Politikai Kiadás 1887. június

1887-07-02

A Magyar távirati iroda táviratai. Lütticll, jun. 1. A Séraíne-bényában ée a Haas mindkét partján a stríke megszűntnek tekinthető. Az összes kőszénbanyáid).in újra elkezdték a munkát. 0(lessa, jun. 1. A szláv jótékonysági egyesület hétfői ülésében az egye­sület egy tagja az elnökség nevében scrfcóleg nyilatkozott a jelenlevő bolgár emigránsokról és az Odessában tartózkodó szerbekről. Az utóbbiak számos oroszszal együtt elhagyták az üléstermet. A visszamaradt egyesületi tagok Leontowitsch, tanár elnökké választását 23 szavazattal 5 ellenében megsemmisítették, és helyette Schimanoyskifc választották meg, ki az előbbi választásnál megbukott. Kopenhága, jun. 1. A bécsi lapok azon liirét, hogy a királyi pár Bécsből Livádiában szándékozik menni, jól értesült körökben valótlannak nyilvánítják. Ellenkezőleg, a .királyi pár június 10-én ideérkezik, a a király azután Londonba utazik, Berlin, jun. 1. A Németország és Francziaország közt a Sklaven-part­vid éken ele tbel ép téten dő vámrendszer tátgyában megkötött egvezméuy ma hi­vatalosan közzététetett. E szerint a Sklaven-partvidékeken eltörülő franczia és német birtokok egy egységes vámterületet fognak képezni közbenső vámso­rompó nélkül olyképen, hogy az egyik területen megvámolt áru a másik te­rületre minden további váumedós nélkül bevitethessék. Tárnok csak rum, dohány, puskapor és fegyverek után fognak beszedetni j minden más áruczikk behozata vámmentes. A vámokat német, franczia vagy angol pénznemben fize­tik. Az uj vámrendszer ugy a franczia mint a német területen egyidejűleg 1887. augusztus hó 1-én lép hatályba. A vámtételek egyelőre igen kis össze­gekben lettek megállapítva, nehogy a kezdetleges állapotban levő kereskedelem sujtassek. Németország azon indítványát, hogv a szeszes italokra mao-asabb vámtétel alkalmaztassak Francziaország nem fogadta el. Hamburg, június 1. A tűz a Strandquain és Hübenerquain csak dél­után volt teljesen elolthass valószínűleg az által keletkezett, hogy a felhalmozott gyapot önmagától meggyúlt és a tűz öt szalmával telt vasúti kocsi által me­lyek a gyapotraktár előtt állottak, tovább hurczoltátott. A Pro/n-ess" nevű gózös,mely szintén szalmarakományt akart felvenni, tetemesen lAVsJnHr a euVs rakománya azonban nem igen szenvedett kárt. Husz áruval me-rakott vasúti kocsi teljesen elégett. A „City of Dortround" mérnökét súlyosan megsérülve á ^drházba szállítottak. Egyik hajó alkalmazottjának neje és gyermeke , a vízbe tulralc. A kár nagysága meg nincs pontosan -megállapítva. ö lpni£ í l rÍS ^ JU l U3 É 0 PH™ comique,romjainak átkirtatását befejeztél < elenleg csupán formátlan töredékek éi .összeolvadt érczdarabok találtatnak í i uenetett. ^e?ifiw_*^t ko^ibaíL.saallitottak erob' " nia.