Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

B A ciprusi küldöttség elutazott hazánkból y Szpirosz Kiprianu Kádár Jánosnál A hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársa­ság elnöke és felesége, s az államfő kíséretének tagjai, va­sárnap este az Erkel Színház­ban megtekintették Verdi: Ri- golettó című operáját. A Ciprusi Köztársaság el­nöke, valamint kíséretének több tagja hétfőn délelőtt Bu­dapest nevezetességeivel is­merkedett. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, hét­főn az MSZMP KB székházá­ban találkozott Szpirosz Kip- rianuval. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleményt cse­réltek a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről, különös te­kintettel az európai biztonság és együttműködés erősítésé­nek ügyére. A találkozón részt vett Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács Elnöke. Hétfőn délelőtt a külügymi­nisztérium Mátyás király úti vendégházában, magyar—cip­rusi egyezmények aláírására került sor. Hetényi István pénzügymi­niszter és — a ciprusi állam­fő kíséretében Budapesten tar­tózkodó —, Nikosz A. Rolan- disz külügyminiszter egyez­ményt írt alá a kettős adózás elkerüléséről. Dr. Márkája Imre igazság­ügyminiszter és Nikosz A. Rolandisz aláírta az első ma­Vágyakozva K ellemes gondja van egy ideje a ceglédi járás és Cegléd város néhány termelőszövetkezetének: válogathatnak a tagnak, al­kalmazottnak jelentkezők között. Ami egy évtizede, de akár öt esztendeje is el­képzelhetetlennek tűnt, az most bekövetkezett. Nem az említett mezőgazdasági üzemek szolgálnak forrá­sul az ipari munkaerő pót­lásához, hanem éppen for­dítva, az iparban foglal­koztatottak létszámának csökkenése úgy megy vég­be, hogy a távozók egy ré­sze a közös gazdaságokban keresi jelene és holnapja biztosítékát. Aki mindezt szóvá teszi és kárhoztatja, természete­sen ipari üzem vezetője, olyan gyáré, amelynek ha­todik ötéves terve ugyan nem számolt a létszám emelkedésével — ennyire ugyanis tisztelték a reali­tásokat —, de azzal sem, hogy apadni fog a munka- vállalók tábora. A létszám megtartása: ez volt a cél Ma már világosan látható, ezt a célt nem sikerül el­érni. A baj nem az, hogy a tervnek ez a része papí­ron marad, hanem, hogy egyáltalán papírra kerül­hetett a vágyakozás diktál­ta, a reális alapokat nélkü­löző óhaj, a foglalkoztatot­tak korábbi körének sértet­lensége, változatlan meg­maradása. Szó sincs arról, hogy kü­lönlegességre bukkantunk volna egy járásban, egy vá­rosban. A megyében álta­lában az a jellemző — és saját tapasztalatainkat megerősítik például a me­gyei tanács általános el­nökhelyettesének sokrétű ismeretei —, hogy mind az iparban, mind más terüle­ten a vállalatok a létszám — ahogyan ezt hivatalosan jelölik — szinten tartásával számolnak, sőt, a termelő­helyek egy le nem becsül-, hető csoportja a vágyako­zásnak a terv rangját köl­csönözte; a foglalkoztatot­tak csoportjának bővítésé­ben reménykedik. — Mi táplálja ezeket az elgondolásokat? Elsősorban — bár furcsán hangzik — o megszokás. Annak a ko­rábbi, hosszú időn át élő gyakorlatnak a kritikátlan átvétele, hogy valami mó­don mindig sikerült némi létszámgyarapodást elérni. Igaz, erre a gyakorlatra most már esztendők óta nemet mond a valóság, ám a szokás nagy úr, ráadásul átmeneti jelenségek, így például az, hogy a megyé­ben a bevándorlás elsősor­ban az ipari munkaválla­lók körét bővítette, a re­ményeknek némi tápot ad­tak. Napjainkban azonban elérkeztünk oda, hogy az újonnan munkavállalók