Politikai Kiadás 1919. augusztus

1911-08-01

AliAgy+r Táriffci Iroda ^ elenti". A budapesti kczgonti munkásta­r.'.ce ülését délután 3 órakor az újvárosháza gyűlést ermében Bi*i**nn elvtárs nyitotta meg. Az elnök felhívta az elvtársakat, hogy a ko oly árak telj ez j el$ntőzegét érezzék át és őrisaák- meg mindvég! g hl g^Atságukat és nyulaimukat. -> Megnyitó szarai után R 6 n a i Zoltán elvtárs töbfr mint egyórás beszedében ismertette a helyzetet. Kifejtette, hegy a ma­gyar p roletarlatna amikor a p rol etá ráiktat ura álláspontjZ­•ra lepett, három kör&lményre számitett. Hitt-> viléj^rrmdalom gyors ' terj édesében, az orosz vőins hadsereg .^iaJwssaa elSiyomulasaasa , a 22agyár proletariátus forradalmi áldozatkészségééen. -Szék az elő- ­'feltételek nem következxek*be olyan mértftksen,mint .aminőben Szását ottvak ríjuk, A nyugati állanék p rol e tárlat usm nem állott még kellő erővel a .tan és köztársaság ok p rol etá ris tusának álláspontjár A francai staV—erveZétk központi vezet-eáge,Clemenoeaunak a le­szecesléere, a kSSjnei intervenciók elmaradására, a drágaság eny hit ísíre vonatkozó Ígéreteinek hamsa alatt egyelőre-elhalasztotta a július 2i-.ere "beígért sztrájkot. AH oroszoknak «3o ^jnavt-^^fV • a^jProas hadsereg miliőinyi nehézségei miatt nem köret^zett *e olyanayi ra, A Íiogy ez £prt harcainkon lényegesen lejadjsett vol­na,. A magyar proletariátus jelentékeny része sem volt hajlan­dó * vilagfQrraéalomjagyéért sokkal nagyobb áldozatot hozni .sünt a .nyugati államok tömegei, .ilyen körülmények között abban a gi­gászi küzdelemben ,amelyet^Sjkis magyar tanácsköztársaság folyta­tott a hatalmas antant luyvitfclizmussal szemben-, ea az a helyzet hogy átmenetileg gyíz6tt az antant; győzött anélkül ugyan, hogy' döntösn 5ssgvert volna-bennünmet: gyŐzott-azért mert a harc, tovább­folytatása egyelore kilátástalannak-látszik* A proletárdiktatúrának krittlüis érájában érkezett mee az antantnak az az ilzenets, hogv haj landó Jwgyajrorszaggá^ tfcrgjalnJ, de csak oly MagyarérsságM amelyjk elén nlae* a proletárdiktatúra állás- TVtg pontjára helyezkedő kormány. As antant ajánlatával szemben a ta­nácskormány elutasító magatartást tanúsíthatott volna, ez azon­ban nem Istt volna igazi forradalmi magatartás, hanem.a puccsisták módszerének alkalmazása* A. forradalom küzdelem, a forradalom rizi­kóval jár, de van kilátása a győzelemre*- A. puscsx. J. a-győzelemre való remjgrmgidném semmi, a rizikó óriási.-Ha a magyar kormány ügvé^#lngednMr sfldáig Afa1lodnl- mint a francia fcomrainét^engedjék, megy a tulnyomóvérfürdőbe fojtsa a mAgyar forradalmat, akkor ezzel nem hassnálnáiOc sem a világforradalom, sem ajsagyar for­radalom ügyének. A sikertelen, a vérh-sfult akciók nem csábítanak utánzásra. - . - -v ízért a kormányzótanács és a pártvezetóség hosszai meg­fontolás után egyhangúan arra az áüáapontra-helyezkedett, hogy a kormánynak ott kell -hagynia a helyét, mert Magyarország a mai körülmények között nem folytathatja sokai gt-elszigetelt or­' szág as antanttal szemben. Mag var országnak, a magyar proletariátus ­nakf a békére van szüksége. 3£s,, amikor még nem zuztak~szét ben­nünket , sokkal több valószinüeége van annak,hogy &fisaVelmünk*t tisztességesen fejezzük be mintha teljesen levertek volna bennünkeÉ. Ml nem félünk a proletárdikataráért harcolnod* nem akarjuk tífraegein-r ket •lrfc*Jja« v érfligdgh e -jniidén-A- Rs> e* kellő pillanatban a magyar gs& letariatűs nem tér rá az antanttal való tárgyalás útjára, akkor• r.es: tudj a -megakadályozni r hogy leveretéee után fel ne üsse fej ót az ellen f © rradal om. Szart adta át a tanácskormány a helyét egy olyan kormánya zatnak amellyel az antant tárgyalni fog. Átadta a hatalmát azojeiak a sz*nrea^teknak, amelyek ma Jtogyarorszagon az Összes tasadalisi szervezetek közül a legerősebbek: a szakszerrszsteknek. Aí"szakszer­vez etek nyújtják az antant számára is a legnagyobb biztosítékot. A szakszervezetek vezetői veszik,ezzel kezűiké az ügyek intézését és egy olyan ideiglenes-kormány alakul, amelynek élén a szak­szervez sti vezetők állanak*.

Next

/
Thumbnails
Contents