^7nogy p^zü^i cuíoknai^fog-va^ Tiívataloslm nem^íog részt venni a vilfi^ . kiállításban-. . - ./ Szófia, jun. 20. (A Havas-ügynökség jelentése. Határozottan állítják, hogy Stoilow Belgrádon való átutaztában látogatást tett Ristiesnél ésPa többi uj miniszternél is, és mindeniktől biztosítást nyert, hogy a két ország között fenálló jó viszony semmiképen sem - fog változtatást szenvedni. London jun. 20. A királyné ma "NVindsorból megérkezett. A pályaud­vartól a Buckingham-palotáig vivő utczák mentén a királynét sürü néptömeg várta és lelkesen üdvözölte. A város már ma ünnepi díszt öltött. Az utczákon sürü néptömegek járnak felhasználva a szép időjárást, a díszleteket és a kivi­lágításhoz való előkészületeket szemlélik. A házak minden felé fel vannak zászlózva allegorikus képekkel és loyalitást kifejező feliratokkal feldíszítve. Az ünnepély az előkészületek után ítélve fényben tul fog tenni minden eddig An­golországban látott ünnepélyen. Angolország minden városából érkeznek hírek az ottani ünnepi előkészületek nagyszerűségéről. Paris, jun. 20. A „Journal des Debats" azt írja, hogy Flourens külügyminiszter utasította Mony nagykövetet, kérdezné meg 1) e p r e t i s t ő 1, váljon midőn a kamarában a Massauahra vonatkozó interpellátióra válaszolt, tényleg ugy nyilatk ozott-e, ZoullaróT és a Dessi-sziget felől, a mint ezt a hír­lapok köz^Kej^T B e p r e t i s pedig erre azt válaszolta, hogy nyilatkozatát, nem pontosan közölték és megígérte, hogy a nyliatkozat helyes szövegét Elou­rensnek meg fogja küldeni. Paris, jun. 20. A „Journal des Debats u-nak Pétervárról jelentik, hogy Oroszország az armeniai határon azon két mozgósított hadtest egyikét szándé­kozik összepontositani, mely jelenleg Bessarabiában állomásozik. : Az „Országgyűlési Értesítő" táviratai. Zágráb, jun. 20. Jankovits nemzetiségi O r a 1 j b a n megralasz­tatott. Pozsony, jun. 20. A hírlapi közieményék a dunaszerdahelyi történtekre., vonatkozólag túlzottak. A tényállás a hivatalos informátió alapján következő;, A választás után körülbelül 24 óra múlva a felsŐ-utczában tüz támadt, mely tűz GO — többnyire szalmafedelü házat — elhamvasztott. — A választás nyu,-. godtan elmúlt, csakis Zipser ügyvédet, ki provocáló természete miatt nem ked­velt személy, elpáholták és a sárba dobták. Különben senkinek haja szála sem, görbült. A katonaságot csak a szolgabíró requirálta. Most minden nyugodt. Wahitelegramme der „Ungarischen Post". 20. Juni. Kaschau, 20. Juni. Maurus Jókai (L.) wurde mit einer Majoritat von 125 Stimmen gegen Eugen Deil zum Abgeordneten gewáhtt. Nagyeiiyed, 20. Juni. Die grosso , Mehrheit der zum Abrudbányaer­Yerespataker Bezirke gehörigen Hberalón "Wahler habén den Staatssecretai* Franz v. Beniczky 1. gegen Boer als Candidaten aufgestöllt. Die "Wahl des Staatssecretárs kann fílr gewiss angenommen werden. Zu Abgeordneten wurden gewahlt: In Rózsahegy Josef Kajuch, ]., einhellig, in Gross-Zorlencz Georg Szerb, 1. einhellig, in Karansebes Trojan Doda (N.) mit Acclamation, in Kezdi-Yásár­hely Alexander Benkő, I. mit Stimmenmehrheit, ím Szászkaer Bezirke Jokann Asboth, h, in Besztercze Carl Fluger, 1.. Teíegramme des Ungarischen Telegraphen-Correspondenz-Bureau. Lüttich, 1. Juni Der Stríke ím Bassin von Seraig und an den beiden Maasufern erscheint beendigt zu sein. In allén