Politikai Kiadás 1909. október

1909-10-01

%M X9ÓÍ, okt, 1. Iwjjjm déli- kiadáe. • Ú-V e * (^• 1 *:vAx^ került ÖGSZO­e^^fi^f "öftyob^Vt^^^tt ^iz£gi&é& i^ertt qrtts> mógy • v.z -összeesküvők oél ja 5 píik Jelenlegi 'kormányt' megl>t^^t*l>r^c aj; 1907. évj. <>b<M>aíigyb£l~kifolyólag b'ebcrtcnzStt.éket kiszabadítani, - továbbá líiklós fejedelmet detronizálni, helyébe Daniló heroejget. t.oje^ minisztereket inc^^yilkolni-''óc helyükbé^^^ézel?^;t'- kabinetneic.,g^tniosi-;-£ koxmdnyt. A skoüv plottbr*;- körülbelül hucz öíföeí'Van belekeverve", a v kik közül 15 ^ár Albániába rzekcti,. Az ccszesküvokot ét lakosság nemocak nem támogatja, hanem a bűnösök példás megbüntetését kívánja., Azt;,^, tiggtet^ . cv ki néhány nap előtt hatalma-­p'&'vkcrt?: korit^hi ajg ügyijük fegyverré^ miden meggyanitotta r.áu&ü^káíi, meg* ék^vrtd\íÍíí6&elnf^1 ^05bft«í:<ösok. ffíuÉJÜáM altiszt akadályozta meg'íx: ki' megm-;'gfc^2&-' nekik'i 1 ^^^g^^;^pin meg fogják okét büntetni, mert az ir/-i2£áu'czaígáltatánt megfoczte^ák ;< 4^?Í^e t V(^t-'j5s.szeeEküVér legfőbb bizfc tíyitéilától• Az ot^ismizxi' az Ö^nzeecl4^ : ^ok ^nem tulajdonit/anak nagyobb fon­tosságot. r ,l'y.\ Épp g G, olrfc.l. i'-er^no '^erdinárid ií&herc g ma regr el ideérkezett és 5 filcére kihallgatáson fogadta* Bécs « oktl. Oizel 1'^^tía^i^ *']^TO/jgnc? Konrád hersegj;, el mi-- reggel tifr* napi tartózkctöásra Münchenből ideérkezett. Melléklet a II. déli ki^iáchoz. Budapest, 1909. okt. 1^ A rHfr- ö r óX hogy<& nagjr-­vároxli i$?la Szellő ellen n em" ró&flelte ei a csődöt, hanem u.labb e-datok be­. ezíerzóeéí*) utasított. yífeps 'Ez e g é : cl r o r ^jólGíitiks'BS' pyi'Xl meg Szegeden az országos be-romfi, galamb-^ éc házinyul-kiali.itás, melyet Darányi Ignáo f őldmivelésügyi minisz­ter vé&ose^ével a pcgyaa* £/züL.sagi egypsületek.rendeztek. A hároxanapon kiál­lift4e»fiGlynefc feijyá^r' t feQO hatalmas' ketreo(?l> és negyven udve;rt> tölt'meg, a ai .niszter képviít9Í'#wbeh és a;'^^j6cágc* ; v^^aetoinek • .jelenlétében GerTiozy }pe«~ freAő b'áró é*r^Lövész Antol x-erdeás^ bizo-oftéfigi elnökök nyitottak meg .ünne­ptől^. A kfállitás dijnirD. e:.fcl^öivelécügyi kormány ezer koronát, cdott.A kicJ. 1 itt^.'ra ;-&z ország mir^en Vi$g£w tenyésztő érkezett Sze­gedre, íi'^^itól neiűourp í'iou: .ru s z o'g e d r 3 i j el entÜf:':."Meglépő ítéletet hozott tegnap a szegedi esküdtbiróség. Ezabios ímráné -^SÉí^gü^ 1 ??J^Qf -'^Br.z^rty Juniusbcn egy éjjel, mikor férje aludt, a .falról iéa^'^tiíí*' .férjei .töltött va-ducaf'egyverét és hátába lőti, %z ur^pt: c kivn^i^sr jBí4ásw^ taulv^ffleghalt. Az axrszony e7\xx,m a rendőrségre irottGAt f hbl. cs'^'^q^jAnw^t&j^j.-iíeeiBltem az uícmat! - A szege­di eckEidtlbirócág két napíg tát^eita az ügyet. Az acszony beismerte a gyil­kosságot és azzal védekezett, hogy f^>)tu?av& három kii? gyermekiekkel is keryetlenül bánt és szeretőket tartott • Vallomocat a tornak is igazclták, mir^e az esküdtek & védő beszéde után a férjgyilkos asz.- M szonyt nem bűnösnek jelentették Ki éc a verdikt c.Upjan az esküdtszék fel­mentette. Se g e e.V^r t 6 1 jelentik: Majláth pticpöjc tegnap dóltn/in Eeges­• vóa*a,érkezett, hol Béldi László fdgondnokkal cz élén a rom. kot. egyházköz­ség meleg Ezeretetiel fogadta. A főpap a szorongásig njerrtelt ten^plombon szeretedre é&. a hitélet gytJtkorlására látozditotta beszédében hiveitjj ma pedig fényes }>*>pi sogédlect^elv wifiét mondott é^bérsriéJLt, A főpap a hapöBagok tir2- &|j t^lgésénök mellSzécct kórt© és ocok az ogyhúatonóos éti ögyocek latopír&ösüt fogadta. A püspök innen sárpatakra utazott. élén miitotl b^SéSí:^í?„ pa ?fSí r ?T5 P l-Pö?diea vezetett küidöttcóft

Next

/
Thumbnails
Contents