Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-07 / 130. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. JÚNIUS 7., HÉTFŐ Nagyváradi nyilatkozat A püspöki palota sorsáról Draskovic: vádemelés / Uj orosz béketerv? A Magyarok Világszövet­sége közreadta a Király- hágómelléki Református Egyház nyilatkozatát, me­lyet a június 5-i elnökségi ülésre kapott meg. Nagyváradi püspöksé­günk székháza a 30-as évek végén, a hívek önkén­tes adományaiból épült. A kommunista rendszerválto­zás idején a hátalom önké­nyes módon elkobozta egy­házunktól, és a Román Kommunista Párt tulajdo­nába juttatta. Azóta egyház- kerületünk egy albérleti apartmanban kénytelen meghúzódni — tartalmaz­za a nyilatkozat, amely így folytatódik: — Az 1989-es fordulat után elkezdődött a harc az épület visszaszerzé­se érdekében. Pert indítot­tunk jogos tulajdonunkért. A kommunista visszaren­deződés útjára lépett új ha­talom rendre elgáncsolta jo­gos követelésünk érvénye­sülését. A vele összefonó­dott régi-új bírói hatalom nem adott helyt keresetünk­nek. Háromévi esélytelen küzdelem nyomán ügyünk Európa keleti részében erő­södnie kell a stabilitásnak, nem szabad „köztes Euró­pának” létrejönnie. Az egész térség számára hosz- szú távra szóló koncepciót kell kidolgozni, ennek a koncepciónak az összes érintett állam biztonsági igényét figyelembe kell vennie — jelentette ki szombaton a német védel­mi miniszter Garmisch-Par- tenkirchenben a George Marshallról elnevezett kuta­tóközpont felavatásán. Az eseményen megjelent az ország Legfelső Tör­vényszéke elé került. A kö­vetkező — sokadszori — tárgyalásra június 4-én ke­rült sor, Bukarestben. Március 31-én a román külügyminisztérium sajtóér­tekezletén Mircea Geoana szóvivő — elébe menve a várható törvényszéki hatá­rozatnak — kijelentette, hogy épületünk „sohasem állt a református egyház tu­lajdonában, hanem azt min­dig is a román állam birto­kolta”. Tudomásunkra jutott, hogy — többek között — Románia svájci és hollan­diai nagykövetei, bizonyos dr. Ion M. Anghel és Nico- lae Iordache urak szintén a külügyminisztérium hamis előítélete értelmében veze­tik félre állomáshelyeik po­litikai-egyházi közvélemé­nyét. Legutóbbi amerikai útja alkalmával nem kisebb mél­tóság, mint az ország elnö­ke, Ion Iliescu nyilatkozott hamisan a romániai kisebb­ségek ingatlan-visszatéríté­si ügyeiről, köztük a mi Für Lajos magyar honvé­delmi miniszter és Lőrincz Kálmán, a Magyar Honvéd­ség parancsnoka. A meghí­vottak között volt Les As- pin amerikai és Pavel Gra- csov orosz védelmi minisz­ter is. A stratégiai tanulmá­nyok garmisch-partenkir- cheni Európa-központjának célja, hogy elősegítse a szo­rosabb kapcsolattartást, a jobb megértést katonai terü­leten az európai országok között. A bajorországi köz­pont védelmi és biztonsági püspökségünk jogtalanul el­idegenített székházának vo­natkozásában. Történt mindez a legfel­ső törvényszéki tárgyalást közvetlenül megelőző idő­szakban, nyilvánvaló össz­hangban a nacionál-kom- munista hatalom és szélső­ségesei kisebbség-, illetve magyarellenes propagandá­jával. A külügy és az elnöki hi­vatal vonatkozó megnyilat­kozásait egyházkerületünk a bíráskodás befolyásolásá­ra irányuló politikai nyo­másgyakorlás kétségbevon­hatatlan eseteiként értékeli — szögezi le a dokumen­tum. A Királyhágó-melléki Református Egyház mint az 1989-es romániai forra­dalom — a temesvári ese­mények — cselekvő része­se, követeli az önálló és pártatlan törvényesség tisz­teletben tartását, elkobzott tulajdonának — nagyvára­di püspöki palotájának — a jogszerű visszaszolgálta­tását. kérdéseket kutat majd. Ne­vét George Marshallról, a néhai amerikai külügy- és védelmi miniszterről, a há­ború utáni Európa újjáépíté­sére vonatkozó koncepció „atyjáról” kapta. Az avatási ceremóniát követő fogadásokon alka­lom nyílott arra, hogy Für Lajos „udvariasságinak” minősített rövid beszélge­tést folytasson Les Aspin- nel, valamint