Pest Megyi Hírlap, 1981. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

Ma: 3. oldal: A baleset valóságos is lehetne 4. oldal: Cigánynapok - vagy -bál? Táncosok az igényes utcában... 6. oldal: Véget ért a ráckevei gólszünet 8. oldal: Sorbaállás helyett átutalás f Világosan E gészen pontosan csak az tudja megmondani, hol szorít a cipő — mivel ő a bőrén érzi —, aki jár a lábravalóban. Ez az oka annak, hogy bár megértem, de nem én ér­zem azoknak az inúr- csiaknak a gondját, akik­nek hiányzik a villany, s akik megtisztelve bizal­mukkal, úgy vélték, talán segíthetek az ügyben. Az érintetteknek nem teljesen telik el a napjuk villamos áram nélkül. Ha például hétköznap délelőtt otthon lennének, akkor kedvük szerint működtethetnének bármiféle, áramot szopó gépet, eszközt, de hát az ember általában nincsen otthon hétköznap délelőtt, kora délután, hanem dol­gozik. Arról van szó te­hát, hogy a település bi­zonyos körzeteiben, egy­részt az egyszerre használt sok készülék, másrészt az elöregedett, jóval kisebb teljesítményleadásra mére­tezett kisfeszültségű háló­zat következtében nincs meg a kellő áramerősség, •késő délután, este. Emiatt azután arra sincs mód, hogy jelentősebb áramfel- vétélű készülékeket meg­vásárolhassanak, a háló­zatra kapcsoltathassanak az arra áhítozók. Tudakozódva az igény jogossága és lehetséges ki­elégítése felől, kiderül: az igény jogos, kielégítése azonban aligha hónapok dolga, de még *em is egy­két esztendőé. Az úgyneve­zett kisfeszültségű hálózati rekonstrukció — ami mö­gött magyarán a nagyobb mennyiségű áram leadásá­ra képes vezetékek kiépíté­se áll — szoros függvénye annak, erre a célra meny­nyi pénzt irányzott elő a népgazdasági terv. Amikor nehéz helyzetben van a népgazdaság, akkor meg­csappan ez az összeg, mint mostanában is, azaz lelas­sult a rekonstrukciós prog­ramok végrehajtása. Nem egyedül az inár- csiak fájdalma, gondja ez a dabasi járásban, mert mint mondják, a helyzetet érzékeltetendő, Alsónémedi, Bugyi községekben pél­dául az a legfőbb akadálya a lakosságot kiszolgáló há­lózat bővítésének, hogy ehhez ki kell cserélni az eddigi transzformátort na­gyobb teljesítményűre. Ha ez megtörténik, majd csak akkor kerülhet sor a lai­kusok által villanydrótok­nak nevezett elosztóvezeté­kek kihúzására. Szemléletesen kifejezi az igények rohamos növeke­dését, a teendők sürgőssé­gét, ha a legutóbbi öt esz­tendőre hivatkozunk. Ere­detileg négyszáz kilométer hosszúságban szerepelt há­lózatbővítés az- elképzelé­sekben és megyei összesí­tésben, a valóságban vi­szont 650 kilométert tett ki a teljesítés. E jelentős többlet ellenére sem sike­rült azonban maradéktala­nul kielégíteni a hálózatfej­lesztési igényeket. Bűvös kör alakult volna ki? Semmi bűvös nincs a változások ilyen irányában. Pusztán arról van szó: a lakosság életkörülményei a vártnál, a tervezettnél gyor­sabban javultak a hetve­nes évek második felében, tehát az eredetileg számí­totthoz képest sokkal több háztartási gép, híradástech­nikai készülék vette igény­be a hálózatot. Társult még ezekhez az újdonsá­gok sora, így az elektro­mos vízmelegítő, az auto­mata mosógép, a villamos árammal működtetett kerti kisgépek serege, azaz, bár jó néhány helyen meg­szűntek a zárolt körzetek, újabbakat kellett kijelölni. Amit érthetővé tesz, ha tudjuk: öt év alatt az egy háztartásra jutó villamos- áram-fölhasználás a me­gyében megkétszereződött. Látványos változásra, ami a vezetékek bővítését, il­letve korszerűsítését fog­lalná magába, nem nyílik mód a hatodik ötéves