Politikai Kiadás 1911. február

1911-02-01

E a m b O r r. fobr a.Agámét osászár'WrAan történt^fcyalégrotobanéa Mtajwtjclközül tegnap is ketten meghaltak. A halottak szasia eddig .3. L o xx o TI, fobr.l. A "Oraert Saatem vasúttársaság 3 ?^iéc_ n ^ mito/lo^L, ^ igazgatóis elnök* ^^^^^S^^^uzo ^..to^'- hrurw Hawich kikötőjét rendkívül oros iiottaDazinoa Aojj-^azasw S^^í^é^l^^^lé^M hogy Sic^oigarSagyot novsznok ki. Valószínű, hogy nyárig 0000 tengerész fog ott állomásozni. p <, • e-rvár. 1an.3l. A költs égvetési bizottság tengerészeti albi­,« t tíáia azon óhaját fejozts ki, hogy a. kormány haladéktalanul tegyen In-. tS^fficSt? a molyakbiztosítják a hathatós honvédőiét a Fekete-tengeren. v a a h Irpt on . Jox.31. A képviselők háza 259 szavazattal 43 ellen olhataro«to, hogy a. 1915.évi Fanamacsatorr.a-k^J.itást San Prancisoóban rendezi. BEL?ÖúBl H I E EK. 1911. fcbr.l- XX déli kiadáshoz. Arad, fobr.l Az arad:'. kir_, törvényszék ma Veinborgcr Foronc szőllösi kereskedőt, kl 35 váltó'o h-.nilBitott és az orra kapott* pénzt olkártyáüta, másfél évi fegyházra Ítélte, Ourehonccn 'Mrs.di*v-gyc/ _i •poat-.'^.datojnő .lakásán r oseléd vigyázatla^á^x kovotko zt ab cn tuz támadt» A tiizot a wi soltóságn k síkor ült elnyomni, A postán lévő 60,000 koron? pénzt megmentették; ooak o ^ó^taéjailet padíása tvxztuit ol. Kézdiváoárhclyröl Jelont ik: Tlogyszabásvi mqzgaic.2 In­dult meg Kézdlvás árhelyon egy uj , háziipari cikk nicghonosi táaa érd bicében. A kezdivasrholyi székely társaság és a vároa vezető cgyér-isegei közül többen c múlt háton elhatározták, hogy Bálint Bcnodck fametsző művész által tervezett női kézimunka körébo tartozó igen finom csipkék, fijg^önyök, sálck, turitőtí', zflobkondek stb-nck készítését a székely földón há^liyr-ri cikké -.to­szik s Így szereznek a székely nőknok állandó » hasznos foglalkozást,A I no;pokban tartott értekez 1 oten elhatároztak, hogy először is piacoo M creat­tőnek a készitenóő cikkeknok, megbízta Bálint Benedeket és ^og^azai Jü­haly folsoosemátoni rcf. lelkészt* hogy a már kész oikkckbfl moffolol^ min tako 11 okoló val menjonok a fővárosba ós ott a Védő ogy let kilátásba helyezett támogatásával Jobbnovu koraskedőkkol érintkozésbe lévJcr_ok" és hogy a mozgalomra hívják fel az illetékes körök figyoluiét, A székely nők körében igen nagy az érdeklődés és máris 50 nő jölentlvzett munkára és hu sikerül a cikkek forgalomképessége, a mi nagyon vaiószir.ü - ugy ez az ir.jar nafiy ál­f.' ás'a lesz a székely népnek, melyet az utóbbi évek mostoha viszonyai if;en megvis oltok. Tfagybocakcrokről Jelcntlk:lia érkezett le To ro r tályár­_ megyéhez a b elügyminiszter leirata, melylyel avármegye területén fekvő köz­ségek, valamint egyéb lakott helyek neveit c.z 1898, 4. to. és az oroz, községi törzskönyv-bizottság javas! cta alakján megállapítja . A leirat szerint a megye községének ov Jdncni fele uj nevet kap* A Jeloxitöaobb -változások a következők: Csopajár új neve: Cserápalja, Idvor - .'Orontdlv-dv^;' Jarkovác-^ Árkod, opova - Apaháza, Tomoscvácból - Tamásiaké., T icl-áó" ~'!)