Politikai Kiadás 1909. december

1909-12-01

B é o .s, • dcc.l* bécsi hivatalos 'tüzpltót estüle-t' mgf^^ic^epli 160 éves fexmállásáneűfc jubll-uiaát, a jaelyly-1 "egybeesik jel^ilegi:-jágörvozete' megala kitásának 28-ik évfordulója • A fogadalmi- templomben ünnepi ist©ntis zoelet volt,, azután a tűzoltók menete a városháza .előtt vonult el. Léi előtt ll^Ara kor W városi tanácsteremben folyt le a diszünnep, e. melyen számos néiaetör­tfzagi és ausztria küldött vett részt. Lomb c r g, deci* l. 1; pok jelentése szerint tegnap Przemyslben Aulich altábornagy, a 4$. landYfehrgyaloghrdosztály parancsnoka hirtelen meg halt. Konstantinápoly, doc.3. A portához tTemchbol érkezett távirat szerint Idrisz konfudri török katonai parancsnokkal folytatott ^rgy$Já# f után végleg meghódolt , Az asszír szanösákbeli törzsek közül már többéit, meghódol trk. : '-#*'r A lapok szerint tegnap albáA %'gená.torok, képviselők és előkelősége jperid basa volt - nagyvezér olnöKíésé'iroi: öőszeültek,hogy tanácskozzanak az albán vilajet helyzetéről és arrSliüIEéHt fcönnyitaák a.kormány azon akció ját, a mely alkotmányellenes eljárás elkerülésére és as oktat áö elömozditá sara irányul. \ gyűlés pénzgyüjtést'rendezeti oktatási célok:, a és kötelezte magát, hogy hiven rrgas^kodik az alkotmányhoz* A gyűlés határozatait kül­döttség közölte a belügyülniaztérrely 0 "R S S / G G Y frl, ÉS I É R 1 S 3 í i Ő. Melléklet a II, déli kiadáshoz. Budapest, 1909, dcc.l. A m á v . 3gazfeatós^á' jei efftst-r Az összforgalom a ^rledlrnd-hernmdoríi h. é. vasúton ismé.t".m^n^lli; 'S z o m b a t h e 1 y r ö 1 jelentik a'Magyar l'ávirati Irodának* Henrik porosz herceg ma reggel automobilon Bzapáay Pal gróf látogatására Sorokuj­íaluba érkezett. A herceg Andrásy Géza gróf és Szapáry Pál gróf kíséretében ,: ' a reggeli vonattal Szombathelyre jöt^t-égí automobilon mentek ki J3orókuj£alu­ra,a hol vadászaton vesznek részt.. Halálozás. Karancberényl Serényi ^orenc grófné ma Szombathelyei elhunyt. A grófné halála élénk részvétet kelt, mert aá elhunyt grófné . minden humánus mozgalomnak le"*kes pártfogója volt. M j ókubinból jelentik: Hafura ^u.rindá János a napokben Kisbiszterecen egy korcsma előtt ittas állapotban megfagyott, / tresztenai határrendőrség 30 kivándorlót" visszatartott, a kik ut levél nélkül át akartak szökni a határon. A rózsahegyi törvényszék ma tárgyalta Pap ;'gost tiszttartó ügyét, a ki aug. 39-én vadászfegyverével agyonlőtte Mikola Józsefet, az uradalom . kocsisát. A biróság a szabadon lévő vádlott esetében a jogos önvédelmet t ntiförogni látta és Pap Ágost a vád és következményei alól felmentette. Az ügyész felébb ez ett. A határrendőrség letartóztatta Bohule. Jó^sefné és ICrul Szanls2rló Jtengyel származáeu szlsnicai lakosokat kivándorlásra vrló csábítás miatt •""'•flfttfifíi &i kéfeáfevi fogházra és 600 korona pénzbirságra Ítélte. Ugyan § rafíET megJEctult az eljárás Steinhübl József turáni festő eliSfi^Je ETt a határ rendőrség épp ebben a pillanatban tartóztatott le, a mlkdr a tui^ossini ál­lomáson nrgy emberszállitmányi:.yal Galíciába skart menni, hogy ott egy ügynő kének az embereidet átadja Amerikába való szállítás végett* Az ügynSköt egy havi fogházra és 300 korona pénzbirságra Ítélték. Steinhübl minden kiván­dorlótól 300 korona közvetítési dij^t szedett* Szombathelyrő 1 jelentik a Magyar Távirati Irodának: Vasvánnegye törvényhatósági bizottsága tegnap tartott őszi közgyűlésén sár­vári, főszolgabíróvá IHiboly Lajos szentgotthárdi szolgabírót egyhan^iilag meg választotta. A megüresedett szolgabírói állásra Ouary szolgabírót választót '/f iták-.mog. A közgyűlés elhatározta, ^ö^^opronváriitegyé átiratára felir •törvényhozáshoa a kat. autonómia- mielőbbi szervezésé -erdőkében. JS&#z ómba t h e 1 y r o 1 jáíoffftik:;ehne Hugó, a kőszegi káífü- . let orsz. képviselője dec. ití-ÖH tart ír kőázegevi beszámolóját. Szombathelyről jeréntik a Magyaz^ iavirati Irodának: A Celldömölk közelében lévő Katarda vasúti "álÍDmáson tegnap izgrlmas jelenet történt. A Székesfehérvárról jövő vonat közeledésekor a vnsuti őr elébe « •állt a vonrtoalc és azt ftláltottr, hogy nem ereszti be a vonatot, mert ütközik. A vonat keresztülgázolt rajta é3 megölte. A késbbb megindított vizs gáir.t kiaeritette, hogy a %$e&étá ós öi-ülőségében állt a vo*ir""t eló

Next

/
Thumbnails
Contents