egyre tekintélyesebb része nem az iparban, hanem az úgynevezett háttérágaza­tokban helyezkedik el. Sok tényezőt mérlegelő számítások szerint a me­gyében a hatodik ötéves terv végére az iparban ke­nyeret keresők létszáma ugyanakkora marad, mint volt idén januárban, ezen belül azonban iparágak, iparcsoportok között átren­deződés megy végbe, ahogy az átrendeződés határozza meg a mezőgazdasági, a háttérágazati foglalkozta­tottak táborának növeke­dését is. Így már semmi meglepő nincs abban, hogy a munkaerőforrás összes­ségében ugyan bővül a me­gyében, de ebből legkevés­bé az ipar és az építőipar részesedik. Az ipari üze­meknek elsősorban több szakmunkásra lenne szük­sége, a betanított és a se­gédmunkások iránti igény most már folyamatosan mérséklődik — bár nyoma­tékos figyelmeztetés: se­gédmunkások híján sok üzemben a szakmunkások szolgálják ki magukat —, ám a munkára jelentkezők tekintélyes hányada nélkü­lözi a szakképesítést. Külö­nösen igaz ez a női mun­kavállalók esetében, ami a megyében főként a gépipa­ri, az építőanyag-ipari üze­meket állítja nehéz válasz­tás elé, mivel itt a munka­körök jelentős részét jog­szabályi tilalom alapján nem lehet női foglalkozta­tottakkal betölteni. Ezek szerint akkor számítsunk arra, hogy sorra-rendre be­csuknak majd üzemek? M int minden másban, ebben az esetben is igaz: nem eszik olyan forrón a kását. A sokféle panasz, sirám ellenére a vállalatok ma is tekintélyes létszámtartalékokkal ren­delkeznek — a budai já­rásban például több válla­lat immár esztendők óta ezekből a belső tartalékok­ból fedezi a jogos létszám- emelést egy-egy üzemében —, csak éppen a kívülről érkezők utáni vágyakozás közben szemérmes csönd övezi, mi van a falakon be­lül. Ezt a csöndet azonban már nem , lehet sokáig fenntartani! Az üzemi köz­véleményben ugyanis erő­södik a fölismerés: nem az dönt íi holnapról, a nyere­ségről, hogy mennyien vannak, hanem alapvetően az, ki mit teljesít?! így nézve a teendőket, rövid úton kiderülhet, a keve­sebb több, azaz a kisebb létszám elérheti a jobb gazdálkodási eredménye­ket, de ehhez a munkafel­tételek zavartalansága kel­lene, anyagban, alkatrész­ben, szerszámban stb. egy­aránt. A többletlétszám utáni vágyakozást ezért szerencsésebb lenne ilyen tervekre, ilyen tettekre föl­cserélni. Mészáros Ottó J gyár—ciprusi jogsegélyegyez­ményt. Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Georgiosz Pelagiasz, a külügyminiszté­rium főigazgatója pedig jegy­zékváltás útján megállapodott a vízumkényszer eltörléséről szolgálati és diplomataútleve­lekre. A délutáni órákban eluta­zott Budapestről Szpirosz Kip­rianu. A ciprusi államfővel együtt elutazott kísérete, A magas rangú vendéget és kíséretét ünnepélyesen bú­csúztatták a magyar és cipru­si zászlókkal díszített ország­ház előtt. A Kossuth Lajos téren, ahol felsorakozott a magyar néphadsereg díszzász­lóalja, a búcsúztatásra meg­jelent Losonczi Pál és felesé­ge, Trautmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes elnöke, Péter János, az országgyűlés alelnöke, Katona Imre, az El­nöki Tanács titkára, továbbá az Elnöki Tanács, a kormány több tagja, politikai, gazdasági, kulturális életünk több más vezető személyisége. Ezután úttörők virágcsokrot nyújtottak át a Ciprusi Köz­társaság elnökének és felesé­gének, majd Szpirosz Kiprianu Losonczi Pállal együtt gépko­csiba szállt, és díszmotorosok kíséretében a Ferihegyi repü­lőtérre hajtatott. A légikikötő betonján a vendégek és vendéglátók szí­vélyes búcsút vettek egymás­tól, majd Szpirosz Kiprianu különgépe a magasba emelke­dett. (A látogatásról kiadott köz­leményt lapunk 2. oldalán is­mertetjük.