Politikai Kiadás 1911. szeptember

1911-09-01

sí?, P U » -Q t l rt r axr*?t.l- Aa óléliAlsaerdragaság elleni, tűnte­Gfeoelc tegnap *fe3te komoly z&vargádokr& vezettek. A kivonult nagyszámú rendőrség és katonaság dacéra a tüntetője majdnem az összes mészárszéké• ket és péküzleteket teljesen kifoaatották éa lerombolták. Egy kereste dö házát kifosztották és felgyújtották, A többi üzlet zárva van-* UJ ősapátok érkezését várják. L.i s z a b o n f aug.81. A képvlaelőkamara mai ülésén Maohedo külügyminiszter felolvasta e hó 24-én a, külföldi követségekhez intézete jegyzékét, melyben a Partugalliábaii létező egyházakat illetőleg a •status quo fentartását i ígéri. A miniszter kijelentette, Jiogy a köztársaságot Anglia nahány napon belül ünnepélyesen el fogja ismerni. VB r s 6 , azeptember 1. Hembertovban a töz őrségi lő gyakori átoknál egy ágyú szérfcrooban*. Köt ember meghalt, négy eulyosen megsebesült BBP^iSf^í^ «zept.l. A fcvang-CBÖng-szui orosz konzul távurate Caön f­Ca ,unban egy eddig ismeretlen járványos betegség füvei­tek meg, melynek: tünetei főfájás, erős dlarznoe éa a besleilkéwíl?* elvesztése. A halál 2-3 napon belül áll be. A kínai és IMAT SS« .ír* nincsenek tisztában a diagnózissal. Egy orosz baktiriolóS a£T ^g^sfaráí^ 3 ^* b ° nCOlt ' -SB^^ioíSl. Belföldi Hírek 1911 azept. 1. Melléklet az I. déli kiadáshoz. Aradról táviratozzák:- Tegnap flól óta drkánszérü szélvihar dühöngött egész Ara&megyében, meyl elszakította a telefon óa távíró vezeté­keket. Aridról táviratozzák: Aridmegye több községében számos vándorló ozigányt fogtak el, akiket azzal gyanúsítanak, hogy ők követték a dunántúli poBtarabiásokát. P ö zsö n y b ó 1 táviratozzák; Erősen folynak itt az előké­születek Liszt Fereaez születess századik évfordulójának megünneplésére. Liszt saját kijelentése szerint Pozsony volt az a nelyjá ahol 1320 február havában megtörtént a sors döitése ő zenészi hivatása felett. Egészen 1886-ban bekövetkezett haláláig szeretettel gondolt Pozsony városára,éa nagyobb összegeket ajánlott fel Pozsony kulturális és liumanatárius oóljalreu Ez óv november hó 19-ótöl 26-ig tehát egy hétre terjedő emlékünnep rende­zését vették tervbe,amelyen a magyar zenei élet tényezőin kívül a külföldi művészkörök képviselői is rés átvesznek. Kilencven törvényhatósági bizottsági tag most indítványt nyújtott bó a városi közgyűléshez .-az ünnep­ség költsóGemek az engedélyezése végett* A közgyűlés a napokban fog e tárgy­ban összegyűlni éaJfclfXW^afittKS előreláthatólag egyhangúlag elfogadja azindsfc ványt. Brassóból táviratoz zák: Jekelius Ágost Brassómegye alis­pánja tegnap rendeletet adott ki,mellyel az A Nap utcai árusítását az egé'az vármegye területén betiltotta. A rendelethez"az alispán terjedelmes mdoko- • lEást oeatolt. --w ­3 Ö d Ő 1 lőröl j ele nt ik. Berze Sámuel vasúti rakodómunkás különböző árukat rakott ki a vasúti koosíkból. Egy nehezebb csomag reáesett a oly súlyosan megsebesítette, hogy belehalt. E s ztergombó 1 táviratozzák: A Pozsony felől érkező EZÖT