­kal díszítette fel. Azután letérdelt a szent Szűz képe elé s úgy köuyörgött, hogy ne e csúf idegen országban kelljen meghalnia, hanem szép hazájá­ban, Itáliában fejezhesse be életét. Az Ameriká­ban élő olasz művészek a szomszéd szobában szomorú csendben lesték a híreket Duse Eleonóra utolsó perceiről. Mikor az orvos hírül vitte nekik, hogy a nagy művésznőnek már csak órái vannak, Orlandiui Leona bement a betegszobába, hogy pályatársai nevében elbúcsúzzon Duse Eleonórá­tól. Térdre hullott a nagy traglka ágyánál, meg­fogta kezét és megcsókolta. Mikor a kezet, mely hervadt virágsziromként áléit a fehér párnán, el­engedte, Duse lázasan susogta: „Gyorsan, gyor­san, eiő a bőröndökkel, csomagoljatok, reggel utazunk Itáliába." Reggel Duse Eleonóra halott volt. S most megérkezett Itáliába koporsója s most Itália népe könnyét ontja. A gyász vagy a szégyen könnyű­jét-e, amiért az olasz színjátszás legnagyobb büszkeségét a gondoktól hagyta a halálba üldöz­ni? Ki tudná azt megmondani? mából rendezett Strauss-ciMus ünnepi hangulatát. Szóval a2 történt, hogy a meleg napok beálltával megsavanyodott a Tejszínhab. {*) Müvészházosság. Budapestről jelentik: Angyal László hegedűművész és Benedek Mar­git, a Belvárosi Színház tagja, Benedek Árpád budapesti szerkesztőnek, a P. M. H. munkatársá­nak leánya házasságot kötöttek. (*) Molnár Fcrcncné kontra Molnár Ferejjc. Budaipestről jelentik: Molnárné, Fedák Sári harag­szik férjére Molnárra és Molnár Ferenc haragszik feleségére, Molnárné Fedák Sárira. A harag egy­re nyilvánosabb és őszintébb s a híres házaspár­nak nincs más gondja, mint hogy jusson valami kis robbanó bonbon a másik reggelijéhez. Hango­san nyilatkoznak, gáncsoskodnák, indiszkrétek.s a keresztvizet is leszednék egymásról. Fedák Sári most nyílt csatát kezdett az uj Molnár-darab el­len. Mikor nyilvános lett, hogy a • igaz inházban kerül színre, biztosra vette Lukács Pál szereplé­sét férje darabjában. Készen volt a hadi tervvel: mindenáron Amerikába csábította Lukács Páll Lukács már hajlott a dollárok felé, mikor megjött a kiosztás: Hegedűs Gyula játssza a főszerepet. Zsázsának most hirtelen elment a kedve Lukács­tól s megkezdte Hegedűs Gyulának Amerikába való csábítását. Szakértők bizonyosra veszik, hogy' Fedák Sári Amerikába csábító ereje nem kisebb színpadi tehetségénél. (*} A budapesti színházak jövö heti műsora: Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A budapesti színházak jövő heti műsora a. követke: ző: Operaház: hétfő: nincs előadás; kedd: Bajaz- zo és Tükör; szerda; Karemna Anna; csütörtök: Tliais; péntek: Trubadúr; szombat: Tosca; vasár­nap: Farsangi lakodalom. — Nemzeti Szinház: hétfő, szerda, vasárnap: Süt a nap; kedd: Annus­ba; csütörtök, szombat: Egy pohár víz; péntek és vasárnap d. u.: A vén gazember. — Városi Szín­ház: Egész héten minden este: Amerika leánya. — Vígszínház: Egész héten minden este: Antónia; vasárnap d. u.: A király. — Magyar Szinház: hétfő, szerda, péntek, vasárnap: Szépség; kedd, csütörtök, szombat: Frou-frou; vasárnap d. u.: Névtelen asszony. — Belvárosi Színház: hétfő, péntek: Gyilkos bácsi; kedd, csütörtök; M'hályiné két leánya; szerda: Fehér és fekete; szombat: Apukámnak igaza volt; vasárnap: A gazdag lány. — Renaissance-Sziniiáz: hétfő, kedd, szerda, szombat: A zöld lift; csütörtök: Asszonyáldozat; péntek, vasárnap: A zöld lift; vasárnap délután: Hárem. — Fővárosi Operettszínházi hétfő: Apu­káim; kedd, vasárnap: Hat szereplő keres egy szerzőt (a bécsi Raimund-szmház vendégjátéka); szerda, szombat: Juha kisasszony és Bucsulako- ma; csütörtök, péntek: Szeretlek. — Blaha Lujza Szinház: Egész héten: Gyere be rózsám. ....... Mi ért siesü objektivek a esek bírák? — A