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MEGYEI XXV. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM Ára 1,40 forint 1981. DECEMBER 1., KEDD Megkezdődtek a szoviet—amerikui tárgyalások Ma déleiéit tartják 'Genfben az első érdemi megbeszélést Juldj A. Kvicinszkij nagykövetnek, a szovjet dele­gáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldött­ség vezetőjének első találkozójával hétfőn délelőtt Géni­ben kezdetét vette az európai nukleáris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalás- sorozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn délelőtt 11 órakor megkézdődött találkozó technikai jellegű volt, amelyen megbeszélték a tárgyalások lebonyolításá­val összefüggő szervezési — tehát nem érdemi — kér­déseket. A tanácskozás valamivel több mint egy órán át tartott. latos — a közelmúltban Rea­gan elnök által ismertetett — álláspontjára és jelezte, hogy (Folytatás a 2. oldalon.) Az első érdemi ülést ma délelőtt tartják az amerikai küldöttség hivatali helyiségei­ben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgyalások esetében is gyakorlat volt —, a rakéta­tárgyalások plenáris üléseit is váltakozva tartják a szov­jet, illetve az amerikai misz- szió épületében, a keddi és csütörtöki napokon. Paul Henry Nitze nagykövet, a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokon részt vevő ameri­kai küldöttség vezetője hétfőn délután rövid nyilatkozatot ol­vasott fel a fontos eseményre Genfbe érkezett újságírók előtt. Az amerikai delegátus ebben beszámolt arról, hogy hétfőn délelőtt a genfi szovjet misszió épületében — első al­kalommal — találkozott a szovjet delegáció vezetőjével, Julij Alekszandrovics Kvi­cinszkij nagykövettel, és 90 perces, szívélyes, tárgyszerű eszmecserét folytatott vele a soron következő tárgyalások technikai módozatairól. Figye­lembe véve kormányaik ide vonatkozó ajánlásait, a két nagykövet megállapodott ab­ban, hogy tekintettel a tár­gyalások rendkívül fontos és bizalmas jellegére — azokat zárt ajtók mögött, a nyilvá­nosság kizárásával folytatják majd. Mint mondotta, „csakis abban az esetben tudjuk meg­vitatni a bonyolult, bennünket elválasztó kérdéseket, és csak­is akkor van reményünk azok megoldására, ha kölcsönösen tiszteletben tartjuk a tárgya­lások bizalmas jellegével kap­csolatos eljárási megállapodá­sokat”. Az amerikai nagykövet rö­vid nyilatkozatában kitért az amerikai kormánynak a genfi rakétatárgyalásokkal kapcso­3. oldal: Marad a MEZŐGÉP Tröszt Megszigorítják az ellenőrzést 4. oldal: Gyermekek a szép szó vonzásában ?. oldal: Soroksári hajrá, szabadrúgásgólokkal 8. oldal: Halálos gázolás az M7-esen Ä Chilei Kommunista Párt küldöttségének látogatása A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására 1981. no­Közlekedési helyzetkép Pest megyéből Önmentő prizmák az emelkedőkön A szombati és vasárnapi ha­vazás után, hétfőre elcsende­sedtek az utak, jóval kevesebb fennakadás volt és kevesebb karambol történt. A Közterülelfenntartó Vál­lalat a vasárnap éjfélig le­esett harminc centiméteres hótakarót műszakonként 100 munkagéppel és összesen két­ezer rendkívüli hómunkás se­gítségével kezdte eltakarítani. Elsősorban a tömegközlekedés útvonalain és a főutakon dolgoztak, ezért a mellék- utakra csak hétfőn jutottak el. Sokan panaszkodtak, hogy a lakótelepeken, így például Budaörsön térdig érő hóban bukdácsoltak az