mélyvonat egy máaodoaztályü fülkéjében nagy ijedelmet okozott egy fiatal­ember,aki ismeretlen egyenruhát viselt és búzakalász volt a kalapja mellé bűzve. A fiatalember a kocsi utasainak minden ok nélkül nekitámadt és kl akarta dobni őket a vonatból* Fárkányriánán b. vasúti személyzet a csendőrség segítségével leszállította a vonatról a dühöngöt és Esztergomba wattok, ahol megállapították róla, hogy közveszélyes Őrült. Atefaniu Péternek hívják* román alattvaló és % genfi gazdasági akadémiának a hallgatója. -A szerencsét­len fiatalember még ép egészségben szállott vonatra Genfben és útközben a nagy bőségtől megörült. Hatvan koronát óa egy Bukarestbe szóló vasúti 'jegyet találtak nála. Esztergomból táviratozzák; A Budapestről Béca felé igyekvő személyszállító haján tegnap egy utas felkapaszkodott a hajó korlát­jára és a Danába vetette magát. A hajó személyzete azonnal lebocaáto»ta a mentőcsónakot, hogy megkeressék'ez öngyilkost, de már nem leheteti- megtalálni Az öngyilkos nevét hetf .toöjákj, mindössze annyit tudnak róla, hogy aradi lekatossegéd* ekl Bécsbe rakart menni>,Thbey •'ótt megtelepedjék. Halál o z á d * .Schwandeui Schwinoer tgnáoz nyűg. alezredes Esztergomban elhunyt* ­Győrből táviratozzák: ÍTpgnap késő délután Gyűr kÖzigazga~ tást bizottsága Goda Béla főispán elnöklete alatt zárt ülésen tárgyalta m. Tfómetb. Elek városi tiszti ügyész ellen Wenaes Jenő polgármester által tett fegyelmi feljelentést. A bizottság megállapi^totta, hogy egyes szabály­talanságok merültek fel, s ezek miatt elrendelte a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot és felfüggesztette a tiszti.ügyészt állásától. tm Ülttagsausgabe. 1.September 1911. L 1 a a a b o n , Bl.Áug. In der heutigen Sitzung der Abge­ordnetenkatnmer' verlaa klnlster des Aeusaem Machado eine Noüe, die am 24.dieses an die aoslaendlschen GeBandtscheften versendet wurde und Tío*dii bezüglloh der in Portugall bérelte bestehenden fremden Kirohan 'die Aufrechterhaltung des status HÜO zugesiohert wird. Der •Mlnister veraioherte,die Anerkennung der Republik durch England wird ijj Laufe der naechsten Tagé erfolgen. St, Q u e n t 1 n , 21 September. Die Demonstratlonen gegen die Le­bensmlttelteueTune habén gestem ebend zu ernsten SSwisohenfaellen geführt . Trpts des rtalizelü^pps^aBH^ebatBaa und Truppenaufgebotes wurdeQ fest saemtllche Tlelschlaeden und Bee eke re len yoj-lstaendig euBgepÜndert und devastiert. Des Haus eines Kaufmanncs wurde geplündert und in Brand gesteokt. Die andem Laeden slnd geachlosaen. Sa wird die sjakunf t neuer Truppén erwartet. A^lU^d^^ bei Schlessübungen der viep sohwer verletet woíSn! QeM <^^ **ei Personen getötetrx, in ^n^wi^ S" f^siachen Kdösulata unbekannte apidlalaone xíSkheíí *£^£íí? TB cödne-Taohun ist eine Ko^schmew^raWrkeVlaS?^ 1 ^ 0 ^^^ derén Symptom­der Biagnose der 3ra?knolt^S ^TS* ^Wniechen Aerate .ind wegen iler chleravejuaocnSSe Síne^i«L ?eion£ l£t^ e *^ eTÍOlo &> Aidokaxdltla und Kölitis. -^ionan seoierte, konatatlerte

Next

/
Thumbnails
Contents