Kohlengruben wurde die Ar­be\t wieder augfgenommen. Odessa, 1. Juni In der Montagssitzung des slavischen "Wohlthatigkeits­vereines ausserte sich ein Mitglied im Namen des Vorstandes beleidigend ge­gen die anwesenden bulgarischen Emigranten und die in Odessa weilénden Serben. — Letztere verliessen mit vielen Kussen das Sitzungslokal. Die zurück­gebliebenen A T ereinsmitglieder kassirten die ain 23. Kai stattgehabte "\Vahl des Professors Looniovi t s c h zum Prasidenfceu und wahlten S c h i m a­n o v s k i, welcher bei jener Wahl durchgefallen ist. Koponliagen, 1. Juni Die Nachricht der Wiener Blatter, dass der Ku­nig und die lumigin sich von Wien nach Livadift zu bégében beabsichtigen, wird von gut uuterrichteter Seite als unrichtig bezeichnet. Der Kunig und dio Konigin kehren vielmehr am 10. Juni hieher zurück. Der König reist alsdann nach London. Berlin, 1. Juni. Die Uebereinkunft zwiscken Deufcschland und Frank­reich über die Eiufülirung des Zollsystems in den beiderseitigen Gebieteu der Sklavenküste wurde heute veröfféntlicht. Die Uebereinkunft basthnmt, die deutschen und französischen Besitzungen an der Sklavenkuste sollen ein ein­heithches Zollgebiet bilden ohne Zwischenzollgrénze, dergestallt, dass die auf einem Gebiete verzollten Waai-en in das andere ohne neue Abgabe eingeführt werdenkön­nen. Zölle werden erhoben von Rum, Tubák, Puiver und Gewehre. Alle andereu Artikel unterliegen keinem Einfuhrzolle. Die Einhebung findet in deutschem iranzüsischem oder englischem Gelcíe staít. Da^ neue Zollsystera tritt gleich­zeitig m den deutichen und französischen Gebieten am 1. August 1887 iu Ivraí't. Die Sfttze sind niedrig, um ifi elit deü'in den ersten Anfángen befhidlir cnen Handel zu schwer zu belasfcai. Die Vurseliliige Deutschlancts, die Spiri­tuosen Jíoher zu üela-ten, wurden VOJI Frankreicii abgelehnt. Paris, 1. Juni. Die íUumuugsarbeiten in der Theater-Kuine sind besn­digt, inuimehr werden ungeíbrmte F.agmeuta und geschmolzene Metallstiicke gefunden. Dem „Temps" zufolga" batrii r t (h> tff.eelle Liste dér Opfer 70 von denen 08 agnoscirt wurden. Ausserdem wu.den z>véi Wágen mit menschlicheh Ivorperfcheiien m die Alorgue gebraclit. Hamburg, 1. Juni. Das Feuer am Strandquai und amHübeneruuai wurde erst jsiaenmitug vollsíöndig ge:ö»cht. Das Feuei- ist vermuthlich durch Selbst­entzundung erstanden und wurde durch fünf vor dem Baumwollschuppcn ste­iiende mit bt/oh geíullte Eisenbahnwagen weiúrverbreitet. Hierbei erlitt aucli üer Daiupfer irogress", welcher Stroh verlao>n sollte, bedeutenden Schaden , Oie ^aduiig desseiben j wurde weniger beschadigt. 