Politikai Kiadás 1911. június

1911-06-01

— V —JULX. MÍJAÍ IUHUHS,, tór^ volt, «aja később atntStew^ h^lokóa^ókolta! ' a ftl * Ú ö 500.1. ViöS aviatikus, a kl korén regiéi Nizzában rm­széllt Í óra 55 pbre-fcor ideérkezett. A közönség óléau ováeiók­i - ?í e./?,-. - Y í-r fe* e£J#31* \ÁK Xron Age Szaklap irjat Azok, a ívlk azt hitték, h^*Qlf'Tto& 'zilálttbíSttt*foá kialakulni* mint 190^.február, bávában., -aeí* lát-láS; igazolva íeiífc^ökat-y épp tgy az aoélterzelök, a kik \ i^iésjttl-íiotefe" eaeáós^osT- rt'^l^er kisertók. ©salódást éreznek, , sKT^.a í?x^nQ?­J viSS0öjok^io£: tüntetően kü-ieobözoék-aa akkoriaktól, • t:?a^"rt'tEtvatalos r$a$i üeklitr^iíftflé^-alimsényábbak voltak, mint " r X,TO>-*b6tí. Az aoélüzletoí kedvezőtleíttjloldáséit) Külső hatások nstHdce** : "•ttoooa-teának. Azt .alSffüt*. busára vas^tá* 1 részéről róvidoaeá véteiuoávT :- t'í r mutatkozni és t?&^ a ault eét árreduftoiól a Határát fogják joientenl ?. le/elé irányúié isozgdlawttak.Az utóbbi idő&ee $Bölkedóöt mutat a vétel­kid* ^uWirjDi héten a gyára* 100 r pQü .toona rudvrs&t vás&roltafe.^z a »énny**^ *ees«e mostötto marad a Jegénfegi szezóaben szokásos aegrondeie­.5 Vöanyisegnek, ísontóilis vásárlás^ feszoayofr beálltát várják azon idő-. poaUól, a melyben a vásárlók seg^tée^nek győződve, hogy továü&i ár­< !íöí) í íiío"**j^eíí QORI lösznek. U ; . jun, 1. iii. déli kiadáshpz. üzékesfehérvá ítlí JelontiktA Nádor-csatorna-társulat szerdán ünnepelte fennállásának 100-éves jubilocaát, moly alkalctf&ól gróf Széchényi Sándor élnfcfclésóvel díszközgyűlést tartott. A gyűlésen a föíd­tóvei'ésögjrl miniszter képviseletében Ttakovszky György min. osztályta­nácsos és aa orsz. vlzepitósaeíi bizottság, képviseletében Péohy Béla •in. osztálytanácsos jelent meg. Az plnöfe megnyitó beszédében kegyelettel emlékezett meg József nádorról és eliöm réssel adózott- a társulat érde­mes elaöfcóoofe, id, gróf Zichy Nándornak, a kl a gyűlésen való megjelené­sét agg korával mentette kl. Majd Széchenyi Viktor gróf főispán szólalt fel, ismertetve a Nádoivesatoroa történetét ős annak fontosságát.I?n-* kovtszky György a földmlvoléségyi miniszter* Szüts Jenő alispán Fejórvár­aegya és Saára Gyula polgármester Székesfehérvár város nevében köszöntötte a jubiláns társulatot. Vigyázó Iwro- főmérnök indítványára ld. gróf Zichy Nándort a társulat örökös diszülnökóvé választottai? ós órdcmoí elismeré­séül dlszalbumbt nyújtottak át ae&i. Bobik Ignáonak, kl r a társulatnak 65 év óta főmérnöke, jegyzőkönyvi elismerést szavaztak. A Közgyűlés el­határozta, hogy Szekszárd és Székesfehérvár határában a Jubiiona alkal­mából emlékoszlopot állítanak és elkészíttetik a társulat monográfiáját. Yégfll gróf Apponyl Géza szólalt--felinél tátva gróf Széchényi Sándor alel­nök fáradhatlan buzgalmát., melyet a társulat erdőkében 30 esztendőn át W