P. M. H. eredeti sporttudósitása — Prága, május 17. A sport! apókat olvasó közönség bizonyára meglepetten látja úgy a prágai, mint a külföldi sport- és más lapokban, hogy a Prágában meg­tartott nemzetközi mérkőzés eredménye nem fejezi ki a reális eredményt, mert a biró igy, a biró úgy... Mi, akik az összes prágai nemzetközi mérkő­zéseket látogatjuk, a legtöbbször kénytelenek va­gyunk a bírókat támadó lapoknak igazat adni. Annyi bizonyos, hogy még egyetlen nemzet fut- ballbirái ellen sem hallatszott annyi ‘kifogás, mint éppen a cseh futballszövetség bírái ellen. Nem tudjuk*, hol keressük a rossz, helytelen bírásko­dásnak az okát: a bírák sovinizmusában, a szabá­lyok nem-ismerésében és helytelen értelmezésé­ben, vagy más ismeretlen körülményben? Vannak eretek, amikor a bírák akarnak és tudnak is jól és objekt'ven bíráskodni még nemzetközi mérkőzése­ken is, de a támadásoknak akkor is éppen úgy ki vannak téve, mint mikor rosszul bíráskodnak. És ez érthető is, mert a legtöbb bírónak az objektivi­tást illetően oly rossz hírneve van, hogy még ab­ban is valami hátsó gondolatot látnak, ha egyszer objektív akar lenni. Mi elsősorban a cseh labdarngószövetséget hibáztatjuk, mert elsősorban a szövetség érdeke, hogy a szövetségnek, a kebelébe tartozó egyesü­leteknek és a szövetség más tagjainak úgy a bel-, mint a külföldön jó sportnevük legyen. A cseh egyesületek nemzetközi viszonylatban nagyon jó erőt képviselnek, de ennek feltétlen el­ismerésére csak akkor számíthatnak az egyesüle­tek és a szövetség, ha bírákat fel világosit jak ar­ról, hogy jó szolgálatot csak akkor tesznek úgy a szövetségnek, mint az egyesületeknek, ha tisztán a szabályok szellemében járnak el és azokat mind­két csapatra egyformán alkalmazzák. Amig ez nem történik meg, a hazai csapatok által hazai Ili kézben az Unió-színházak Beöthy László a részvénytársaság elnöke leit. Falud! Jenő az mJ vezérigazgató — Megszűnt az Andrássy-utl szinház Budapest, május 17. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) Az Unió-színházak részvénytöbbségét a Kohner és fia cégtől a Magyar-Amerikai bank szerezte meg. A tranzakció következtében az Unió-színházaknál jelentős változásokat vittek keresztül. Beöthy Lászlót, a színházak edcl'gi vezérigazgatóját, fel- mentették állásától és a részvénytársaság elnöké­vé választották meg. Az uj vezérigazgató Faludi Jenő, a Vígszínház volt igazgatója lett, aki ma délelőtt át is vette a színházak vezetését. Az An- drássy-uti szinház megszülik, valamennyi tagjá­nak felmondottak és helyiségében kamara-színhá­zat rendeznek be, amelynek élén Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház Igazgatója fog állni (*) J ókai • ünnepségek. Budapestről jelentik-’ Jövő évben lesz Jókai születésének századik év­fordulója. A Nemzeti Szinház. hét Jókai-darafoot illeszt műsorába; a centenuárium-ünnépségek ren­dezői pedig felkérik az összes budapesti színháza­kat, hogy egy-egy estén legalább egy Jókai-drá- mát hozzanak színre ünnepi előadásban. — Itt megemlítjük, hogy a Nemzeti Színház a jövő sze­zon legelején teljesen uj szereposztással szinre- hozza Merczeg Ferencnek két régen adott darab­ját: az Árva László királyt és a Bizáncot. Ugyan­csak a szezon elején kibővíti a szinház Shake- speare-repertcárját a Macbeth és az Othello elő­adásaival, amelyek uj szereposztásban, de nem egy ciklus keretében, hanem a rendes műsorban fognak szinrekerülmi. (*) Nagy sikert aratott Mannheitnban egy új­szerű német opera. Mannbeimbó! jelentik, hogy az ottani Nemzeti Színházban egy Alkesűs cimii egy. íelvonásos uj operát mutattak be, amelynek szö­vegét Hofímantisthal Hugó, a híres osztrák Író, Strauss Richárd Hbreiiistája irta Euripides