terv­ben. Be kell érni — ám ez sem kevés! — fél évtized alatt 585 kilométer hosszú­ságú vonalszakasz újonnan történő kiépítésével. a lakótelepek, valamint az épülő családi házak ellá­tása változatlanul alap­elv, mert természetes, a frissen elkészült otthonok nem maradhatnak áram nélkül. Azt azonban a leg­tapasztaltabb szakemberek sem tudják ma megmonda­ni, hogy két, három éven belül hol kell majd korlá­tozásokat elrendelni, hol jut a háztartásokba az igé- nyeltnél kevesebb villamos energia. T udomásul kell venni az objektív helyzetet, mert hiszen mi mást lehetne tenni, ám éppen ezért, ilyen okokra gondol­va, világosan illenék szól­ni mindenütt a világosság ügyéről. A lakosság java szinte teljesen tájékozat­lan, nem tudja, ki miben dönt, sokan úgy vélik, a helyi tanácson múlik a bő­vítés, a korszerűsítés, mint ahogy a legtöbben azt sem ismerik, egy-egy „drót” kihúzása, ami csekélység­nek látszik, milyen össze­függésekre, háttérre, azaz költségekre támaszkodik. Attól persze, hogy kellő információt kap a lakos­ság, nem lesz dúsabb a pénzügyi lehetőségek rét­jének füve, ám az biztos, hogy aki világosan lát, az másként gondolkodik, azaz a közvélemény világosság­ügyben változna. Mészáros Ottó Szeptember 1-től Szolidaritási dkdósorozat Hétfőn a Hazafias Népfront Országos Tanácsának székhá­zában ülést tartott a Magyar Szolidaritási Bizottság. A ta­nácskozáson a magyar közvé­leményhez szóló felhívást fo­gadtak el, mely szerint a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság szeptember 1-től — a nem­zetközi antifasiszta világnap­pal kezdődően — meghirdeti hagyományos őszi szolidari­tási akciósorozatát. Ez újabb alkalmat ad arra, hogy az állampolgárok állást foglalja­nak, s ezzel részt vállaljanak mindazoknak a támogatásá­ban, akik a világ különböző részein áldozatokat vállalva küzdenek nemzeti független­ségükért, a társadalmi hala­dásért és a békéért. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordult a társadalmi és tömegszerveze­tekhez, az egyházakhoz: ál­lásfoglalásaikkal, sajátos esz­közeikkel segítsék elő az ak­ciósorozat sikerét. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXV. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Ára 1,40 forint 1981. SZEPTEMBER 1., KEDD Radzsai és Bahmar az áldozatok között Ötnapos nemzeti gyász Iránban Mohammad Ali Radzsai irá- I ni elnök és Mohammad Dzsa- J vad Bahonar miniszterelnök életét vesztette. A két magas rangú tisztségviselő annak a merényletnek esett áldozatul, amely vasárnap történt a te- heráni miniszterelnöki hiva­talban. A merényletet a kor­mányzat ellenségei nagy erejű pokolgéppel hajtották végre. Az AFP hírügynökség jelen­tette, hogy a merényletet a Elismerés a jó munkáért Tettekben is megnyilvánul Befejeződött az MHSZ-vezetők tanácskozása Vasárnap reggel folytató­dott a Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetemen az MHSZ-ve- zetők IV. országos tanácsko­zása. Elsőként Günther Teller altábornagy, a Német Demok­ratikus Köztársaságban mű­ködő GST elnöke, a szocialis­ta országok testvérszerveze- teinek a tanácskozáson jelen­lévő delegációi nevében kö­szöntötte a Magyar Honvé­delmi Szövetséget. Ezen a napon 65, jókívánsá­gokat tartalmazói- távirat ér­kezett a tanácskozáshoz, köz­tük a mongol tesitvérszervezet főtitkárának távirata. A vitában vasárnap 35-en jelentkeztek felszólalásra, az idő rövidsége miatt azonban csak 16-an kaphattak szót. A tanácskozás jegyzőkönyve azonban tartalmazza majd azoknak a gondolatait is, akik most nem léphettek a mikro­fonhoz. Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára vitazárójában hangsúlyozta: — Ha annyi lelkesedés nyilvánul majd meg a tettekben, amennyi a ha­tékonyabb munkára tett ja­vaslatokból a felszólalások so­rán tükröződött, akkor még az eddigieknél is eredménye­sebben segíti a Magyar Hon­védelmi Szövetség az ifjúság hazafias és internacionalista nevelését, testedzését, fizikai állóképességének fejlesztését, a haza fegyveres szolgálatára való alkalmassá tótelet. A tanácskozáson többen kaptak kitüntetést és jutal­mat. A Pest megyei aktivis­ták közül Cserháti Árpád a Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany, Czombos István ugyané kitüntetés bronz fo­kozatát kapta. Csizmánk Fe­renc az MHSZ Kiváló Mun­káért arany fokozatát vehet­te át. Kovács László jutalma MHSZ-főtitkári dicséret, Ran­dies Béláé pedig a főtitkár­tól kapott dísztál volt. A tanácskozás végén ünne­pélyesen kivitték a teremből a történelmi lobogókat, az MHSZ munkáját elismerő Vö­rös Csillag Érdemrend jel­vényt, majd a Szózat hangjai után a résztvevők elindultak a Pest megyei honvédelmi és sportnap eseményeinek meg­tekintésére, amelyről a 3. ol­dalon számolunk be. Modzsahedik Khalk nevű bal­oldali szervezet vállalta magá­ra. A legújabb jelentésekből ki­tűnik, hogy a robbanás pilla­natában — vasárnap, magyar idő szerint 13.30 órakor — tíz személy tartózkodott a minisz­terelnöki irodában. A merény­letnek végül — a Pars hírügy­nökség szerint — hét halálos áldozata és tizenhárom sebe­sültje volt azokkal együtt, akik más, közeli helyiségekben vol­tak. Az Azadegan nevű tehe- ráni lap egyik tudósításában úgy vélte, hogy a halottak kö­zött van Szajjed Mussza Nam- dzsu ezredes, hadügyminiszter, valamint az iráni rendőrség főnöke is. A lap hivatalos ér­tesülésre azonban nem hivat­kozott Az iráni ideiglenes elnöki tanács, amely Radzsai elnök és Bahonar miniszterelnök ha­lála miatt vette át az, államfői teendők intézését, hétfőn hiva­talos közleményben szólította fel á kormány minisztereit: továbbra is lássák el tisztsé­gükből fakadó feladataikat az új miniszterelnök kinevezéséig. A fővárosban eközben több százezres tömeg gyűlt össze a medzslisz (parlament) előtt, hogy részt vegyen a két meg­gyilkolt iráni vezető temetési szertartásán. A szertartást kö­vetően ötnapos nemzeti gyász kezdődik Iránban. (Folytatás a 2. oldalon) Folytatta munkáját a Biztonsági Tanács Az USA vétóval fenyeget Bemutatkozó- és búcsúiatogatások Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke hétfőn fogadta Moham­med Saed Abdulla Mohsen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Jemeni Népi Demikratikus Köztársaság új magyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke ugyancsak hétfőn fogadta Joshua Simasi- ku Siyolwe rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Zambiai Köztársaság, új ma­gyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A meg­bízólevél-átadásoknál jelen volt Garai Róbert külügymi­niszterhelyettes. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Ap­ró Antal, az országgyűlés el­nöke búcsúlátogatáson fogadta Mario Armando Amadort, a Mexikói Egyesült Államok rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki végleg eluta­zott Budapestről. • Beköltözés előtt Várhatóan szeptember 10-re elkészül a dunaharasztl 4. számú óvoda új szárnya, amely kétszáz gyereknek ad majd helyet. Az új gyermekintézmény 4 millió forintba került, s a környékbeli vállalatok, mezőgazdasági üzemek szocialista brigádjai 1,2 millió forint értékű társadalmi munkával