Politikai Kiadás 1910. augusztus

1910-08-01

Roma., ^uliiic 31. Az Oscorvatore' Roaano irja: Authcnltkus ín­förmácziok eserxnt délután 3 6ráig rtem adták át a szentszéknek r-<v>o*yol­ország választ jegyzékét. I a o h 1 P július 31. Don Alphonso bourbon nerce* nejével m dél­előtt Ebenzvreierbfíl ide érkezett. A fenségek rósatvettek aa ulvari ebéden ea délután visszatérték Ebenzweierbe, Konstantinopel, .július 31, &ap jelentések szerint a nagyvezér augusztus SJ-én Mari ónbadba utezik. u . K o natantir. áj*oly, július 31, A szultán jováfeágytá azt a törvényt,, a tóely a hadsereg uj rendezését mondja ki. Kon.stantinápoly, július 31. Az athéni török követ kijelentette Srypsris se>3£ követ ©lőtt, hogy a neki tujaldonito+t ki­^ & íf?í^+ e f* t , neffi / J ! 1,6 f 3 ®* Aaobkivül egy köbyoma-fcos utján formális do­Bontittett közzé ég azt hiszik, hogy a sörög kormány ebben kieTéeitő «?•*£*'*' talá1, " A lanin mindazonáltal fentartja az interjúban kö­/ BSLÍÖLDI H I P. B K, /Melléklet az I. déli kiadáshoz/ í g 1 6 r 6 1 távlrt-to»zák:Az igiói választókerületben, hol. Mártássy visszalépése folytán Müfoiieb. Kálmán udvari tanácsos volt ea egyedüli jelölt, most a Kosauthpárt/ Dr ftitók János szepesola­azii orvost Jelölte.Minnich Kálmán ma sok választója kia éret ében Morénube utazott,hol progroaaabeazédet la mondott. Miskolcról jelentik: GörgeyLászló a miskolci nemzet tti munkapárt* jelöltje ma akarta programmbeszedét elmondani,de a gyűlést megelőzőleg rosszul lett éa igy progremmbeszéűót Dr. Nagy Péter a párt. jegyzője felolvasta.Azután Melcer László orsz, képviselő beszólt Görgey érdekében. ' > Ca-aoono J ó £ s 6 f meghal toQaaQene Jó­zsef a kiváló olasz iró, petőfl legkitűnőbb fordítója ós & petőfitoltusz lelkes külföldi apostola július Pl-én hajnalban a oioiliai Notoban meghalt. Haláláról & Petőfi társasághoz teg­nap olasz nyelven a következő távirati jelentós érkezett< Nbto, július 31. délelőtt 9 óra. Mély fájdaloméi tudatom „hogy Gassone űózsaf ma hajnalban meghalt. Dott Adamö a Dante Alighleri társaság elnöke. A Petöfi»táa«aaág ? melynolc Sassono tiszteleti tagja volt,-, a gyászhír vétele után kii&üzotte a PetŐfi-házr© a gyászlobogót és olasz nyelven az alábbi róazvóttáviretot küldte Fotóba,? Jíély fájdalommal vettük e gyáazhirt D A megboldogultban mi, a leg­kiválóbb Petőfl*fonitót siratjuk. Fogadjak logbennsőb*) rééfc- . Vétünket. aasaono József a legkiválóbb olasz fordítók köz'ó tarto­zott* Ifjú korában mint katona Afrikában azolgált^-'Bgy baleset következteben megaiketült ghátgerinóbajt^Jsiípott»s attól kezdve Sö éven át ágyban fekvő beteg voltoToljea ,yissz avonulta ágb an élt a siciliai Notoban, ahol kizáróan irodrloamal éa főkép fordítá­sokkal foglalkozott. Olasz nyelvre ültette át a világirodalom gyöngyeit ós ezzel ajándékozta meg nemzetét^ Petőfit először né­met fordításban iomerfce meg.. Annyira'"'mogkapta. lelkét a nagy köl­tő, hogy éveket fordított a magyar nyelv tanul ás ára „melyet tőke--* laiSen elsajátított, Egymásután fordította le gyönyörű nyelve­zetével potöfl költeményeit, sorban jelentek meg olasz nyelven a Felhők, a öipruslombok. Az apostol„ Legutóbb a János vitéz Jelent meg külön kis kötetben, Sürü levelezést folytatott Er, Srődi Béla udvari tanácsossal ,kir. tankerületi főigazgatóval, akinek hibátlan ós tiszta magyarsággal irta leveleit,melyekben tudatta, hogy elkészült Petőfi összes költeményeinek olasz fordításával és szívesen kiadná egy nagy kötetben, de anyagi helyzete ost nem engedi, Petőfi révén rajongott a magyar nyelvért,..melyet a világ legódeaebben csengő nyelvének nevezett.. Külföldi lapokba í olasz, • francia ÓD nóment nyelven terjesztette a Petőfi kultuszt „melynek' valóságos apostola volt, A sors különös intézkedése volt-., hogy éppen a nagy költő halálának óvforiulónepján Július 31-én eludt el övökre*

Next

/
Thumbnails
Contents