Politikai Kiadás 1910. május

1910-05-01

P i r i sV máj.1. A délelőtt nyugodtan telt el. A munkás tőzsdéi. eXőkészi+>5 gyűléseket tartottak* a melyei: rendben folytak le. Az idő­járás délelőtt bora s volt. A vidékről érkezett táviratok szerint a má­jusi tüntetések és gyülekezetek nyugodtan folytak le.Arlesban az elmúlt éjjel e rendőré púi et előtt pokolgép robbant fel, a mely azonban heai t^tx kart. Konstantináp'oly, ápr.SQ. Jól értesült lapok hireJdáse szerint az esetben, na a pénzügyminiszter lemondása dolgában nem ta­lálnak alkalma, megoldást, az egész kormány lemond* -S ó ,o s,máj.l. Gyógy bajor herceg ma reggel Münchenből megérkezett és' Sdliőnbrunnba ment* a hol ő felsége kihallgatáson fogadta. A herceg délelőtt Neubergbc utazott az udvari vadászatra. B é o- s ,máp.l. A Korr. Wllhelm jelentése szerinv Eofrichter kihall­gatását holnap folytatják. A vizsgálat befejezése után zárójelentést készítenek a hadbírósági tárgyalás részére. A tárgyalás valószínűleg május közepén lesz és két-három Hfonqo&xx napig, fog tartani. Bécs. ttiúj.l. Ka délelőtt Bécsben mintegy 70 munkásgyülós volt, a melyek nyugodtan folytak le. Délután 8 őrekor a munkások az erryes kerületekben gyülekeztek, majd megindult e menrt a Práterbe. A tüntető felvonulásban ma kevesebben vettek részt, mint tavely. A délelőtt borús időjárás délutánra kiderült. Pár 1 s, máj.l. Paulhan aviatikus tegnap este ideérkezett. A pá­lyaudvaron rendkívül nagy töneg várta, mely lelkes ovációkban részesí­tette a léghajóst és azt diadalmi útban vitte kocsijához, majd a *«omeg lelkes ovációi közepette x£x££££rc:x -hajtatott szállására. B e r 1 in, máj.l. A képzőművészeti főiskolában ma délben nyi­tották meg a hatóságok képviselői jelenlétében a városok kiállítását, a melyen s magyar pónzügymin.V ztorlum képviseletében ICLagh műszaki. . . tanácsos ,Bécsből schreiber és Goldmund építési tanácsosok.voltak Jelen. A kiállításon a külföldi nagyvárosok is jelentékenyen résztvesz.­nek. Washington, máj.l. Taft elnök a kongresszushoz intézett üze­netében azt ajálnja.hogy a panama—osatoménak 1915 január, 1.-re tervezett megnyitásáig fejezzék be c partnentl e-^őditósi munkaié tokát-. Paris , máj.l. A Concorde téren délután igen sokan várták a tünte­tők felvonulását,minthogy ezok azonban nem jöttek, a tömeg este hétkor szétoszlott. A Bols de Boulogneban a rendőrség délután szétkergetett egy tüntető tömeget, mely alkalomnál egy rendőr megsebesült .Egy munkást letar tór*»ttak. Este 7-ig érkezeti jelentések szerirt a vidéken rendzavarás nem történt. Ugyanakkor a rendőrfőnök azt Jelenthette a ministereinötnek, h gy a mai nap Parisban is nyugodtan tel*. Este hét órakor egy oroszt, aki a katonákat megsértette, letartóztattak, IC a d r 1 , máj.l. A mai nap nyugodtan telt el. A munkások menete a királyi lapota közelében gyülekezett, orrán a napházhoz vonult, ahol gyűlést tartottak,azután rendben szótoszlottak, Róma, máj.l.ltt, ugy, mint Génuában,0?urinban,Milanóban és a többi nagy bb városokban tüntető felvonulásokat ás népgyűlés eket rendeztok,meiye ken a? általános választójog érdekében határozati Javaslctoíat fogadtak el. A rendet sehol sem zavarták. P á r is .mái.l-. A Havas ügynökség jelentése szerint a kormájiy a kém­kedés meg! rablására szolgáló intézkedések célszerű, keresztülvitelre törvény javaslatot