Pest Megyi Hírlap, 1981. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP FEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A TANÁCS LAPJA PEST MEGYEI XXV. ÉVFOLYAM, 101. SZÄM Ára 1,8© forint 1981. MÄJÜS 1., PÉNTEK Mhmkérm sze őssé magasztosult, mert tisztességesebb bérért, el­viselhető munkaidőért, em­bert állattá nem aljasító munkakörülményekért szívósan har­coló, ezer bukás után is talpra álló, sorsát az osztályos társak sorsa alá rendelő múltbéli alak állna szemben a rendetlen, a fegyelmezetlen, a szin­te semmi mással, csak magával tö­rődő mai leszármazottjával? Ki merészelne ilyen párba állítás­ra vállalkozni? Gyakran és mindannyian teremtői és szenvedői, fölrajzolói és modell­jei vagyunk ennek a történelmileg ha­mis, de könnyen kínálkozó, mert kellemesen egyszerű párhuzamnak. Holott tudjuk: elődeinik között kevés volt a hős, nem sokkal több a har-, cot mindenkor és mindenben válla­ló, annál több az, aki félve küzdött, aki tízszer meghajlott, míg egyszer azután azt mondta, elég, s ütött, szó­val vagy tettel. Holott tudjuk: mai fegyelmezetlenjeink, nemtörődömje- ink csoportja maroknyi azok tömege mellett, akik értő résztvevői az or­szágépítésnek, akik túljutottak a puszta kenyérkeresettel azonosuló munkavállalás adni-kapni viszonyán. A munka ünnepe van ma. A mun­ka ma sem ünnep azoknak, akik e napon dolgoznak, hanem kötelmek logikus lánccá kovácsolt sora. A munka, a mindennapi munka soha nem ünnep, s mégis: ünneppé sűrű­södik szokszor tíz, száz és ezer nap­ja, ha ez a munka szép, mert ér­telmes, ha ez a munka hasznos, mert magunknak teremtő, ha ez a munka tegnapot és holnapot úgy köt össze, hogy a tegnap is, a holnap is a mi­enk. Tudunk-e így dolgozni? Olykor igen, olykor, nem. Olykor igen, mert minden kézre áll. A cél is, az út is, az eszköz is. Olykor nem, mert szinte semmi nin­csen. Nem tudjuk a miértet, nem látjuk a hogyant, s miközben a kell dübörög dobhártyánkon, a legele­mibb feltételek megszervezésével küzdve bukdácsolunk, a lehetséges egy lépés helyett felet téve meg. Apáink, nagyapáink olyasmiért harcoltak, ami ma születési ado­mányként mindenkinek a zsebébén van. úgy vághat neki az életútnak. ők emberibb életre, sőt egyáltalán, emberi életre szervezkedtek, de mi­re szervezkedjünk mi, ha az emberi élet jussa természetes, Alkotmány­ban szavatolt, törvények regimentjé­ben rögzített? A bérezés elveiről a magunk választotta országgyűlés dönt, amikor megszabja a középtá­vú népgazdasági tervet, a munkaidő rövidítéséről a magunk választotta kormány határoz, az üzemi kollektív szerződések megvitatásakor legtöbb­ször úgy kell unszolni a hallgatósá­got, szóljon már valaki valamit... Hagyjuk a kenettel les szavakat apáink, nagyapáink álmairól, ám ne feledjük: valóban keservesen küz­döttek azért, hogy álmaik legalább picinyke része valóság lehessen. Ám miféle álmaink legyenek nekünk, fiáknak most, ha iól bejáratott kö­telességtudattal működik a saját ha­talmunk intézményrendszere, foly­tonosan azt kutatva, a több, a szebb, az emberibb, a szocializmus fogal­mához illőbb miként teremthető meg, hogyan érhető el? Ne legyenek akkor álmaink? Nem Darancsszóra álmodik az em­ber. s ólmairól nem dkázok merede- ző lándzsahegyei tétetik le: termé­szetes tulajdonsága az álmodozás. S mert emberi tulajdonság, csak az emberrel magával szűnik meg, hogy egy újabb emberben, az útnak most indulóban reinkarnálódjék. Almaink egy részét soha nem váltjuk