20, mit Gütern bekdene SÖ?f W Tt U ™*™™xt; ein íngen-eur^ City of Dorrmund wm^^ ; ihebjie#v.,ietzt nK das Ifosoit^ ítesclug^e FrM^d das. Km eiuátí^ -"eila" Ivou., — Cabinet in Kenntniss, dass sie sich a ^_ ausstellung nicht betheiligen werde. London, 20. Juni. Die Konigin ist heute von Windsor eingetroffen und. wurde auf dem ganzen Wege vom Bahnhof bis zu den Buckingham-Palast von der dichtgedriingten Menschenmeiige enthusiastisch begrüsst. Die Stadt bietet schon heute einen festlicheu Anblick d'ar. Eine grosse Menschenmenge durch­wo"t bei prachtvollem Wetter die St^-assen, um die Decorationen und Yor­bereitungen zur Illumination zu basichtigen, welche in den Haupfcstrassen aller Stadtviertel in grossartiger Weise getroífen werden. Die Ilau8er sind mit Fahnen, Blumen und allegorischen Figuren ge­fchmückt, welche loyale Inschriften tragen. Die Feier verspricht in England in dieser Grossartigkeit nocli nie dagewesen zu werden. —- Aus allén Stádten En<dands laufen Berichte über ahnliche Yeranstaltuneren ein. Sofía, 20. Juni. Die „Agence-Havas" meldet: Man versichert, dass Stoi­low anf seiner Durchreise in Belgrád Ristícs und den übrigen neuen Mmistern Besuche abstattete und von allén die Yersicherung erhielt, dass in den guten Beziehuugen zwischen beiden Landern keinerlei Aenderung eintreten solle. Teíegramme der „Ungarischen Post". Pressbuvjr, 20. Juni. Die Mittheilungen über die Yorgange in Duna­Szerdahely eutsprechen durchaus nicht den Thatsacnen. Auf Grund amtlicher Information lasst sich folgender Sachvérhalt oonstatiren: 24 Stunden nach der ' "Wahl brach.in der oberen Gasse ein Feuer aus, welches 60 Hauser, grössten­theils mit Stroh gedeckte Objecte, vernichtete. Die Wahl verlief ruhig, nur der Advocat Zipser, unbeliebt wegen seines provocatorischen Benehmens, wurde geprügelt und nur in die Kothlacke geworfen; sonst wurde Niemandem ein Haar gekrümmt. Das Militar wurde nur durch den Stuhlrichter requirirt. Jetzt ist alles rubig. Ágram; 20. Juni. Bei der heutigen Landtagswahl ín Ozalj wurde der J Gutsbesitiser Jankovits (Naüp^ajnaríej) r gewáhlt. Értéktőzsde. Effectcnbörse. Berlin, június 18.Zátlatí árfolyamok — Schlusscourse. 4,2% papír-járadék.... «-. 9 n 5°/ 0 osztrák papír-járatlók 77í m 4'2% ezüst-járadék.... rr 9 n . 4.2% rapíor-Jíonte.... Wl£V 5% Östcrr. Papierrente '* w 4*2°/ 0 Silberrente; OD ' dU 4°/ 0 osztr. anmyjáradék QA 7N 4% magy. arany-járadék ft i CA Ő% magy. papirjáradék L in 4% ösfcorr. Gold-Beata. öl * ÍU 4% ungar. Goídrento.. öi ' ou 5°/ 0 ung. Papiorrónto.. aau Magy. kel. v. kötvények 77fín 5% kel. v. elsőbbs. kütv., «„ . n Hitelrész vények VÜK- Ostbahn-rObligat.. - . u ö% Ostbahn-Prioritafcen iU-­AU Creditactien 40 ( '~~ Magyar hitelrészvény .. • Oszbr. államvasut-részv. , { .. 0 Déli vasút részvények._ Ungar. Creditactien ... ' 0esten-. Staatsb.-Actien Südbahnaction Károly Lajos vasutrészv. OOCQ Kassa-Oderberg v.-részv r „ Román vasút részvények Kari Ludwigs-Bahuact.. ou Kaschau-Oderbb.-Aűtien 0 ' Kumanischo Balinactien *~" Orosz bankjegyek luqon Bé csi váltóár Jíínr­n IL kibocs. kel. kölcsön. , A m RussiscUo Banknoton .. LOOtúVJ Wiener Wechseloours.. LUU ' ,u Oriont. (rnss.) Anl. II. E. öb * 4U M. ország, barik-részvény Magy. jolz. hitelb.-részr. Magy. lese. és váltób.-r. Ung. Landesbank-Acfcion " * Ung. Hypotiib.-Actaen.. * Ung. Esc- u. AVochslorb. ' Elbevölgyi vasufc-részv.. osn rn Bágyadt — matt Elbefchalbahn-Aeticn... J8b­J °

Next

/
Thumbnails
Contents