ós". üffáásáí­ca - Karátsonylfalva, Bobda - Popd, Tolvadia - Tolvád, Horvátrienzina -;5§^s­nczsóny, Szerbnenzira - TTagynczsény, Emösztháza - Ernőtáza; ;.Íttvamok TÖrzaudvarnok, Klelrfc - -Bégefő, U&gytoráfc - Uagytárook, priovat f Orlód, Ho':=endorfból — SzÖlosudvarnok, Eománéoska - Ecsohida, "Pudclfsgnad - Eczsó­háza, szerbaradác - Alsóaradi,, TótQradáo - Tótarodi, viagytcrqml a - Siáriá­. föld, Aranyfcldből - peronchálom, Kictoromia - 2crcmi, Ologon - Galagonyás-, Honllic" - Qalód, Szozkerin - Szekoróny, Sztarosova - i'árca^ stb. stb. ít-^ Tal H 08at ;-aeyov. lntéaatotaok és nagy S^B^^SSA " 1 f volofc ' . ogyolóro. Tegnap kloérloti célokra .küldött fSaS?^^?tÁ T^ 6 2 1 y osoteu1 ' 1X1101 a kolossvan ^é^toek é^iaffiK 1 ^^^­J ? ct,0 f cmb0r kibont, a konyhába és toyhaS»?S ,^2 e ° n vlsuza istállóban fclaLcnztotue mgát o^e^lt. ^ eJ­ko " J roöé C ébo n az ... ' n A. -ír i «• t i írod jclonti': A a -Eyn-r orszáe­gyvltro dJcecá/ho^ íápvSolöfc ogy része » ^l^tto Vad^zk^Bzal IAÍ"^ wííí-í-rí-nn-fA+ tm-^tntt Az értckozlcton a képviselőház péntoki v^ry magatartását. az:v.aktuális polotikai kérdésekben.köryonalozni fogja. Az órtikezíetcn ftmlos dr. horvát bár. és Chavrak L vin bánhelyetuos ^J&szt vett! A tanácskozás délelőtt 11 óráig tartott, ekkor a gyuléa részwveveiu íl^uaics dr. horvát bén atvozette a miniszterelnöki palotába, hogy boisu^ssa okot Khuen-Hédorváry Károly prof mlnisztereiröknoE. 1. ^obor 1911. II. iáittogoausgabo. Hamborn, 1. Fobbr. Im U-xife den gestx--igon Tagoa cind von den bol öor Sohlagwottoreasy>losion euf dor Oovíorkschaft Deutschcr Kaicor sofcwor­verl e uzten Porsor.on no Oh zwol gootorbon. Bio 2.ahl dor Totón betregt nun­mohr 13. London, 31. Joujjor,. In dor 3jr.oralv rsaaaalung d;r Qr.>at Sastorr. Sisenbahngcoolloohaft saetc dor Voroltzendo doa Aufriehtsráoca Lord Haxr.il­ton, dic Admiralitat erwe^ o dic Massregol, H^rwioh zu einor aiisoerord^ntilld­st&rkon Flottonbasla zu maobon.Kio ihm mitgctellt Wordon aai, hubo jan bc­sohlósoon, den Hafen cinem tfcmtx#ttdairal zu untorstclion. Járn könr.o ^far­tőn, dóso bls zum Soncicr dort 9000 Üanr. dui Flotúc atetíor.ioru -oelr. voxxlon­P teraburg, 31. Janner. Dor liarinoauaaohuca dor Eudfíetkommis­8 ion dor Duma hat. den Vitxnoofc euageaprochon, dio H;glerung sollo vjívcrztg­lioh liaasr^goln zur Slohorung der L&nd--avartíidigung sm gahfcuraen Jíoor ox— erolfon. Washington, 31. JÍnncr. Daa E'-'praaontantenhaus hux. aich mit 259 gogon 48 Stimmon zu Glüxston Ran 5Tanoiscoa als Ort fúr dic lm Jahro 1915 zu vc-Eanstaltcndo Pcnome -Kanál -Ausatol lung entschiQdon.

Next

/
Thumbnails
Contents