Pest Megyi Hírlap, 1981. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI T XXV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Ára 1,40 forint 1981. JÚLIUS 1., SZERDA Kádár János Borsod megyébe érkezett Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára ked­den az esti órákban Borsod- Abaúj-Zemplén megyéibe érke­zett. Kíséretében van Ballal László és Katona István, a Központi Bizottság osztályve­zetője. Részt vesz a látogatá­son Gyurkó László író, or­szággyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát a megyei és helyi ve­zetők Mezőkövesden fogad­ták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Ladányi József, a me­gyei tanács elnöke, Pataki Ist­ván, a mezőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a já­rási hivatal elnöke. Juhász Péter, a mezőköves­di városi-járási pártbizottság első titkára üdvözölte a párt­bizottság székhazánál ia gép­kocsiból kiszálló Kádár Já­nost. Az ünnepi külsőt öltött városban régi matyó szokás szerint nemzetiszínű szalag­gal átkötött kenyeret és a me­gye világhírű tokaji borából kóstolót nyújtottak át matyó népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel köszön­tötték a vendégeket. Ma: 3. oldal: Gőzből, vízből nyert pénz i. oldal: Kevés nyáron a gyermekprogram 7. oldal: Ráby Mátyás iratait ma is őrzik Jogi összeállításunk 8. oldal: Tévékamera a kéményben Gép rázza a meggyet Milyen az ideális búzafajta? TájjgeStegű bemutató Ráckevén, Budaars&n Fajták között válogatva az Aranykalász Tsz földjén Lerázza, összegyűjti a szemeket Bozsán Péter felvételei Minaret és Basa, erre a névre hallgatnak azok a bú­zafajták, amelyekből készült liszt, illetve tészta a más faj­tákétól eltérően áttetszöbb, hosszabb ideig eltartható és egyáltalán nem lehet túlfőzni. A növénytermesztés egyik súlypontos kérdése jelenleg és a jövőben is a biológiai tu­lajdonság. Ilyenkor a kalá­szok érésének idején a me­gyében több tájkörzetben is­merkedhetnek meg a gazdá- szok a legjobban termő bú­zafajtákkal, cserélnek tapasz­talatot e témakörről. Tegnap a ráckevei Arany­kalász Tsz-ben megrendezett tájjellegű fajtabemutatón a specialisták egyebek között arról is előadást hallgattak, hogy bár az idális búza tíz tonna hektáronkénti termés­re képes, a gombabetegségek- kel szemben is tartós ellenál­lóképesség és a télállóság sem lehet sokadrangú szempont. Így bár a hazai — szegedi és martonvásári — búzafélék csak nyolc tonna hektáron­kénti hozamot jelentenek a termelőknek, de a jugoszláv fajtákkal szemben az említett jegyekkel rendelkeznek. Már hosszabb ideje bizonyítja eze­ket a tulajdonságait a Szegedi GK, illetve Szegedi Csongor és egyre több gazdaságban hódít a Martonvásári 8-as. Ezt a tapasztalatot erősítet­te meg az idén a gabonater­mesztésben élenjáró ráckevei Aranykalász Tsz, ahol az MV —8-as hektáronként 78 mázsát termett. Sikerrel termesztik a korán érő, kiváló lisztminősé­get adó, jó alkalmazkodó ké­pességű MV—4-es fajták is. A megjelent szakemberek egyébként a kísérleti parcel­lákon tizenhétféle búzát szemléltek meg. Nagy érdeklődés kísérte Budaörsön a Sasad Tsz-ben megrendezett országos meggy­betakarítási gépbemutatót is, amely égy négy esztendeje tartó tudományos kutatómun­ka eredményeit regisztrálta, A jövőben azt szeretnék elérni, hogy a rázógépekkel begyűj­tött termés minősége megkö­zelítse. a kézzel szedett gyü­mölcsét. Ennek érdekében a kutatók számos újítással él­tek, például vegyszerrel sza­bályozzák az érést, a helyszí­nen alkalmazható egyszerű és gyorsan eredményt adó mű­szereket alkalmaznak és nagy gondot fordítanak a mielőbbi elszállításra. V. B. Bressnye v-BrmdMalálkoző Mindent meg kell tenni a béke megőrzéséért, az enyhülésért Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke kedden a Kreml­ben fogadta Willy Brandtot, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökét, a szocialista in- ■ternacionálé elnökét. A baráti, konstruktív légkörű találkozón szovjet részről jelen volt And­rej Gromiko, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere és Borisz Ponomarjov, a Poli­tikai Bizottság póttagja, a KB titkára. Nyugatnémet részről részt vett a megbeszélésen Hans- Jürgen Wischnewski. az SDP elnökhelyettese. A találkozón mindkét fél nagy aggodalommal szólt a nemzetközi helyzet romlásáról, különös tekintettel a fegyver­kezési hajsza fokozódására, a világ sok részén kialakult há­borús tűzfészkekről, s a hábo­rús veszély ezekkel kapcsola­tos fokozódásáról. Hangsúlyoz­ták azt a meggyőződésüket, hogy a jelenlegi helyzetben mindent meg kell tenni az enyhülési politikai folytatásá­ért, az enyhülésnek katonai te­rületre történő kiterjesztéséért, a béke megőrzéséért és meg­szilárdításáért. Egyetértettek abban, hogy a vitás kérdések megoldásának egyetlen meg­bízható eszköze olyan tárgya­lások folytatása, amelyeknek résztvevői valóban érdekeltek a kedvező eredmények eléré­sében, s készek e tárgyalásokat az egyenlőség és az egyenlő biztonság elveiből kiindulva folytatni. Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt a megbeszélésen kifej­tette álláspontját az európai közép-hatótávolságú nukleáris rakéták kérdésében, s leszö­gezte, hogy e problémát a ko­rábbiakban említett elvek alapján lehet és kell is meg­oldani. Mindkét fél síkraszállt a SALT-tárgyalások folytatása es a madridi találkozó sikeres befejezése mellett. Hangsúlyoz­ták, hogy senkinek sem szabad katonai fölény megszerzésére törekednie, s mindenkinek elő kell segítenie a katonai szem­benállás szintjének csökkenté­sét. Leonyid Brezsnyev hang­súlyozta: a NATO militarista köreinek soha nem látott mé­retű fegyverkezési hajsza ki­bontakoztatására irányuló tö­rekvése nem hozza meg szá­mukra a kívánt katonai erő­fölényt, viszont tovább nehe­zíti az amúgy is bonyolult nemzetközi helyzetet. Emlékez­tetett arra, hogy az SZKP XXVI. kongresszusa átfogó, a nemzetközi légkör egészsége­sebbé tételét célzó programot hirdetett meg. Felhívta tárgya­lópartnere figyelmét arra bé­Megkezdédik a visszaszámiáBás Start előtt az állami gazdaságok Megélénkült a határ, sok helyütt már magtárakba ke­rült az őszi árpa, a kombáj­nok szorgalmasan róják a vége-hossza nincs táblákat — aratnak. A gazdaságok terü­leti adottságaitól függően azon­ban még vannak olyan szö­vetkezetek, állami gazdaságok, ahol most kezdődött meg a visszaszámlálás, azaz néhány nap múltán fognak csak a legnagyobb nyári munkába, s ebben az időszakban most min­den energiájukat a sikeres start megszervezésére fordít­ják. Tegnap délelőtt a váci és a monori állami gazdaságban érdeklődtünk arról, vajon hol Ma és'fták ssíá a hSffeSsserzödést Hatmilliárd a krakküzemre Százhalombattán, a Dunai Kőolajipari Vállalat negyedik beruházási ütemében — az Állami Tervbizottság jóváha­gyásával — épül meg hazánk első katalitikus krakküzeme. Az 1984-ben elkészülő üzem- csoport fűtőolajból nagy mennyiségű benzint és gáz­olajat állít elő. A kőolajfeldol­gozás hatékonyságát ugrás­szerűen növelő beruházás je­lentősen hozzájárul a népgaz­daság devizamérlegének javí­tásához. A krakküzem megvalósítá­sához a Magyar Nemzeti Bank mintegy 6 milliárd forintos hitelt nyújt. A hitelszerződés aláírására ma délelőtt 9 óra­kor kerül sor . a DKV igazga­tói tanácstermében. tartanak a szervezőmunkában, alkatrészhiány nehezíti-e a folyamatos betakarítást, s az aratással egy időben, milyen feladatokkal kell megbirkóz­niuk a szántóföldeken tényke­dőknek. A telexgép szorgal­masan kopogta a válaszokat, s talán az sem véletlen, hogy az ügyben legtájékozottabb szakemberek a kínálkozó le­hetőségeket, az időt kihasz­nálva, a határban szerzett legfrissebb információkat kö - zölték... Mit is kopogott a telexgép? Mjazovszky Károly, az alagi Állami Gazdaság váci kerüle­tének igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy előreláthatólag július 7-én, 8-án startolnak a kom­bájnok. A 728 hektár búza és a 297 hektár mustár betakarítása Két Claas Dominátorra és négy E—512-es kombájnra vár. Az aratás megkezdése előtti na­pokra is jut izgalom elég a gazdaságban, hiszen az alkat­rész-utánpótlás csak nehezen csordogál. Az E—512-esekhez ékszíj és motoralkatrész hiányzik, a legnagyobb gon­dot azonban az IFA-k okoz­zák. Mivel ezekhez sem kap­nak elegendő alkatrészt, az alagiaknak a megtermelt és gondosan betakarított szem eljuttatása a magtárakba, a felvásárlókhoz alapos fejtörést jelent... Addig sem tétlenkednek azonban a szántóföldeken: rövidesen befejeződik a lucerna második kaszálá­sa, a rétiszéna behordása. A szőlőkben a permetezés az időszerű tennivaló. Monoron is hátravan még néhánj* nap az aratás meg­kezdéséig. Hadanich Péter nö­vénytermesztési főmérnök szerint július 8 körül indul­nak a kombájnok. A 11 ma­sina 1417 hektár őszi búzát, 234 hektár rozsot, 447 hektár repcét és 40 hektár tavaszi árpát keld betakarítson. Sze­rencsére, alkatrészhiány nem hát­ráltatja a felkészülés utolsó napjait, s a lucerna betakarítása, az alma, a szőlő és a burgonya növényvédelmi munkáinak elvégzése után teljes erővel