Philatelia, 1924 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1924-01-01 / 1. szám

ityii atm ncr. rui< b^(o5,m KilYVI&RA. 10. évf. 1924. _____________január________________1. szám PH ILATELIfl Bélyeggyüjtési folyóirat, meg­jelenik havonkint egyszer Előfizetési árak csak egész évre fogadtatnak el: 30 cK; 70 dinár; 140 lei; 10.000 magyar korona; 40.000 osztrák korona; 2 dollár Főszerkesztő : Örvös János Minden levelezés a főszerkesztő cimére intézendő: Alle Zuschriften sind zu richten an : Redacteur Johann Örvös, Wien, VII., Kaiserstraße Nr. 79, I. Stock, Tür 8 Ankét az okkupációs bélyegekről Az okkupációs bélyegek körüli vita egy idő óta szünetel, még pedig azért, mert a támadók, kik az ily fajta bélyeget „svindli“, „nem hivatalos“ de minden eset­ben gyűjtésre alkalmatlanoknak szerették volna feltüntetni, ezen bélyegek mind szélesebb körű elterjedése után visszavonulni voltak kénytelenek. Még ők is be­látják, hogy céltalan ma is a „ne gyiijtsüket“ kiáltani, mikor min­denki gyűjti már ezeket. Helyte­len volna azonban ezzel napi­rendre térni a kérdés felett, mert az objektiv itélőnek is el kell is­merni, hogy a gyűjtésnél irányí­tásul szolgáló katalógusok szuk- cesszive a valótól eltérően korri­gálják az okkupációs bélyegek felsorolását. De megtárgyalás alá kell venni ezeket a kiadásokat azért is, mert az újabb bélyeg- őzön idejében nagyon sok gyűjtő fog a magyar speciális gyűjtésre áttérni, kibővítve ezt az anyagot a megszállási és a magyar bé­lyegeken megjelent provizórikus uj állambeli bélyegek gyűjtésével. Nézetünk szerint ezen két utóbbi fajta bélyeg szorosan egymáshoz is tartozik s a „forradalmi“ kia­dások két válfajaként tekintendők. Az okkupációs bélyegekről in- ditott ankétünk folyamán tehát ki­térünk a magyar bélyegeken meg­jelent uj állambeli bélyegekre is (Fiume, S. H. S., Ceskoslovenska stb.) s hisszük, hogy cikkek és nyilatkozatok sorozatos közlésével nemcsak teljes világosságot, de békét is teremtünk a „forradalmi“ bélyegek probléméja körül. Felkérjük tehát a szakírókat és gyűjtőket, hogy a kolozsvári, nagyváradi, debreceni, szegedi, baranyai, aradi, fiumei, S. H. S., „Ceskoslovenska“ stb. bélyegek­ről nyert ismereteiket ankétünk utján a gyüjtővilág tudomására hozni sziveskedjenek, hogy ennek befejezésével ez a probléma meg­oldott és kimentett legyen. * (o■ j.) — Ankétünk első közleményei: /oszt József: A „Baranya“ bélye­gek történeti és kritikai megvilá­gítása. — Örvös János .• Terveze­tek podkarpatska russi bélyegek kiadásáról. Lapunk következő számában Joszt József folytatja „Baranya“ ta­nulmányát, Biró Marcel és Örvös János pedig a Debreceni zóna Lés II. kiadásáról hoznak rendkívül érde­kes cikkeket. Ugyancsak februári jubileumi számunkban vetjük fel azt a kérdést: nem-e léteznek egyes okkupációs bélyegekből utánnyo­mások is? Ezen számunk 16 oldal. — Egy szám ára 3 Ke, 7 din., 14 lei, 1000 magy. K

Next

/
Thumbnails
Contents