Politikai Kiadás 1910. március

1910-03-01

A Magyar Távirati Iroda jelérroi Sécsb&l: Gráf Xaueri-Héderváry Károly miniszterelnök audienciája, mely lo órakor kesdö­~dött, több mint egj^óra hosszáig tartott. A kihallgatáson a miniszterei­nök jelentést tett a politikai helyzetiül és előterjesztette 6 felségének Zichy János, glróf kultuszminiszter?^ ,való kinétmaését, egyut al pedig • t Székely ip^ságügyminiszternek a SfiAoktaiiáéúgyi. tárca ideiglenes vezetésé­től való felmentését. 6 «Vase«*. éfMMszterelhök mzen javaslataihoz hozzá­járult . A GT p| A legközelebbi napokba ^bb ;í6.ltípátiMés egész rövid idon belül töb/^ államtlt&ár kinevezési fog Mpve^ezni. . Az audiencia .után a miniszterelnök a kabintix^dalja ment, Lzutan íOiuen-Héderváry gróf látogatást ''£^%ontemovo herceg foudvar^ternél es azután Bolffros báró gyalogsági ^ábornok 5 felsége katonai kabinetfőnökénél ós ezután visszatért a magyar há^bS^'' :->:^^?ÍAÍtieronymí Károly, kereskedelmi miniszter^á szintán^glátogatta *' Mbntenuovo heerceg f^udvaliiester^^ „ Kóder*yáry Károly gróf miniszterelnök nejó/vel egyíatít vatalos'^.Aehrérirt^Algróf kül^jpnafiQb»Ssztaer dejeunerjére,oniely egy órakar • lesz. A^vteggeli utiáii'a mltíls#&ere33íök feijfcerési a 2$£sb.9# székelő külföldi nagyk^gteket. ^oj-^ejc. & ?B<^Í­Pá r i B , xfiárc. 1. Az ál^eaositot*" Öyugati yoftät' M£Aófí$rvezet6­inekrjég futóin^ megbizottsai tegnap este gyűlést tartottak,őrhelyben elí& | tároiatA^y|^>gy ismételten megjelennek a közmunkaminisztemel, kérve kíván­ságaiknak különösen p^ífe a máaK>töb'&js35őr kért fizetó#9^1és#ek it^gadását a ha kéjjrelaíük elutásitte&tí$k> s;^*j©$Kba lépnek* 'P^rr i s , márc.l. A touloni arzenálban történt szabálytalanságok vizsgálatával meg^aot^•| , ; Sebüle reiidörhivatalnok jelentése alapján Balloy tengerészeti szállítót megvesztegetés kísérlete miatt letartóztatták loulonba szállítóiak. A letartóztatás nagy feltűnést kelt, mert Balloy kereskedelmi ós politikai körökben^iiagy tekintéllyel bir, P á r i márc.l. Painleue tanár "közli a Jpvonoe Militaireben, hogy a xiém&étí hajóssási liga katonai b^oKtsága több ülést tartottk, a melyeknek sorbán I?e la Croix tábornok kifej&ett|^ ; nóseteit a kormányozható ballonok hadicélokra való alkal.nazásáról A Abtr^l az alapgondolatból indult ki, hogy mindenekelőtt a R&jnavidéket kell figyelemmel kisérni. Ezért a Rajna men­tét) három saökaezra oszi^á fel, tfielyekriek egyike a J$gtas, és Mosel folyók^ közt Köln felé,-másodika Mosel .és. .|3§jna folyók közt 'ßtrassbuyg felé és har mad&ka a Strassburg és Basel közt'i terälet volna. A felhassnálásra kerülő ' léggömböket-torpedószerü lövedékekkel szerelné^-fe3^ ; .ugy, hogy u~y­sz-ólvariR& lóghajó>s flotta to^ed^a1ö|adjainak szerepe jutna rájuk. Melljékiet a III. déli kiadáshoz t Budapest, 1910. márc.1. Y?S? i u m é b ó 1 jelentik: Az itteni törvényszék ^raskovioh József g»jfyf susáki kivándorlási irodájának alkalmazottait, nóvsserint Pavelich Miklós, Vinevioh Péter és Zupcich Simont 59 ^vándorlónak Susákra való kiséréséért egyenként 15.napi eljárásra és 1000 - looo koj*ona pénzbüntetés re itélte, JTÍ urnából Jelentik: A g^ász király zsárc. IF- én az osztrák lilov* Brunn nevű gőgösével Feusanáoa érkezik, a honnan torpeáóhajón Bsláfee és a Srioni szigetekre megy Ferenc í?erd±náad -trónörökös meglátogatására,

Next

/
Thumbnails
Contents