óvodások. Azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a Közterületfenntartó csak akkor köteles a lakótelep út­jait takarítani, ha nincs helyi illetékes. Tekintve, hogy ke­vesen jelentkeztek hómun­kásnak, a lakók türelmét és segítségét kérik a jövőben is. A BKV igazolta a Közterü­letfenntartó Vállalat jelenté­sét: az agglomerációban köz­lekedő autóbuszok előtt idő­ben eltakarították a havat. Vasárnap hajnalban Török­bálinton, a 72-es és 88J-as autóbusz — Budaörk és Buda­keszi között a 140-es autóbusz vonalán volt jeges az út. A MÁV vasárnap még rá­dión keresztül hívta munká­ba embereit, a hétfői enyhébb időjárást már letakarított váltók fogadták. Az éjszakai fagyok miatt még fenntartják a készenléti szolgálatot. Munkában a szórókocsik A KPM Budapesti Közúti Igazgatóságának jelentése sze­rint — ők az illetékesek me­gyénkben — vasárnapról hét­főre virradó éjjel az autópá­lyákon és a főbb útvonalakon 48 hóeltakarító gép • dolgozott és 440 tonna sót szórtak szét. Reggelre már sehol nem volt fennakadás, a hét vége bal­eseti statisztikája azonban szomorú képet mutat. Túlnyo­mórészt anyagi kárt okozó balesetek Voltak, mert az autósok még mindig nem ve­szik elég komolyan számításba a csúszós utakat. Hétfő dél­előtt az enyhe időjárásnak megfelelően már mindenütt csak vizes útburkolattal talál­kozhattunk, a hegyi utak je- gesedése azonban továbbra Barcza Zsolt felvétele is fenyegető veszélyt rejt ma­gában. A hosszabb útra indulók­nak érdemes érdeklődni me­gyénk útjainak állapotáról. A KPM 24 órás ügyeletet tart, s a 359-504 telefonszámon szí­vesen ad felvilágosítást. A KPM váci üzemigazgatóságá­nak szakemberei a gödöllői járásban a veszélyesebb emel­kedőkön és lejtőkön 40 méte­renként úgynevezett önmentő prizmákat helyezett el. A sós salakból álló kis halmok el­akadás, csúszás esetén segítik az autósokat, érdemes tehát kislapátot magunkkal vinni. A sütőipar, húsipar és tej­ipar megyénkben maradékta­lanul teljesítette feladatát. K. T. vember 23. és 30. között láto­gatást tett hazánkban a Chilei Kommunista Párt küldöttsége Manuel Canteronak, a politi­kai bizottság tagjának vezeté­sével. A delegáció, amelyet fogadott Óvári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, meg­beszélést folytatott a KB kül­ügyi osztályán, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­ban, a SZOT-ban és az MSZMP Politikai Főiskoláján. Látogatást tett Fejér megyé­ben és találkozott hazánkban élő chilei politikai menekül­tekkel. Az elvtáfsi, baráti légkör­ben és a teljes egyetértés szellemében folytatott megbe­széléseken a két párt képvi­selői tájékoztatták egymást országaik helyzetéről és párt­jaik aktuális feladatairól. Át­tekintették a pártközi kapcso­latokat és véleményt cseréltek a nemzetközi helyzetről, kü­lönös tekintettel a latin-ame­rikai eseményekre. Nagyra értékelték az MSZMP és a CHKP közötti szoros testvéri kapcsolatokat, amelyek elmélyítése egyaránt szolgálja a magyar és a chi­lei nép barátságát és a nem­zetközi kommunista mozgalom közös ügyét. A chilei küldöttség hétfőn elutazott Budapestről. KÖZELET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke a palesztin nér melletti szolidaritás nemzet­közi napja alkalmából távirat­ban üdvözölte Jasszer Arafa- tot, a Palesztin Felszabadítás! Szervezet végrehajtó bizott­ságának elnökét, Púja Frigyes a Varsói Szer­ződés tagállamai külügymi­niszteri bizottságának Buka­restben tartandó ülésére hét­főn délután a román főváros­ba érkezett.

Next

/
Thumbnails
Contents