Pest Megyei Hírlap, 1985. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-03 / 1. szám

\ AZ IGAZI VIZSGA: HELYTÁLLNI A DOLGOS HÉTKÖZNAPOKON Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke az új év alkalmából köszöntőt mondott, amelyet kedden közvetített a rádió és a televízió. L| agyományaink szerint búcsúztunk az óesztendőtől és köszöntjük az újat. Szilveszterkor, ha egy éjsza­kára is, nem az elmúlt hónapok gondjai foglalkoztattak . bennünket, ma pádig előretekintve azt kívánjuk egy­másnak, hogy az új esztendő szebb és boldogabb legyen, mint a mögöttünk hagyott év. 1984 alighanem úgy vonul be történelmünkbe, mint egy, könnyűnek egyáltalán ■ nem mondható esztendő a sok közül. A két világrendszer közötti feszültség a pár­beszéd élénkülése ellenére sem csökkent, a gazdasági építőmunka külső feltételei számunkra tovább romlot­tak. A vártnál nehezebb körülmények mellett elért eredményeink nem lebecsülendők. Dolgozó népünk szorgalmas munkája révén a magyar népgazdaság a fő gazdaságpolitikai céloknak megfele­lően fejlődött Nemzeti jövedelmünk magasabb lett a tervezettnél, nőtt az ipari és a mezőgazdasági termelés, a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Olyan jelentős be­ruházások fejeződtek be, mint a Paksi Atomerőmű má­sodik egysége, a Dunai Kőolajipari Vállalat krakküzeme és a budapesti metró új szakasza. Felújítottuk a Szolno­ki Papírgyárat, az Állami Operaházat, az Árpád-hidat és a baleseti kórházat. Az elmúlt esztendő eredményei között tartjuk számon, hogy tovább javult a külgazdasági egyensúly, megőriz­tük a teljes foglalkoztatottságot és — ha nem is min­denki számára érezhetően — az életszínvonal elért szint­jét. Űj lakások, bölcsődék, óvodák, iskolák épültek, nö­vekedett a kórházi ágyak száma, széles körben megtör­tént a 40 órás munkahét bevezetése. Hazánk nemzetközi elismerése tovább szélesedett új társadalmunk építésében elért eredményeivel. Ennek a megbecsülésnek legfőbb tényezője az a szocialista nem­zeti egység, amellyel népünk felsorakozik politikánk mögé, egyre felelősségteljesebben élve demokratikus jo­gaival és kötelességeivel.' A másik az, hogy népgazda­ságunk a nehezebb feltételek közepette is teherbírónak, működőképesnek bizonyult. A harmadik tényező: kül­politikánk. A Magyar Népköztársaság aktív külpolitikájának leg­főbb célja: belső építőmunkánk külső feltétfeleinek ja­vítása, s — a többi szocialista országgal együtt — a béke és a társadalmi haladás ügyének következetes szolgála­ta. őszintén reméljük, hogy 1985 — a helsinki értekez­let 10. évfordulója — Helsinki szellemének, az enyhülés visszatérésének az éve lesz. Azért, hogy ez bekövetkez­zék, a jövőben is mindent megteszünk. Politikánk elismerését tapasztalhattuk, amikor az ál­lam- és kormányfők egész sora látogatott el hozzánk 1984-ben, és akkor is, amikor mi voltunk küldetést tel­jesítő vendégségben a velünk azonos vagy a miénktől eltérő társadalmi rendszerű országokban. Ezek a láto­gatások nemcsak egymás jobb megismeréséhez járultak hozzá, nemcsak a kölcsönösen előnyös együttműködés újabb lehetőségeit tárták fel, hanem a barátság szálait is erősítették és a béke egyetemes ügyét szolgálták. Az új esztendőben, amelyet most köszöntünk, ünne­peljük hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját, sor kerül pártunk XIII. kongresszusára, tanács- és ország- gyűlési választásokat tartunk, befejezzük a VI. ötéves népgazdasági tervet, és hozzákezdünk a gazdaságirányí­tás korszerűsítéséről hozott döntéseink gyakorlati meg­valósításéhoz. A 40. évfordulón ismét