Politikai Kiadás 1911. augusztus

1911-08-02

IJ O n d o n, aug.l. Líint a Keiter-ügynökségnek ".eiisránból jelentik, SBgawirtgas, a volt sah BeoAerlgesban. ággs» gőzösre ült és a Kaspi-ten­geren Mesdlsszerbe hajózott. V ew - y o r k,aug.l. Egy port au prtncel távirat szerint öicon elnök belátta a további ellentállásnak a céltalan, voltát és beleegye­zett abba, hogy három nap alatt Idegen záazlóÜ védelme alatt hajóra ül. Az elnök a három napos fegyverszünetet azért kérte, hogy Intézkedé­seket tehessen a fővárosnak a forradalmárok által való kifosztásá­nak megakadályozása végett.A diplomáciai kar ugyanebből a óéiból lépé­seket tesz. 0 t t a v a, aug.l. A íamlltonl Éxtiűacx /Ontario/ őrültek há­... pában ,jgte támadt. ?"yolc beteg elégett,;?mintegy ezer «FS$SO» sértetlenül ^.|^4%aek|lJ.ii;^ vtó j')B"e ö?» h e n. aug.l. / Szilézia/ A félsörsziléziai azénkónvenció mai kí^gy^iésén'Sihhtárózták,, hogy ''a folyó negyéflévre 6 qHtvV inogosabb >• i idz#tkíUiaéáí : .en : gede : tS'3z, mint a mult-év ugyanezen évnegyedébea;l 1 : BE ÍJ F Ó L fi í 3 I E S K. íbii. angVöf;'. njvcli$í* ladá3,105 l^ 'icra z t 'ergo Br*Ö ó 1. jeiéaffií: Párkány eaztergbmmegyet községben nét tek óta napról-napra vannak tüzesetek. Vasárnap egyszerre bt ház gyuledt ki éa v&'l lemész főutcát nagy veszedelem fenyegette, mert Ba,uncz kereskedő há',-&''!3i tüzet f&rotiioi4OTH$WU( .aeároieua éj.,lőpor. van felhalmozva A Dá 'Jíánvl^tfüí e^tlríoM r "tűzoltók csak nagy eröf^zttéasfQiAOdtáfe-a' tüzet ló­ira l^lni Hétfőn' r déi;ben, valamint kedden ís ttiz volt, £a.;két ház takar-, m nyesett le. A '•jwá^^o^'ífegy' az Ijedelem a najionkétítiWi^MísdO $ftzek aiiatt.. A gyújtogatások tér^&zwülög yafliSak végrehajtva, aöt Bakonyi <? Be- áoéí éltre figyelmeztették, hogV*ö$|M^%:ö miatt házát fölgyújtják. A la óság a tetteseket erélyesen nyomozza,?' -'.iftí villám Koczktt;vpábor kéménd'l gazdát, midőn kocsin hazafelé tar­"OÍ £íJftBS0R30jJtDtta. • htít :i ' A : '-vw' k l-~í'«V A m p & lo l ! ö : g 1 a X 1 n t és., e % . juj., pereli oílii hogy az elmúlt íiét folyamán Koloz^^árresaye területén is ; ,fei-lépeí,t : a )íoobapora, Á Baj terjedésében- mutatkozott szünetei és kétségkívül az elmúlt -iét rendkívüli, a normálisnál jóval melegebb Időjárásának köszönnetö.Az ój­?z ikák>'i«?oíy iíielégek voltak, hogy.höpéraékietiik áitaiáb*aa nem volt aL­\ilnaa a peFonöapttfh^Ifífctfrjésóre szMajesáea nedvesség, harmat, talejmenti kGü iloidéáésére. Liég az eső la'^éráemlegéa^mennylségben ós elterjedésen, esak -ííyJzer éa akkor la a keleti ós déli országrészekben volt hazánkban, A azer­•'elett meleg éa azáraz időjárás tehát megakasztotta a peronospora tovább­it teásáét. A bal azonban caak lappang ós hültosebb. eaöa időjárás esetén néledésétől kell tartani, a ml a védekezóa nélkül ha-?yott szőlőkben nagy írnak lenét az okozója. Védekezési útmutatást mindenkinek díjtalanul küzd Í Ampelológiai intézet /Budapest, IJ pebröi-ut 15./, a kl azt leplező ijon kéri. Eperjesről jelentik: Pulazky Cnrioaldl miniszteri tanácsos, , a ::aaaa-oderbergl vasút vezérigazgatója a királygyakorlatok alkalmából két a «uti felügyelő kíséretében bejárta az eperJea-orlói éa eperjes-bártfai >i (utvonalakat éa tfcbb intézkedést tett. Halálozás. Oberle Károly daróci r. kat. plébánoa 74 évea kor* finn meghalt, S.A.-JJ Jttelyrol jelentik: A tokaji bortermelők táraaaága t. most tette küzze 1910/11, évről azóló üzleti jelentését. A társaság "t.y év óta nagyarányú fejlődést mutat. A társaság alaptőkéje négy év előtt • fe.JtK 180,000 korona volt ea most már 400»000-re emelkedett. Inrtalókalapja •"„000 korona. A társulat 244.1.19 hl. bort értékesített a mult évben 434,7«) .Tonr értékben.Ebből Ausztrla-liarrjrarországra 368,447 korona, a fcttlfDMre 3J,893 korona értékű esik. A részvénytársaság irodáját még ez óv augusztus .uvában Budapestre helyezi át, mert a fővárosban fokozottabb akciót akar ki­í<jteni a tokajhegyaljai borok értékesítése érdekében ós hogy a tokaji aizuval éa szamorodni borokkal a pezagót és más hasonló iíáíokát a főváros bil kiszorítsa.

Next

/
Thumbnails
Contents