tragé­diája nyomán. Az opera zenéjét Wellesz Egon irta, akinek zenéje, mint a kritika megállapítja, egészen uj csapáson halad. A rövidlélékzetü, pom­pás zenemű, amelynek szövege is nagyon -hatásos, rendkívüli sikert aratott. (*) Kavarodás az uj, Molnár-darab körül. Bu­dapestről jelentik: Hivatalos kommüniké hirdette ki, hogy Molnár Ferenc uj darabjának, melyet a következő évad elején mutat be a Vígszínház, fő­szerepét Hegedűs Gyula és Darvas Lili játssza. A szereposztás azt jelenti, hogy a Vígszínház mü- vészszemélyzetének legnagyobb része hónapokon keresztül művészi feladat nélkül marad, a Molnár­darabok ismert, többnyire mindig kiadós sorozatát tekintve. Az uj szerződések megkötésénél már mutatkoznak ennek a körülménynek összes ne­hézsége’-. Úgy értesülünk, hogy a Vígszínház több kiváló művésze a Molnár-darab ideiére szabad­ságot biztosit magának más színházban való ven­dégszereplésre. A Vígszínház igazgatósága min­dent elkövet, hogy művészeit, közöttük — hir szerint — Gombaszögi Erid át, Gál Franciskát és Lukács Pált eltérítse szándékától. (*) Megsavanyodott a Tejszínhab? A bécsi la.pok nagy elragadtatással írtak Strauss R'chárd Tejszínhab cimii balettjéről annak bemutatója után, de most, miután a külföldi lapok meglehető­sen leszólják a világhírű szerző legújabb alkotását és ezt leggyöngébb müvének mondják, immár a •bécsi lapok is kezdenek takaródét fújni, annál in­kább is, mert a közönség véleménye is szembe­tűnően ellenkezik a sajtóéval. Egy-két bécsi lap sorban lenyomatja a külföldi kritikákat és bűnbá­nóan teszi hozzá, hogy ők csak píetásból írtak kedvezően a balett zenéjéről, mert nem akarták rontani a Strauss Richárd 60. születésnapja alk sí­pályán" megnyert minden mérkőzésnél ott lesz a hátsó gondolat: hát persze, a biró, a biró... Gondoljanak a bírák arra, hogy az egyesüle­tekre séitő az, ha szemmel látható, hogy külső segítséggel (’oiró) nyerték meg nemzetközi mérkő­zéseiket. Ha az ellenfél erősebb, nem szégyen a hazai csapatra, ha elveszti a mérkőzést, ha pedig gyöngébb, a hazai csapat külső segítség nélkül is megnyeri. Ismételten csak azt a tanácsot adhatjuk a cseh futbaflbiráknak, igyekezzenek a mérkőzése­ket teljesen objekiiven levezetni és ezzel a kül­földi közvélemény és külföldi csapatok szimpátiá­ját megnyerni, mely igy könnyebben fog sikerül­ni, mint ha a csapatok minden mérkőzést meg­nyernek, de a biró segítségével. Csak példakép­pen hozzuk fel a múlt évben Prágában megtartott jugoszláv-cseh válogatott mérkőzést, melyet a ma­gyar származású bécsi biró: Braun vezetett, aki objektív bíráskodásával első csapásra megnyerte úgy a közönség, mint a játékosok szimpátiáját Még ma is példaképpen emlegetik bíráskodását Német szövetség — Cseh szövetség (váloga­tott) 6:2 (2; S). A mérkőzés semmi érdekeset sem mutatott, amint az az összeállítás után előre vár­ható is volt. Az első félidő 20. percéig úgy lát­szott, mintha a csehek egész könnyen lelépnék a németeket cs ez idő alatt lőtték a csehek első gól­jukat is. melyet a németek rövidesen kiegyenlíte­nek, sőt egy percre rá a vezető gólt érik el. A köziben megeredt zápor miatt Cejnar biró kényte­len a mérkőzést félbeszakítani, melyet egy ne­gyedórás szünet után folytatnak, de a félidő vé­gégig az eredmény nem változik. Fordulás után óriási német fölény, amely az elért gólokban hűen kifejezésre is jutott és amelyet még az sem tudott csökkenteni, hogy a biró Wachtlert (német) a má­sodik félidő 20. percében kiállította. A második félidő 25. percében lőtte Priboj a csehek második gólját. Jók voltak a németeknél: Szedlacsek, Lesz, Schubert; a cseheknél: Simunek, Paulin. Látoga­tottság rendkívül gyönge. Bíró jó volt Az igazat megvallva, nem