felmérhetjük, hogy országunk 1100 éves történelmében, népünk életében milyen óriási fordulatot jelentett a felszabadulás. Az eltelt négy év­tizedben kiépítettük, megvédtük és megszilárdítottuk a népi hatalmat. A gyors gazdasági fejlődés következté­ben hazánk elmaradott országból közepesen fejlett ipari- agrár országgá vált Alapvetően változott társadalmunk egésze, népünk műveltsége és életének minősége. A szociálisa társadalom építésében elért eredmények alapján országunknak neve s becsülete van földünk min­den kontinensén. Széles körű kapcsolataink kiterjednek csaknem valamennyi országra, függetlenül társadalmi rendszerétől. S e kapcsolatok annak ismeretében fejlőd­nek, hogy szocialista ország, a szocialista közösség hű tagja vagyunk, elkötelezve az emberiség haladása, a béke egyetemes ügye mellett. A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszu­sán nem kisebb feladat hárul ránk, mint társadalom­építésünk további programjának kidolgozása. Az élet minden területén következetes munkával fel kell tár­nunk és hasznosítanunk kell a szocialista rendszerben levő hatalmas erőforrásokat. Népgazdaságunk teljesítő- képességének növelésével, a gazdasági fejlődés fokoza­tos élénkítésével meg kell teremtenünk az életszínvo­nal emelésének, az életkörülmények javításának, a tár­sadalmi igazságosság jobb érvényesítésének anyagi fel­tételeit. Demokratikus intézményeink fejlesztésével a szocialista célok jegyében tovább kell erősítenünk a nem­zeti egységet. A szocialista demokrácia kiteljesedését szolgáló, módo­sított választási rendszer is az idén vizsgázik először a gyakorlatban, de a tanács- és országgyűlési választáso­kon vele vizsgázunk mi is valamennyien. Olyan embe­rekre kell bíznunk ügyeink képviseletét, akik már eddig is bebizonyították rátermettségüket, akik az országgyű­lés tprvényalkotó munkájában, alkotmányos funkcióinak gyakorlásában felel ősségteljes^részvé telre képesek, akik élni tudnak a tanácsok megnövekedett önállóságának lehetőségeivel. Az igazi vizsga azonban: helytállni a dolgos hétköz­napokon. Az idei esztendő gazdasági előirányzata a rea­litásokkal számolva szerény növekedést irányoz elő. Gaz­daságirányításunk továbbfejlesztésétől a munka haté­konyságát, eredményességének a javulását várjuk. Nem lesz könnyű a mind jobban élesedő nemzetközi ver­senyben helytállni, s egyidejűleg a hazai fogyasztók nö­vekvő igényeit is kielégíteni. De a magyar nép a mai­nál sokkal nehezebb helyzetekben bizonyította ráter­mettségét, szorgalmát és szívósságát l^zeknek a tulajdonságoknak a továbbélése biztosítja, hogy a magyar nép egy újabb felfelé ívelő szakasz alapjait rakja le. Biztosíték az is, hogy hazánk a társa­dalmi fejlődés leghaladóbb áramlatához kapcsolódik. Szövetségünk, sokoldalú együttműködésünk a Szovjet­unióval, a többi szocialista országgal békénk, biztonsá­gunk, szocialista építőmunkánk felbecsülhetetlen értékű nemzetközi támasza. E gondolatok jegyében — 1985 első napján, pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a kormány és a magam nevében is — kívánok országunk minden állam­polgárának, egész magyar népünknek, a világ békesze- i rető embereinek békés, eredményes, boldog új esztendőt. Ma: 3. oldal: A vállalkozó szenemet erősítve A többletből keletkezik a hiány 4. oldal: Emöerfantom vagy polihisztor ? A megtalált Tornyai-erökság 1 oldal: Kis község nagy sikere Jaguárok jó vadászata 8. oldal: Változatos szolgáltatások j Késsel támadt a bűnöző KGST-egyiittműködás Bővülő kapcsolata Magyarország és az NI gazdasági együttműködéséi három és fái évtizedében