Politikai Kiadás 1911. január

1911-01-21

Piri a, Jen.21. A Katin a következő jegyzéket teszi közzé: Bíli­tikai körökben ez utóbbi időben sokat foglalkoztak az Udjda és a Saoja­területen tervezett vasutépitésékkel. Közölhetjük, hegy a kárdós most a franoia követeléseknek me^elelően megvon oltva és hogy a külföldön egyet­len hatalom részéről sem talál ellenzésre a kérdés elintézése. A Kagyar Távirati Iroda Jelenti Bécsből? Khuon­Héderváry gróf miniszterelnök, o ki tegnep este 10 árakor Bárczy István dr. miniszteri titkár kíséretében ideérkezett, ma reggel ÍTértessy álxam­titkárt fogadta, azután hosszabb ideig Hazai honvédelmi miniszterrel ta­náoskozott.Ezután a magyar miniszterek az osztrák miniszterelnökségre men­tek, hogy rósztvegyenek a katonai büntető perrenüta. tás reformja dolgában ülésező értekezlet tanácskozásain. Az értekezleten a két miniszterelnök, a hadügyminiszter, o két honvédelmi miniszter és a két Igazságügymlniszter vett részt. A magyar miniszterelnök a mai nap folyamán látogatást tett az itt időző főheroegeknól, hogy előttük a magyar kormány újévi üdvözletét tolmácsolja. Holnap ő folsér.e külön kihallgatáson fogadja Khuen-Héderváry gróf miniszterelnököt. A miniszterelnök holnap délután visszatér Budapestre. BELFÖLDI HÍREK. '-Síié 1*11. jrn.21. II. déli kiadáshoz. Gyuláról Jelentik: Gyula város népszáml-lási adatai most készültek el. A lakosság létszáma 24,140, az laoo-iki 28446 lélekkel szem­ben. A szaporulat 1694. Az eredmény osalódást okozóto, mert a lakosság szá­mát legalábbis S7,000-re beosülték. Abaujsaántó t 61 Jelentik? Az abaujszántói, tokaji ós liszkoi osendőrök kileno tagból álló oigány betörőbandát fogtok ól. A kihallgatás­nál 10 betörés, 8 rablás, utónállás ás több lopás derült ki a bandára* Ugyanez a banda tört be a boldogkővár'Íjai szövetkezetbe, a mikor a osen­dőrökrs'lőttek, de az éj sötétében sikerült olmenekülniök. Egy Úriasan öltözött embert fonott ol tegnap az enosi oaendőrjár­őr Büd községben, a ki több 14 - 15 éves leányt fogadott fel állítólag ver­róleánynak és Budapestre akart őket vinni. Az ismeretlent igazolás végett a szikszói Járásbíróságra kisérték. Makóról Jelentik: A hónapok óta tartott állatbetegségek, a száj­és körömfájás, vrlamlnt a sertésvész Csanádmegyében megszűntek s az alispán rendeletileg feloldotta a megyét a korlátozás alól. A rendelet különösebb Jelentőség! el bir Makó városára, a mely 16 év óta nem volt sertésvész miatt zár alatt. Ez a zárlat hihetetlen módon megbénította a makói állat- és húskivitelt, melyet élénken illusztrál oz a körülmény, hogy d cára a korlá tozásnak, az elmúlt évben Vakóból különösen a külföldre, de leginkább Bécs­be 18651 darab hízott sertés, 1845 hízott marha, 1,070,507 darab élő ba­romfit és 1,177,526 darab vágott baromfit szállitotX-ak el az egyik itteni vasútállomásról. Most a forgalom a korlátozás megszűntével a kereskedők vé­leménye szerint megháromszorozódik. A m á v . igazgatósága Jelenti: Hófúvás miatt az összforgalom Potu­toli-Tarnopol, továbbá Kolomea-stefanovska állomások kőzött előreláthatólag 3 napig, Skalap-Brzimanov között további intézkedésig szünetel. Aradról Jelentiki Az aradi* városházán a polgármester elnóklésével nagyobb értekezlet volt, a melyen megáílapították Tisza István gróf fogad­tatásénak részleteit. Tisza István 28-án délbén érkezik Aradra és a vasttfc nál küldöttségD 6 ! a polgármester üdvözli. A nevezetesebb ipartelepeket meg­tekinti és este tiszteletére bankettet adnak. Tisza g?óf másnap fogadja a küldöttségeket és délben Bap János román püspök ad ebédet, ^etrnfffln^fat S>?^T **a J^lsterarásídiun nr.Steptum Báxosy mer eia­vitvtí M*ÍXJ v$£$? ^1° trm d0a Staatasenrot&r Vértossy uaril ttoafe­die blSdon^iSav™^ őor KriOBaoiniator, SoSL??ent soKr i^T^? ? tt ^öolaatgohen, torgoa wírd foto­jer Ministerpráaldeat wj.rd morgea aacbmittag aaofc Budapest wurüaHWla-oo?

Next

/
Thumbnails
Contents