Pest Megyi Hírlap, 1981. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK'* ehájS­MEGYEI TAN ÁCS LAPJA PEST MEGYEI AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A xxv. évfolyam, 77. szám Ára 1,40 farint 1981. Április i., szerda Közös otthonunk T avasszal, amikor me­legebben süt a nap, a háziasszony tervez: be kell meszelni kívülről a ház falát, a hét végén vég­re meg lehet tisztítani az ablakot, s a kisgyerek is anyja-apja mellett kapir- gálja a földet; a gyümölcs­fa, a kert gondozásra vár. Esténként jóleső fáradtság­gal dől ágyba a család, a tisztítószerek szaga betölti a helyiségeket, öröm nézni' a fényes-ragyogó otthont. Nevet, lakcímet sem ér­demes említem, érvényes a takarítás, a tervezés, a rendezés csaknem vala­mennyi családra, aki csak szereti otthonát, aki nem csupán lakóhelynek tekin­ti, hanem meleg fészeknek is, ahol él. A nagy család, Pest me­gye lakossága is tervez: meg kell szépíteni a me­gyét! Környezetünket, sző­kébb hazánkat szeretnénk otthonosabbá, vonzóbbá tenni. Sok levél érkezik a szer­kesztőségbe, amelyben lak­helyüket védő állampolgá­rok panaszolják, illegális szemétlerakó telepeket te- rerfitenek az átutazók, ame­lyeket még helyi lakosok sem átallanak megtetéz­ni. Mások a fővárosi ki­rándulókat szapulják, álta­luk, miattuk élvezhetetlen a természet, az erdő. Az­után kiderül: nem ártat­lan a fővárosi kiránduló sem, de éppúgy vannak megyében lakók, akik csak kertjük kapujáig óv­ják a rendet, azon túl bé­késen megférnek a környe­zetet csúfító, sokszor az egészséget is támadó pi­szokkal, szeméttel. Telefonon kaptuk a hírt: egy szippantó gépkocsi fe­lelőtlen vezetője kútba ürítette szennyét. Másün- nen jelzik o gyár a szenny­vizet úgy folyatta el, hogy ivókütakat kellett lezárni, nehogy a fertőzött víz a lakosság ártalmára legyen. Más gyár a lakosság egész­sége árán takarékoskodik saját pénzével, ahelyett, hogy elszívóberendezést építene, évszámra ontja kellemetlen füstjét. Hány írás foglalkozott már el­hullott állatok szabad- és nem zárt kocsikban szállí­tásával? Hányszor éri a vasutat, a BKV-t jogos kri­tika, a várótermek, az ál­lomások mellékhelyiségei­nek gondozatlansága miatt? Közutakon építőanyagok szabályok tiltotta rakodá­sok okoznak felesleges mérget a környező szom­szédoknak, mert az utcá­kon, kerítéseken kívül tá­rolt anyag nemcsak gyűjti a piszkot, hanem a vízel- folyását is mások kárára szabályozza. A nemtörő­dömség, a természet ki­zsákmányolása és védte- lensége, a környezet pusz­títása világjelenség. Ám azért, mert világjelenség, nem kell beletörődni; meg­változtatható. S valóban megváltoztat­ható, ami sok rábeszélés, bírságolás, figyelmeztetés, jó és feddő szó hatására sem változott? Hiszen Pest megyében, ahol a lakosság nagy része oly sok társa­dalmi munkát vállal, oly sokat tesz községéért, vá­rosáért, még ott is joggal állapították meg: megen­gedhetetlen méretűvé nőtt a környezet szennyezése, egyes területeket ellep a szemét, a piszok. Sokan a turistaforgalmat féltik, a külföldi előtt szégyellik a szanaszét szórt hulladé­kot, a felgyülemlő lomot. Pedig önmagunk előtt’ is szégyellnivaló, hiszen sa­ját közös otthonunkat en­gedjük otthontalanná, ide­genné zülleszteni. Nem engedjük! Az MSZMP Pest megyei Bizottsága 'tegnap meg­álljt mondott a terület va­lamennyi szervezetével együtt. Legyen tisztaság, rend május elsejébe az ' egész megyében! — hang­zott el a jelszó. Legyen rend — válaszolták rá a tanácsok, a tömegszerveze­tek, a Hazafias Népfront­aktivisták, az iskolák, a munkásőrök, az MHSZ- szervezet, az utak felelő­sei, a vasút, a BKV, s min­den olyan szervezet, amely tud valamit tenni a ren­dért. Mindegy, hogy ki hol lakik, hol dolgozik —, együtt, összehangoltan, jól előkészített program sze­rint cselekedjék. Ki mi­ben tud részt vállalni, ki mihez ért és, kap kedvet —, mindegy. Az a lényeg, hogy közös otthonunkat közösen takarítsuk, lom- talanítsuk. Ha kell, segít­sen a rendőrség is, fülelje le az egészséget is veszé­lyeztető szennyezőket. A tanácsok ne habozzanak bírságolni a figyelmeztetés ellenére is szabálytalan­kodókat. A szülők ne félt­sék gyermekeiket ha pa­pírt és vasat gyűjtenek, ha öregebbek portáján segí­tenek a rendcsinálásban. Az ipari üzemek, a ter­melőszövetkezetek saját te­rületük — de a községek, városok szépítésében is ve­gyenek részt. Ötletek, módszerek soka­sága kínálja magát. Van már elég jó példa, mely