a 1 ország közötti külkereskedeli forgalom ötvenkilencszeresé növekedett. A kölcsönös áruforgalo különösen szembeötlően nö\ kedett a hetvenes években, anyagok és félkész termék cseréjében a magyar fél bau tot, timföldet, alumíniumip ■termékeket szállít az NDK bamaszénbrikett, káliműt. gya, növényvédő szerek, gut cikkek, filmek és vegyij termékek ellenében. A világpiachoz igazodnak Barkácsszerszámc. Sülysápról A VISZÉK Ipari Szövetke­zet sülysápi és piliscsabai részlegeiben készülő korszerű hobbyazsrszámok belföldön kevésbé Ismeritek, minit kül­földön. Népszerűségüket mu­tatja, hogy tavaly csupán az NSZK-ba, 15 millió forint ér­tékben szállítottak ezekből az ügyes eszközökből. Különösen nagy az érdeklődés a Sülysá­pon készülő százas típusú he- gesztőtranszformátor iránt A jelenlegi körülmények és az eddigi gazdasági szabályozók miatt azonban ■ mindeddig nem volt lehetőség a ‘megnö­vekedett kereslet kielégítésére. Az új esztendő változó gaz­dasági feltételei arra ösztö­nöznek, hogy a szövetkezet vezetői szorgalmazzák a két telepen a termelés növelését. Tervezik egyebek között, hogy Sülysápon, ahol jelenleg csak a szerszámok egyes részeit szerelik össze, most lehetősé­get teremtenek a teljes mun­kafolyamait végzésére. A ter­melést ily módon gazdaságo­sabbá teszik. Az év folyamán ezért Sülysápon a korszerű igényeket kielégítő lakatos- és festőrészleget is kialakítanak. A termelékenység-'növelésével ily módon jobban igazodhat­nak a világpiaci áraikhoz. Losonczi Pál fogadta a Bu­dapesten akkreditált diplomá­ciai képviseletek vezetőit, akik szerdán, az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki az Elnöki Tanács elnökének. Az Országházban Losonczi Pál fogadásán részt vettek Gáspár Sándor, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnö­kei és Katona Imre, az Elnöki Tanácp titkára is. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. Az MSZMP Központi Bi­zottsága táviratban üdvözölte az Afganisztáni Népi Demok­Hagyon.ány már Pest me­gyében az új év első munka­napján a Csepel Autógyárban munkásgyűlést hívnak össze. Ennek jegyében tegnap reggel hét óra előtt már sokan igye­keztek a központi gyár nagy szerelőcsarnokában megrende­zésre kerülő eseményre, mely az 1984-es év zárását s az 1985-ös indítását jelentette. A gyűlésen részt vett ár. Maró- thy László, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, mi­niszterelnök-helyettes, Krasz- nai Lajos, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára, Czank János, az MSZMP Központi Bizottsága párt- és tömegszer­vezeti osztályának munkatár­sa. Ott volt dr. Ilesik Sándor rendőr ezredes, Pest megyei rendőr-főkapitány, (az általa irányított testületnek ugyanis a nagyüzem kollektívája ado­mányozott csapatzászlót), to­vábbá Halasi Márton, a KISZ Pest megyei Bizottságá­nak első titkára, Fodor László, a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsának tit­kára, valamint a körzet párt­ós állami vezetői is. A mun­kásgyűlés résztvevőit, a ven­ratikus Párt Központi Bizott­ságát, a párt megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága ugyancsak táviratban üdvözöl­te a Svéd Baloldali Párt- Kommunisták Stockholmban január 2-án megkezdődött 27. kongresszusát. