Politikai Kiadás 1911. május

1911-05-01

T a r g e r f Mefcineszi-jeicxitófl Szerint a MUley atn által eletltott maghzen tagjai egek a rend,£entartáBa coljából váj. Jalták hivata­lukat ée eey&t^c&sn nem viseltetne]* ellnaégüsórzüleVL.el miey Barid iránt. ífey ratár, cfUt 25-én j^b^l* elküldtek és e ital az tjlet Jr maa törzs em­berei" atlfeoztoti ak, közölte Mor* euac kapitány nyal hogy üremond mehsllája íreebe érkezett* •I a n g. e'r * apr»30. areaiond u'ezbe érkezésit as. ¿1-Kazár-i tolt konu .:U S&snsnek jj"ezbtl Í8--éa el torttett külön futárral jelezték* Üaarüsi.rol ' Boiasav. 37- ún KCzőlte song; .51 Arbából a francia követséggel* hogy a che- . líau-tórzs kaidjánafc közlése szerint Bremond mehallája április 83-án este Ainb^fp'fcben, Festo-í- hoc 3 kilométernyire északba táboro.rott ár valószinü­leg 87-en pezbe érk-^ett. A mehalla id«irÍeaóBe' következtében r- Biaiejna* és a BeiU. Oaraj tSvza- emberei a maghBen mellé ál lótnak., M 34 a d r i d,ápr,í50.A-tangeri -apcn&oj. kenuul jó forrásból arról értesül* hogy Bremoxjd #e&b<f érkezett.. 3' u r i fl f mái.l. A V'Urini k&éaé£ienáos a kié3..íitás tintpies meg­nyitására ideérkezett,hatóságokba uip}oj£áQia;l kar a külföldi diplo­má^iei biztatok tisztéletére de'jeOnexx sdoWi' jk", j j r H f í 6, méj#i. Óesfcron >rolt J kons'orv^Uv^óp^X&elót M&ine í-lcloire-, ÚÖ?.! szenátorrá választották* M 0 d r i' d, apr.SO. A kirAlyi család Jelenlétében ma megejt e*t ók -az újoncok eskv^tételót. Eresszel, '^>v.50. Londonból -' érkéz et u Jelentések szerint a bel­ga Királyn egészségi állrpote kftelégit£« A királyné a deleiéttöt ágyon kí­vül teltettej gebenico .,ápr. 30«, Alexandra özvegy királyné délután lánya, Viktó­ria herceg kíséretében megtokintet.be Korka vízesést, öebenicóból Vc.ló vissea térósük után mégtekintették a székesegyházat. Pétervár* máj.l.Az e-lsc" 'nagyorosz tógliajóskongiesazos eliiatá". rozt p liogy nagyorosz lóghajósszövítsóget szervez p a melynek legfőbb te-.. vékenysége pilótáknak hadicélokba való kiképzésében állanak* - Bécs ö máj.l. Schób ürigy-vs számgyakornok^ a ki mostplioanyjat meggyilkolta, az éj folyamán jelentkezett a rendőrségnél. Vallomásé szerint a hivatalában kellemetlenségei voltak.es e miatt öngyilkosnásot akart ei­toövefcni. Miután anyja nem akarta odé'a&ni az ajtó-kulcsot, 3t pér.cí,c-n át foj­^fjfcitta nyakát, elrabolt tőle: ..3.7 koronát és elmenekült 0 miután az ajtót' nen tudta kinyitni, létrán a kertbe mászott, EKjd a. vasárnap délutánt a Pratorbea egy muletóíielyen töltötte. R 0 na tant i B& P o 1' y , máj, A montenegrói hu^arru küldött 'tórók •W«tL WpSlCttj: i>áv?r?ta szerint Mojkovácnál óssze^közes^volt A x,o^k csapatok kéthalottat ós két sebesültet v^^itet.-e. A mon^enegrei^k veszte sóge ugyanennyi volt. Paris mád*l.A rcndjelszódfeigésben szereple Bsveillard ügynök, aki egy iLv«tÍ5™«i«^ Hl-Ifthifer ^t^e a o, itamisitott diplo^iátjl nyomatott, ma önkéntesen jelentkezett a biróeasnal. I 1 u r i n^náj. 1 .SB^íf ^kirrfifl Jtast^lybatt ^5f^J^S*. ^J?^- ? B a h x Ö- JÜÍ'I> I 2 I 3á Km 1911 .máj.1. XI. déli kiadáaiioz. Halál o z á 3 . ííedgyosi Zsigmond volt polgármester, fCjegy^f s most anyakönywezetc tegnap este .70 éves korában Karcagon hirtelen meghalt.. az országos ^k^ü^t^áegól^L'ó'J&ffijü^'lfözt-oLtló pénztár április hó 88-án: és folytatólag 28-ón isrtotta a .Oy ár iparo­sok országos Szővefcségeno^r beiyiségobon" Igazgatósági Uléeó t f melyen a pénz tar ügyforgalmára 1-: ».z einöksóg tevókenyse ­géröl s'^oló Igazgatói* han ^óxentós t.jioraáaul vótele után Je tárgyal5?.ttük 3? eínö^só'g -&l*tor jcsatósei , melyek közii!' küiönns^a a ,bud.ajje8ti kerüli 1 fi. n'unkdsbi2toaltd. pénztár bá ­. Ja inak az országos i)óv.'it& : sax&fafit tómngatáiiávai vnltí a zaná^­iásdra irányuló, eloSorJciiízróg V.ÍJ.to l ;j;a ki a legélénkebb tri­,tríü. AS OFdZfeov pén^iíiv 6Í a Korúiét! pénzslrak aBéJchá£AC nak építési íi#'it§,beíi'"elV*0£a£W £ :iz--ig*;ai»ós^g• az elnök3eg -o- . iÓter3té$óa Kérdés elvi ós '»?nyagl részéi újból közgyűlés e le • Törj t> az ti. *A?fcÖ CézersBál3 i ttísi szabályBK^'^^^ld^SA •­: vft^6f¥°PA- Kárd^sr.61 szól rí j^iertóo ­"*nék és jjavaaiatiivTk,- va-l^pj.^ : a,..ba.lesö ( ti kartaianí .táfli ifeyeit­O.CI-. 3t ie tárgyalása Titita^ 1 .^Lyoéi'jpáf. íigyeK,ffiirc'fcSzósó norar. • *> határozta a? 'tyfoi."ijíhlcrcVj^gyh.phrSllani munkáSoi'ztosltáBi töjl- •^offő^riííÜBi tő" n.atev'oz'ataí'iníQífi 'PÍ^­násozíii fo-vdül-a kflresfcs^LelDl kornányboz. 1

Next

/
Thumbnails
Contents