segítettek a kivi­telezésben. Bozsán Péter felvétele Az ÍENSZ Biztonsági Taná­csa hétfőn folytatta a vitát az Angola elleni dél-afrikai ka­tonai támadás ügyében. Az ülésre másfél órás késéssel került sor, miután a diploma­ták nem hivatalos konzultá­ciókat tartottak arról a hatá­rozattervezetről, amelyet a ta­nács hat el nem kötelezett tagja terjesztett elő. Megfi­gyelők szerint biztosra vehe­tő, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaor­szág vétójával megakadályoz­ná a Dél-Afrikát határozott hangon elmarasztaló tervezet elfogadását, ha azt szavazás­ra bocsátanák. A Biztonsági Tanács érdemi határozatot csak az öt állandó tag (Szovjetunió, Egyesült Ál­lamok, Nagy-Britannia, Fran­ciaország és Kína) egyöntetű szavazatával hozhat. Solymári rekonstrukció Emberi kéz érintése nélkül A Budai Tégla- és Cserép­ipari Vállalat 2-es számú solymári gyárában meghatá­rozó az idei esztendő. Nagy­szabású rekonstrukció, ezen belül , teljes automatizálás, kor­szerű technológiai sor, hogy a megújhodásnak csak lényegesebb programpontjait említsük. A hagyományos módszer­rel 24 napig tartó gyártási fo­lyamat a nagy teljesítményű gépsor segítségével egyetlen hétre csökken, s a gyorsaság, termelékenység lehetővé te­szi, hogy a gyárból megköze­lítően 50 millió téglaegység kerüljön a TÜZÉP-telepekre, építkezésekre. Az olasz és NSZK-import- ból származó berendezések emberi kéz érintése nélkül adagolják, vágják a tégla­masszát, majd speciális hőlég­terű szárítókba juttatják. Az építőelemek útjának követke­ző állomása az égetőkemen­ce, melynek hőfokát, üzem- biztonságát korszerű műszer­központból ellenőrzik a mű­szakok alatt. Az idei esztendő igazi új­donsága a kemencébe induló termék kocsira rakásának au­tomatizálása, ami a közel­múltban még kézi erővel tör­tént. A teljes automatizálás megteremti annak a lehető­ségét is, hogy a solymári 2- es téglagyárban jóformán csak szakmun­kásokat, technikusokat és alig néhány betanított munkást alkalmazzanak. A segédmunkát igénylő nagy fizikai erőfeszítést követelő fázisról már csak múlt idő­ben lehet beszélni — ez ma már a gépek dolga. A kapacitásbővülésre, a mind nagyobb termelékeny­ségre szükség is van, hiszen az építkezők az itt készü­lő termékek kétszeresét is szívesen látnák. Solymári 2-es „specialitás” a hat centiméter vastag válasz­tégla, a POROTON, amelynek fokozott hőszigetelő képessé­ge nagy népszerűséget szer­zett a felhasználók körében. L. Zs. KÖZELET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Líbia nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban üdvözölte Moamer El-Kadhafi ezredest, a líbiai arab dzsama- hirija vezetőjét. Malaysia nemzeti ünnepe alkalmából az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak táviratban üdvö­zölte Szultán Haji Ahmad Shah államfőt. Lázár György, a Minisztertanács elnöke Ma­hathir Mohamed miniszterel­nöknek küldött üdvözlő táv­iratot. Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront főtitkára megbeszélést' folytatott tegnap a Vietnami Szocialista Köz­társaság népfrontküldöttségé­vel, mely Hoang Quoc Viet- nek, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága tag­jának, a vietnami hazafias népfront elnökének vezetésével tartózkodik hazánkban. Csémi Károly vezérezredes, honvédelmi minisztériumi ál­lamtitkár vezetésével katonai küldöttség utazott hivatalos baráti látogatásra a Jemeni Népi Demokratikus Köztársa­ságba, az ország hadserege megalakulásának 10. évfordu­lója alkalmából rendezendő ünnepségre.

Next

/
Thumbnails
Contents