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke táviratban üdvö­zölte Radzsiv Gandhit, az In­diai Köztársaság miniszterel­nökévé történt újraválasztása alkalmából. NováK Béla Ismerteti az eredmé­nyeket — feladatokat dégeket Szomor Józsefné, a vállalat szakszervezeti bizott­ságának elnöke köszöntötte, majd dr. Novák Béla vezér- igazgató szólt az 1984-es év­hez kapcsolódó eredmények­ről s az idei feladatokról. A vállalat termelése tavaly meghaladta a 11,5 milliárd fo­rintot, s ez 6,6 százalékos nö­vekedést jelentett. A gyár 12 ezer 898 autóbusz-padlóvázat gyártott, négyszázzal többet, mint egy évvel korábban. Kü­lön figyelmet érdemel az, hogy a gyár gyorsan reagált a konvertibilis valutát hozó ex­portrendelésekre. Példáját ad­ták annak is, hogy gyorsan képesek megfelelni a piac igé­nyének. A termelékenység — annak ellenére, hogy a megszokott­nál több ízben okozott zavart az anyagellátásban a kooperá­cióban jelentkező nehézség —■ tavaly tovább javult. A 6,6 százalékkal magasabb terme­lési feladatoknak csökkenő létszámmal tett eleget a gyár. A kiemelkedő munka nyo­mán pedig több mint tíz szá­zalékot kitevő keresetnöveke­dést biztosított a vállalat dol­gozóinak. Az idei év tervelőirányzatá­nak megfelelően — a korábbi évekhez képest — jelentős mi­nőségi változás az,~ hogy a konvertibilis export terve már ma rendeléssel megalapozott. A cél az, hogy az Ikarusnak előreláthatóan 12 ezer 500 autóbusz padlóvázat szállítsa­nak, míg a lengyel partner­nek, az államközi egyezmé­nyek alapján, 200-at. A pót­alkatrészek szállítását pedig az igények figyelembevételé­vel egymilliárd forintban irá­nyozták elő. Űj színfolt a he­gesztő robotok munkába állí­tása is 1985-ben. Az sem el­hanyagolható, hogy az Idén hat százalékkal növelik a bé­reket, mégpedig a kötelezett­ségek teljesítésével arányban. Ezt követően dr. Marőthy László kért szót. Az új év el­ső munkanapján köszöntötte a munkásgyűlés résztvevőit az MSZMP Központi Bizottsága, a kormány nevében, eleget té­ve annak a megtisztelő meg­bízatásának, hogy átadja az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának, Kádár János­nak az üdvözletét, szívből jö­vő jókívánságait tolmácsolva. Majd rámutatott arra, hogy 1984 elteltével nehéz évet zár­tunk. Ezt jelezték a nemzet­közi élet eseményei, s az, hogy a népgazdaság számára oly kívánatos bevételek sem jöt­tek, illetve nem úgy jöttek be, ahogy terveztük, ahogy akar­tuk. Ügy tűnik, hogy az ered­ményekből egy vonással több, míg a gondokból egy vonással kevesebb várható 1985-ben. Hogy milyen lesz az idei év? Jeles események sorát hozza. Felszabadulásunk 40. évfor­dulóját, pártunk XIII. kong­resszusát, majd a tanácsi s a parlamenti választásokat. Munkából pedig nem keve­sebbet, mint amennyi az élet- színvonal növekedéséhez kell. Mégpedig a nagyiparra ala­pozva, az ott dolgozó munká­sokra számítva. Ezt követően a vendégek a Csepel Autógyár Bendi-Berica üzemét tekintették meg, ahol dr. Várnai Tibor műszaki igaz­gató adott áttekintést az al­kalmazott új technológiáról, ★ A Magyar Gördülőcsapágy Művek gazdasági egységeinél közöttük a diósdi gyárban is — a vállalat gazdasági vezetői ar­ról számoltak be a munkáskol. lektíva előtt, hogy az idén több mint 30 millió különféle gördü­lőcsapágy készül az MGM-ben, s változatlanul fontos felada­tuk, hogy kereskedelmi tevé­kenységükkel biztosítsák a népgazdaság teljes csapágy, szükségletét. Növelik tőkés exportjukat y.E. Adrisn, Krisztina, Sándor, Petra Mendei négyes ikrek Világgá röppent a hír: az év első napjának estéjén egy mendei asszony, Bakó Sándorné négyes ikreknek adott életet a fővárosi Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ szü­lészeti műtőjében. Az operáció — császármetszés — teammun­kájának egyik részese volt a szülészeti osztály alorvosa, dr. Ga- ramvölgyi György, ö válaszol kérdéseinkre (Interjúnk a 8. ol­dalon.) Közélet

Next

/
Thumbnails
Contents