Pest Megyi Hírlap, 1981. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV- ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ára 1,40 forint 1981. JÚNIUS 2., KEDD MEGVÁLASZTOTTÁK A VEZETŐ SZERVEKET BEFEJEZTE MUNKÁJÁT A KISZ X. KONGRESSZUSA 5 Vasárnap reggel Buda- i pesten, az Építők Rózsa Fe­ji renc székhazában tartotta | záró tanácskozási napját a 1 KISZ X. kongresszusa. Az | elnökségben helyet foglalt I Németh Károly, az MSZMP I Központi Bizottságának tit- 1 kára, Méhes Lajos ipari | miniszter és övári Miklós, I a Központi Bizottság titká- | ra, a Politikai Bizottság I tagjai. Nyitrai István, a KISZ Központi Bizottságának titká­ra, a tanácskozás soros elnö­ke bejelentette, hogy újabb üdvözlő táviratok érkeztek külföldről az ifjúsági testvér­szervezetektől a KISZ kong­resszusához. * ** Ezután folytatódott a köz­ponti bizottság beszámolója és a dokumentumok fölötti vita. Felszólaltak: Gremsberger Gá­bor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, Üjvári Sándor, a kiskunhalasi kórház gazdasági igazgatója, Vozár Ilona, a haj­dúböszörményi Bocskai Gim­názium tanulója és Szekeres Imre, a KISZ Veszprém me­gyei bizottságának első titkára. A vita lezárása után a szer­kesztő bizottság jelentését Nagy Sándor, a KISZ Köz­ponti Bizottságának titkára terjesztette elő. A jelentéshez hozzászólt Tassonyi Kadocsa, az Olaj terv főmérnöke, Szűcs Gusztávné budapesti általános iskolai tanár, Szerencsés Ru­dolf, a Volán KISZ-bi!zottsá­TETTREKES2EN gának titkára, Varga B. Sán­dor, a Compack szervező mér­nöke, Novotny Lajos, a Tata­bányai Szénbányák vízügyi szakmunkása és Császár Ist­ván, az Ikarus autószerelője. E felszólalásokra Nagy Sán­dor mind a hat küldöttnek személyhez szólóan válaszolt. A kongresszus tudomásul vette a szerkesztő bizottság előterjesztett jelentését, és a szóbeli észrevételekre adott választ. Ezt követően Fejti György mondott vitazárót, megvonva a két és fél napos kongresz- szus mérlegét. Utána határo­zathozatal következett. A kongresszus résztvevői — két ellenszavazattal — elfo­gadták a központi bizottság beszámolóját, a központi pénz­ügyi ellenőrző bizottság jelen­tését, a KISZ X. kongresszu­sának határozatát, valamint a szervezeti szabályzat módosí­tására tett javaslatot. ★ Elutaztak Budapestről azok a küldöttségek, amelyek — több mint 40 ország ifjúsági szervezetét képviselve — részt vettek a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kong­resszusán. (A kongresszus határozatát és a tisztségviselők névsorát a 3., oldalon ismertetjük.) Strougal Budapesten Magyar-csehszlovák kormányfői tárgyalások A küldöttségek a tárgyalóasztalnál. Balra a magyar, jobbra a cseh­szlovák delegáció Lázár Györgynek, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívására hétfőn baráti látogatásra Ma­gyarországra érkezett Lubomír Strougal, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság szövetségi kormányának elnöke. Lubomír Strougal kíséreté­ben Budapestre érkezett Ru­dolf Rohlicek, a miniszterta­nács elnökhelyettese, Alois Hloch külkereskedelmi minisz­terhelyettes, Dusán Spácil kül­ügyminiszter-helyettes és Ka­rol Üjházy, az Állami Terv­bizottság elnökhelyettese. Délelőtt a Parlamentben a kormány tanácstermében meg­kezdődtek a magyar—cseh­szlovák tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport vezetője Lázár