Politikai Kiadás 1910. november

1910-11-03

Pá r i s, nov.8. Brtand miniszterelnök Brissoh kamarai elnökkel , hosszabb beszélgetést folytatott, .mire a visszalépett kabinet lwgtöbb -tagjáüál látogatást tett. A bdlügyminisztorlumba visszatérve, Fuech, #aynaud, Clementcl és Klotz képviselők látogatásait fogadta, a kikkel a helyzetről ós a jövendő kabinet összetótolónok különböző oshctóségwtaóft tárgyalt. 2sto 9 Órakor íalliéres elnöknek jelentést tef a tárgyalások stádiumáról* Brland holnap móc más politikusokkal, különoson Monis ós Lafforró képviselőkkel fog tanácskozni és romeli, hogy a tárgyalásokat hm^íAp ostig befejezik* Pár 1 s, nov,3. A Havas-ügynőksós jelenti Cerboreből: A tegnapi náfi'-folyaíjiáa idjór&ozott jelentés szerint egész Spanyol országban mínde­4$üt- nyugalom van Szabadéi kivételével, a iiol az általános sztrájk to­vább tart. Zavargások sehol sem voltak* \ C a r d i f f , nov.3. Tegnap cate sztrájkoló bányaimmkások két vonrtot, melyben dolgozó munkások a bányákba tartottak, megtámadtak és.kövekkel bezúzták a vonatok eblelcr.lt. A dolgozók menekültök, 6 sztrájkolok, köztük számos asszony, üldözte Őket. Mindkét részről. -Brray sokan sebesültek-meg. A sztrájkolok továbbá megtámadták a bányehive­t€ahb.ltok házrit és azok ablrkait azintén betérték, A bányákben lévő munkások a támadástól való félelmükben nem merték a bányát elhagyni. • • • ' •••síi '• -~ , „ Belföldi Kirek. .... •; • • • • \­rí '> ^> •' Melléklet ez X. déli kiadáshoz.• _ 1910 november 5. A magyar k i r . á 1 1 a a v a a u t p -Se ifi? zpt tósága jclcntlj A baje^-epotini vonrlon fekvő itfonostorszeg hejóál l ©máson f.évi októb«* hó Sl-^h kiö vízállás miatt, az ősszforgelom bo let' szüntetve. Angern állomás részérő rendelt répaküldemények ismét korlátlanul felvehetők. f A Llboka-IiOpusna n.é. vrsut Berhomet-rjopusna vonalán Stobnik éö Kezcbródi között a' 1*5 km-ig az' éatfzforgelon iámét felvétetett* a 7«B ka-tŐl Lopuanáig terjedő vparlon az öaazforrélom továb szünetéi. B á n í ó J t lentik: Esté 9 ór Kör t-üz ütöti ki, mely éjfélig pusz­tító-' • ••* Sléget két ház és igen sok prbona. A kár több mint 90<O00 korona, mely biztoaitve volt- Azt hiazik, hogy e tüzet ery bérea boazuból r.yuj­totte fel. A osendőraép nyomozna c tettest.

Next

/
Thumbnails
Contents