Politikai Kiadás 1910. február

1910-02-01

Í­? Pária, febr. 1. El re Jár, hogy a földalatti vasút .kártérítési "pert* fog indítani az északdéli vasút ellen, a melynek tulajdonítja, hogy a viz benyomult az alagútba, továbbá Pária városa mint a kono&sszió engédélyezője ellen is. Az éozakdóli vasúttársaság a lcpókban erélyesen tiltakozik ez el­leti, hogy a fit. Lazare pályaudvar Tcőrnyékén előíord-ilt áradásokért és a különböző helyeken történt besüppedénekért felelőssé tegyék* K o n s t a n t i n á p o 1 y, Jan.3l. Az Osnanischer Lloyd fejtegeti a az Aüaiitria^agyarorazág és, Oroszország közti közl-edés ügyét. Magiegy'z'i'v hogy ez a közeledés' Törökországnak nyugodt, zavarjelein belső munkátpvala­aint a hadügy kiépítését biztosíthatná és a boígárok% ,v ^isözatartaná attól, hogy könnyelműen Jáfcszszanak a-tűzzel. Konstant i n á p o 1 y t Jany.51. A lapok 3zerint a kormány .clhatá rozta> hogy drót nélküli távirati ősszeköttetéstilétesit Asszír/' Jeleni vi«* lajet/ ós Konstantinápoly között, -Május havára török tanula&ányutat tervez­nek Olaszországba. Kons tant In á p o 1 y,;'£lai|j^'.l^ A Iramára törvér^tivas latot foga­dott eíV á mely felhatalmazza á^^j^jjrt*,' hogy ^s.ia|^tosság<>t vs^láljon a közadakozásból a flotta 3Z8^oritá^^í^yásárÍa^^ négy; 1 torpedózuzJp^'kifi­Betésoórt. OBSZÁOGYŰ Ií é s i £ r &mi& I T ő. ^iíé?á%lfet a II. déli kiadáshozi''" g*J &úsÁ r;,; sifcdapest, 1910.febr. 1. «Ts g r át!) 6 1 v irják: A zágrábi jegyár közművelők Aegnap fehér es­tólyt rendeztek, melyen nagyszak 1cö«öns&g vett részt. Rakitay Orbán a Min 4dnfliíg titkáról geológiai tsnulmányt olvasott fel, Hoffmann Prida magyar 'dijípkat énekelt, Bzlgethy »®M»^5§after^ dalokat játszott hegedűn, Stiegler ^pnő pedig Erkel ^^.^'mfí^^A^%JSí^ 3 JÍ SÍS^%örigorán4-"Kiss Géza ihtóaoros:. monológgal fcüködőtt köjzrre.^^ taa^tának ilyen kulturális esélyeket, a melyá^i^W^É^ÖC^ngs^- léX^^i^t.PebSfüár 13-én lEzredév oimen vetített képek bemuit^ásw* mell^t<?-fel^ttv^éó estélyi lB3z, raeljfeaft.az Uránia színház küldi le felszereléseit Zágrábba. .

Next

/
Thumbnails
Contents