Politikai Kiadás 1944. június

1944-06-01

1 & . -jfcp 4 c s . ftt i ÍJ , ü V»*™* i^fef iparügyi államtitkár első hivatalos útja soinn sz&ríán a komlói állani kőszénbányát tekintette neg. Jm államtitkár-Jlli^uanáer Ouón miniszteri tar.rcso?, a minisztérium köz­igazgatási osztályának vezet&je és Stitz Jánoy országgyűlési képviselő társasagában géokb:.sin érkezett Korlóra, ahol NiltoEff Hihály főispán, vitéz Horváth István alispán, dr. Hirt Ferenc főezolgabiró, a bánya­hatóság résaéről'dr. Ember Kalriáa bányaíőte&aösoe, továbbá az üzen vez-tőX fogad táV, tt~eß_nog^i*t|ii után Yasváry Lajos államtit­kár kisératóvel bányásznapét öltött és a bánva mélyében munkahelyükön kereste fel a bányászokat, akik igen isised erzóasel fogadták: ezt a hi­vatalos látogatást, amely e^yik láncszeme annak a munkának, a.^ely a népi gondolkodás torén a kormány kihangsúlyozott prc^ramapontja. A bá­nya melyén a hányás&pk egészen KÖríotlanül tárták fel passzaikat az államútkár előtt, aki az azokra adott válaszában hangoztatte t hogy a kormány célja a hasa minden dc2gozé polgárának munkája alapján a tisz-. 4es megélhetés biztosima* do azárt *zt kéri, hogy a aunkaíegyelomben a mai időkben megkövetelt al-0Z3tváilal3ssal vígézzék munkájukat a jobb magyar jövő érdekében^ JÍ. bányában <ie tt látóratás után az áláautitkár és kieéreto a Bsranya7ármqgyel Kőbánya üzemét tekintette meg, ahol Szép Zoltán bányáig azgaió* fogadta. Az állam titkár itt is jé leső érzéssel állapitotta ftog az tizem miniaszerfiségét és a munkáakuldöx^sés előtt hangoztatta, hogy a kormány elsősorban a dolgozók milliós szamának életlehetőségét -irr ja biztosi tani, . késő délutáni órákban órk ez ott az államtitkai' ki­s éret évei Pécsre, ahol Bsztorgdr i-ajos poÜgármojter fogadta. Az állam­titkár megtekintette az itteni szénmosót és a szénporos palát* amely­nek felhasználásával évente az ország iéglaszükségletének több mint háromnegyed részét löh r t égetni és ezáltal mintegy hétez. r vagon szé­nát lehet más ipari célra felhasználni. Az államtitkár nagy crdcklődés­sol nézte a táglaégetós nj módját, üicly ennek a szénporon palának a felhasználásával történik* \ 1 l jgS; Bzután UazifSkár Laios polgármester látta vfttdé^ul az államtitkárt ós ki sár?tét ioán a városházán, naíd a vendégek vissza* átáztak a fővárosba, /M5I/ t • i Ifi Oltói Ibleki Ipi látogntáea az Jrdélyi Párt szervezeteinél. mSí- Kolozsvár, máitis 31. Ä Gr<<f Selefci Béla az Erdélyi Párt tWBfc» Páll Gvörgy dr. főtitkár ?-:isér*tő|*n meglátogatta az IWélyiifárt MhafcSgyei és nagy^radi szervesetét, s azok'vezetőivel valamint parlamenti *ag* Iáival me^bassél^sfizet fohrtatott« Dr, Pataké gleoér trs*%gyjilési Jcép­visajä bejelentette §f Srdelji Pártbői való kilépését, ac.cJ**t az el­nökség tudomásul reit c /KTI/ Wm

Next

/
Thumbnails
Contents