Politikai Kiadás 1887. július

1887-07-01

1 ÍSRÖH^SJ Konstantinápoly, juj. 1. A porta'azt kívánta Angijától, hogy az egyp­tonii convotio ratifikálása ujolag elhalasztások. London, jul. 1. A kristálypalotában a walesi herc-ssag tegnap mgy ün­nepélyt rendezett, melyen majdnem valamennyi míg itt i'loző fejedelmi vtn­deg részt vett. Krakó, jul. 1. A trónörökpspár elutazása a lakosság lelkesült üröninyil­vánitásai között ment végbe. A pályaudvaron a nemesség, az előkelösig, pui­ság, katonai testű let gyűlt össze. A helytartó neje bokrétát nyújtott át u trón­íirökősnének, ki szívélyes bucsu után lelke üit kiáltások és a nép hymnus 1 lángjai között 7 óra 15 perczkor Bécsbe utazott, inig a trónörökös pár peroz­czel később hasonló tüntetés között tovább utazott Tarnow és Lancutba. Bécs, jul. 1. Az udvari kápolnában ma délelőtt néhai Ferdinánd király emlékére gyászisteni tisztelet tartatott, melyen a király^ több fő berezeg, Kál­íioky, Bylandt-Rheidt és Taaffe miniszterek jelen voltak; Bécs, jul. 1. Milán szerb király ma d. e. 11 órakor megérkezett és a „Hotel Impeiial"-ba szállt. Béc'S, jul. 1. Az 1854-iki államsorsje^yek húzása alkalmával a követ­kező sorozatok húzattak ki. 66, 169, 257, 692, 706, .766, 880, 860, 908 1010, 1019, 1110, 118«, 1235, 1260, 1371, 1403, 1431, 1538, 1540, 1687 1754, 1878, 1884, 1924, 2042, 2077, 2094, 2171, 2257, 2390, 2412, 2419 2592, 2687, 2693, 2778, 2797, 2903, 3125, 3315, 3559, 3581, 3671, 3728' 3805, 3985. Az „Országgyűlési Értesítő*' távirata. Győr, jul. 1. Katona Mór szerkesztő és tartalékos honvéd főhadnagy pisztoly párbajt vívott ma reggel Iléntaller Lajossal. Katona 'segédei Krisztin­kovi cs és Inkey rábaszabályozási hivatalnokok, lientalléré pedig Komjáthy Uéla és Orbán Balázs képviselők voltak., A kihívó Katona Mór volt. Feltéte­lek: 30 lépés távolság 5—5 lépés avanceva 1 , egyszeri golyóval!ás. Iléntaller azonnal megtette az avancet, mig Katona helyben maradt és ugy lött, mire Hentallér leere-ztvén pisztolyát, azt ellenfele lábai elé dobta. Telegramme des Ungarischen Telegraphen-Correspondeiu-Bureau. ConstantiUopcl, 1. Juli. Die Pfurte verlangte von England einen neuer­lichen Aufschub fur die Ratifioirung der Cuuvention betreffs Egyptens. London, 1. Juli. ím Crystallpalast fand gestern eiu vom Prinzen von Wales veranstaltetes Fest statt, welchem beiuahe sammtliche noch anwesen­dőn fűrstlichen Fcítgíiste beiwobnten. Krakau, 1. Juli. Die Abreise des Ivronprinzenpaares fand unter den begeistérten Acclamationen der Bevölkerung statt. lm Bahnhofe war der Adel, die Würdentrager, die Geistlichkeit und das OfKcierscorps versammelt. l)ie Gemahlin des IStatthalters überreíehte der Kronprinzessin ein Bouquet, welche nach herzlichster Yerabschiedung unter enthusiastischen Hochrufen und