az aratásra koncentrálhat­nak ... G. M. Leonyid Brezsnyev a Kremlben fogadta Willy Brandt-ot a Nyugatné­met Szociáldemokrata Párt elnökét kefelhívásra is, amelyet a leg­felsőbb tanács legutóbbi ülésén intézett á világ népeihez és parlamentjeihez, s kifejtette a Szovjetunió álláspontjátÉszak- Európának atomfegyvermentes övezetté tételéről. Leszögezte, hogy a Szovjetunió továbbra is nagy figyelemmel vizsgál meg minden, más államoktól származó s e kérdésekre vo­natkozó konstruktív javaslatot. Brezsnyev hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió az 1970- ben Moszkvában aláírt szerző­dés és más kétoldalú megálla­podások alapján az NSZK-val folytatott hosszútávú és sok­oldalú együttműködés megszi­lárdítására törekszik. Willy Brandt leszögezte: a nyugatnémet szociáldemokra­ta párt arra törekszik, hogy az NSZK aktívan segítse az eny- hülést, a különböző államok, köztük a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti köl­csönös megértés erősödését. Annak a véleményének adott hangot, hogy Leonyid Brezs­nyev közelgő NSZK-beli láto­gatása és Schmidt kancellár­ral folytatandó tárgyalásai európai- és világméretekben is elősegítik majd a pozitív ten­denciák fejlődését. Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt egyetértettek abban, hogy az SZKP és az SPD kép­viselői közötti kapcsolatok és véleménycserék mind a két or­szág kapcsolatai, mind pedig a béke és a nemzetközi biz­tonság megszilárdítása szem­pontjából rendkívül hagy je­lentőségűek. (Folytatás a 2. oldalon.) Lázár György fővárosi építkezésekre látogatott Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den egész napos programon tájékozódott a főváros fejlő­déséről, a tervekről és felke­resett több nagy építkezést, néhány új létesítményt. A Városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a buda­pesti pártbizottság első titká­ra és Szépvölgyi Zoltán, a Fő­városi Tanács elnöke fogadta. A megbeszélést követően Lázár György útja a Katona József Színházba vezetett. Itt többek között Drecin József művelődési miniszterhelyettes 1 fogadta a vendéget, akit Gér- nyi Kálmán, a Fővárosi Ta­nács elnökhelyettese tájékoz­tatott a több mint 3 és fél éve folyó rekonstrukciós munká­ról. A továbbiakban a XV. ke­rületben épülő budapesti sze- métégetömű beruházását ke­reste fel, majd útja az újpesti városközpont rekonstrukciós területén felépülő lakótelepre vezetett. A program ezután az Árpád-híd szélesítésével és a Flórián tér rendezésével kap­csolatos, tervek megismerésé­vel folytatódott. Lázár György végül a Mar­git Kórház fejlesztésével is­merkedett. Méhes Lajos Vas megyében Méhes Lajos, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, ipari mi­niszter hétfőn az esti órák­ban Vas megyébe látogatott. Szombathelyen, a megyei párt- székházban tájékozódott a megye politikai, gazdasági helyzetéről. Méhes Lajos délelőtt első­ként a Rába Magyar Vagon­és Gépgyár szombathelyi fu­tóműgyárába látogatott, majd a Lakástextil Vállalat szom­bathelyi törzsgyárát kereste fel. A Politikai Bizottsáig tagja délután Vas megye üzemei­nek vezetőivel találkozott, s eszmecserét folytatott a meg­növekedett gazdasági felada­tokról, teendőkről. KÖZÉLET Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke táviratban kö­szöntötte Erich Honeckert, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtit­kárát, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnökévé; Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke Willi Stophot, a Német Demokra­tikus Köztársaság Miniszter- tanácsának elnökévé és Apró Antal, az országgyűlés elnöke Horst Sindermannt, a Német Demokratikus Köztársaság Né­pi Kamarájának elnökévé tör­tént újraválasztása alkalmá­ból. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Kanada nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Edward Richard Schreyer főkormányzót. A népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke búcsúlátoga­táson fogadta Juan Uslar Pietri-t, a Venezuelai Köztár­saság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki vég­leg elutazott Budapestről. Korom Mihály, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bizottsága titkára, kedden fogadta a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak meghívására hazánkban tartózkodó, a Kubai Forrada­lom Védelmére Alakult Bi­zottságok (CDR) küldöttségét, amelyet Armando Acosta Cor- deiro, a Kubai Kommunista Párt Politikai Bizottságának póttagja, a CDR főtitkára ve­zet.

Next

/
Thumbnails
Contents