Politikai Kiadás 1910. január

1910-01-03

Bécs , jan. S. 6- felsége Pálffy Miklós Antal í\erceg titkos tená.­ceoet, magyarországi udvamaÉtygyíi nevezte lei. E ó cs ,jon.£. A kinai tanulmányi misszió délután fi órakor Fiumé­ből ideérkezett. Fogadására a pályaudvaron a diszszojl^álat ós a kí­nai követééi tagjai jelentek tteg. E 6 cs ,Jan.8»Ő felsége tegnap délelőtt fogadta a Furg-ban p fő­hercegek újévi üdvözletét. Delelő bt 11 érakor a legfőbb udvari .méltó­ságok tolmácsolták ÜVtvöalütüket. Délután 1/2 5 órakor Ő felsége visszatért Sehöttbrunnba, hol a mai napot ia töltötte. Tegnap este 6 farakor, mint minden évben, családi ebéd volt.- ülgyuttal Montenuovo herceg foudvarmeáternél a Hol ourgban újévi díszebéd volt, a melyen á legföbö udvari OtéltÓaágok, a külügyminiszter, a fcözöa pénzügyminiszter a hcdügyminiszter . több osztrák: ffiiniszter* Zichy Aladár gróf'a ki­rály személye körüli miniszter, ja. közöc legfelső számvevő szók és a semmitosaófc elnökei, a helytartó, a tengerészeti parancsnok, a csapat­főfelügyelők, a bécsi parancsmolrló tábornok éa a vezérkar főnöke vettek részt* 4 • £ ó * cs , a - Jsn.a^zilvBszter estélyen Hirsch Henrik volt szinház­isazgatö, ki Budapesten is működött, eletének V^ik íSvében itt mei­halt. S z Ő f i a , jan. 2. Ferüinánd király erős meghűlés következtében. melv agyhoz köti, kénytelen volt lemondani azon szándékáról, hogy Pótervárra utazzék íTikolajeyics Mihály aagyherceg temetésére. lo-bl IrkeztlkJ 4 *" * Jan ' E * ÍÍ&M °**'**» **eje ma délután Cersfcoje-Se­S z 6 i i a ,jan.2. Bulgária déli részében nagy áradások voltak a melyek a fftrgalmat megzavarták. Katunica éllomál^iH^ly Fil£ ' .popoltol keletre, fekszik, tegnap nyomban az KonstanUnápoTyoSl -fövfi keleti express áthaladása után leszakadt a vasuQt hid. A iH-ia­í^í 8 ^, ná, ??f^ i ^vonalon a forgalom szünetel és ma este vaiSaalníiletj komppal kezdik 82t lebonyolítani. A A n t i v 6 X i.jan. 2.A francia hajóhödosztály ldeérkezá^e ­után Miklós tiontenegrci fejedelöm táviratot intézett Falliere* elnökhöz, melyben örömét fejezi ki, hogy s szépfrancit hajórajt a montenegrói vizeken fogadhatja. A terek francia matrózok,úgymond, testvérilBg ölelik át a montenegró inkát, a kik Franciaország élteté­sével kifejezést adnak azon őszinte barátságnak,amely az összes azlávoka-fc összekapcsolja' a nagy óo nemes francia nemzettel. A feje­delem a köztársaság elnökének és kormányának 6szint-e hálával tarto­zik, hogy Antivari szabad vizeiben üdvözölheti a -dicső ségteljes fr^n­oia szineket és örömére szolgál, hogy az elnöknek az újév slku?niábol legjobb kívánságéit fejezheti ki. «P o t>^> 1 i o a- ,£jan.B, A fröiciefca3&«j itt időzése tiszteletére tegnap eötö a kastélyban díszebéd volt, a melyen Miklós fejedelem a francia vendégekre pohárköszöntőt mondott, üdvözölte a francia zász­lót ó&.aítötíbek közt azt mondta;hogy mély megindultság vesz erőt TOJta, *ui&t)Iy annál természetesebb, mert ifjú korából a legkellemesebb omlókéi íonnak Franciaországról és a msi napig semmi sem volt képes megingatni szeretetei -ezen ország iránt, a mely éveken át forrása volt aaellemi fejlődésének. Természetes ezért, hogy Franciaország rokon­szenvének és barátságának