György, tagjai: Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Kovács Gyula, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettese, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyettes, Vas J ános külkereskedelmi miniszterhelyettes és Kovács Béla, hazánk prágai nagykö­vete. A csehszlovák tárgyaló cso­portot Lubomír Strougal veze­ti; tagjai: Rudolf Rohlicek, Alois Hloch, Dusán Spácil, Karol Üjházy és Václav Mo- ravec. A szívélyés, baráti légkörű tárgyaláson a két miniszter- elnök áttekintette az orszá­gaink közötti kapcsolatok ala­kulását, a gazdasági kapcsola­tok fejlesztésének lehetőségeit, s meghatározták a további együttműködés fő területeit tennivalóit. Kölcsönösen tájé­koztatták egymást Magyaror­szág és Csehszlovákia' szocia­lista építőmunkájának ered­ményeiről, s eszmecserét foly­tattak a kölcsönös érdeklődés­re számot tartó időszerű nem­zetközi kérdésekről is. Délután Lázár György és Lubomir Strougal négyszem­közti megbeszélést folytatott. Este az Országház Vadász­termében a Minisztertanács elnöke vacsorát adott vendége tiszteletére. A vacsorán részt vett a csehszlovák kormány­fő kísérete, valamint Marjai József, Abrahám Kálmán épí­tésügyi és városfejlesztési, Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi és Schultheisz Emil egészségügyi miniszter, Baj­nok Zsolt államtitkár, a Tá­jékoztatási Hivatal elnöke, to­vábbá a magyar tárgyalócso­port tagjai, és politikai, társa­dalmi, gazdasági életünk több más személyisége. A vacsorán Lázár György és Lubomir Strougal pohárkö­szöntőt mondott. Ma: 3. oldal: A közösségi élet iskolája 4. oldal: Dalaik mindenkihez szólnak Még mindig nagy lehetőségek 7. oldal: Szélsőkre épített angol fociterv Az Aranykalász túljutott a félszázon Gépkocsinyeremény- betétkönyvek sorsolása 8. oldal: Guruló bőrönd és Tájfun Gomb nélküli ágynemű Cperszüret Gubacspusztán Forró nyár a mezőkön Több mint 250 ember, idő­szaki munkások, a szövetke­zet tagjai, az ipari mellék­üzemágak dolgozói szedték a vérpiros szamócát, mintegy 150 mázsát szombaton és va­sárnap a gyáli Szabadság Tsz- ben, Gubacspusztán. Az ízes, zamatos gyümölcsöt a Duna­keszi Hűtőházba szállították a közös gazdaságból. A nagy­üzem egyébként 40 hektáron termeszti e gyümölcsöt, az eper betakarításának még a javarésze hátra van. Az időjárás kedvez a szüretelők- nek és így az áru minősége is megfelel az előírásoknak. A szombaton és az elmúlt na­pokban hullott csapadék nem­csak a/kultúrnövények fejlő­dését. hanem a gyomok bur­jánzását is segítette. A gyáli Ékéként kap fák a megyéken Csapatzászló gárdistáknak A ráckevei parkerdőben ün­nepelte a gyermeknapot a já­rás általános iskoláinak több mint félezer tanulója. Örömük kettős volt. Tudniillik ezen a május végi, szombaton került sor a zászlóadományozó ünnep­ségre is. A Magyar Úttörők Országos Szövetsége megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a munkásőrség országos pa­rancsnoksága — megyénkben elsőként — csapatzászlót ado­mányozott a járás úttörő­gárdistáinak. Az úttörőélet minőségileg magasabb fokát jelzik az út­törőgárda szakalegységek. A járás területén munkásőr-, egészságőr-, vízi, közlekedési, tűzoltó-, valamint honvédgárda tesz eleget évek óta kimagas­lóan a szakterületük által tá­masztott követelményeknek. Az irányító testületek és szer­veretek példamutatóan veszik ki részüket az ifjúság honvé­delmi, hazafias és internacio­nalista