Politikai Kiadás 1910. június

1910-06-02

S a 'O ( c í. Báró Bantffy Doaső, Szegőd város ír ksrüXvtóltíon. na délelőtt -| 9 1 órakor nagy 1 elkcsedáss el egyhangúlag képviselőnek' kicU tátott ki„ A vár* Toa ünnepi hangulatban van ás nagy -1 e lke 3edésB e 1 várja Bánffy bárót, a ki a nazilÁtuin átvételére ina este Szegedre érkezik* A fogadtatására és tisz­teletére rendezendő bcnkettre p a melyen a polgárság pártálláore való te­kintet nélkül megjelenik, nagy előkészületeket tesznek* Breznóbánya. 3áró Hadvánszky Antali képviselőnők válása t«ották» B o a a j k . Bátthány Lajos gróf parton kivift-l 37-?eo jelölttel nzembon-váratlanul fellépett úr. Balasz móri orvos 4S-ae programmal. S z á c e. Badinyi János mmikaiJárti képviselőjelöltjét egyhangú-. p lag megvál aaztottakr* Szilágya o m 1 y ó„ Ugrón Gábor párton Sivüli SGS szótöbbséggel képviselőyó vál áztatott Eeleu VÜftoa? nemzetiségi 337 szavalatával szombon. <jj a s n á d. A választás .reggel 9 óra 50 perckor ért véget* Megválasz­tox,oák Jaczkó Fal Justh-pártit £40 siótobv.3égg'jl Pappszáaa íasiás múnkap&rti 1800 szavazatával szemben. Szllágy&e'gyé'fcen van tehát 1 Kossuth párti /Len­gyel Zoltán/, 1 somkapárti /Boy Lajos/> 1 párton Tcf.vüli függetlenségi /ug­rón Wbor/ és 1 Justh-párti / dr. Jaozkó Fái/ kópviaelő.A választás minden . keiHiletboii nag^/ rendien folyt le... soalyóváoárhely ,/Ííagyar Károly nemzeti munkapárti képviselő jelöltet megválasztották, : : ii e t e n y e. Zalán. Gyula dr, nemzeti munkapárti jaltltfft nagy t»Öb&­flécgal megválasztották* — ^munkapárt ± • - ^Csáktornya. Hajós neiazetar'kepyiselő jelöltét megválasztottéi jcölpóny, Dungyerszky Gedeon képviselőjelöltet nemzeti mtuikepárti programmal megválasztották* A 1 v i nc. Igen heves küzdelem után 6 órakor reggel fejezték, be a választásokat. Dr. llayer Ödön munkapárti ZB szótöbbséggel győzött lianiu Gyula nemzetiségivel szemben,, * S z a 1 jfc a. Nyáry Alfonz báró munkapárti győzött. Yágujhely. Vagvecsén Ajtics Horváth Dezső néppártit képviselőnők választott ák Kagytflpolcaány, Sulyovszky Gusztáv munkapártit uegvá~' lasatották. D i ó s a d. A diósad! valasztókerület ben Say Lajos-munkapárti 1778 szavazattal gaösött táska Gyuln. Kossuth-párti felet-V, alsí 1231 szava N *.atot kapott, A választókerül étben' 5003 szavrzatot adtak le. a mi ít.'' példát' lan eset* A lg 6 k u b i h. Sakicsák sereno mérsékelt nemzetiségi jololfTt ma Bobrón egyhangúlag megválasztották, A 1 s ókuJsin . A választás rendben kezdődött, K í e <?­s k e m ó Késő éjjel Hock János pártonkivüli függetlenséget 465 szótöbbségééi megválasztották nemeskor! Kiss Pál;munkapártivVl ssemben. ki 308 szavazatot kapott. " : * Körme nd. Beck Lajos Justh-pártit megválasztották. ? ^L^^^Í^^J?^^^^ írottat* érkezet,/választási tak 206 munkapárti, 35L^t££5^ J^TÍI^?* ÍT^- Me ^^tot párton kívüli 13, nemzet*aéei fi ­1 *Tff tl » 18 nó PPárti, 87-e a 18 Pótválasztás SZÜSISS! A Kosa-uSp^ vc a .?^^^Íi 8 ^ 9 ^fe • a Justh-párt vészit 79 kerületet 2 1 A 48-M?^^' 9-et, oet , nyer 4 kerületet, a^««i«2Sr Z^^ÍF^r^ *° letet, nna^ex.isegiei, vesztJttek 13-ot és nyernek 1 kerti­BELFÖLCI HÍREK. ' J,un. 3. II. déli kiadáshoz.. a A uinelyröl irjáka Az it.eni főgimnázium 10 növendéke # va- ' laJnn^Vvíl! gtorlzisták - a Bodrogba mentek fürödni. K^ ke& ^LI£ # •SSSftan^oTkomlóskai gör. kat. egyetlen gyereke ^/if^^ 0 ^, kalott ós b^-lefuladt. A hullát még nem sikerült kifogni. A varosban általá­nos a részvét a szülők iránt. a kereskedelmi miniszter az V. ker. Visegrádi.és Bziget-utoa sarkán lévő Budapest 59 számú postahivatalnál nyl^jno 8 ­1 í5í b ili­KelÖ^loWatlÓtesitett ós azt a helyi, környékbeli ós külföldi távbeszélő forga lomba bevonatta. A ma gyar — t Ö r Ö k kereskedelmi ós társas­k ö r f. hó 4-én, szombaton 4 órakor a Festi Kereskedelmi Bank tanácstér mében / fürdo-utca 2./ tartja alakuló közgyűlését> melyre a tagok ez uton in meghívatnak.A közgyűlés napirendje; A tisztikar és igazgatóválasztmány meg­v álasztáaa, az, alapszabályok megállapítása ós esetleges Indítványok. Arad. Tegnap este 9-10 óra között az aradi szavazás eredményével elégedetlen, többnyire felfogadott utoai sihederek ós asszonyok a szabadság toron összegyűltek ós miután felszólításra sem akartak szétoszlani, a lovas rendörökattakot intéztek ellenük. Bajdu Lajos rendőr fejét kövekkel betör tók ugy, hogy az eszméletlenül szódült le lováról. A Fiume kávéház ablakit bezúzták. Nyolc tüntetőt letartóztattak. Magyaróvárról Jelentik: A magyaróvári munkásbiztoEitó pénz tárban nacy sikkasztásuknak jöttek nyomára * Szalay Nándor ellenőr hamisí­tott orvosi utalványokat állított ki és két év óta folytatta homisivási üzelmeit. Eddig 0100 korona sikkasztott összegre jöttek rá. A sikkasztást véletlenül vettek észre, steurer pénztáros jelentést tett Fluohár Háté igazgatónak és Ruff Andor elnöknek, kik két napi vizsgálat után derítették ki a bűntényt. A sikkasztás igen agyafúrt madnn történt. A sikkasztót le­tartóztattáfc. Szalay Igen nagy lábon ólt és tagja volt az url társaságnak* í

Next

/
Thumbnails
Contents