spontán megnyilatkozásé: láttára meghatott­ság fogja el, a melyben a szeretet, csodálat és hála érzelmei vegyül­nek. Az elnök poharát Franc ia orszácca, Franciaország tengerész étére ép elnökére ürítette, Fi vet tengernagy válaszában szerencsésnek.mondta magát ,hogy a montenegrói vizekre az első hadihajókat vezethette. Meg van győződve,hogy példája követésre fog találni és hogy más nem­zetek hajói is idejönnek,hogy tanújelét adják ;tiszteletüknek,a me­lyet t. montenegrói nép nemes jelleme és kiváló vitézsége iránt érez­nek, hogy .megmutassák mily nagyra beesülik a fejedelem személyiségét . A UengernagyrUdvözölte a fejedelmet uralkodói jubileuma alkalmából és poharát a fejedelem,valamint a fejedelmi család egészségére ürí­tette. A díszebéd után fogadás volt; végül. ?4iklós f ejedelelff^pohBrá.t ismét a francia köztársaság elnökének egészségére,valamint a fran­cia tengerészet, virágzására ürítette és újból köszönetet mondott : s. francia kormánynak a hajóraj kiküldéséért. ,S z Ó f i 6„,Jan.2«,A* itteni macedónok ma megtortpttáfc.tiltakozó gyűlésüket a törökországi bolgárok rosz oánasmodja ellen. j.Uxetics macedóniai tanár elitélte az ifju-törökök viselkedését a bolgár # elem­mel szemben és határozati jav&Rlatot terjesztett elő,mely felszólitja e bolgár kormányt, tegyen erélyes lépéseket a macedóniai testvérek védelmére. Szó fia «jan,S» Bulgária deli részéből érkező hírek szerint az árviz több községet elöntött. Az ár folyton emelkedőben van.A szófia-Konstantinápolyi fővonalon a forgalom még miniig szünetel. Szófia , Jan. 2. az Ausztria Magyarország és Tulgáriú közt fenn­álló legtöbbkedvezaényes kereskedelmi szerződés érvényét kölcsönös egyetértés alapján ideiglenesen meghosszabbították. Országgyűlési ártesitő. I.déli kiadáshoz. 1910.Január 3*' Fiuméből jelentik a Magyar Távirati Irodának, 1 Wiokenhurg István gróf kormdnyzohelyettes díszebédje után a kinai tengerészeti misszió hosszabb látogatást tett a haditengerészeti £:kr.-iómiában,ma jd visszatért az Suropa szállóba, honnan 1/2 9 órakor sste a pálya udvarra hajtattak. A pályaudvaron a herceg.'belépésekor a felállított katonai diszsaázad tisztelgett* mig a zenekar a kinai himnuszt játszotta. Ezután Víickenburg gróf kormányzóhelyettes a magyar kormány nevében aa" gol nyelven mondott beszéddel hucsuzott a hercegtől óe a társasáétól mire e herceg szívélyesen válaszolt éa válaacáorn hangsúlyozta,hog;/ *."t^P 21 ^zteItukkal nagyon megelégedett és f eletjthetétlen "benyomásokká 1 távozik a s?ép tengerparti városból,A társaság két hálókocsiban, a her '.P edi * szalonkocsiban helyezkedett el.A herceg n kinai admi­rális 'ltján sc ját aláírásával ellátott fényképéi küldte Wickenhurg - grof kcrmányzohelyetteanek és kérte a grófot, hogy viszonzásul küldje el fényki-pé-p-Tecabe. Taai-Hsun herceg nagyon sok fiumei fényképet vitt t* A . a ?: 3 Í? JZa2aa tisztalcáse közben és a kinai himnusz hc-nttiai aellett a xülonvonot. 9 ora előtt 10 perccel elindult Féca felé? zéit^JL- n y, a > dec3jL- ^ és a környéken három napi eső­z £* J^vazik.A hegyek közt a hó félméteres., mig a szom d zé­aos jfe-encxaiva községnél egy méter magasságú már.Az időjárás enyhe. •

Next

/
Thumbnails
Contents