értjük, mily célból rendezték a szövetségek a mérkőzést, melynek előreláthatóan semmi sportértéke nem lesz, nrert hiszen a futball tulajdonképpeni reprezentánsai, kik hivatva van­nak a szövetségeket képviselni, nem játszottak. A közönség — nagyon helyesen — távollétével tün­tetett az ily sportérték nélküli mérkőzések meg­rendezése ellen. Sportbriider (Prága) — Meteor Vinofarady 4:2 (2:1). A lelkesen játszó német csapat szép eredményt könyvelhet el. A cseh bajnokság ne­gyedik helyezettje fölött, megérdemelt győzelmet aratott A kassal bajnoki mérkőzések. Kassai tudósa- tönflc jelenti: Vasárnap hozza az idei szezon máso­dik futball-szenzációjáí; ekkor méri össze erejét a KSC a K Törekvéssel. Ha a KSC mostani teljes csapatával áll fel, úgy a szívós kitartással dolgozó munkáscsapatta! szemben kifejtendő küzdelem erős futballt fog eredményezni. Tippelésre csak anyát szabad kockáztatnunk, hogy7 egyenlő erők versengése mellett egy legfeljebb két gólkülönb­séggel győzhet a pillanatnyilag diszponáltabb, sze­rencsésebb csapat, de aligha marad gól nélkül a másik kapu is. Az ide: szezon harmadik nagy erő­próbája a május 29-iki KAC—Törekvés találkozó lesz. Mindkét mérkőzés a bajnoki helyezésre el- határozóan döntő fontosságú. Vasárnap még a két úgynevezett „nyers erő csapata", a Vasas és Hú­sos ad híveinek nem kevésbé erős bajnokit, inig az ETV’E a KAC-ot látja vendégül Eperjesen. A román válogatott Pozsonyban. Pozsony! tudósítónk jelenti: Mint már jelentettük, május 18-án a román olimpiai válogatott Pozsonyban a CAF-MLSz válogatottjával mérkőzik. A románok jövetele elé egész Szlovenszkóban nagy az ér­deklődés. A román olimpiai válogatott tudásához kétség nem férhet, ha tekintetbe vesszük, hogy a román válogatottban Temesvár, Arad, Kolozsvár, Nagyvárad, Brassó, Bukarest és Jassy legjobbjai szerepelnek. E mérkőzés kétségtelenül a Cseh­szlovákiai Magyar Labdarugó Szövetség legna­gyobb eddigi attrakciója. Eltekintve attól, hogy jó időjárás esetén az amugyis pénzhiányban szenve­dő szövetség jó kasszanaphoz jutni fog, e mérkő­zés erkölcsi értéke nagyot jelent egy ország ki­sebbségi sportja részére. Koírnt Pál előadó és Le- berfinger Rezső szövetségi kapitány a következő játékosokat rendelték ki a triálmérközésre: a) csa­pat: Schulcz; MeidFnger, Hanák; Ziegier, Ka- nyaurek, Keller: Kocka, Meyer Ili., Müller, Bog­nár, Molnár; b) csapat: Ritter: Angcnneyer. Sik- lóssy.- Hermáim, Maresch, Sperlách; Pált?, Teres, Huschauer, Pitszek, Makacs. Előmérkőzést az MLSz b) válogatottja a B ra tisla va-M akkabea kombinált csapatával játszik. A magyar válogatott Zürichben. Zürichből táviratozzak: A magyar olimpiai futballcsapat ma délelőtt ide érkezett. Holnap Svájc válogatott csa­patával mérkőzik. A magyar csapatnak az olim- piász előtt ez lesz utolsó mérkőzése. Tekintetbe véve a svájciaknak az utóbbi időben mutatott erős formáját, a magyar csapatnak, amelyet a svájci­nál jobbnak tartanak, ugyancsak neki kel! feküd­nie, ha győzni akar. Kchrliag újabb győzelme. Frederiksbergből táviratozzak: A Davis-eup tonniszmérközésének clsö fordulóján a Dánia—Magyarország közötti küzdelemben Patersen legyőzte Takácsot 6:2, 6:3 és 6:3 arányban, Kebriing azonban U’tlrich fölött j 10:8, 6:0 és 6:4 arányban győzelmet aratott. Antcborg uj világrekordja. Newyorkbó! táv­iratozzak:. Arneborg, a jeles úszó, most Kálitor­I niában van körúton. Az egyik versenyen fél angol mértföldes úszásban 10 p 38.6 mp idővel uj világ­rekordot állított föl. Magyarország birkózóbajnoksűga. Budapesttől jelentik: Szombat és vasárnap este a margitszigeti sporttelepen mérkőzés lesz, Magyarország birkózó bajnokságáért. Valamennyi olimpiai jelölt indul.

Next

/
Thumbnails
Contents