román és al­bán kollégájával, Constan­tin Nicolae Spiroiuval és Safet Zhulalival. Fekete-tengeri flotta-vita Nem hoztak előrehaladást a fekete-tengeri flotta sor­sáról folytatott orosz—uk­rán külügyminiszteri tár­gyalások. A Reuter jelentése szerint Andrej Kozirevnek'és Ana- tolij Zlenkónak nem sike­rült megállapodni arról, hogy miként lehetne meg­osztani Oroszország és Ukrajna között a 300 hajó­ból álló flottát, illetve hogy Moszkva milyen fel­tételek mellett vehetné bérbe a hajóhad bázisát, Szevasztopol kikötőjét. Afrikai főpap lett a dékán Az egyház történetében először afrikai — fekete — főpapot választottak a bíborosi kollégium élére: az új dékán a 71 éves, be- nini származású Bernar- din Gantin. II. János Pál pápa jóváhagyta kijelölé­sét. Az új dékánhelyettes Agostino Casaroli lett, aki VI. Pál pápa idején a Vatikán keleti politikáját irányította, II. János Pál mellett pedig az államtit­kárság vezetőjeként műkö­dött 12 éven át. A pápát megválasztó bí­borosi kollégium élén álló dékán inkább tiszte­letbeli, mint érdemi tiszt­ség, „első az egyenlők kö­zött” a fontos testületben. Az eddigi dékán, a brazil Angelo Rossi bíboros 80 éves elmúlt, s ezért le kel­lett köszönnie a tagságról. A 79 éves Casaroli bí­boros a Vatikán külpoliti­káját irányította hosszú évtizedekig, megvalósítva a nyitást Kelet-Európa felé a kommunista kor­mányzatok idején. Vitalij C„ ........ ............... ü gyminiszter-helyettessel, Borisz Jelcin elnök dél­szláv ügyekben illetékes személyes megbízottjával tárgyalt szombaton Moszk­vában a horvát államfő. Franjo Tudjman útban Kí­nába állt meg rövid időre az orosz fővárosban. Az Interfax moszkvai hírügynökség jelentése sze­rint Csurkin a megbeszélé­sen jelezte: Oroszország újabb terven munkálkodik a boszniai helyzet rendezé­se érdekében, amelyet a május 22-én Washington­ban elfogadott önhatalmi akcióterv keretében dolgoz ki. Tudjman elnök az őt fag­gató újságíróknak elmond­ta: nagyra értékeli a bosz­niai helyzet rendezése érde­kében kifejtett orosz erőfe­szítéseket. A horvát elnök egyúttal sérelmezte, hogy hazáját is szankciókkal sújtják, pedig — mint állí­totta — Bosznia-Hercego­vinában nincsenek horvát csapatok. Csurkin Dobrica Cso- szics jugoszláv elnök me­nesztésével kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hpgy ez semmi­lyen formában nem hat majd ki a szerb—horvát kapcsolatokra. A horvátor­szági szerbek „parlament­je” szombaton, hatórás vita után úgy határozott, hogy június 19-ére és 20-ára nép­szavazást ír ki a „boszniai szerb köztársasággal” való egyesülésről. A népszava­zás — amelynek kimenete­le megfigyelők szerint alig­ha lehet kétséges —- a jö­vendőbeli „Nagy-Szerbia” létrehozatalának első lépé­seként Horvátország egy- harmadát és Bosznia-Her­cegovina kétharmadát, azaz a szerbek kezében lévő területeket vonná ösz­sze egyseges aiiamma. A szerbek a jelek szerint ma­guk is biztosak a sikerben. Pénteki ötórás, zárt ajtók mögötti kihallgatása után vádat emeltek Vük Drasko­vic, a Szerb Megújhodási Mozgalom vezetője ellen az állam alkotmányos rend­jének megdöntési szándé­ka, és egy rendőr megtáma­dása miatt. Ezt Draskovic ügyvédje közölte, hozzáté­ve: e vádpontok alapján akár 10-15 év börtönt is ki­szabhatnak az ellenzéki ve­zetőre. Miután a tétlenség egyenlő lenne a bűnrészes­séggel, Magyarország tá­mogatja ugyan a Biztonsá­gi Tanács határozatát a boszniai védett övezetek­ről, de úgy véli, hogy az nem ad kielégítő válaszo­kat a kérdésekre, s nem foglalkozik a lényeggel: az­zal, hogyan lehet visszafor­dítani az agressziót — han­goztatta felszólalásában Er­dős André magyar nagykö­vet. Nem vi'ágos a döntés­ben, hogy az miként kap­csolódik a Vance—Ötven­féle béketervhez, hogyan lehet biztosítani, hogy az övezetek csak átmeneti sza­kaszt jelentsenek, amely után az elűzött lakosság visszatérhet eredeti lakóhe­lyére, hogyan garantálható, hogy a zónák felállításával ne