követendő. Veresegyház­ról írtunk a napokban, s most ezen az oldalon ismét. Biatorbágy is említhető: két esztendeje nemcsak si­keres akciót hajtottak vég­re, hanem azt is megszer­vezték, hogyan őrizzék meg tartósan az akkor terem­tett rendet. A Fóti Gyer­mekváros lakói a napok­ban kezdeményezték: min­den KISZ-es legalább tíz óra társadalmi munkát ajánljon fel a környezet megvédésére, rendbetevé- sére. M ég el sem kezdődött a takarítási akció, még el sem készültek a helyi, a községi, a nagy­községi, a városi progra­mok, de már van néhány olyan kezdeményezés, ame­lyekre lehet építeni. Akár a Fóti Gyermekváros diák­jainak felhívására, akár a Hazafias Népfront három­ezer társadalmi őrének te­vékenységére, akár más te­lepülések járdaépítőire, hulladékgyűjtőire. S ezen senki nem csodálkozik. Pest megyében még mindig, minden akciónál jó csa­patmunka alakult ki. Eb­ben a megyében a lakosság önnön példájából tudja, sa­ját maga látja hasznát a társadalmi munkának. Élenjártunk az országban eddig is a közös feladat- vállalásban. Ezért lehet bízni a si­kerben a jelenben is: kö­zös otthonunkat, Pest me­gyét tiszta, rendes, vendég- fogadásra bármikor alkal­mas fészekké varázsoljuk, mert szeretjük, óvjuk és féltjük. Sági Ágnes Lázár György fogadta 0. P. Malhotra tábornokot O. P. Malhotra tábornok, az Indiai Köztársaság szárazföl­di haderő vezérkari főnöke, Oláh István vezérezredes, a magyar néphadsereg vezérka­ri főnöke, miniszterhelyettes meghívására, hivatalos, bará­ti látogatáson járt hazánkban. Itt-tartózkodása során elláto­gatott a néphadsereg különbö­ző alakulataihoz, s egyik tan­intézetéhez. Malhotra táborno­kot elutazása előtt fogadta Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke és Czinege Lajos had- seregtábomok, honvédelmi mi­niszter. ^Megkezdte tanácskozását ~A bolgár pártkongresszus fodor Isivkov terjesztette be a központi bizottság beszámolóját Kedden délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpalota négyezer fős kongresszusi termében — bolgár pártot megalapító Di- mitar Blagoev és Georgi Di­mitrov arcképével díszítették fel — megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kong­resszusa. A központi bizottság meg­bízásából Todor Zsivkov nyi­totta meg a kongresszust. Kö­zölte, hogy a tanácskozásra 1668 küldöttet választottak, mindegyikükét félezer kom­munista képviseletében. A je­lenlevők egyperces néma tisz­teletadással emlékeztek azokra a bolgár párt- és állami ve­zetőkre, valamint a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom azon kiemelkedő alakjaira, akik az elmúlt öt évben huriytak'el. Todor Zsivkov megnyitó sza­vai után Cola Dragojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja üdvözölte a külföl­di küldöttségeket. Bejelentet­Aczé! György, az MSZMP KB Politikai Bizottságának tagja, miniszter, elnök-helyettes (jobbról), a kongresszuson részt vevő magyar küldött* ség vezetője az elnökségben Átadás Pilisszentivánon Benépesül az üzemcsarnok te, 108 ország 126 kommunis­ta- és munkáspártja, nemzeti demokratikus mozgalma és szo­cialista pártja képviselteti ma­gát küldöttséggel. Jelen van több nemzetközi szervezet küldötte is. A küldöttségek ve­zetői, közöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a bolgár párt- és állami vezetőkkel, a bolgár munkásmozgalom ki­emelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben fog­laltak . helyet. Az SZKP kül­döttségét Vlagyimir Scserbic­kij, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt KB első tit­kára vezeti. A kongresszus vezető szer­veinek — elnökségének, tit­kárságának, szerkesztő bizott­ságának és mandátumvizsgáló bizottságának —■ megválasz­tása után a küldöttek egyhan­gúlag jóváhagyták a szom­batig tártó tanácskozás napi­rendjét és ügyrendjét. Ezután Todor Zsivkov bejelentette a közpopnti bizottság beszámoló­ját, melyet a 2. oldalon ismer­tetünk. Az utolsó simítások: Komp Károly tekercselő beállítja a varrógépeket Öj üzemcsarnokkal gazdago­dott a pilisszentiváni ■ háziipa­ri szövetkezet. Az 5 millió fo­rintos beruházással készült épületet tegnap délután avat­ta fel Székely Józse’fné, a szö­vetkezet elnöke. A körszerű létesítményben, amely minden tekintetben jó szociális körül­ményeket biztosít a dolgozók­nak, ma már meg is kezdik a termelést. A modern környe­zetben lényegesen lerövidül majd a bedolgozók készítette felső kötöttáruk összeállítási ideje is. Ezzel újabb 20—25 bedolgozó