Politikai Kiadás 1909. november

1909-11-02

1909. nov, 5. I. déli feladási A * % 11 * nov *l* Alavromicliaílift'ÉDitniB2terolnők kijelenti, hogy a * ^'Xa&a&é.B., hála" a hé dsörö&. ós-- a-haditengerészet csodálatraméltó magatartá­sának, néhány óra alatt, el lett nyomva.* Ez & kínos ügy Immár a bíró­ságok előtt/ van».a melyek a bűnösök kikutatásáyal és büntetésük megállá­si yep t -gpitasaval vannalr^lfoglalva, Kumundurosz volt tengerészeti miniszter . " ^>'azxr kívánja, hogy dfj3k tűzessenek ki az elmenekült tisztek fejeire, v Az áldozatok csaladjai, nyugdijat kapjanak ós a lázadás elnyomásában résztvett tisztsk ós kSzlsgények^áz^amera külön érer alapíttassák* Több., képviselő azt válaszólja, hogylá£/6|$ztek 03 a legénység csupán köteles­ségüket teljesítették. Kumundurosz követeli továbbá, hogy a lázadók 9 ellen a rabló- ÓJJ kai "óz törvényt alkalmazzák, a mely szerint ezek csa­• •' í ládtagjai más lakóhelyre utasitandók. Athén, nov.l. A lapok közzéteszik Zorbasz ezredes válaszát a Voloi ügyvédek azon kérdésére, vájjon a katonai liga feloszlatásáról szó­loküskx hírek igazak-e. Zorbasz kategorikusan kijelentette, hogy a liga folytatja hazafias működését ós nem oszlik fel. - , Philadelphia, nov, 1. A Pennsylvania-vasut reszveny­társaság igazgatótanácsa kijelentette, h^gy a részvényeknek az eddigi társasági tőke £6 járnak erejéig uj részvények fognak pari árfolyamon rendelkezésükre- boaaáttatnl. C*ea e*nök kijelentette., hogy,'a részvény­emisszió mintegy 60 millió dollárt fog eredményezni, a mély elégséges fc lesz, hogy cJZ 1910*é-/ben esedékes 60 milliós adósság ós 2Q : millió köt-^ vények fedeztessenek. Az 1910-ben esedékes összes javításra ós uj anyag ,.'.• • beszerzésére szükséges kiadások a vasúti bevételi fölöslegéből és. a gyűjtött alapokból fognak fedeztetni. Alfonz Ct^T-i•^tS^;"^^ Ue ^ lí:1^^ H y WlltliS állapota követkertében Al-con-í királynál teendő látogatása nehsny napi halasztást szenvedett. Lisszaoon, nov.l. A kilföldön elterjedt hírekkel szemben ille­tékes helyen kijelentik, hogy a^uei király a tervezett u^Istnlv^-ón me gkszdl. , É , a f./* 1 ÚM* nov ,2. A tareni szónbányában szerencsétlenül ^árfc'bánya- • munkasok kozülr meg egyet halva találtak, Egy munkás ^itünti, a többieket megmentették. ro < London, nov.l. A varost képviselőtestületi választásokon az ólféllg az egyes kerületekből / a City, kivételével/ beérkezett jelentések szerint a konzervatívok es unlonisták ?2, a liberálisok 33, a munkáspárt 15, a füg­getlenek 4 ós a szocialisták egy mandátumot kaptak. B r ü n n, nov-. 1. A német házban adott, diszbanket alkalmával a ven­dégeket az ipari egyesülés elnöke üdvözölte. piza Tevfik bej erre hangsú­lyozta, hogy az uj kor inkább az iparnak,,mint a háborúnak a barábla. Ausztria ííagyararszacxt ós Törökországot nem plátói kötelékek fűzik össze, hanem igen reális kapcsok. Tevfik éltette ö felsógót. Ezután a helytartó, a polgármester 6a az Iparkamarai elnök zivólyesen üdvözölték a vendégeket. OHSaÁa GYŰLÉSI ÍES2SIT6. Melléklet az I. dóll kiadáshoz. Budapest, 1909. nov.É. Alsókubinbol jelentik: Csaplovics János antalfalvai ev. lelkészt nemzetiségi izgatásai miatt a bánáti egyházmegyei törvényszék állá­sától elmozdította ós S893 K ós 75 f* perköltség fizetésére itólte. Az el­csapott lelkészt azonban ez nem ejtette kétségbe ós hemar segített magán, fíivei öss^eállottak ós 100,000 korona alaptőkével Parasztbank r. t. oég alatt uj pénzintézetet alapítottak Antalfalván, melynek egyik -igazgatójává • ós egyszersmind pénztárosává Csaploviosot választották meg. Ceglédről jelentik: Magyar Sándor 6£ éves ceglédi malommunkás 19 év óta özvegyen élt. Józan ós szorgalmas munkás lóvén megtakarított pár ­ezer koronáért,házat vett és £2 éves leányát, ki nagyanyjánál nevelkedett*, tavaly magához vette, Hogy Háztartását vezesse. Az utóbbi időben Magyar per­verz vonzalomnál közeledett lányához, a ki sehogy sem akart atyjának enge­delmeskedni. A miit Héten egy hajnalban szirtén eröszakot akart tenni az állatias ember leányán, de ez a szomszédba menekült, majd reggel távirati­lag értesítette vidékén lakó nagynénjét, a ki megérkezése utan a rendőrsé­gen feljelentette Magyart. Magyar Sándor, hogy a szégyentől meneküljön, há­za padlására ment, a házat felgyújtotta ás magát felakasztotta* A.Ház leégett ós Magyai azónnó égett. Aradról jelentik: Mahler Oyörgy, az ujszentannai kerület orsz. képviselője tegnap UJszefttannán beszámolót mondott látogatott népgyűlés ke­retében. Kijelentette, hogy az önálló bankhoz a függetlenségi párt föltótle­nül ragaszkodik ós nélküle minden kibontakozást ellenez. Lázár Zoárd kép­viselő beszólt azután hasonló értelemben. A választók Mahlernek bizalmat szavaztak* Eljegyzések. Schwarz Márton soltvedkerti kereskedő osa^ádja vasárnap kettős eljegyzést ült.. Mariskát eljegyezte Székely Dezső soltvad­kerti éa Gizella leányát Láng Arnold kiskőrösi kereskedő. 3 sorok szives^átvétolót tisztelettel kéri Erigel Sámuel, a Magyar Távi rat.í Iroda szerkesztőié.

Next

/
Thumbnails
Contents