Klün­gea der Yolkshymne um 7 Uhr 15 Minuten nach Wien nbreiste, waurend der Kronprinz wenige Minuten spater unter ebenso lebhafcen Ovationen die Wei* terfahrt nach Tarnow und Lancut antrut. Wien, 1. Juli. In der Burgpfarrkirclie fand Yormittags ein Seelenamt für Weiland König Ferdinánd statt, welchem der Kunig, mehrere Krzherzoge, die Minis te r Kálnoky, Bylandt-Rheidt und Taaffe beiwohnten. Wien, 1. Juli. König Milán, ist um 11 Uhr Yormittags hier eiugetrofien und im Hotel ímperíal abgestiegeu. Wien, 1. Juli. Bei der heüte stattgefundenen Serieuziebung der Vier­uudfünfziger Lose wurden íblgende Serien gezogen: G6, 169, 257, 692, 706, 766, 830, 860, 908, 1010, 1019, 1110, llSd, 1235, 1260, 1371, Í4Ö3, 1431, 1538, 1540, 1687, 1754, 1878, 18S4, 1924, 2)42, 2077, 2094, 2171, 2257, 2ó99, 2412, 2419, 25$2, 2687, 2693, 2778, 2797, 290*, 3125, 3315, 3559, iföSl, 3071, 3729, 3S05, ö98o. Teíegramm der „Ungarischen Post ;í . Raab, 1. Juli. Zwiseben dem Redactet.r und II( nvéd-OLeilieutenant in ilor Keserve Mnriz Katona und Ludwig iléntaller fand heute e ; n l'istoieudue I statt. Die öecuudanteii Katóna's waren die líéumten der liaabregulirüngs-Ge­Ktíllschaft Krisztiukovici und Inkey, die líentallei-'s die Abgeonlneten Kom­játhy und Orbán. D-ir í'ordernde Thíil war Iléntaller. Bedm^ungen waren : 30 distanee, je 5 Hchritte Avam;j, eiu Schuss. Iléntaller macii te von dm' Aivniice Uebrauch. Katona schona vom I'l.ttze, worauf Iléntaller die Pistole seríkte und dieselbe dem Gegner vor die Fűsse warf, Alit tüesüin war der \ct zu Knde. Értéktőzsde. — Eífccícnbörsc. London, jun. 30. Zárlati árfolyam •— S <•. h 1 u s s o Ü 11 r s o. 1% magy.áríUsyjárit'lék ( 47<, osztr. arain járadék 1.4'2'7'u osztr. ezüstjárad. ( ._ >''/ 0 u 'ig. GÓldronte..., T 4"­0 ü.ifcürr. Ool-lrente.. " j 4*2', 0 österr. Silberrentc *' Yngol cousólok p-jj Q- C*"-«*sii váltóár 20 iVankys darab . lOxüfií; — Sillicr 44.Q2. Nyugodt — ruhig,­Becs — Wiea. jul. 1. Megnyitás — E r 0 f t n a » g. )sztr. hitel bank-részv , ! M.igy. hitolo.-részv I 20 franko-; In Jent. Credit-Ac.tion | üng. Oroilit-Articn '~ ' 20 tu-iiiiksstiiVk.j iy) ' H i" fl ung. iíolfírente..... | Ung. HyjJotlwkb.-A.-ti.«i ~ " j Ü. u. Wu.-.isilj.-Aci. iiagy. ui*s:í. líank ivdz.\ — l*n^. Laudusbank-Actiűn —.— Sátá.d -'- ÍÜÍ:. Bécs — Wien. jul. J. I. élűtüxaue — 1. V o r b ü r s o. ).«';r. hitüünt. r''K/.v. .. , ^ An^ui-usztr. bank részv. j (Jnio-baiik r'.szv ,. ( ípstv-rr. Crclit-Acáon.. l Anglo-Au.str.-HaiÍk-Act. " " | Üniuii,-íi.iiik-Afiti ;n " K-li vasúti részv | 20 frankos . . ft Oszt/. úlUinv.i -u:i ré-zv. ,­irhlbalin-A'-i.U'ii * 20 LÜMiik-istik-ko 1 '* H Oüítjr:-. ÖUUitb.-A«-ti.;H lágy. bitnl-részvóny... 