valóra, mert, ha mindenik átültethető lenne az életbe, akkor azok már nem ál­mok. Mégis, amiről álmodunk, az embert és kort jellemez, történelmi korszakot jelez, társadalmi rendszert jelöl, vágy és valóság távolságát mu­tatja a legfinomabb, mert az • em­beri agy idegsejtjeivel, a neuronok- kal működő műszerként. Harcra szervezkedtek elődeink, de miért, minek elérésére kellett' a harc? . Harcra szervezkedünk mi, de miért, minek elérésére kell a harc? A két mondat, a két kérdés között ott feszül az az idő, amire szokvá­nyosán azt mondjuk, népet, nemzetet formáló évtizedek, új hazát teremtő esztendők. S ezek az évtizedek, ezek az esztendők megtanítottak bennün­ket arra, hogy ünnepeink fénye köz­napjaink világosságától, áttekinthe­tőségétől, viszonyaink rendezettségé­től függ. Rávezettek bennünket ar­ra, hogy az országépítés sem kisebb feladat, a magunknak dolgozás sem kevésbé bonyolult teendő, mint ami­kor a kizsákmányoltak a kizsákmá- nyolókkal szegültek szembe, amikor mindent, még a puszta létezés ki­csiny kenyerét is kockára téve köve­teltek valamivel többet a meglevő­nél. Megtanítottak, rávezettek ben­nünket minaenre ezek az evek, év­tizedek? Nsm, nem és nem. Mert nem le­het a történelmi ‘ cselekvés vala­mennyi lépését, tettét modellezve előre megtanulni; gyakran csak az a választásunk, hogy magunk le­gyünk a kísérleti nyúlás. Ezért, ezért is, hogy most már elkerülhe­tetlen: munkára kell szervezked­nünk. Az eddiginél nagyobb érté­ket teremtő, minden részletében pontos, végső megjelenésében a megbízhatóságot, mert minőséget sugárzó munkára. Napokon át lapunk hasábjai tele voltak a kiváló- és az érdemes mun-, ka kitüntetettjeinek cég- és sze­mélyneveivel, azaz: minek akkor a biztatás a munkára szervezkedésre? Azért, mert amit az ünnepeltek ad­tak, az holnapra kevés lesz, mert az ünnepeltek árnyékában nemcsak a közepesek állnak, hanem meghú­zódnak a gyengék, a közösből fo­gyasztók, de hozzá semmit som té­vők. A megye ipari üzemeinek egy- harmada az átlagos népgazdasági jövedelmezőséget sem éri el. A me­gyében készülő gépipari termékek fele nem hoz nyereséget. A mun­kaidőnek tizennyolc-húsz százaléka vész el nem elkerülhetetlen hiány­zások, belső szervezetlenségek miatt. Folytassuk az indokolást? Vagy lí­raibb hangra váltva, húzzuk elő a beváltnak vélt agitációs patront, süssük el, hogy: nézzen körül min­denki a maga környezetében, s azonnal megleli ezer jelét, bizonyí­tékát annak, miért szükségszerű, hogy küzdelembe menjünk, munká­ra szervezetten ?! , Irdatlan időmesszeségből szól hozzánk egy irat, István király 1013—1015 között keletkezett és fiához szóló Intelmeinek szövege, benne is e szép passzus: „A türel­mes királyok királykodnak, a türel­metlenek pedig zsarnokoskodnak Meg hell tanulnunk ezt a királyko- dást, még ha keservesen, kínlódva, kudarcokkal vegvítve is megy ez az önokulás, ön tanít ás. Nemcsak hir­detnünk, hanem gyakorolnunk is szükséges, hogy a magunk portójá­nak rendjéért magunk felelünk, s hagy ami nagy portánkon, az or­szágban található, az fényében, ár­nyában egyaránt a magunk műve, nincs hát kihez panaszra menni, miért olyan, amilyen. A nagy porta azonban kisebb és kicsiny portáikat fog össze; nem másabb, sem jobb, sem rosszabb azoknál, hanem velük egyenlő. L ehet, ez az, amit a legnehe­zebb belátni, elfogadni, mert hiszen milyen köny- nyen kínálja föl magát az okoskodás, ugyan már, mit számít a nagy egészben az, hogy mi mit