asszonynak terem­tettek munkalehetőséget. Az évi 20 millió forintos termelési értéket előállító, 409 négyzet- méter üzem kivitelezője az Óbuda Tsz volt. A KISZÖV közös fejlesztési alapjából 1 millió 234 ezer forint térítés- mentes kölcsönnel és 2 mil­lió forint kamatmentes hitel­lel segítette az építkezést. Elítéljük a bűntettet Leonyid Brezsnyev távirata Ronald Reaganhoz Részletek az amerikai elnök elleni merényletről Leonyid Brezsnyev távira­tot intézett Ronald Reaganhez. A Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének elnöke táviratában megállapítja: a szovjet vezetés felháborodással értesült az Egyesült Államok elnöke el­len elkövetett merényletről. Határozottan elitéljük ezt a bűntettet. A szovjet vezetés és a magam nevében mielőbbi teljes gyógyulást kívánok ön­nek, Elnök Ür — írja táviratá­ban a szovjet államfő. A moszkvai rádió kedd déli első kommentárjában megál­lapította: a bűnös merénylet­hez kétségkívül hozzájárul az, hogy az Egyesült Államokban semmiféle ellenőrzés nincs a fegyverek felett. A moszkvai rádió tudósítója amerikai po­litikai vezetők véleményét it idézte, akik a terrorizmus lég­körét, az országban meglevő szellemet teszik felelőssé az amerikai elnök ellen elköve­tett merényletért. (A történtekről részletesen á 2. oldalon számolunk be.) Veresegyház is elnyerte az elismerést Nemzeti zászlók a legjobbaknak A Hazafias Népfront értékelte á társadalmi munka eredményeit A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa márciusi ülésén döntött az MSZMP XII. kong­resszusa és hazánk felszaba­dulásának 35. évfordulója tisz­teltére indított településfej- losztési társadalmi munka­mozgalom legjobbjainak elis­meréséről. Örömmel állapította meg, hogy a mozgalomhoz az or­szág lakosságának nagy része csatlakozott és jelentős értékű közös munkával járult hozzá városaink, falvaink fejleszté­séhez, a szervező munka során példás együttműködés alakult ki az állami, társadalmi és gazgasági szervek között. Az 1979. évi 4,6 milliárd forintról csaknem hatmilliárd forintra nőtt a városokat, falvakat gya­rapító összefogás eredménye. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa a kiemelkedő munka elismeréseként nem­zeti zászlót alapított, amelyet a következő településeknek adományozott: Budapesten a IV. és a XX. kerületnek, Haj­dúnánás, Kalocsa, Kecskemét, Körmend, Makó, Salgótarján, Sárvár, Siklós és Szolnok vá­rosoknak. Harkány, Simontor- nya, Szány, Szendrő, Tisza- kécske és Veresegyház nagy­községeknek, valamint Alaty- tyán, Ágasegyháza, Csaholc, Markóc, Nagyberki és Söjtör községeknek. A népfrontmozgalom vezető testületé elismerő oklevelét 29 település kapta meg. A településfejlesztési társa­dalmi munkamozgalom ered­ményeinek további növelése érdekében a népfront a legki­emelkedőbb munka elismeré­sére vándorzászlót alapított, amelynek átadására első ízben 1982. április 4-én kerül sor. Szolnok város tanácsának keddi ünnepi ülésén Szent- istványi Gyuláné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára adta át a nemzeti zászlót. A Szabolcs-Szatmár megyei Csaholc község tanácsának keddi ülésén S. Hegedűs Lász­ló, a népfront országos ta­nácsának titkára nyújtotta át az elismerést. Mától a közutakon Fokozott ellenőrzések Ma: 3. oldal: Hatása döntő egé$? életünkre Gyakorlat teszi a mestert 4. oldal: Néhány szó a szórakozásról 6. oldal: Színen a harmincon túliak társasága 7. oldal: Meddig tart az életfogytiglan? 8. oldal: Négy évre eltiltották KOZELET A Budapesti Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztá­lyának motoros járőrei felkészültek a tavaszi—nyári közleke­dési feladatok megoldására. Aktívan részt vesznek a ma, áp­rilis elsején megkezdődő, fokozott közúti ellenőrzésben is. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Málta nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban fejezte ki jókívánságait dr. Anton Buttigieg köztársasági elnöknek. Púja Frigyes kül­ügyminiszter ' ugyancsak táv­iratban köszöntötte Dom Min- toffot, a Máltai Köztársaság miniszterelnökét, külügymi­nisztert. Olga Aviles, a Nicaragua! Dolgozók Sandinista Központ­ja titkára vezetésével kedden elutazott hazánkból a nicara- guai szakszervezeti delegáció.’ Tanulmányozták a magyar szakszervezetek tevékenységét,' s hivatalos baráti megbeszélé­seket folytattak szakszervezeti vezetőkkel és aktivistákkal, a kapcsolatok további szélesíté­séről.

Next

/
Thumbnails
Contents