4"/ 0 magy. árauy-járatí _ | 5' u m. papir-játuilck... ÍJ>if. t'jvlit-Antién ~ j l"/ 0 iing. Uulilruntií | ö u / 0 ung. tapierrento.. Osendos — sUll, Bécs — Wien, 'y.l. 1. II. o 1 ő t ő z sd o ~ II. V o r b Ü r s o. hzt;-. liitelint. részv. .. ,; Angűl-odztr. bank részv.. _ i Sía^y. hitolb. részv. ... )C , loátorr. CfedL-Ai-.ciüii.. -^­VJ \ An^hí-Austr.-Uauk-Act. 1 )K ün/. Creditbaivk-Av-tion ~" U l-'ank'ís KHU I Üsztr. állam vasúti részv.,,,-. n-i j Déli vasúti részv ., 0 Franlísstü'-.ke L . I Öustörr. Kttatib.-Ac.tiyn " u Siidbaini-Action *' uio-'n.iuk részvé.iy , 0J ... I 47o lI » Warany-járadék |0 , (n 5'/ 0 magy. papir-jánulék ™ nion-Haiik-Ac-tien .... " * * J l''/ 0 nng. Ujldruuta.... * j ö7o i'-'•'<»'• l j apit>r:*outo. '' 1 Szilárd — teát. Bécs — Wien. jul. 1. E1 ő z á r 1 a t — V o r s c b 1 u s s. sztr, bitid-ré-ízv. lJC ,., >>n -O bankos Osztr. átlainv. részv..... .. Qn est*rr. Credit-A'^U^rt. .• 20 l'ranksstürké ' 1 Üostorr. 8taaUb.-Ac.tien " " u éli. vasút rt'*<*zv Lniiü-bank \ Magy. híttdb. részv ... 1 lba!in-A'.-tien ' Ünion-Iíank " "I Vng. Crediibank-Aetion 0,1 iÜÍ). sursjegy 1304. sorsjegy | Aiigol-osztr.-bank-rószv. W). 1.USO | 1801. Lose ' | Anglu- Austr.-BankrAct. " * /o Hiagy. ara'iy-já.'.ulék — 4% ung. OojlroHto lül.iá. liágyadt — matt. B idapest. június 1. Zárlati árfolyamok.—- Schlnsscourse. Osztrák- hitolrészvény .. .-jo.) KQ I Magyar vasuti-külcsön . | Magy. nyerőin, kölcsön ^ Oesterr. Creditactien '. i . Ung. Eisenbukn-Aulehen " Ung. Priiinicn-Anleiho . Magyar papir-járadék.. Magy. űjldteherin.-kOtv, _ SzÖÍedézsiuuválts. kötv.. Ungarischo Papiorrcnte ~ " I Ung. Grundontl.-Oblig. " \Vcinzebonfc-Ablüs.-0bl.. Magyar hitulbankrészv.. ,JQ_ Magyar keleti vasiit-r. Magy. jelzálogb.-részv.. ,^ 75 TJ.ig. Creditbank-Actien " j Ungar. Ostbahn-Action. • •' | Ung. Hypothekonb.-Act. 4% uiajgy. aranyjáradék -Q Magy. kereskedtdi 11 ibank j,-,. 1 4°/o ungar. .Goltlrcnto.. ' j Ungar. Cominert-iáibank 1 Bécs — Wien, jun. I. Mugy. értékek zárlata — Seb 1 11 s s C p 11 r s 0 ung. WeríLpapiero. Magy. földteUerm. küfcv. . n , I Hagy. vasúti külcsíin .. ... I Krdélvi luJdfcehonn.kC'tv. .01-4 Ung. GrundentL-Ublig.. lu ' t,<y I Uug. líisonbalin-Anlubeu l,,L *" u Siobenb. Ümndontl.-Obl. Magy. hitclb.-részv..... — ÍÖ'/IVO m- füldb.-iut. zál. Alíuldi vasut-részv IRQ_ Uug. Cróditbank-Actien •' 5y/ 0 u. Bodonc-r.-Ffdbi-. * Alfdlder ISaliu-Ai-tion... Erdélyi vasut-részv — Magy. észak-kel. vasut-r. . 18*0. m.k. v. áll. ols. kii tv. Siobúnb. Baho-Actien.. ''^ Ung. NordosLb.-Acriim. 10l, " !l 1Ö7Ü. 11. Ostb. Slaats-Pr. 1Í569. m. k. v. á. ols.kütv. j Magy. nyer. k. sorsjegy . , 0 j Tiszav. vaViitrészvény.. 1S(50. u.Ostb.Stauts-Obl. ' . Ung. Praiuicn-l.ose .. .*. | TboUsbabu-Actien 'Szűlödézsmaválts. kötv.. ^QQ j M. lesz.- és váltéb. részv. j Kassa-Oderb. v.-részv... AVeinzobont-Obligatiou.. " U. Esc u. \Voclíslb.