fejtett. A díszközgyűlés után lakoma volt, '"¿£1 F 1 u HÍ é b ó 1 jelentik a Magyar távirati Irodának: A kimoadotr általános sztrájk dacára reggel , a kikötömunkások ós nyomdászok kivéte­lével -valamennyi gyártelepen teljes rendben megkezdték a munkát. Szük­ség esetére a rendőrség készenlétben van, valamint a kntonaság is. A gyár telepekhez vezető főutat a rendőrség őrzi. A kikötőben a hajóforgalom az üngaro-ítróata néhány Járatát kivéve, szünetel. Csupán a veria angol és Huggero de Flores olasz gőzös a saját személyzetével rakodik. Rendza­varás nem fordult elő. A munkaadók ligája délután ülést taft, hogy a további teendőket megbeszéljék; Makóról jelentik: A oagylakl csendőrség ma letartóztatta Priedl Tjajóa és Gogolyák László kereskedőket. Friedl Lajósnak ugyanis pár hót előtt üzlete klgyuladt és teljesen leégett. Az üzlet azonban biz­tosítva volt, még pedig 60,000 koronán felül, a ml a tüzet gyanússá tette. Gogolyákot bűnrészességgel vádolják." karlóoáról Jelentik: Plllos illádon önállópárti képviselő Polovlna Jovan és Bogdán Aterkó által provokáltattá Mlladlnovios zsarkó dr. radikális képviselőt, a kl Öt a tegnapi Ülés alatt denunclánsnak ne­vezte. Mlladlnovios Balos Lázár dr,t ós Hadzsi itosztát nevezte meg segédeiül A központi meteorológiai intézet Jelen­tése szerint csapadék volt: Pajeo-fürdó^^agytagyos, Árva várai ja, solmec­bánya, Komárom, Cirkveaioa,- Kassa, Tiszolc, Rózsahegy, Stubnyafürdö, Znló­váralja, Csáea, Győr, Komlósd, Högyész. io - 15 mm.: Űgyalla, Keszthely, TÉitrafüreá, Dobogókő, Malacka, Vágbószfierce, Vágujhely, Mlava. 15 - 20 mm: Sziszek. Nagyobb csapadékok voltak: Budapesten 49, Uerény 36, Magyaróvár 06, Tapolca 34, Csáktornya 24, Korpona 30, Modor 37, Nagykanizsa 30. Zi­vrtarok több helyütt voltak; jégeső; nem volt. Pozs onyból Jelentik a' Magyar Távirati Irodának: Ma volt Pozsony város I, kerületében a Bíeronymi halálával megüresedett kerületben a/képvls.elöválaSztás. Tausoher Béla dr.-v* udvari tanácsost, a nemzeti munka­párt 'elnökét - egyhangúlag képviselőnek megválasztották. Weinert Győző vá­lasztási elnök átadta az újonnan megválasztott képviselőnek a mandátumot. A választók nevében Neiszldler Károly, a pozsonyi II. kerület oraz. kópvlse löje^ üdvözölte. I. Juni 1011, • in. Mlttagsöusgaoe. a 0 n u a 9 Ír Juni. Der Aviatiker Vida?^, d^r früh in Kxzza aüXe«a^x«­^en Kar, kani um 7 TTnr 55 límuton, hter an. Das Publikum b«r«itota leb­Si \ Bukarest, 31.Mai. /A.T.R./ Haute fand das liftichönbeganeniB des a-henalisen ainistarprásidantaa oap.örals ttanii otatt. D«r E^iBdtzung, dia auf Stpa?sk08tan ^rrolgte, wohnta audi d«r PrinzthronTolgar bai. D«r KÓQig war íaetara im Traaarhaa3<9 arscM^c«n* Sr trat an dia Babra und! küsata d«n Toten auf dia Stirp.^., dar aam Studt«akamarad und dann s«m Mimstör gowa s en war. m

Next

/
Thumbnails
Contents