teszünk vagy nem teszünk, a mi szűk portánkon milyen a rend, a szervezettség, a fegyelem, mekkora a hajlandóság az újra, a bátorra, a kövérebb eredményt hozóra?! S ha ennek az okoskodásnak nincs következménye, akkor törvénysze­rűen kialakulnak olyan helyzetek, hogy a megyében ugyanazt a ter­méket az egyik helyen háromszor akkora költséggel, munkabefekte­téssel állítják elő, mint a másik üzemben, hogy azonos rendelteté­sű beruházást az egyik településen ötször annyi hónapig készí tgetnek, mint a másikon. Elképesztő különbségeket tűrünk meg azonos feltételű, célú és vég­eredményű munka és munka kö­zött, csúffá téve ezzel olyan embe­ri fogalmakat, mint szépség, cél­szerűség, alkotókedv, tenni vágyás, önzetlenség, áldozatkészség, ki­emelkedés az átlagból. Meg kell ta­nulnunk a királykodást, hogy jó, mert bölcs, türelmes, mert igaz urai lehessünk dolgainknak, s első­ként, dolgaink legfőbb alapjának, mindennapi munkánknak. Kiábrán­dítóan prókai, hogy erre lehetséges csupán — erre kell! — szervezked­nünk?! Aki aratni akar, annak vet­nie kell. S tudnia, mikor milyen földbe, miféle magot tehet, hogy ne maradjon puszta remény a ke­nyeret is, újabb magot is adó be­takarítás. Valóra váltani céljainkat Sólyom Ferenc májusi köszöntője Május 1., a munkásosztály nagy nemzetközi ünnepe al­kalmából Sólyom Ferenc, a SZOT titkára mondott ünnepi beszédet, amely csütörtökön a Kossuth rádióban és a tele­vízióban hangzott el. Beszéde első részében arról szólt, hogy e napon a mun­kát, az alkotó embert kö­szöntve végiggondoljuk: az elmúlt 35 év mennyi közös erőfeszítése kelleit ahhoz, hogy fejlődésünk mai szintjére el­jussunk. Ma is a munka az értékmérő, ez jelöli ki az ém- ber helyét a többi között. A jelenlegi fejlődési szín­vonalnál is többet és jobbat akarunk — mondta a továb­biakban. — Ezért erősítenünk kel! gazdaságunk alapjait, va­lóra kell váltanunk közös cél­jainkat, mindazt, amit pártunk XII. kongresszusig határozatá­ban megfogalmazott. Vívmá,- nyaink megőrzése, elért ered­ményeink megszilárdítása és a későbbi, gyorsabb ütemű fej­lődés feltételeinek megalapo­zása a fő feladat. Ennek leg­fontosabb feltételei a céliáink­ba vetett hit, a politikánk iránti bizalom, a belpolitikai helyzetünk kiegyensúlyozottsá­ga, amely reális valóság. Ezért számítunk és számíthatunk a dolgozó emberekre szocialista vívmányaink megőrzésében, á továbbfejlődést megalapozó program végrehajtásában. Beszéde befejező részében a szocializmus építésének nem­zetközi fel tételeit elemezte Só­lyom Ferenc. A világ népei békés életet akarnak — mond­ta. — A haladó gondolkodású, a békét akaró emberek szerte a világon ezért értékelik és kísérik figyelemmel, sőt, fél­tő aggodalommal a Szovjetunió és a szocialista országok béke- javaslatait, erőfeszítéseit az egész világ békéjéért. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXVI. kongresszu­sán meghirdetett, az enyhülést szolgáló konkrét javaslatok is­mét tanújelét adták a Szov­jetunió békeakaratának. E ja­vaslatok alapot adnak a tár­sadalmi haladásért, a nemzeti függetlenségért, az imperia­lizmus ellen küzdő minden erőnek. Ma: 2. o!dsl: ViiEsnóképek egy brigádról Az egészségügyi ellátás javítása 6. oldal: Huszonnégy óra az ügyeletcn Lángnak, füstnek fittyet hányva 7. oldal: Szabad nép - művelt nemzet S. oldal: Hullámos mennyezet 11, oldal: Azok a regi május elsejék... ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Thumbnails
Contents