-Acfc " Kaschatr-Oderbb.-Action TL-zii és szög. k. sorsj. iwan' ö% papir-járadok K" 0"> :ií "a n y-járadék lO'Mt Thnissblial-l'Osc ....... 5% Papierronto ' ' | 4"/ 0 Uoldredte yi. jelzál.-bítelb.-részv.. _ M. orsz. bank-részv. ... I Adria 111. teng. gőzlí. r. Ung. Iíypotk. Bank-At-t. " " j Ung. Landesb.-Actien.. " ' | Adria u. Scbifff.-Actíoii Bécs — Wien, jun. 1. Osztr. éróke'c zárlata — Scblusscourse üst. Wertbpapíere. Osztr. bifcul-részv ,, fi) , n j Angol-usztr. bank-részv. ..,, _ n j Déli vasut-részvóny .... qq Oesterr. Credit-Aetien.. ~ b " lu Anglo-Anstr.-Bank-Act.. , Südbabn-Action Osztr. állaiuv. részv — 4"/e osztr. arany-járadék ... ^ 20 frankos íonj* Oesterr. Staatsb.-Action *~ Ü,J 4% Österr. Üoldiente.. 11 l ; ÖU | 20 Franksstftcke Londoni váltóár 4.2 J /o papír-járadék.... „. „- ! Károly Lajos vasnt-rcszv. Londoner Wechsolcours 4*2% Papiorrento ö 1 óJ I Kari Ludwigsb.-Action. Osztr. hitelsorsjegy.... . IStíl. sorsjegy ,„ Osztr.-magv. bank-részv. QO­Oosterr. CroditrLose ... L,ü,í 18Ü4. Lose lüd- Oosterr.-nng. Bank-Act 4 2°/o ezüst járadék.... HO ftr . Cs. k. arany (vert) ..., - n , ÍSOO. sorsjegy ÍX/J R­4'2°/„ Silberrcnte Ö­0J K. k. Müuz-Unkaten... 3,4 1860. Lose Német bank váltuk f>on Török sorsjegy .- Elbevölgyi vasut-részv.. -« Doutscíie Bankwechsol. ü — u Türken-Lose I0 ' íd Elbethalbahn-Aetion ... Dunagözbaj. társ. részv. ^g- | WienerBankveroinrészv. Q^.J- Nyomott — gedrijekt. Uonau-Dainptscb.-U.-Ac. » , » Acfcion ' '"" Bécs, június 1. Tőzsdei tudósltá.-. Moglehctus sziláid irányzat mellett iolyt le az üzlet, régül azonban berlini jelentések nyomasztólag hatottak. Wien, 1. Juni. Börscbericht. Zienilh-h fest verlaufoud, drückte Boriin. Áru- és terménytőzsde. Budapest júniusi. (Terménytőzsde.) Buza tavaszra 8.19—8.21, őszre 7.78—7.79. Tengeri 1SSS. raájus-junins: a 5.4S—5.60, 1387. juL-augusztusra ő.b.í—5.61. itepeze aug.-szept. 5.5a—5.01, szeptember-októberre 12.*/ B —12. 5 / B . Szesz 25.50—26.—. Ó tengeri 5.40—5.50. Buza­kinálat mérsékelt. Vételkedv korlátozott. Irányzat mindamellett szilárd. Jb'orgalom 10000 mv Többi gabnanemü bágyadt. Csekély forga ; om. Arak változatlan. Bécs, június 1. (Qabona- és terményfízsdo.) Buza őszre, 8.12—3.17, 18SS. évi tavaszra 8.03 —8iD8. ltozs őszre 0,50—6.55, 1888. ávi tavaszra 6.80—6.85. Zab őszre 5.92—5.97, 1888. évi tavaszra 6.28—6.33. Tengeri junius-juliusra 5.61—5.66, július-augusztusra ó.6l—5.66, aug.-szept. 5.74—5.78, szept.-okt. 5.85—5.90, 1888. május-jun. 5.93—5.98. Olaj kész szállításra 31. íJ l .50, szept-doczoinberro 31.50—32.—. jannár-áprilra 32. 32.50. Jttepczo auguszt.-. Bznpfc. 12.75—12.85, szept.-októbérre 12.85—12.95. Szesz kész szállításra 26. 26.25, julius­zeptembui-re 26.25—26.50, aug.-októbérre 26.50—26.75, októberre 27. 