neveléséből. A csapat- zászló egyben ezt a fontos tevékenységet is minősíti. Az ünnepségen a járás párt-, tömegszervezeti és álla­mi vezetőin kívül ott volt Fehér Béla, a munkásőrség megyei parancsnoka, aki az országos parancsnokság nevé­ben adta át a zászlót, amely­re szalagot kötöttek a járási patronálok: a pártbizottság, a járási hiva­tal, a KISZ-bizottság, az úttö­rőelnökség, a rendőrkapitány­ság, az MHSZ-elnökség, a Vöröskereszt és az ifjú gár­da parancsnoksága. Jónás Zoltán, az MSZMP. Ráckevei járási Bizottságának első titkára köszönte meg az elismerést, kifejezve azt a meggyőződését, hogy a járás úttörői folytatják a zászlóval elismert tevékenységüket. B. I. F. (Az úttörő-évforduló más eseményeiről a 3. oldalon szá­molunk be.) tsz-ben ezért kapásokkal is találkozhattunk az almásker­tekben. a i230 hektáron gazdálko­dó tápióbicskei Április 4. Tsz-ben is nagyüzem volt a hét végén. A megszáradt lu­cerna behordásával voltak el­foglalva. Összesen 20 hektár kiváló minőségű széna került a szérűre, de nem maradtak le azok sem akik a gyepet ka­szálták. A nagyhatárú szövet­kezetben több mint ezer hek­tárra terjed ki a legelő és ebből 20o hektár a javított gyep. Nincsenek lemaradva a kukorica kultivátorozásával, kapálásával sem. Mint Len­gyel János, a tsz elnöke el­mondta negyvenen dolgoztak a határban az említett idő­q 70 V\ q ti Ügyeletet tartottak a jól felkészült gépműhelyben is a szerelők. Az ő munká­juknak köszönhető, hogy vi­szonylag zavartalanul dol­gozhattak a gépek vasárnap a kora délutáni órákig. Az első igazi forrt nyári va­sárnap próbára tette a trak­torvezetőket és mindazokat, akik a tűző napon szorgos­kodtak. Ugyan nem számít új in­formációnak, de továbbra is a nyári felkészülésre való figyelmeztetés: kritikus vagy inkább kritikán aluli az alkat­részellátás. Így mondták a tápióbicskei szövetkezetben, ahol pedig a megye egyik legjobban fel­szerelt javítóműhelye mű­ködik. Velük együtt reméljük, a központi intézkedések és a helyi erőfeszítések meghozzák eredményüket és a megye tel­jes kombájnparkja rendelke­zésre áll maid az aratás ide­jén. Nem lesz másképpen azokkal az E—516-os arató- cséolő gépekkel sem, ame­lyekből számos gazdaság szer­zett be az idén néhánvat. V. B. KÖZÉLET Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács el­nöke és Apró Antal, az or­szággyűlés elnöke fogadta dr. Simon Pált, hazánknak a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi. Köztársaságba akkreditált, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki elutazott ál­lomáshelyére. Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke, Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke és Apró An­tal, az országgyűlés elnöke búcsúlátogatásom fogadta Au­guste Geisert, Svájc rendkívü­li és meghatalmazott nagykö­vetét, aki végleg elutazott Bu­dapestről. Alessandro Pertinit, az Olasz Köztársaság elnökét, a köztár­saság kikiáltása, az olasz nem­zeti ünnep alkalmából Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte. Abdusz Szattamak, a Bang­ladesi Népi Köztársaság ügy­vezető elnökének Ziaur Rah­man elnök tragikus elhunyta alkalmából Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke távirat­ban fejezte ki részvétét. i A hogy az a nagyobi ** menetelásnéd lenni szó kott, vannak akik húzzák vagy tolják a kocsit, é: vannak, akik közben fenn üldögélnek a vendégolda- Ion