tartósítsák, törvényesít­sék az „etnikai tisztogatás” következményeit. Üdvözlendő, hogy a ha­tározat megvitatása után annak szövegébe fontos, pozitív változások kerültek — jelentette ki a diploma­ta. Magyarország támogat­ja a határozatot, mivel az ismét megerősíti, hogy te­rületek fegyveres elfoglalá­sa elfogadhatatlan, s hogy a védett övezetek feállítása nem cél, hanem csak esz­köz. (OS) Felavatták a Marshall-központot Stabilitást Kelet-Európábán! VÉLEMÉNY Ezekben a napokban Francesco Nit- tire gondolok. Ott sétál 1921 őszén az olasz tengerparton, haja ősz, rö­vidre nyírt; bajusz, sötét öltöny, nyakkendő. A férfi ötvenhárom esz­tendős, egy esztendeje még az olasz kormány miniszterelnöke. Egy és.négy ed esztendeje még a tri­anoni palotában ül, ott ül a győzte­sek oldalán és rábiccent a békeszer­ződésre, amelyet a gyászba öltö­zött magyar küldöttek sírva írnak alá. Ezekben a napokban, amikor bennünk, jó néhányunkban a szív és az ész csatája zajlik, Francesco Nittire gondolok. A két könyvre, amelyet az ezerkilencszázhúszas esztendők elején írt. Ezekre a sorokra gondolok, amelyeket 1921 kora őszén a tengerparton rótt a toll: „Immár minden ajakról el­tűnt a mosoly, nincs egyéb rajtuk, mint gyűlölet, fenyegető- dzés és felindulás.” Az európai láthatárt kémlelve a tegnapi olasz miniszterel­nök ellát a földrész minden zugába. Magyarországra is. Aki tizenegynéhány hónapja még aláírását tette a békeszerződés kíméletlen pontjai alá, oda meri írni könyve homlokára: „Nincs béke Európában.” Aki 1920. június negyedikén jóvá­hagyta Magyarország megtiprását, és tudomásul vette a zsákmány fölött osztozkodók mámorát, le meri írni, hogy Európában a magyarok a legnagyobb vesztesek. Fel meri, lelkiismeret-furdalástól gyötörve fel akarja sorolni a magya­rok iszonyatos veszteségeit, ítéletet mer mondani a trianoni ítélet felett. Első könyvében — a Nincs béke Európában — ezt olva­som: „A magyaroknál a leghatalmasabb a nemzeti érzés.” Ezt: „Büszke, kitartó nemzet.” És ezt: „Magyarország ezer éven át nagyon sokszor megmentette Európát és a keresz­ténységet az ázsiai betörésektől, és ha közben meg is tévedt, ma is Európa legfontosabb bástyája a bolsevizmus ellen.” Második könyvét — az Európa hanyatlását — így kezdi: „E könyvet fiamnak ajánlom, Vincenzo Nitti doktornak, aki ifjúi fővel önként vett részt Olaszország háborújában, vitéz­ségért háromszor kapott kitüntetést... Es ajánlom mindazok­nak, akik az én családomból, az én népemből és az én föl­demről ifjúságuk feláldozásával életüket adták nemcsak Olaszország boldogságáért és dicsőségéért, hanem egyben a béke diadaláért is, abban a hitben, hogy a népek szabadságá­ért küzdenek és halnak, azért az igazságért, amely egyfor­mán mér győztesnek és legyőzöttnek.” Aki 1921 szeptemberében a tengerparton bolyong, egy szétvert, kettéválasztott Európát lát, a legyőzőnek gyötrését és megalázását látja. Magyarországot látja, ahol a gyermek­halandóság és a tuberkulózis szedi áldozatait, a kifosztott, szétszaggatott Magyarországot látja, amelytől a győztesek hárommilliárd aranymárka jóvátételt követelnek. Ennek az embernek fáj egyedül a nyugati féltekén, hogy nincs, és alighanem évtizedekig nem lesz béke Európában? Most, ezekben a napokban, amikor Francesco Nittire gon­dolok, felütöm a könyveit. Olvasom, hogy a Trianon utáni időkben az egyik nemzetközi tanácskozáson elnöklő Nittit megkérdezték az újságírók: „Mi a legszükségesebb a béké­hez?” „Csak egyvalami szükséges — hangzott a felelet. — Európának mosolyognia kell.” 1990. június negyedikén írtam először Francesco Nittiről. Két nap múlva csengett a telefon. A budapesti olasz nagykö­vetség hívott. A budai várban a nagykövet, Francesco Nitti unokaöccse megszorította a kezemet: — Köszönöm, amit a nagybátyámról írt! — Köszönöm — mondtam —, amit az ön nagybátyja írt rólunk! (Kosa Csaba) Francesco Nitti a tengerparton

Next

/
Thumbnails
Contents