készít. Salonlki, máj.l. A Eatsanifc szorosban nyugalom uralkodik. Osman pasa csapatai Górnia ós Morava környékén firkálnak.Azokat a F^^^*™ l'Selyoknek férfilakosai nincsenek otthon, ós hollétüket nem tudják iff^ol­^#>i*xsyujtjai. / "vérontást leíiétölae" kerülik, Binoa, Elljek és Straza )Z közelében a csapatuk összeütköztek a felkelo3á.el, Konstantinápoly , máj.l. A kos zovói vall hivatalos táv­irata stőrlnt a felkelők a Gllan és iratsanik mellett vívott küzdelmek után szétoszlottak* Párls , Május 1. A délután folyamán a boulogni erdőben S embert tartóztattak le.. BELFÖLDI HÍREK. jr a » w jxf^t; ?ií ÍLLL y r 5 1 ^lentik r Magyar Távirati Irodának: « ver^JtJ ^to?ÍJ? 6METH0N er6f Eszterházy líóriofc 57-e 6 pártón ki vili ' pwíwn * eMÓ, í é * ^3Us 4-én mondja, mienjeloltje P o z s o n y b 6 1 Jelentik e Magvar Távirati Irodán&ir* <w,w«r. irtv oen S&LT^ W****" levél IrkezetV ? polgárSe^rhe^ £ en w üdatja a nagykövet a polgármesterrel, hogy II. Sylvestar pápa tajepealkalmával az audiencián tolmácsolta a pápa előtt Pozsony vlroc hódolatát, a mire a pápa megbízta a nagykövetet7 hog^ jóklv^Saítld­&i^^x!í ny ^^ m ^^ 0 T onázó Y* 2700 koszorúját Sylvester slrejalékére Palffy Móric gróf követségi tanácsos helyezte el. s á 3 Baranyasásdon Mándy Sámuel nemzeti"munk&oártl leiőlt ma progrownbeszódet mondott óléUc tetszés mellett. ^Í^TIÖZÖ^-ÓK ill POzans fogadtatásban részesítette. A hangulat nagyon lelkes. ? teörfil jelentik a "2íP.gyar Távirati irodának! A nemzeti 2^?**!,^ toy*tj aljjmld jelőlő.gyülésót Balogh- János pir?e?Sök " elnöklésével.A városi nagytermet a közönség szorongásig megtöltötte.A gyulas megnyitása után élénk lelkesedéssel yekete Márton jelölték egy­hangúlag, a ki nyomben elmondotté programmbeszedét, melyet isajos ól­Jenzósek szakítottak meg. A programmbeszed után a jelöltet' élénk lel­kesedéssel kisérték lekására. ff a g y ki kinddról jelentik e Mrgysr Távirati Irodának* Set^ a ssooicliotak a templomtéren csoportosultek, mire a.rendőrök felszól•* tották, hocy nyugodtan oszoljanak szót., A szocialistát: az okét feísao'í ­t ?­rendőröket megtámadtak és Kajlar renaorkepitanyt arcán bicskával mégse** eltették. A szocialisták délután a mise alatt be akartak rontani a templomba és a paplakba, de megakadályozták őket benne. Magyarkaniz sáról táviratozzák: Két ncp óta eífcfeí az eső és kevés jégeső is esett. M a g y a r k a. n i z. s ár 6 1 Jelentik: A néppárt ma délután tartotta alakuló gyűlését. Komáromból Jelentik a Magyar Távirati Irodának* A munkapárt hivatalos Jelöltje, Miskolozy Imre most járja be a kerületet, hogy a választópolgársággal meg ismerkedj ók, de programab őszedét csak-ikósőbb fog­1a elmondani. Miskolczyról azt a valótlen hirt terjesztették áz elleniéi 5aberol*högy a jelöltségtől visszalépett, mire a Mlolrolosy^pártlak aszal felelte! hogy plakátokon hozták íjyilvánossagra Tisza István gróf levelét ós Khuen-fíóderváry gróf miniszterelnök sürgönyét, nelyekben Miskolczyt a válasz-ók jóindulatába ajánlják. WtSlm A nemesóc-sai választókerületben a munkapárt hivatalos jelöltje Csuzy Pál co. ós kir. kamaráo, földbirtokos most utazza be c. községeket. Kiaóretóben vennék Jenérváry Oóza os. ós kirk kamarás ós. Losonczy Ele­mór földbirtokos r kik melegen ajánlják a jelöltet e választó polgároknak,.

Next

/
Thumbnails
Contents