és vitetik magukat mondta a KISZ X. kong­resszusán beszédében Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának else titkára. Igaz ez a megálla­pítás, még akikor is, hs tudjuk: a dolgozók, az ifjú­ság széles rétegei sorai tesznek a társadalomért Bármennyire is gördülé­keny, értékteremtő azonban a munka, vannak még tar­talékaink. Olyanok, me­lyeknek feltárása és kiak­názása a további fejlődés záloga. A KISZ-kongresszus do­kumentuma feletti vita is számos kérdésre adott vá­laszt. Megfogalmazódott, hogy az ifjúsági mozgalom­ban kialakultak azok a for­mák, amelyek éppen ezek­nek a tartalékoknak a fel­kutatását segítik. Megmu­tatkozott ez Pest megyében a kerepestarcsai kórház építkezésein, az ifjúsági brigádversenyekben, vagy e KISZ-védnökségekben. Kri­tikusan hangzott el azon­ban az is, hogy sok helyüti formálisok a vállalások, a rubrikaszemlélet érvényesül. Évről évre például scámos sok millió forint értékű, hasznú újítás születik, sok okos ötlet érkezik be az Alkotó Ifjúság pályázatok­ra. Ám hosszú idő telik el. ' mire a jó ötletek megvaló­sulnak a gyakorlatban. Pest megyében az 1778 alapszervezetben tevékeny­kedő 42 ezer IÍISZ-fiatal- nak nem kevés a teendője az elkövetkezendő eszten­dőkben az ifjúsági szövet­ség V. kongresszusának út­mutatása alapján. Különö­sen akkor, ha figyelembe vesszük: a megyében fog­lalkoztatottak 43 százaléka fiatal. A korábbiaknál mos1 nagyobb hangsúlyt kapott az ember legfőbb mércéje a felelősségteljes, a becsü­letes munka E szemléld kialakításában kell a KISZ- tagoknak — személyes pél­dájukkal — élenjárniuk i fiatalok között. Nemcsak megyeszerte, ha­nem a kongresszuson is nagy sikert aratott a KISZ- eseK bejelentése: a Magyar Úttörők Szövetsége 35. év­fordulójára felújították a Börzsönyi Űttörővasutat a Morgó-patak völgyében. Legalább 50 ezer óra tár­sadalmi munkában szorgos­kodtak, síneket szedtek fel, és fektettek le a fiatalok. Kivívták nemcsak a megye ifjúságának, hanem felnőtt társadalmának elismerését is. A becsületes munka mellett ilyen és ehhez ha­sonló társadalmi feladatok vállalására van szükség az ifjúsági mozgalomban is. Csak így lehet vonzó a KISZ, a fiatalok körében. Az ifjúság valamennyi rétegének van lehetősége az országépítő feladatok vállalására. Ezt bizonyította például az MSZMP XII. kongresszusára kibontako­zott munkaverseny. Ki­emelkedők voltak az ered­mények abban a DKV, a Csepel Autógyár, a Ganz Árammérőgyár, a Pest-vidé­ki Gépgyár, a MÁV Duna­keszi Járműjavító Üzemek KISZ-eseinek, ifjú dolgo­zóinak. Az elkövetkezendő hetekben pedig útnak in­dulnak a diákok az ország különböző vidékeire, hogy építőtáborokban segítsék a beruházásokat, a mezőgaz­dasági munkákat. Aki húzza, vagy tolja a kocsit és nem a vendégoi- dalon üldögél, az a sajátjá­nak érzi, amit elért. Haj­landó küzdeni érte, érvelni is mellette. És közben meg­érti : elsősorban önmagáért tesz, ha eredményesen dol­gozik és tanul. jV/J iként a munkában, az ■”-* ifjúsági mozgalomban is vannak tartalékok. Első­sorban azok, melyek az if­júsági szövetség sajátosan fiatalos mozgalmi lehetősé­geit még inkább megtöltik tartalommal. Amint a kong­resszus állásfoglalásaiból is kitűnt: a KISZ legjobb ha­gyományait felhasználva kell a mozgalomnak az if­júság tettrakészségét és len­dületét az ország további felemelkedésének szolgála­tába állítani.

Next

/
Thumbnails
Contents