Politikai Kiadás 1919. július

1919-07-05

A nyolvanfls Intézőbizottság ülése /folytatás./ '.Több falazól*láe után nttohler József azólult í'el y es* lehetétlennek Mondotta, hogy egyes embereket négy-ötféle ni ­vatallal la ellátnak 9 akik azután o^y ik funkciójukbun sem tudjak a dolgukat rendesen elvégezni."- Alpári Gyula szerint a közéi el­mésé SÍ ügyek intézésére a kerületi intózőDizoitságoknJc kel l eas' elvtársa iát kiküldeni,, ezzel kettős eredményt érnek el a kerü­letekben nivelnök uz összetartozás érzését, másrészt a kerületfi. , emberek* akik most kritizálnak, látnák, hogy milyen neh'.-z a köz­élelmezési adminisztráció.. Csabán Samu a beszerzési ceoportok iueg­szüntetését kívánja, ezek helyett uz .11 talán os Fogyi. _zt vetkezet boltjainak számát V ellene 8 zap orituni László Jenő. a proletárdiktatúra szempontjáb'l hibásnak tartja, hogy a nagyüze­mekben sokhelyütt uiég mindig a volt ottani alka mázottak a termele­ai biztosok. Esek helyett megfelelő szakmunkásokat kellene el­lenőrök gyanánt alkalmazni.- Sugár elvtárs szerint az élelmi­szer? orgalomban magánkereskedőidet teljesen meg kell szüntetni. Ás él olraiszerbodekbenpont oson ki kell Írni c hogy mikor ée mennyi ára érVezik^ mert a helyzet mi az, hogy a prole t.írass zonyok reggeltől-estig ácsorognak, éa as élelmiszer es^k. akkor érkezik mikor arról ost..k a befutottak tudnak, rendszerint a ke sí dél­utáni órákban. 1 főváros potomáron bérbeadó tt bolgár kertészeknek földét, sürgősen intézkedni kellene, hogy Izekről a földekről 1 az ott termő zöldség elsősorban a proletár ajknak jusson*- Aradi líariska a dolgozó nők nevében követeli a beszerzési csoportok megszüntetését. Az egyik Igásban sók é-oeorgáe aiollett még as éle Inis zer Jegy ok beváltását sem tudják biztosítani a proletár­asszonyok, a másik lakásban padig beszerzési ce oport o.v ré\én a Jegyeken felül még nagy él almi a sorfalam legeket ls kapnak* Alpári Gyula, Brnhner József és mások felszólalása után} Biermann István zárszava következett, Ka az egész vonalon élelme, zési anarchia van - mondotta - , Az élelmezés terén, szerinte f is meg kell minden magánkereskedelmet szüntetni éa aa meg is fog történni, a, élelmiszarboltok a Jövőben a forradalmi mun­kás* és katonatanács élelmiszsralárutisóhelyei leeznek« llykej a legtökéletesebb ruyonirosást fog sikerülni elérni, egy-egy . ilyen kis élelmiszerboltban mintegy ötszáz családot lehet majd mindenféle éle.lr.isz: r kkel ellátni. Hasonlóan községes iteni Kíván­ja a fa- és szénkereskedelemet is u A helyzeten lényegesen segit az a körülmény hogy mára legközelebbi jővőb.n teljesen egykéz­be kerül az élelmis zer felhozatal és az élelmiszerelosztás ,. A ma­gánkereskedői e** megszüntetését, illetőlag az élelmiszerkereskede­lem kö zs égésit ós ét a bos zer zési csoportok magszüntetése fogja követni. Addigié* aaág ezt elkerült tökéletesen megsslnálni, gondoskodni kell arról, hogy senki ké£* melyen ne v Isiről hasson Szert minden családot törzslappal fognak ellátni,, mindenki esek a törzslapjával fog vásárolhatni.és ilyképan remélhető, hogy min­den viaszáé lé s meggátolható lesz„ Ha a proletárok látják, hogy cs.Ji.ádi törzslapjuk alapján azt ami a gyári beszerzési csoport­hun kapnak, e okkal könnyebben és egyszerűbben megkaphatják az ciel* miszerelárusitéhelyen, maguktól el fogják hanyagolni a beszerzési csoportot, melyek igy lassankint el iogiak halni. Szert volt szükség a határozati javaslat sürgős beterjesztésére, melyet külön­ben még az öttzázfte munkáé - és katonatanács keddi ülésén is be fognak t ra:jes zteni. Indítványozza, hogy a határozati Jav-.sla tot áz intéz"bizoti ság fogadja el. .Biermami határozati javaslatát az intézőbizottság egy­hangúlag eifoö-dta v majd megválasztotta Sütő József elvtársat,' a forradalmi munkás- és katona tanács közélelmezési ügyoeztálya ve­etőjév.é., *z ele reha l.do tt idő folytán a napirend további r és zé nek letárgyalását, továbbá a beérkezett indítványok ilőtorjesztését ,az intézőbizottság legközelebbi, a jövő hót csütörtökjén tartán-' • dó ülésére halasztották.

Next

/
Thumbnails
Contents