Politikai Kiadás 1944. június

1944-06-03

39 Kornányrend elet a pazarlás ellen* A Magyar T&irati Iroda jelenti* _ k háborús'erőfeszitéa&k az elet~minden megnyi* latkozásában jelentkeznie fcelL I feioly llekhöz illően takarékosan* egyszerilen kell élni, hogy minden erőforrás a háoorUs erőfeszítés szolgálatába ÄlilmalOegyen. Ma tehát mincs lutnsnak, pazarlásnak helye*, hanem öindeCvonalon'a legszigorúbb egyszerűségnek és taka­rékosságnak kell uralkodni*. 4 . • A leiek szerint egyesek nem értettek meg az idők szavát, igy szórakozóhelyeken a mai időkben megkívánt egyszerűséggel •is takarékossággal össze nem egyeztetne tő arányú költekezés és pazar­. lás folyik, amely a közönség oagyrészében jogos neglitközöst és fej* háborodást vált H. A kormány intézményesen gondoskodni kivan.'hogy ez az eléggé el nem Ítélhető mag?tartás csirájában elf '..j tasadk, • Üst a célt szolgálja a hivatalos lap vasárnapi számában meg jelené kormányrendelet, amely kimondja* hogy az általánosan kötelező taka­rékosságot az ételeknek és italoknak éttermekben, kávéházakban, bá­rokban es korcsmákban fogyasztásénál is érvényesíteni kell* Bűnek a takarékosságnak az érvényesítésére az lizera\' tulajdonosa^ Illetőleg felelős vezetője szigorúan egyelni köteles, la az Itzem tulajdonosa, \ Illetőleg felelős vezetője a ke-telező takarékosság érvényesítését az emiitett vendéglátó' ipari Lizemekben fitem biztosítja, a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter a kérdéses étteremben, kávéházban, kar* ban és korcsmában határozott va^y határozatlan időre az ételek és italok kiszolgáltatását megtilthatja és a kérdéses Üzlethelyiségnek bezárását elrendelheti* mm 40. Kormányrendelet e'aaidék feevásárlásainak a nap meghatározott szakára korlátozásáról. A Magyar Távirati Iroda jelentit Köztudomású, hogy a zsidók minden alkalmat fel­használnak izgatásra, álhirek terjesztésére, stb. A kormány tehát mindent elkövet, hogy a zsidók nyilvános szereplesét a Iahet« leg­kisebb mértékre csökkentse. Ennek a célnak elérése ériekében már rend ol et Jelent meg. így a kormány mirelitéi te, hogy a »sidok megkülönböztető jolsést kötelesek viselni,, az erre kijelölt helyeken '•.öuelesek lakni, csak az erre kiielöli vendéglátó Üzemeket láto­gathatják, stb, A nenzsidók és zsilék közötti érintkezés lehető . cs'&i&ntoaéi céloaza a kormánynak a hivatalos lap vasárnapi számában a zr.-dók bevásárlásainak a nap meghatározott szakában korlátozása tárgyában Kiadott rendelete, 1 rendelet ugyanis kimondja, hogy ftegkü­lönböztető jelzés viselésére köteles zsidókat a nyílt árusitási Uzle* tek":n, az országos, havi és hetivásárosOAi fálamini a napi piacokon osak a napnak ket óráján szabad kiszolgálni. A zsidók kiszolgálására rendelt ket érai idő kezdetét és végét törvenyhatoaágu Jogú es megyei városokban a polgármester, kis $s nagyközségekre szólóan a föszol­gabiré állapítja meg és teszi kosáé, /folytatása következik/

Next

/
Thumbnails
Contents