27.25 frfc. Berlin, június 1. (Terményvásár, megnyitás.) Buza júliusra 183.50, szeptemb.-okt. 162.25. Rozs július-augusztusra 121.50, szeptember-októberre 125.75. Zab julius-augusztusra 93.50, szept,-októberre U9.—. Olaj júliusra 48.50, szopb.mb'cr-okffóborre 48160. Szesz juL-aug. 66.80, szeptemb.-okt. 67.80. Buza, rozs lanyha, zab bágyadt, olaj csendes, szesz szilárd. Rorschach, június 30. Lanyha. Kitűnő minőségű magyar buza 23'/ 3 . Hamburg, j ihin's 30. (Terméuyvásár.) Buza csendes, holsteini 185—190, rozs nyugodt íneklenburgi 130—134, orosz 96—10J. Olaj csendes, kész szállításra 45.50, Szesz júniusra 24-.70, július-augusztusra 2-1.70, szeptember-októberre 26.—, novumber-deczemburro ' 26.20. Időjárás: szép. Bréma, jun. 30. [Petroleumvásár.] FiuomikiU potroloum kész szállításra 6.00, gyönge. Antwerpen, jun. 30. l^iuuinitott petrubuu kész száliitáíiM 15.V s frank, nyugodt. Ham'Jury, jun. 30. Petroleum pang, kész száílitásr.i 5.90, augusztus-decz. 6.20 m. Paris, jun. 30. jTerményvásár.] (lísti.) Búza f. hóra 24.SJ, júliusra 24.80, juliuí-augusz­tusra "24.75, 4 utolsó hóra 23.75 (lUO kilogranimonkiu*;). Liszt 12 márkás f. hóra 54.25, júliusra 51.50, július-augusztusra 51.00, 4 utolsó hóra 52.75 (10-) kilo grammon kint). Olaj folyó hóra 56.25, j.iiiusra 56»2-Í, július-augusztusra 56.25, 4 utolsó líóra 57.50. Szesz folyó bora «J4.—, jnlitur.L 43.—, julius-augjsztusra 43.—,4 utolsó hóra 40.75. Buza, liszt bágyadt, olaj nyugodt, szesz huu-so. NewyoriC, június l. (Kábel-távirat.) Finomított pütroluum 70'' Abel Test. Newyorkban Ü a /ai PlüladolpInában Ü"7s> United Pípo Lino Certineates 0L'/„. Nyers petróleum 5. 7 / g . Liszt 3.50. Itio kávé 17'/a* Szalonna névleg. Vörös téli báza kész szállításra ncvl., júniusra névlog. júliusra 8i.'/ii októberre 85. l / t 100 kilogrammonként. Fuvardíj tmperial-tniarterként Eszak­amurikából az angol kikötőkbe és az ezekkel hasonló magasságban fekvő szárazföldi kikö­tőkbe 2'/ 4 . Zsir wilcos-jégyü 7.—, Fairbank-jegyü 7.10, Tongeri 46''/ 4 . London, június 30. Jávaczukor 13 s / s nyugodt. Wüareh- und ProdiicÉCiibÖrse. Budapest, 1. Juni. (P r o d u *• t o n m a r k t.) Frübjahnveízon 8.19—8.21, Herbstweiz'on 7.78—7.7y, Mais per IS SS. Mai-J uei 5.48—5.50, per 18S7. J uli-Ang. 5.59—5.61 Kohlreps por Aug.-Sept. 5.59- -5.61, per Sejtomb.-Octobor 12. 3 / 8 —1-.'/•* Spiritus 25.50—26.—, altér Mais 5.41)—5.50. Weiznuofl'erte miissig. Kauflust begrenzt, doniioch lest. Umsatz 10000 Mt, Yolle Preisc bezahlt. Allos Andoré matt, wenig verkehrt. Unvorandort. Wien, 1. Juni. ((.letreidemurkt.) Weizen per Herbst von 8,12 l.is 8.17, per 1888. Früh­jahr 8.53—8.58. lioggen per Herbst von 6.5Ó-—6.55, por 1888. Frühjahr 6.80—0.83. Hafer por Hérbit von ö.Q'd bis 5.97, por 1888. Frübjahr 6.28—6.33. Mais per Jnni-Juli von 5.Ü1 bis 5.65, per Juli-AUgnst von 5.61 bis 5.66, Aug. st-Soptembor 5.74—5.79, por Septom* bor-October von 5.85 bis 5.b0, per 18 ;S. Mai-Juiii 5.93—5.98. liyböl prompté Lieferung von '31 .-^— bis 31.50. per Septomuer-Uezeuibor von 31.5.) bis 32.—, per Jatmor-April 32.—- ­32-.50. -Kohlreps p.; August-Sep";éinbor vóii 12 5 bis 12 SJ Spiritus " prompté Lieferung vuii 26.— bis- 26.20, per Juli-Sopteinber Von 26.25 bis 26.50, per Aug.-October von 26.50 bis 2íj.-75, per Október von 2 i.— bis 27.25. Berlin, 1. Jimi. Getreidemarkt (Anfmg.) AVi-izen por Juli 183.—, Septemb.-Octobor 162.25. lloggon per dufi-Augiist 1.2-1.50, l»'r Sepíum.iur-Oetober 125.75. líafjr 'per Jülí­Augast 03. 0 por Sept.-Öetob*:r 90.—. Büböl per Ja i -18.50, por Septombor-Oc-tobor 4S.60. Kpiriíivs per Jiui-A i gast 66.8'), per Soptoúiber-óktobor 67.30 per 10.000 Literpercent. Weizen Koggen liau, líafer ma t, Oél still. Sprit fest. Rorschach, 30. Juni. Flaa. Príma 23'/«. Hamburj, 30. .1 :;ní. (CietreiUéítiarki-) We.izon still, holsteinischor 185—190. lioggen ruhig. Meklenbiu'ger 130. I3s.—. russiscíier, ruhig, 96.— bis 100.—. Kiibui still, lóc'ó 45.50, Spiritus ruhig, por .Inni 24.70, per .)uÍi-Augu>t 24.70, pur September-October Llí.—, pttr Nuvember-Doeembér 26.20 Mark. Brenie.i, 30. Juni. (LVt-rol *u .u-ALirkt.) Rafauiries Petroleum per loco 6.00 M., schwach. Antwerpen, 30. Juni. Kaflniirtes Poícoloum per loco 15. i / i Fr<y. ruíiig % HT.nbur-j. 30. Juni. Potroleu.n gjsohafoslos, loco 5.90, pjr August-Üjcember 6.20Mark. Nu.vyGrii. t. Juni. Rafíiuirtns Potrotoum 70" Ab-1 Test. in Nuwyork ti"y„ liafíitiirtes Petroleum .U" .^bel Test. in Piüladelpbia 6Vp, United Pipe Line t'citilieates 61 1 /,, Huh-Petro­ltíiim D. 7 /;,, Mehl 3.50, Kío-KaíTue IT'/st Speek nom. itother AVinlorweizen loco 110111, per Juni nom., per Juli S1 */*» l' űl " Octobor 85. 9 /- Ots. per 100 Kgr. Fradit por Ímpuriál-Quarter 'von Norílamerika uach den ongliscbon Hü fen und mi!, dieseu auf gloicher Höho liegondon Contiuentnl-Landungspliitzon 2'/ 4 í'ts. Schmalz Marko Wilcox. 7.—, Fairbauks 7.10, Mais 4Ö'/4> Pari;, 30. Juni. (ProditcUurnarkt.) |AÍ>OIKÍS.| Wfken por htulbudon Monat 24.80, per Juli 24.80, por Juli-August 2-1,75. por vier letzton Monate 23.75. (Preis por 100 Kilogr.). - Álnhl, Zwölf-Marken per laufenden Monat 51.25, por Juli 54.50, por .1 uli-August 54.60, por vier letzten Monato 52.75. (Preis por 100 Kgr.) — Büböl per laufenden Monat 56.25, por Juli 56.25, per Juli-August 56.25, per vier letzten Monato 57.50.—Spiritus por laufendpn Monat 44.—, per Juli 43.—, p T Juli-August 43.—, por vier letzton Monato 40.75 Franos. Prois per 10.000 Litcrporcent, .ihzügiicb 2"/ 0 Eakompto. Weizen, Mehl matt, Ool ruhig, Spiritus hausse.

Next

/
Thumbnails
Contents